Free Accounting Software

Download

Windows

19.6.51

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Finančné rezervy
Platobné účty
Príjmové účty
História úhrad
História príjmov
Finančné rezervy
Finančné účtovníctvo
Účtovná osnova
Cost of sales
Dobropisy
Kurzové zisky (straty)
Zákazníci
Zákaznícka bilancia
Vlastné polia
Ťarchopisy
Dodacie listy
Early payment discounts
E-Mail šablóny
Zamestnanci
Výmenné kurzy
Finančné pohľadávky
Finančný výkaz
Nehnuteľný majetok
Form Defaults
Hlavná účtovná kniha
Goods Receipts
Import bankového výkazu
Nehmotný majetok
Inter Account Transfers
Skladové položky
Skladové zostavy
Inventory locations
Skladové odpisy
Zápisy do účtovnej knihy
Poplatky za omeškanie
Položky mimo skladu
Výplatná páska
Zákazkové výrobné objednávky
Výkaz ziskov a strát
Faktúry-Nákup
Objednávky
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
Opakujúce sa výplatné pásky
Recurring Purchase Invoices
Opakujúce sa predajné faktúry
Faktúry-Predaj
Objednávky
Cenové ponuky
Špeciálne účty
Výkaz vlastného imania
Dodávatelia
Dodávateľská bilancia
Daňové kódy
Sledovacie kódy
Prevádzkový stav (účtovný)
Zrážková daň
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally