Free Accounting Software

Download

Windows

19.6.51

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

އެކްރުއަލް ބޭސިސް
އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް
އެކައުންޓްސް ރިސީވަބްލް
އޭޖްޑް ޕޭޔަބްލްސް
އޭޖްޑް ރިސީވަބްލްސް
އެކްރުއަލް ބޭސިސް
ކޭޝް ބޭސިސް
ޗާޓް އޮފް އެކައުންޓްސް
Cost of sales
ކްރެޑިޓް ނޯޓުތަށް
ކަރަންސީ ގެއިންސް (ގެއްލުން)
ކަސްޓަމަރުން
ކަސްޓަމަރުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުތައް
ކަސްޓަމް ފީލްޑްސްތައް
ޑެބިޓް ނޯޓުތައް
ޑެލިވަރީ ނޯޓްތައް
Early payment discounts
އީމެއިލް ޓެމްޕްލޭޓްތައް
މުވައްޒަފުން
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް
އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްތައް
ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް
ފިކްސްޑް އެސެޓް
Form Defaults
ޖެނެރަލް ލެޖަރ
Goods Receipts
އިންޕޯރޓް ބެންކުު ސްޓޭޓްމަންޓް
އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތައް
Inter Account Transfers
އިންވެންޓްރީ އައިޓަމްތައް
އިންވެންޓްރީ ކިޓްތައް
Inventory locations
އިންވެންޓްރީ ރައިޓޯފްތައް
ޖާނަލް އެންޓްރީތައް
ލޭޓް ޕޭމަންޓް ފީތައް
Non-inventory Items
މުސާރަ ސްލިޕް
ޕްރޮޑަކްޝަން އޯޑަރތައް
ޕްރޮފިޓް އާއި ލޮސް ސްޓޭޓްމަންޓް
ޕަރޗޭސް އިންވޮއިސް
ޕަރޗޭސް އޯޑަރުތައް
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
ރިކަރިންގ ޕޭސްލިޕްތައް
Recurring Purchase Invoices
ރިކަރިންގ ސޭލްސް އިންވޮއިސްތައް
ސޭލްސް އިންވޮއިސް
ސޭލްސް އޯޑަރތައް
ސޭލްސް ކޯޓޭޝަން
Special Accounts
އެކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް
ސަޕްލަޔަރުން
ސަޕްލަޔަރގެ ސްޓޭޓްމަންޓްތައް
ޓެކުސް ކޯޑުތައް
ޓްރެކިންގ ކޯޑްތައް
ޓްރަޔަލް ބެލެންސް
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally