Phần mềm kế toán miễn phí

Tải xuống

Windows

19.6.51

Tải xuống miễn phí

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Tải xuống miễn phí

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Tải xuống miễn phí

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Tải xuống miễn phí

Fedora 22+ (x64)

Tính năng

theo phát sinh chi phí
Tài khoản phải trả
Tài khoản phải thu
Khoản phải trả dài hạn
Khoản phải thu dài hạn
theo phát sinh chi phí
theo phát sinh tiền
Sơ đồ tài khoản
Chi phí bán hàng
Giấy báo có
Lãi (lỗ) tỷ giá hoán đổi
Khách hàng
Bản kê giao dịch khách hàng
Các dữ liệu tùy biến
Phiếu ghi nợ
Phiếu giao hàng
Giảm giá thanh toán sớm
Biểu mẫu thư điện tử
Nhân viên
Tỷ giá hối đoái
Chi phí xin thanh toán
Báo cáo tài chính
Tài sản cố định
Form mặc định
Sổ cái kế toán
Phiếu biên nhận
Nhập tự động sao kê ngân hàng
Tài sản vô hình
Chuyển tiền nội bộ
Hàng tồn kho
Hạng mục tồn kho
Vị trí kho
Ghi giảm hàng tồn kho
Nhật ký ghi sổ
Phí thanh toán chậm
Mục ngoài giá trị tồn kho
Phiếu trả lương
Đơn đặt hàng
Báo cáo thu nhập
Hoá đơn mua hàng
Đơn đặt hàng
Thu - Chi
Mục báo cáo định kỳ
Phiếu trả lương định kỳ
Hoá đơn mua hàng định kỳ
Hóa đơn bán hàng định kỳ
Hoá đơn bán hàng
Các đơn đặt hàng
Báo giá
Tài khoản đặc biệt
Báo Cáo Chuyển Đổi Giá Trị Tài Sản
Nhà cung cấp
Báo cáo phát sinh các nhà cung cấp
Mã số thuế
Mã theo dõi
Bảng cân đối số phát sinh
Khấu trừ thuế
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally