निशुल्क लेखा सफ्टवेर

डाउनलोड

Windows

19.6.51

निशुल्क डाउनलोड

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Ubuntu

19.6.51

निशुल्क डाउनलोड

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

निशुल्क डाउनलोड

Fedora 22+ (x64)

आयामहरू

उपार्जनी
भुक्तानी गर्नुपर्ने
पाउनुपर्ने
बिलम्बित भुक्तानी
बिलम्बित आम्दानी
उपार्जनी
नगदी
खाता तालिका
विक्री खर्च
शाख टिप्पणी
वैदेशिक विनिमय नाफा(नोक्सान)
सेवाग्राही
ग्राहक वासलात
स्वनिर्मित खण्डहरू
डेबिट नोटहरू
वितरण टिप्पणी
शिघ्र भुक्तानी छुटहरू
ई-मेल टेम्प्लेटहरू
कर्मचारीहरू
विनिमय दरहरू
खर्च दाबीहरू
वित्तीय वासलात
अचल सम्पत्ति
निर्धारित फाराम
मूल बहीखाता
जिन्सी रसीदहरू
बैङ्कको वासलात तान्नुहेास्
अमूर्त सम्पत्ति
अन्तरखाता सरूवा
हातको सामान
बस्तुगत सामानहरू
सूचिगत वस्तु स्थान
बस्तुगत सूचि कटौतिहरू
जरनल प्रविष्टी
बिलम्ब शुल्क
गैर सुचिगत वस्तुहरू
तलब भर्पाइ
उत्पादन आदेशहरू
नाफा-नोक्सान वासलात
खरीद विजकहरू
खरीद आदेश
भुक्तानी तथा आम्दानीहरू
दोहरिने जरनल प्रविष्टी
दोहरिने तलब भर्पाइहरू
दोहरिने खरीद बीजकहरू
दोहरिने विक्री विजकहरू
विक्री विजकहरू
विक्री आदेशहरू
विक्री कोटेशन
विशेष खाताहरू
इक्विटी परिवर्तन वासलात
आपूर्तिकर्ता
आपूर्तिकर्ता वासलात
कर सङ्केतहरू
ट्रयाकिङ सङ्केतहरू
ट्रायल ब्यालेन्स
अग्रीम कर कट्टी
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally