Δωρεάν Λογιστικό Λογισμικό

Λήψη

Windows

19.6.51

Δωρεάν Λήψη

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Δωρεάν Λήψη

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Δωρεάν Λήψη

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Δωρεάν Λήψη

Fedora 22+ (x64)

Χαρακτηριστικά

Δεδουλευμένα έσοδα / έξοδα
Πληρωτέοι λογαριασμοί
Εισπρακτέοι λογαριασμοί
Καθυστερημένοι Πληρωτέοι Λογαριασμοί
Καθυστερημένοι Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
Δεδουλευμένα έσοδα / έξοδα
Ταμειακή βάση
Λογιστικό Σχέδιο
Κόστος πωλήσεων
Πιστωτικά Τιμολόγια
Συναλλαγματικά κέρδη (ζημίες)
Πελάτες
Ενημερώσεις Πελατών
Προσαρμοσμένα Πεδία
Χρεωστικά Σημειώματα
Δελτία Αποστολής
Έκπτωση πρόωρης πληρωμής
Πρότυπα Email
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ισοτιμίες Συναλλάγματος
Απαιτούμενα Έξοδα
Οικονομικές Καταστάσεις
Πάγια Ενεργητικά
Προεπιλογές φόρμας
Γενικό Καθολικό
Δελτία Παραλαβής
Εισαγωγή Κίνησης Τράπεζας
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μεταφορές Μεταξύ Λογαριασμών
Αποθήκη
Σετ Προϊόντων
Θέση Αποθήκης
Διαγραφή Προϊόντων Από Αποθήκη
Ημερολογιακές Εγγραφές
Τέλη εκπρόθεσμης πληρωμής
Μη απογεγραμμένα είδη
Δελτία Μισθοδοσίας
Παραγγελίες Παραγωγής
Αναφορά Εσόδων και Εξόδων
Τιμολόγια Αγορών
Εντολές Αγοράς
Εισπράξεις & Πληρωμές
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις Ημερολογίου
Επαναλαμβανόμενα Δελτία Μισθοδοσίας
Επαναλαμβανόμενα Τιμολόγια Αγορών
Επαναλαμβανόμενα Τιμολόγια Πωλήσεων
Τιμολόγια Πωλήσεων
Παραγγελίες Πωλήσεων
Προσφορές Πωλήσεων
Ειδικοί Λογαριασμοί
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Προμηθευτές
Κινήσεις Προμηθευτή
Κατηγορίες Φ.Π.Α.
Παρακολούθηση Κωδικών
Ισοζύγιο
Παρακρατούμενος Φόρος
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally