โปรแกรมบัญชีฟรี

การบรรจุข้อมูลลงเครื่อง

คุณสมบัติ

เกณฑ์คงค้าง
เจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้
วิเคราะห์อายุลูกหนี้
เกณฑ์คงค้าง
เกณฑ์เงินสด
ผังบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ใบลดหนี้
กำไร (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยน
ลูกค้า
รายงานสรุปยอดการเงินลูกค้า
ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ใบเพิ่มหนี้
ใบส่งสินค้า
ส่วนลดการชำระเงินก่อนกำหนด
แม่แบบอีเมล์
พนักงาน
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน
งบการเงิน
สินทรัพย์ถาวร
รูปแบบค่าตั้งต้น
บัญชีแยกประเภท
ใบรับสินค้าหลายอัน
นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การโอนเงินระหว่างบัญชีหลายอัน
สินค้าคงคลัง
ชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสินค้าคงคลัง
สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของสินค้าคงคลัง
บันทึกบัญชี
ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินล่าช้า
รายการที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง
สลิปเงินเดือน
ใบสั่งผลิต
งบกำไรขาดทุน
ใบแจ้งหนี้การซื้อ
ใบสั่งซื้อ
ใบเสร็จรับเงินและการชำระเงิน
รายการบันทึกข้อมูลบัญชีที่เกิดขึ้นประจำวัน
ใบรับเงินเดือนที่เกิดขึ้นประจำหลายอัน
ใบแจ้งหนี้การซื้อขายที่เกิดขึ้นประจำ
ใบแจ้งหนี้การขายที่เกิดขึ้นประจำ
ใบกำกับสินค้า
ใบสั่งขาย
ใบเสนอราคา
บัญชีออมเพื่อเกษียณอายุหลายอัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ผู้จัดจำหน่าย
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของผู้จัดจำหน่าย
รหัสภาษี
รหัสการติดตาม
งบทดลอง
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally