English to Haitian Translation
EnglishHaitian
1-30 days overdue1-30 jou an reta
1 day1 jou
31-60 days overdue31-60 jou an reta
61-90 days overdue61-90 jou an reta
90+ days overduePlis ke 90 jou an reta
{0} days overdue{0} jou an reta
AccountKont
Show account codesMontre kòd kont yo
Accounting feesFrè kontablite
Accounting methodMetòd kontab
Accounts payableKont a peye
Accounts receivableKont a resevwa
Accrual basisBaz akimilasyon
Accumulated amortizationAmòtisman Kimile
Accumulated depreciationDepresiyasyon kimile
ActualReyèl
Actual balanceBalans aktyèl
AddAjoute
Add BusinessAjoute Antrepriz
Add comparative columnAjoute yon kolòn konparatif
AdditionsAdisyon
Add lineAjoute liy
Add non-inventory cost into productionAjoute kou non-envante nan pwodiksyon
AddressAdrès
AdjustmentsAjisteman
AdministratorAdministratè
Advertising and promotionPiblisite ak Pwomosyon
Aged PayablesEta kont a peye
Aged ReceivablesEta kont a resevwa
Error. Please complete all fields.Erè. Silvouplè konplete tout espas vid
AllocationAlokasyon
AmortizationAmòtizasyon
AmountMontan
Amount paidMontan peye
Amounts are tax inclusiveMontan an tou gen taks
Amount to payMontan pou peye
Application DataDone aplikasyon
Are you sure?Eske w si?
As at {0}Tankou {0}
AssetsAktifs
At costA pri
Audit TrailTras pou odit
Authorized byOtorize pa
AutomaticOtomatik
Available creditKredi disponib
Average costKou mwayen
BackRetounen
BackupBakòp
BalanceBalans
Balance at beginning of periodBalans pou kòmansman peryòd lan
Balance at end of periodBalans a la fen peryòd lan
BalancedBalanse
Balance dueDèt balans
Balance SheetBilan
Bank accountKont an bank
Bank chargesFrè bankè
Bank accountKont an bank
Bank AccountsKont Bankè
Bank ReconciliationRekonsilyasyon Bankè
Bank ReconciliationsRekonsilyasyon Bankè
Bank Reconciliation StatementRapò Rekonsilyasyon Bankè
Bank ruleRèg bankè
Bank RulesRèg Labank
Base CurrencyDeviz prensipal
Batch CreateBatch Kreye
Batch DeleteBatch Efase
Batch UpdateBatch Mizajou
Billable expensesDepans faktirab
Billable timeTan Faktirab
Billable time - invoicedTan Faktirab - Faktire
Billable expenseTan Faktirab
Billable ExpensesDepans faktirab
Billable TimeTan Faktirab
Billable time - movementTan Faktirab - Varyasyon
Billable time adjustmentAjisteman tan faktirab
Billing addressAdrès faktirasyon
Bill of materialsFakti materyo
Book valueValè kontab
BudgetBidjè
Bulk UpdateGwo Mizajou
Business NameNon Antrepriz
Business DetailsDetay sou Biznis lan
BusinessesAntrepriz
Business IdentifierNimewo Idantifikasyon Fiskal
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.NIF XXX-XXX-XXX-X
Business LogoLogo Biznis
Bypa
CancelAnile
Capital AccountKont Kapital
Capital AccountsKont Kapital
Capital Accounts SummaryRezime Kont Kapital
Capital subaccountsSoukont Kapital
Cash accountKont Kash
Cash AccountsKont Kash
Cash & cash equivalentsLajan ak ekivalan lajan
Cash at bankLajan nan bank
Cash at the beginning of the periodKash pou kòmansman peryòd la
Cash at the end of the periodKash pou finisman peryòd la
Cash basisBaz trezori
Cash on handLajan nan men
Charge monthlyChaje mansyèlman
Chart of AccountsPlan Kontab
ClearedMete a zero
CloneKlone
Closing balanceBalans fèmeti
Closing balance after importBalans fèmti apre enpòtasyon
Closing balance as per balance sheetBalans fèmti selon bilan
Closing balance as per bank statementBalans fèmti selon etadkont bankè
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Kisa balans fèmti {0} nan dat {1} dapre etadkont?
Closing balance before importBalans fèmti avan enpòtasyon
Closing balancesBalans fèmti
CodeKòd
Column nameNon kolòn
Computer equipmentEkipman òdinatè
ContactKontak
ContributionKontribisyon
Control accountKont Kontwòl
ConvertKonvèti
Convert into bank accountKonvèti an kont an bank
Convert into cash accountKonvèti an kont kash
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopye done de yon fèy kalkil ak kopye l nan chan tèks anba a
Copy toKopye vè
Cost adjustment to recover from negative inventoryKou ajisteman pou retabli de envante negatif
Cost of salesDepans sou vant
CreateKreye
Create & add anotherKreye & ajoute yon lòt
Create New BusinessKreye Nouvo Antrepriz
CreditKredi
Credit limitLimit kredi
Credit NoteNòt Kredi
Credit NotesNòt Kredi
CurrencyDeviz
Foreign exchange gains (losses)Gen (pèt) to chanj etranje
CurrentKouran
CustomPèsonalize
CustomerKliyan
CustomersKliyan
Customer StatementEtadkont Klyan
Customer StatementsEta de Kont Kliyan
Custom FieldChan pèsonalize
Custom FieldsChan pèsonalize
CustomizePèsonalize
Custom ReportPèsonalize Rapò
Custom ReportsPèsonalize Rapò
DateDat
Date formatFòma dat
daysjou
days after issue dateJou apre dat emisyon
DebitDebi
Debit NoteNòt Debi
Debit NotesNòt Debi
DeductionDediksyon
Deduct withholding taxDedwi taks a peye
DeleteEfase
Delivery addressAdrès livrezon
Delivery dateDat livrezon
Delivery InstructionsEnstriksyon pou Livrezon
Delivery NoteNòt Livrezon
Delivery NotesNòt Livrezon
DepreciationDepresiyasyon
DescriptionDeskripsyon
DiscountRabè
Show custom field as a columnMontre chan pèsonalize tankou yon kolòn
Show custom field on printed documentsMontre chan pèsonalize nan dokiman enprime
Date of disposalDat retrèt
DisposalsRetrete
Disposed fixed assetImobilizasyon retrete
Disposed intangible assetAktif Entanjib Likide
DonationsDon
Do not recodePa rekode
DrawingsDesen
Drop-down listLis deplawab
Due in {0} daysPeyab nan {0} jou
Due todayPeyab jodi a
Due tomorrowPeyab demen
Due dateDat pèman
EarningsBenefis
EditModifye
ElectricityElektrisite
EmailKouriyèl
Email addressadrès kouryèl
EmailsKouryèl
Email sending formatFòma anvwa kouryèl
Email Settingsreglaj kouryèl
Email templateModèl kouryèl
Email TemplatesKouryèl Modèl
EmployeeAnplwaye
Employee clearing accountKont konpansasyon anplwaye
EmployeesAnplwaye
Employer contributionKontribisyon Emplawè
EmptyVid
EntertainmentDivètisman
EquityKapito Pwòp
ErrorErè
EveryChak
Exact amountMontan egzat
Exchange rateTo Chanj
Exchange RatesTo Chanj
Expense claimsReklamasyon depans
Expense accountKont depans
Expense ClaimReklamasyon Depans
Expense Claim PayersPeyè Reklamasyon Depans
Expense ClaimsReklamasyon depans
PayerPeyè
Expense Claims SummaryRezime Reklamasyon Depans
ExpensesDepans
ExportEkspò
FaxFaks
Fill in data in your spreadsheet programRanpli ak done nan pwogram fèy kalkil ou a
FilterFiltè
Filter by custom fieldFiltre pa chan pesonalize
Financial StatementsEta Finansye
Find & mergeJwen ak fon sèl
Find & recodeJwen ak rekode
Finished itemItèm fini
Fixed assets - depreciationAktif Imobilye - depresiyasyon
Fixed AssetImmobilizasyon
Fixed Asset DepreciationDepresiyasyon Imobilizasyon
Fixed Asset DisposalImmobilizasyon Retrete
Fixed AssetsImobilizasyon
Fixed assets, accumulated depreciationImobilizasyon, depresiyasyon akimile
Fixed assets - loss on disposalAktif Imobilye - pèt sou likidasyon
Fixed Asset SummaryRezime Imobilizasyon
FolderDosye
FoldersDosye
FooterAnba paj la
For the period from {0} to {1}Pou peryod {0} a {1}
Foreign exchange gainBenfis sou to chanj etranje
Foreign exchange lossPèt sou to chanj etranje
Freight-infrèt
FromDe
FromDe
Full accessTout aksè
Funds contributedFon kontribye
General LedgerJounal jeneral
General Ledger SummaryRezime Jounal Jeneral
General Ledger TransactionsTranzaksyon Jounal Jeneral
Goods ReceiptResi Livrezon
Goods ReceiptsResi Bon Kòman
Gross paySalè brit
GroupGroup
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} liy kache paske li pa genyen {1}
Hourly rateTarif è
HoursÈ
Imageimaj
ImportEnpòte
Import bank statementEnpote eta d' kont
Import BusinessEnpòte Antrepriz
The file you are trying to import is invalidFichye wap eseye enpòte ya envalid
Inactiveinaktif
In-built Tax CodeTaks kòd entegre
Includes {0}Enkli {0}
IncomeRevni
Inflowsantre
Intangible AssetAktif Entanjib
Intangible Asset AmortizationAktif Entanjib - amòtisman
Intangible AssetsAktif entanjib
Intangible assets, accumulated amortizationAktif Entanjib, amòtizasyon kimile
Intangible assets - amortizationAktif Entanjib - amòtisman
Intangible assets - loss on disposalAktif Entanjib-pèt sou likidasyon
Intangible Asset SummaryRezime Aktif Antanjib
Inter Account TransferTransfè Ant Kont
Inter Account TransfersTransfè ant kont
Interest receivedEnterè resevwa
IntervalEntèval
Invalid username or password. Please try again.Move non itilizatè oubyen modpas
Inventory on handEnvantè fizik
Inventory - costEnvantè - kou
Inventory ItemItèm Envantè
Inventory ItemsItèm Envantè
Inventory kitKit envantè
Inventory KitsKit Envantè
Inventory locationLye Envantè
Inventory MovementRapò Varyasyon Envantè
Inventory Price ListLis Pri Envantè
Inventory Profit MarginMaj pwofi Envantè
Inventory Quantity SummaryVarasyon Kantite Envantè
Inventory - salesEnvantè Vant
Inventory TransferTransfè Envantè
Inventory TransfersTransfè Envantè
Inventory Value SummaryVarasyon Valè Envantè
Inventory Write-offAnlèvman Envantè
Inventory Write-offsAnlèvman Envantè
InvoiceFakti
InvoicedFaktire
Invoice dateDat fakti
Invoice numberNimewo fakti
InvoicesFakti
Invoice totalTotal fakti
Issue dateDat emisyon
ItemItèm
Item codeKòd itèm
Item nameNon itèm
Journal EntriesAntre Jounal
Journal EntryAntre jounal
LabelEtikèt
LargeLaj
Last reconciliationDenye rekonsilyasyon
Late payment feesFrè pè an reta
LayoutPlan
Learn MoreApran plis
Legal feesFrè legal
Lessmwens
LiabilitiesPasif
Liability accountKont pasif
Limited accessAksè limite
LineLiy
LocationLye
Lock DateDat Bloke
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Si dat bloke ya spesifye, tout tranzaksyon date nan date ki bloke ya oubyen avan ap ka li sèlman.
LoginAntre sou kont ou
LogoutSoti sou kont ou
MarginMaj
MediumMedyòm
MergeFon sèl
Message bodyKò mesaj
MinutesMinit
MobileSelilè
Month(s)Mwa ( )
Motor vehicle expensesDepans veyikil a motè
Multi-user access is not available in desktop edition.Aksè pou plizyè itilizatè pa disponib pou edisyon Desktop la
NameNon
NarrationDetay
Net
Net assetsAktif nè
Net lossPèt nè
Net movementMouvman net
Net profitPwofi nè
Net profit (loss)Pwofi nè (pèt)
Net increase (decrease) in cash heldOgmantasyon nè (diminisyon) nan Lajan nan men
Net payPèman nè
Net PurchasesAcha Nè
Net SalesVant Nè
NeverJamè
New AccountNouvo kont
New Amortization EntryNouvo Antre Amòtisman
New AttachmentNouvo atachman
New Bank AccountNouvo Kont Bankè
New Bank ReconciliationNouvo Rekonsilyasyon Bankè
New Bank RuleNouvo Règ bankè
New Billable TimeNouvo Tan Faktirab
New Capital AccountNouvo Kont Kapital
New Cash AccountNouvo Kont Kash
New Credit NoteNouvo Nòt Kredi
New CustomerNouvo Kliyan
New Custom FieldNouvo Chan pèsonalize
New Delivery NoteNouvo Nòt Livrezon
New Depreciation EntryNouvo Antre Depresiyasyon
New EmployeeNouvo Anplwaye
New Expense ClaimNouvo Reklamasyon Depans
New Fixed AssetNouvo Imobilizasyon
New FolderNouvo Dosye
New Goods ReceiptNouvo Resi Bon Kòmand
New GroupNovo Group
New Intangible AssetNovo Aktif Entanjib
New Inter Account TransferNouvo Transfè Ant Kont
New Inventory ItemNouvo Itèm Envantè
New Inventory KitNouvo Kit Envantè
New Inventory TransferNouvo Transfè Envantè
New Journal EntryNouvo Antre Jounal
New Non-inventory ItemNouvo Itèm non-envantè
New PayslipNouvo Souch Fich Pewòl
New Payslip ItemNouvo Itèm Souch Fich Pewòl
New Production OrderNouvo Kòmand Prodiksyon
New Purchase InvoiceNouvo Fakti Acha
New Purchase OrderNouvo Bon Kòmand
New ReceiptNouvo resi
New Recurring PayslipNouvo Souch Fich Pewòl Rekiran
New Recurring Sales InvoiceNouvo Fakti Vant Rekiran
New ReportNouvo Rapò
New Sales InvoiceNou fakti Vant
New Sales OrderNouvo Kòman Vant
New Sales QuoteNouvo Pwofòma Vant
New Special AccountNouvo Kont Spesyal
New SubaccountNouvo Kont Segondè
New SupplierNouvo Founis
New Tax CodeNouvo Taks Kòd
New tax liabilityNouvo taks pasif
New ThemeNouvo Tèm
New TotalNouvo Total
New UserNouvo itilizatè
New Write-offNouvo anlèvman
NextSwivan
Next issue dateNouvo dat emisyon
No due dateOkin echeyans
No matches foundPa jwen oken rezilta
NoneOken
Non-inventory ItemItèm non-envantè
Non-inventory ItemsItèm non-envantè
No pending deposits as at {0}Oken depo an atant apati {0}
No pending withdrawals as at {0}Oken retrè an atant apati {0}
No taxNo taks
NotesNòt
Not reconciledPa rekonsilye
Number formatFòma nimewo
Number of transactions already importedAnpil tranzaksyon gentan enpòte
Number of transactions in the fileAnpil tranzaksyon nan achiv
Number of transactions to importAnpil tranzaksyon pou enpòte
OffEtèn
OnLimen
One option per lineYon opsyon pa liy
Only administrators can rename business name.Selman administratè yo kabap bay antrepriz lòt non
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopye ak kole done nan pwogram kalkil ou a
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopye ak kole kolòn nan pwogram kalkil ou a
Opening balanceBalans douvèti
OptionalOpsyonèl
Options for drop-down listOpsyon pou lis deplwab
Order numberNimewo Kòmand
Other movementsLot varyasyon
OutflowsSòti
OverdueAn reta
Overdue yesterdayAn reta depi yè
OverpaidPeye twòp
Page {0} of {1}Paj {0} nan {1}
Paper sizeDimansyon papye
Paid in fullPeye kontan
Paid fromPeye apati de
Paid in advancePeye an avans
Paragraph textTèks paragraf
PasswordModpas
PayeeBenefisyè
PaymentsPèman
Payroll liabilitiesPasif pewòl
PayslipSouch pewòl
Payslip Contribution ItemItèm Kontribisyon Souch Fich Pewòl
Payslip Contribution ItemsItèm Kontribisyon Souch Fich Pewòl
Payslip Deduction ItemItèm Souch Fich Pewòl
Payslip Deduction ItemsItèm Dediksyon Souch Fich Pewòl
Payslip Earnings ItemItèm Benefis Souch Fich Pewòl
Payslip Earnings ItemsItèm Benefis Souch Fich Pewòl
Payslip ItemsItèm Souch pewòl
PayslipsSouch pewòl
Payslip SummaryRezime Souch pewòl
PendingAn atant
Pending depositsDepo an atant
Pending withdrawalsRetrè an atant
PercentagePousantay
Plainsenp
Plain textTèks senp
PopularPopilè
Port
PositionPozisyon
PreferencesPreferans
PrintEnprime
Printing and stationeryEnpresyon ak atik biwo
Production OrderKòmand Prodiksyon
Production OrdersKòmand Prodiksyon
ProfitPwofi
Profit and Loss StatementDeklarasyon Pèt & Pwofi
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Rapò Pèt e Pwofi (Reyèl vs Bidjè)
Profit (loss) for the periodPwofi (pèt) pou peryòd
Purchase InvoiceFakti Acha
Purchase InvoicesFakti Acha
Purchase OrderBon Kòmand
Purchase OrdersBon Kòmand
Purchase pricePri acha
PurchasesAcha
QtyKte
Qty on handKte nan men
Qty ownedKte posede
Qty to deliverKte a delivre
Qty to receiveKte a resevwa
QuotePwofòma
Quote numberNimewo pwofòma
RateTo
ReceiptsResi
Received inResevwa nan
ReconciledRekonsilye
Recurring PayslipSouch Fich Pewòl Rekiran
Recurring PayslipsSouch Fich Pewòl Rekiran
Recurring Sales InvoiceFakti Vant Rekiran
Recurring Sales InvoicesFakti Vant Rekiran
ReferenceReferans
RefundRanbouse
Remove BusinessAnlve antrepriz
RenameBay lòt non
RentLwaye
Repairs and maintenanceReparasyon ak mentnans
ReportsRapò
Restricted userWòl
Retained earningsBenefis non repati
RoleWòl
Round downAwondi pi ba
RoundingAwondi
Rounding expenseDepans awondi
Round off the totalAwondi total
Round to nearestAwondi apeprè
Sales pricePri Vant
SalesVant
Sales InvoiceFakti Vant
Sales InvoicesFakti Vant
Sales OrderKòman Vant
Sales OrdersKòman Vant
Sales QuotePwofòma Vant
Sales QuotesPwofòma Vant
SearchRechèch
Searching ...Lap chèche...
Select file from your computerSeleksyone fichye nan òdinate
SendAnvwaye
Send a copy of every email to this addressvoye yon kopi de chak kouryèl sou adrès sa
Set PeriodFikse peryòd
SettingsReglaj
Share of profitPataj Benefis
Show balances for specified periodMontre balans pou yon peryòd spesifik
Single line textTèks yon sèl liy
SmallPiti
Special AccountKont Spesyal
Special AccountsKont Spesyal
Start DateDat Kòmanse
Starting balanceBalans douvèti
Starting balance equityBalans douvèti Kont Kapital
Starting BalancesBalans douvèti
StatementEtadkont
Statement balanceBalans etadkont
Statement of Changes in EquityRapò Varyasyon Kapito Pwòp
StatusEta
Sub AccountKont segondè
SubjectSijè
Sub-totalSoutotal
SummaryRezime
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Rezime sa fèt pou montre bilan apati {1} ak eta pèt e profi pou peryòd soti {0} pou rive {1}
SupplierFounisè
SuppliersFounisè
Supplier StatementsEtadkont Founisè
SuspenseAn atant
TaxTaks
Tax AuditTaks odit
Tax CodeTaks Kòd
Tax CodesKòd Taks
Tax liabilityPassif taks
Tax payableTaks peyab
Tax rateTo taks
Tax ReconciliationRekonsilyasyon Taks
Tax SummaryRezime taks
Tax TransactionsTransaksyon Taks
TelephoneTelefòn
Test email settingsTeste Reglaj kouryèl
Test message has been successfully sent.Tès mesaj ale avèk siksè
Test MessageTèks mesaj
ThemeTèm
ThemesTèm
There are duplicates in this view.Sa yo se kopi nan sa wap gade la
Time spentTan depanse
TitleTit
ToA
ToA
TodayJodi a
TotalTotal
Total assetsAktif total
Total costKou total
Total creditsTotal Kredit
Total debitsTotal Debi
Total equityKapital total
Total liabilities & equityTotal pasif ak kapital
Total {0}Total {0}
Total contributionsKontribisyon total
Total deductionsTotal Dediksyon
Total PurchasesAcha Total
Total SalesVant Total
TransactionTranzaksyon
TransactionsTranzaksyon
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Genyen {0} tranzaksyon date apre {1} pa konsekan yo pa konte nan tablo sa.
TransferTransfere
Trial BalanceBalans Verifikasyon
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Eseye Edisyon Klawoud pou aksè plizyè itilizatè
TypeTape
UnbalancedDebalanse
UncategorizedNon Klase
Uncategorized transactionsTranzaksyon non klase
UndoDefèt
UninvoicedPoko faktire
Unit NameNon inite
Unit pricePri inite
UnnamedSan non
Unpaid invoicesFakti non peye
UnspecifiedNon spesifye
Unspecified locationLye non spesifye
UntilJiska
UpdateMizajou
Update data in your spreadsheet programMet a jou done nan pwogram fèy kalkil ou a
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Sanble wap eseye louvri yon fichye ke w te antre apati nouvo vèsyon Manager a. Enstale dènye vèsyon mizajou Manager a ak eseye louvri fichye yon lòt fwa
UserItilizatè
UsernameNon itilizatè
User PermissionsPèmisyon itilizatè
UsersItilizatè
Value on handValè nan men
ViewGade
Wages & salariesSalè
Week(s)Semèn ( )
Withholding taxTaks retni
Withholding tax receivableTaks retni a resevwa
Write-offAnlve
Write-onAjoute
Written-offAnlve
{0} Cr{0} Cr
{0} days{0} jou
{0} Dr{0} Dr
{0} transactions{0} tranzaksyon
{0}h{0}è
{0}m{0} mn

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally