Program Kontabël Falas

Shkarko

Windows

19.6.51

Shkarko Falas

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Shkarko Falas

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Shkarko Falas

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Shkarko Falas

Fedora 22+ (x64)

Karakteristikat shtese

Baza Akruale
Llogarit e pagueshme
Llogarit e arkëtueshme
Detyrimet e Vonuara
Arketimet e Vonuara
Baza Akruale
Baza Kesh
Lista e Llogarive
Kostoja e shitjeve
Notë Krediti
Në Valutë fitimet (humbjet)
Klientët
Kartela e Klientit
Fushat e Dëshiruara
Notë Debiti
Fletë dërgesat
skonto valute
Shembujt e Email-ës
Punëtorët
Normat e Këmbimit
Buxheti i shpenzimeve
Pasqyrat Financiare
Asetet Fikse
Pamjet e parazgjedhura të Formave
Libri i llogarive
Dëftesat e Pranimit të Mallërave
Importo pasqyrën e bankës
Asetet Jo-materiale
Transfertat e Brendshme te Llogarive
Artikujt Stok
Pakot e Stokut
Lokacionet e Stokut
Shlyerjet e Stokut
Ndërhyrjet Kontabël
Ndëshikmet mbi pagesat e vonuara
Produktet Jo-Stok
Ndarja e Pagesave
Porosit e Prodhimit
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve
Faturat e Blerjës
Porosit e Furnizimit
Inkasimet dhe Pagesat
Ndërhyrjet Kontabël Automatike
Ndarjet e Pagave Periodike
Faturat Automatike të Furnizimit
Faturat e Shitjes Periodike
Faturat e Shitjës
Porosit e Shitjes
Ofertat e Shitjes
Llogarit Speciale
Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital
Furnitorët
Pasqyrat e Furnitorit
Kodi i Tatimit
Kodet Gjurmuese
Bilanci vërtetues
Tatimi në burim
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally