English to Vietnamese Translation
EnglishVietnamese
1-30 days overdueQuá hạn 1 - 30 ngày
1 day1 ngày
31-60 days overdueQuá hạn 31 - 60 ngày
61-90 days overdueQuá hạn 61 - 90 ngày
90+ days overdueQuá hạn hơn 90 ngày
{0} days overdueQuá hạn {0} ngày
AccountTài khoản
Show account codesHiển thị mã số tài khoản
Accounting feesPhí kế toán
Accounting methodPhương pháp hạch toán
Accounts payableTài khoản phải trả
Accounts receivableTài khoản phải thu
Accrual basistheo phát sinh chi phí
Accumulated amortizationKhấu hao lũy kế
Accumulated depreciationKhấu hao lũy kế
ActiveHoạt động
ActualThực tế
Actual balanceSố dư thưc tế
AddThêm
Add BusinessThêm doanh nghiệp
Add comparative columnThêm cột so sánh
AdditionsCác tài sản bổ sung
Add lineThêm dòng
Add non-inventory cost into productionThêm chi phí giá không phải là giá tồn kho cho sản phẩm
AddressĐịa chỉ
AdjustmentsĐiều chỉnh
AdministratorQuản trị viên
Advertising and promotionQuảng cáo và khuyến mãi
Aged PayablesKhoản phải trả dài hạn
Aged ReceivablesKhoản phải thu dài hạn
Error. Please complete all fields.Lỗi! Hãy điền đầy đủ các trường
AllocationPhân bổ
AmortizationKhấu hao
AmountSố tiền
Amount paidSố tiền đã thanh toán
Amount receivedSố tiền thu
Amounts are tax inclusiveSố tiền đã bao gồm thuế
Amount to paySố tiền phải thanh toán
Application DataDữ liệu ứng dụng
ArchivedĐã lưu trữ
Are you sure?Bạn có chắc chắn ?
As at {0}Đến ngày {0}
AscendingTăng dần
AssetsTài sản
At costChi phí
Audit TrailNhật ký sử dụng
Authorized byỦy quyền bởi
AutomaticTự động
Available creditTín dụng khả dụng
Average costChi phí trung bình
BackQuay lại
BackupSao lưu
BalanceSố dư
Balance due if paid by {0}Số dư đến hạn nếu thanh toán bằng {0}
Balance at beginning of periodSố đầu kỳ
Balance at end of periodSố cuối kỳ
BalancedCân bằng
Balance dueSố dư nợ
Balance SheetBảng cân đối kế toán
Balance Sheet AccountTài khoản bảng cân đối kế toán
Balance Sheet GroupNhóm bảng cân đối kế toán
Bank accountTài khoản Ngân hàng
Bank chargesPhí Ngân hàng
Bank accountTài khoản ngân hàng
Bank AccountsTài khoản ngân hàng
Bank Account SummaryTổng tài khoản ngân hàng
Bank and Cash AccountsTài khoản Ngân hàng và Tiền mặt
Bank ReconciliationĐối chiếu ngân hàng
Bank ReconciliationsPhí Ngân hàng
Bank Reconciliation StatementBảng ngân hàng
Bank ruleQuy tắc nhân hàng
Bank RulesPhí chuyển khoản
Base CurrencyLoại tiền tệ mặc định
Batch CreateTạo hàng loạt
Batch DeleteXóa hàng loạt
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Bạn đang ở chế độ xóa hàng loạt. Hãy nhớ luôn sao lưu dữ liệu của bạn trước khi thực hiện xóa hàng loạt.
Batch UpdateCập nhật hàng loạt
Billable expensesChi phí có thể lập hoá đơn thu hồi
Billable timeThời gian được hóa đơn
Billable time - invoicedThời gian được thanh toán đã xuất hóa đơn
Billable expenseChi phí chi hộ
Billable ExpensesChi phí có thể lập hoá đơn
Billable TimeThời gian lập hóa đơn
Billable time - movementThời gian được lập hóa đơn - tăng giảm
Billable time adjustmentĐiều chỉnh thời gian lập hóa đơn
Billing addressĐịa chỉ thanh toán
Bill of materialsHóa đơn nguyên vật liệu
Book valueGiá trị ghi sổ
BudgetNgân sách
Built-in themeChủ đề gốc
Bulk UpdateCập nhật theo lô
Business NameTên doanh nghiệp
Business DetailsChi tiết doanh nghiệp
BusinessesDoanh nghiệp
Business IdentifierID Doanh nghiệp
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.Ví dụ : VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX,.v.v..
Business LogoBiểu tượng (logo) doanh nghiệp
ByBởi
CancelHuỷ
Capital AccountTài khoản vốn
Capital AccountsTài khoản vốn
Capital Accounts SummaryBáo Cáo Chuyển Đổi Tài Khoản Vốn
Capital subaccountsTài khoản vốn phụ
Cash accountTài khoản tiền mặt
Cash AccountsTài khoản tiền mặt
Cash Account SummaryTổng tài khoản tiền mặt
Cash & cash equivalentsTiền mặt và các khoản tương đương tiền
Cash at bankTiền trong ngân hàng
Cash at the beginning of the periodTiền mặt vào đầu kỳ
Cash at the end of the periodTiền mặt vào cuối kỳ
Cash basistheo phát sinh tiền
Cash on handTiền mặt
Charge monthlyKhấu trừ hàng tháng
Chart of AccountsSơ đồ tài khoản
ClearedĐã xong
CloneBản sao
Closing balanceSố dư cuối kỳ
Closing balance after importSố dư cuối kỳ sau khi nhập
Closing balance as per balance sheetSố dư cuối kỳ theo bảng cân đối kế toán
Closing balance as per bank statementSố dư cuối kỳ theo bảng sao kê ngân hàng
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Số dư cuối kỳ của tài khoản {0} vào ngày {1} theo sao kê ngân hàng? ?
Closing balance before importSố dư cuối kỳ trước khi nhập
Closing balancesSố dư cuối kỳ
Code
ColumnCột
Column nameTên cột
ColumnsCác cột
Computer equipmentThiết bị máy tính
ContactLiên hệ
containschứa
ContributionĐóng góp bởi nhân viên
Control accountĐiều khiển tài khoản
ConvertChuyển
Convert into bank accountChuyển vào tài khoản ngân hàng
Convert into cash accountChuyển vào tài khoản tiền mặt trong két
CopiedĐã sao chép
Copy to clipboardSao chép vào bộ nhớ đệm
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowSao chép dữ liệu từ bảng tính và dán vào trường văn bản dưới đây
Copy toSao chép vào
Cost adjustment to recover from negative inventoryĐiều chỉnh giá vốn bù trừ hàng kiểm kê hao hụt
Cost of salesChi phí bán hàng
CreateTạo
Create & add anotherTạo và thêm mới
Create New BusinessTạo doanh nghiệp mới
Credit
Credit limitHạn mức tín dụng
Credit NoteGiấy báo có
Credit NotesGiấy báo có
CurrencyTiền tệ
Foreign exchange gains (losses)Lãi (lỗ) tỷ giá hoán đổi
CurrentHiện tại
CustomTùy chỉnh
CustomerKhách hàng
CustomersKhách hàng
Customer StatementBảng kê khách hàng
Customer StatementsBản kê giao dịch khách hàng
Customer SummaryTóm tắt thông tin khách hàng
Custom expense accountTài khoản chi phí tùy chỉnh
Custom FieldDữ liệu tùy biến
Custom FieldsCác dữ liệu tùy biến
Custom income accountTài khoản thu nhập tùy chỉnh
CustomizeTuỳ chỉnh
Custom ReportTùy chỉnh báo cáo
Custom ReportsTùy chỉnh báo cáo
Custom themeChủ đề tùy chỉnh
Custom titleTiêu đề tùy chỉnh
DateNgày
Date formatĐịnh dạng ngày
daysngày
days after issue datengày sau ngày lập
DebitNợ
Debit NotePhiếu ghi nợ
Debit NotesPhiếu ghi nợ
DeductionKhấu trừ
Deduct withholding taxKhấu trừ thuế được khấu trừ
DeleteXóa
Delivery addressĐịa chỉ giao hàng
Delivery dateNgày giao hàng
Delivery InstructionsHướng dẫn giao hàng
Delivery NotePhiếu giao hàng
Delivery NotesPhiếu giao hàng
DepositTiền cọc
DepreciationKhấu hao
DescendingGiảm dần
DescriptionMô tả
DiscountChiết khấu
Show custom field as a columnHiện trường tùy chỉnh như 1 cột
Show custom field on printed documentsHiện trường tùy chỉnh trên tài liệu in
Date of disposalNgày thanh lý
DisposalsThanh lý
Disposed fixed assetTài sản cố định đã thanh lý
Disposed intangible assetThanh lý tài sản vô hình
does not containkhông chưa nội dung
DonationsTài trợ và đóng góp
Do not recodeKhông ghi
DownloadTải xuống
DrawingsRút sec
Drop-down listDanh sách thả xuống
Due in {0} daysĐáo hạn trong {0} ngày
Due todayHôm nay đến hạn phải trả
Due tomorrowNgày mai đến hạn phải trả
Due dateNgày đáo hạn
Early payment discountChiết khấu thanh toán sớm
Early payment discountsGiảm giá thanh toán sớm
EarningsThu nhập
EditChỉnh sửa
ElectricityĐiện
EmailThư điện tử
Email addressĐịa chỉ email
EmailsCác thư điện tử
Email sending formatĐịnh dạng email gửi đi
Email SettingsThiết lập Email
Email templateMẫu email
Email TemplatesBiểu mẫu thư điện tử
EmployeeTài khoản thanh toán nhân viên
Employee clearing accountTài khoản thanh toán nhân viên
EmployeesNhân viên
Employee SummaryTổng hợp nhân viên
Employer contributionĐóng góp từ công ty
EmptyTrống
EntertainmentGiải trí
EquityVốn Chủ Sở Hữu
ErrorLỗi
EveryMỗi
Exact amountSố tiền chính các
Exchange rateTỉ giá hối đoái
Exchange RatesTỷ giá hối đoái
Exclude inventory items with no movementLoại trừ mặt hàng tồn kho không có luân chuyển
Exclude zero balancesLoại trừ số dư bằng không
Expense claimsChi phí xin thanh toán
Expense accountTài khoản chi phí
Expense ClaimChi phí xin thanh toán
Expense Claim PayersChi phí thanh toán
Expense ClaimsChi phí xin thanh toán
PayerNgười trả tiền
Expense Claims SummaryTóm tắt các khoản chi phí
ExpensesChi phí
ExportXuất
FaxFax
FeaturesTính năng
Fill in data in your spreadsheet programĐiền vào dữ liệu trong chương trình bảng tính của bạn
FilterLọc
Filter by custom fieldLọc theo trường tùy chỉnh
Financial StatementsBáo cáo tài chính
Find & mergeTìm & nối
Find & recodeTìm kiếm và bảng ghi
Finished itemMục hoàn thành
First day of weekNgày đầu của tuần
Fixed assetTài sản cố định
Fixed assets - depreciationTài sản cố định - khấu hao
Fixed AssetTài sản cố định
Fixed Asset DepreciationKhấu hao tài sản cố định
Fixed Asset DisposalThanh lý tài sản cố định
Fixed AssetsTài sản cố định
Fixed assets, accumulated depreciationTài sản cố định, khấu hao lũy kế
Fixed assets - loss on disposalTài sản cố định - thanh lý
Fixed Asset SummaryTổng hợp tài sản cố định
FolderThư mục
FoldersThư mục
FooterTiêu đề chân trang
For the period from {0} to {1}Trong thời kỳ từ {0} đến {1}
Foreign exchange gainChênh lệch tỷ giá hối đoái
Foreign exchange lossChênh lệch tỷ giá hối đoái
Form DefaultsForm mặc định
ForumDiễn đàn
Free Accounting SoftwarePhần mềm kế toán miễn phí
Free DownloadTải xuống miễn phí
Freight-inGiao nhận
FromTừ
FromTừ
Full accessTruy cập đầy đủ
Funds contributedGóp quỹ
General LedgerSổ cái kế toán
General Ledger SummaryTổng hợp sổ cái kế toán
General Ledger TransactionsGiao dịch sổ cái kế toán
Goods ReceiptPhiếu biên nhận
Goods ReceiptsPhiếu biên nhận
Gross payTổng thu nhập
GroupNhóm
GuidesHướng dẫn
Group by…Nhóm theo
Order by…Sắp xếp theo
Where…Ở đâu
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} hàng ẩn vì chúng không chứa {1}
Hide due dateẨn ngày đến hạn
Hide total amountẨn tổng số tiền
Hourly rateTiền công theo giờ
HoursGiờ
If paid withinNếu được thanh toán trong
ImageẢnh
ImportNhập
Import bank statementNhập tự động sao kê ngân hàng
Import BusinessNhập dữ liệu doanh nghiệp
The file you are trying to import is invalidTệp bạn đang cố nhập không hợp lệ
InactiveHủy kích hoạt
In-built Tax CodeMã số thuế tích hợp
Includes {0}Bao gồm {0}
IncomeThu nhập
InflowsTiền vào
Intangible assetTài sản cố định
Intangible AssetTài sản cố định
Intangible Asset AmortizationKhấu hao tài sản cố định vô hình
Intangible AssetsTài sản vô hình
Intangible assets, accumulated amortizationKhấu hao lũy kế tài sản vô hình,
Intangible assets - amortizationKhấu hao tài sản vô hình
Intangible assets - loss on disposalTài sản vô hình - lỗ thanh lý
Intangible Asset SummaryTóm tắt tài sản vô hình
Inter Account TransferChuyển tiền nội bộ
Inter Account TransfersChuyển tiền nội bộ
Interest receivedLãi tiền gửi đã thu
IntervalKhoảng thời gian
Invalid username or password. Please try again.Tên truy nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ. Xin vui lòng thử lại.
Inventory on handHàng tồn kho hiện có
Inventory - costKho - giá nhập
Inventory ItemMục hàng tồn kho
Inventory ItemsHàng tồn kho
Inventory kitBộ tồn kho
Inventory KitsHạng mục tồn kho
Inventory locationVị trí tồn kho
Inventory locationsVị trí kho
Inventory MovementHoạt động hàng tồn kho
Inventory Price ListBảng giá hàng tồn kho
Inventory Profit MarginTỷ suất lợi nhuận hàng tồn kho
Inventory Quantity by LocationSố lượng tồn kho theo vị trí
Inventory Quantity SummaryLuân chuyển hàng tồn kho- số lượng
Inventory - salesKho - giá bán
Inventory TransferChuyển tồn kho
Inventory TransfersChuyển tồn kho
Inventory Value SummaryLuân chuyển hàng tồn kho- giá trị
Inventory Write-offGhi giảm hàng tồn kho
Inventory Write-offsGhi giảm hàng tồn kho
InvoiceHóa Đơn
InvoicedĐã lập hóa đơn
Invoice dateNgày hóa đơn
Invoice numberSố hóa đơn
InvoicesHoá đơn
Invoice totalTổng số hóa đơn
is
is betweenở giữa
is checkedđã đối chiếu
is emptytrống
is less thanít hơn
is more thannhiều hơn
is notkhông
is not checkedchưa đối chiếu
is not emptykhông trống
is not zerokhông bằng không
Issue dateNgày mua hàng
is zerobằng không
ItemMục
Item codeMã số
Item nameTên mục
Journal EntriesNhật ký ghi sổ
Journal EntryBút toán nhật ký
LabelNhãn
LargeLớn
Last reconciliationĐối chiếu ngân hàng
Late Payment FeesPhí thanh toán chậm
Late Payment FeePhí thanh toán chậm
Late payment feesPhí thanh toán chậm
LayoutBố cục
Learn MoreTìm hiểu thêm
Legal feesChi phí pháp chế
LessTrừ
LiabilitiesNợ và Phải trả
Liability accountTài khoản thuế
Limited accessHạn chế truy cập
LineDòng
LocationĐịa điểm
Lock DateKhóa sổ
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Nếu ngày khóa được chỉ định, tất cả các giao dịch ngày ngày khóa hoặc trước sẽ được chỉ đọc.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Ngày khóa được đặt tại {0}. Bạn chỉ có thể cập nhật hoặc xóa các giao dịch ngày sau ngày này.
LoginĐăng nhập
LogoutThoát ra
MarginTỷ suất lợi nhuận
MediumVừa
MergeGộp
Message bodyNội dung thư
MinutesPhút
MobileĐiện thoại di động
Month(s)Tháng
Motor vehicle expensesChi phí xe
Multi-user access is not available in desktop edition.Phiên bản máy tính để bàn không hỗ trợ truy cập đa người dùng.
NameTên
NarrationThuyết minh
NetTiền thực nhận
Net assetsTài sản thuần
Net lossLỗ thuần
Net movementLưu chuyển thuần
Net profitLợi nhuận thuần
Net profit (loss)Lãi (lỗ) ròng
Net increase (decrease) in cash heldTăng (giảm) thuần quỹ tiền mặt
Net payTiền thực trả
Net PurchasesMua hàng thuần
Net SalesDoanh số thuần
NeverChưa bao giờ
New AccountTài khoản mới
New Amortization EntryKhoản Khấu hao mới
New AttachmentĐính kèm mới
New Bank AccountTài khoản ngân hàng mới
New Bank ReconciliationPhí ngân hàng mới
New Bank RuleNguyên tắc ngân hàng mới
New Billable TimeNhập thời gian lập hóa đơn mới
New Capital AccountTài khoản vốn mới
New Cash AccountTài khoản tiền mặt mới
New Credit NoteGiấy ghi có mới
New CustomerKhách hàng mới
New Custom FieldThêm dữ liệu tùy biến mới
New Debit NoteGhi nợ mới
New Delivery NotePhiếu giao hàng mới
New Depreciation EntryKhoản mục khấu hao mới
New EmployeeNhân viên mới
New Exchange RateTỷ giá mới
New Expense ClaimChi phí xin thanh toán mới
New Fixed AssetTài sản cố định mới
New FolderThư mục mới
New Goods ReceiptPhiếu biên nhận mới
New GroupNhóm mới
New Intangible AssetTài sản cố định vô hình mới
New Inter Account TransferChuyển tiền nội bộ mới
New Inventory ItemMục hàng tồn kho mới
New Inventory KitBộ tồn kho mới
New Inventory LocationĐịa điểm kho mới
New Inventory TransferChuyển tồn kho mới
New Journal EntryBút toán nhật ký mới
New Late Payment FeeThêm phí thanh toán chậm
New Non-inventory ItemMục ngoài giá trị tồn kho mới
New PaymentThanh toán mới
New PayslipPhiếu lương mới
New Payslip ItemMục trong phiếu lương mới
New Production OrderĐơn đặt hàng mới
New Purchase InvoiceHóa đơn mua hàng mới
New Purchase OrderĐơn đặt hàng mới
New Purchase QuoteBáo giá mới đơn hàng mua
New ReceiptBiên nhận mới
New Recurring Journal EntryMục nhập báo cáo định kỳ mới
New Recurring PayslipPhiếu trả lương định kỳ
New Recurring Purchase InvoiceHoá đơn mua hàng định kỳ mới
New Recurring Sales InvoiceHóa đơn bán hàng định kỳ mới
New ReportBáo cáo mới
New Report Transformation Báo cáo chuyển đổi mới
New Sales InvoiceHóa đơn bán hàng mới
New Sales OrderĐơn đặt hàng mới
New Sales QuoteChào giá bán mới
New Special AccountTài khoản đặc biệt mới
New SubaccountTài khoản phụ mới
New SupplierNhà cung cấp mới
New Tax CodeMã số thuế mới
New tax liabilityThuế mới
New ThemeChủ đề mới
New TotalTổng cộng mới
New UserNgười dùng mới
New Write-offXóa sổ mới
NextTiếp theo
Next issue dateNgày phát hành tiếp
No due dateKhông kỳ hạn
No matches foundKhông tìm thấy
NoneKhông
Non-inventory ItemMục ngoài giá trị tồn kho
Non-inventory ItemsMục ngoài giá trị tồn kho
No pending deposits as at {0}Không có tiền gửi đang chờ xử lý tại {0}
No pending withdrawals as at {0}Không có khoản rút tiền đang chờ xử lý tại {0}
No taxKhông thuế
NotesGhi chú
Not reconciledChưa đối chiếu
NumberSố
Number formatĐịnh dạng số
Number of transactions already importedSố lượng giao dịch đã nhập
Number of transactions in the fileSố lượng giao dịch trong tệp tin
Number of transactions to importSố lượng giao dịch nhập
OffTắt
OnBật
One option per lineMỗi tùy chọn một dòng
Only administrators can rename business name.Chỉ quản trị viên mới có thể thay đổi tên doanh nghiệp
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programSao chép và dán dữ liệu vào chương trình bảng tính của bạn
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programSao chép và dán các cột vào chương trình bảng tính của bạn
Opening balanceSố dư đầu kỳ
OptionalTùy chọn
Options for drop-down listTùy chọn danh sách thả xuống
Order numberSố thứ tự
Other movementsCác hoạt động khác
OutflowsTiền ra
OverdueQuá hạn
Overdue yesterdayQuá hạn một ngày
OverpaidNộp thừa
Page {0} of {1}Trang {0} của {1}
Paper sizeCỡ giấy
Paid in fullĐã thanh toán đủ
Paid fromĐã thanh toán từ
Paid in advanceTrả trước
Paragraph textĐoạn văn bản
PasswordMật khẩu
PayeeNgười nhận tiền
PaymentPhiếu chi
PaymentsPhiếu chi
Payroll liabilitiesCác khoản nợ theo bảng lương
PayslipTrả lương
Payslip Contribution ItemKhoản đóng góp
Payslip Contribution ItemsKhoản đóng góp
Payslip Deduction ItemKhoản khấu trừ
Payslip Deduction ItemsKhoản khấu trừ
Payslip Earnings ItemKhoản thu nhập
Payslip Earnings ItemsKhoản thu thu nhập
Payslip ItemsCác khoản mục lương
PayslipsPhiếu trả lương
Payslip SummaryTổng hợp trả lương
PendingĐang xử lý
Pending depositsTiền gửi đang chờ xử lý
Pending withdrawalsĐang chờ rút
PercentagePhần trăm
PlainTrống
Plain textBản thô
PopularPhổ biến
PortCổng TCP/ IP
PositionChức vụ
PreferencesCài đặt
PrintIn
Printing and stationeryIn ấn và văn phòng phẩm
Production OrderĐơn đặt hàng
Production OrdersĐơn đặt hàng
ProfitLợi nhuận
Profit and Loss StatementBáo cáo thu nhập
Profit and Loss Statement AccountTài khoản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Báo cáo lợi nhuận và lỗ (Thực tế so với ngân sách)
Profit (loss) for the periodLãi (lỗ) trong kỳ
Purchase InvoiceHóa đơn mua
Purchase InvoicesHoá đơn mua hàng
Purchase OrderĐơn đặt hàng
Purchase OrdersĐơn đặt hàng
Purchase priceGiá mua vào
Purchase QuoteBáo giá đơn hàng mua
Purchase QuotesBáo giá đơn hàng mua
PurchasesMua vào
QtySố lượng
Qty on handSL tồn
Qty ownedSL hiện có
Qty to deliverSL chờ giao
Qty to invoiceSố lượng
Qty to receiveSố lượng nhận
QuoteBáo giá
Quote numberSố trích dẫn
RateTỷ lệ
ReceiptPhiếu thu
Payment or ReceiptThu hoặc chi
ReceiptsPhiếu thu
Receipts & PaymentsThu - Chi
Receipts & Payments SummaryTổng thu chi
Received inĐã nhận được
ReconciledĐối chiếu xong
Recurring Journal EntriesMục báo cáo định kỳ
Recurring Journal EntryMục nhập tạp chí định kỳ
Recurring PayslipPhiếu trả lương định kỳ
Recurring PayslipsPhiếu trả lương định kỳ
Recurring Purchase InvoiceHoá đơn mua hàng định kỳ
Recurring Purchase InvoicesHoá đơn mua hàng định kỳ
Recurring Sales InvoiceHóa đơn bán hàng định kỳ
Recurring Sales InvoicesHóa đơn bán hàng định kỳ
ReferenceSố phiếu
RefundHoàn lại
Remove BusinessXóa doanh nghiệp
RenameĐổi tên
Rename columnsĐổi tên các cột
Rename reportĐổi tên báo cáo
RentTiền thuê
Repairs and maintenanceSửa chữa và bảo trì
ReportsBáo cáo
Report TransformationBáo báo chuyển đổi
Report TransformationsBáo cáo chuyển đổi
Restricted userNgười dùng bị hạn chế
Retained earningsLợi nhuận giữ lại
Reverse signsĐảo ngược chữ ký
RoleVai trò
Round downLàm tròn xuống
RoundingLàm tròn
Rounding expenseChi phí làm tròn
Round off the totalLàm tròn tổng
Round to nearestLàm tròn
Sales priceGiá bán
SalesBán hàng
Sales InvoiceHóa đơn bán hàng
Sales InvoicesHoá đơn bán hàng
Sales Invoice Totals by CustomerTổng số Hoá đơn Bán hàng của Khách hàng
Sales Invoice Totals by Custom FieldTổng số hoá đơn bán hàng theo trường tùy chỉnh
Sales Invoice Totals by ItemTổng số hoá đơn bán hàng theo mục
Sales OrderĐơn đặt hàng
Sales OrdersCác đơn đặt hàng
Sales QuoteBáo giá
Sales QuotesBáo giá
ScreenshotsẢnh chụp màn hình
SearchTìm
Searching ...Đang tìm kiếm...
SelectLựa chọn
Select file from your computerChọn tập tin từ máy tính của bạn
SendGửi
Send a copy of every email to this addressGửi một bản sao của mọi email đến địa chỉ này
Set DateĐặt ngày
Set PeriodĐặt kì hạn
SettingsCài đặt
Share of profitPhân phối lợi nhuận
Show balances for specified periodHiện số dư trong thời gian quy định
Show totals for the periodHiện tổng cho cả kỳ
sign reversedĐảo ngược
Single line text1 dòng văn bản
SmallNhỏ
Special AccountTài khoản đặc biệt
Special AccountsTài khoản đặc biệt
Start DateNgày bắt đầu
Starting balanceBắt đầu cân đối
Starting balance equityBắt đầu cân đối vốn chủ sở hữu
Starting BalancesSố dư đầu kỳ
StatementBáo cáo
Statement balanceSố dư
Statement of Changes in EquityBáo Cáo Chuyển Đổi Giá Trị Tài Sản
StatusTình trạng
Sub AccountTài khoản phụ
SubjectChủ đề
Sub-totalcộng
SummaryTổng hợp
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Bản tóm tắt này được thiết lập để hiển thị bảng cân đối tại {1} và báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ từ {0} đến {1}.
SupplierNhà cung cấp
SuppliersNhà cung cấp
Supplier StatementsBáo cáo phát sinh các nhà cung cấp
Supplier SummaryTóm tắt thông tin Nhà cung cấp
SupportHỗ trợ
SuspenseĐang đợi
TabsThẻ
TaxThuế
Taxable Purchases per SupplierHàng mua có thuế theo Nhà cung cấp
Tax AmountSố tiền thuế
Tax AuditKiểm toán thuế
Tax CodeMã số thuế
Tax CodesMã số thuế
Tax liabilityThuế phải trả
Tax on PurchasesGiá mua đã bao gồm thuế
Tax on SalesGiá bán đã bao gồm thuế
Tax payableThuế phải nộp
Tax rateThuế suất
Tax ReconciliationĐối chiếu thuế
Tax SummaryBáo cáo thuế
Tax TransactionsPhát sinh thuế
TelephoneĐiện thoại
TerminationHủy bỏ
Test email settingsThiết đặt email kiểm tra
Test message has been successfully sent.Đã gửi tin nhắn thử nghiệm.
Test MessageTin nhắn kiểm tra
ThemeChủ đề
ThemesChủ đề
There is at least one invoice with pending early payment discountCó ít nhất một hóa đơn có chiết khấu thanh toán sớm đang chờ xử lý
There is at least one invoice with pending late payment feeCó ít nhất một hóa đơn với phí thanh toán chậm đang chờ xử lý
There is one or more recurring invoices pending to be issuedCó ít nhất một hóa đơn định kỳ đang chờ xử lý
There is one or more recurring journal entries pending to be createdCó ít nhất một mục nhập tạp chí định kỳ đang chờ được tạo
There is at least one recurring payslip pending to be issuedCó ít nhất một phiếu lương định kỳ đang chờ xử lý
There are duplicates in this view.Có mục trùng trong hiển thị này
This item can be purchasedSản phẩm này có thể được mua
This item can be soldSản phẩm này có thể được bán
Time spentThời gian
TitleTiêu đề
ToĐến
ToTới
TodayHôm nay
TotalTổng
Total assetsTổng tài sản
Total costTổng tiền
Total creditsTổng phát sinh có
Total debitsTổng phát sinh nợ
Total equityTổng giá trị nguồn tài sản
Total liabilities & equityGiá Trị Tài Sản
Total {0}Tổng {0}
Total contributionsTổng số đóng góp
Total deductionsTổng số các khoản khấu trừ
Total PurchasesTổng số mua
Total SalesTổng doanh số
TransactionGiao dịch
TransactionsGiao dịch
Transaction typeLoại giao dịch
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Có {0} giao dịch được ghi ngày sau {1} do đó chúng không được tính trong bản tổng hợp này.
TransferChuyển khoản
Trial BalanceBảng cân đối số phát sinh
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Thử phiên bản đám mây cho truy cập đa người dùng và những lợi ích khác.
TypeLoại
UnbalancedKhông cân bằng
UncategorizedChưa phân loại
Uncategorized transactionsGiao dịch chưa phân loại
UndoHoàn tác
UninvoicedChưa lập hóa đơn
Unit NameTên đơn vị
Unit priceĐơn giá
UnnamedTên mặc định
Unpaid invoicesHóa đơn chưa thanh toán
UnspecifiedChưa xác định
Unspecified locationVị trí không xác định
UntilCho đến
Until further noticeCho đến khi có thông báo mới
UpdateCập nhật
Update data in your spreadsheet programCập nhật dữ liệu trong chương trình bảng tính của bạn
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Bạn đang cố mở một tập tin đã được ghi lại bởi phiên bản mới hơn của phần mềm. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm để thử mở lại tập tin này.
UserNgười dùng
UsernameTên đăng nhập
User PermissionsQuyền sử dụng
UsersNgười sử dụng
Value on handGiá trị hiện tại
ViewXem
Wages & salariesLương và tiền công
WebsiteWebsite
Week(s)Tuần
WithdrawalRút ra
Withholding taxKhấu trừ thuế
Withholding tax receiptBiên lai khấu trừ thuế
Withholding tax receivableKhấu trừ thuế phải thu
Write-offTất toán
Write-onGhi sổ
Written-offĐã ghi giảm/hủy
{0} Cr{0} Ghi Có
{0} days{0} ngày
{0} Dr{0} Ghi Nợ
{0} transactions{0} giao dịch
{0}h{0} giờ
{0}m{0} phút

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally