Бесплатен софтвер за сметководство

Преземање

Windows

19.6.51

Бесплатно преземање

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Ubuntu

19.6.51

Бесплатно преземање

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Бесплатно преземање

Fedora 22+ (x64)

Карактеристики

Пресметковна основа
Обврски
Побарувања
Доспеани и неплатени обврски
Доспеани и ненаплатени побарувања
Пресметковна основа
Готовинска основа
Сметковен план
Трошоци за продажба
Книжни одобрувања
Курсни разлики - добивка (загуба)
Купувачи
Прегледи на купувачи
Дополнителни полиња
Книжни задолжувања
Испратници
Попусти за предвремено плаќање
Урнеци за е-пошта
Работници
Девизни курсеви
Барања за трошоци
Финансиски извештаи
Материјални средства
Предефинирани вредности на обрасците
Главна книга
Приемници
Увези банкарски извод
Нематеријални средства
Преноси помеѓу сметки
Ставки на инвентар
Групи на инвентар
Локации на инвентар
Отписи на инвентар
Дневник на книжења
Трошоци за задоцнето плаќање
Ставки за купување или продавање
Извештаи за плата
Налози за производство
Биланс на успех
Влезни фактури
Нарачки
Уплати и исплати
Повторувачки книжења
Повторувачки извештаи за плата
Повторувачки влезни фактури
Повторувачки излезни фактури
Излезни фактури
Нарачки за продажба
Понуди
Специјални сметки
Извештај за промените во капиталот
Добавувачи
Прегледи на добавувачи
Даночни стапки
Кодови за следење
Бруто биланс
Задржан данок
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally