نرم افزار حسابداری رایگان

دانلود

Windows

19.6.51

‎ دانلود رایگان

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

‎ دانلود رایگان

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

‎ دانلود رایگان

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

‎ دانلود رایگان

Fedora 22+ (x64)

امکانات

حسابهای غیر نقدی
حساب های پرداختنی
حساب های دریافتنی
حسابهای پرداختنی معوق
حسابهای دریافتنی معوق
حسابهای غیر نقدی
حسابهای نقدی
ساختار حساب ها
هزینه فروش ها
یادداشت اعتبار
سودها (زیانها)ی مبادله ارز خارجی
مشتریان
گزارش حساب مشتری
زمینه های سفارشی
یادداشت های بدهی
یادداشت های تحویل
Early payment discounts
قالب های ایمیل
کارکنان
نرخ‌های مبادله
مطالبه هزینه ها
صورت های مالی
دارایی های ثابت
فرم پیش فرض
دفتر کل
رسیدهای کالاها
وارد کردن صورت وضعیت بانکی
دارایی های نامشهود
انتقال های بین حساب
موارد موجودی کالا
بسته های فهرست موجودی
مکان های موجودی کالا
Inventory Write-offs
ثبت های دفتر روزنامه
هزینه دیرکرد پرداخت
موارد ناموجود
فیش حقوق
سفارش‏‎های تولید
صورت سود و زیان
فاکتورهای خرید
سفارشهای خرید
دریافت‌ها و پرداخت‌ها
سندهای روزانه تکرار شونده
فیش های حقوق تکرار شونده
فاکتور خرید تکرار شونده
فاکتورهای فروش تکرار شونده
فاکتورهای فروش
سفارش‌های فروش
پیش فاکتورهای فروش
حساب های ویژه
صورت تغییرات در سرمایه
تامین کنندگان
صورت وضعیت تامین کننده
کدهای مالیاتی
کدهای پیگیری
تراز آزمایشی
مالیات
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally