Free Accounting Software

Download

Windows

18.12.10

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

18.12.10

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

18.12.10

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

18.12.10

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

حسابهای غیر نقدی
حساب های پرداختنی
حساب های دریافتنی
حسابهای پرداختنی معوق
حسابهای دریافتنی معوق
حسابهای غیر نقدی
حسابهای نقدی
ساختار حساب ها
هزینه فروش ها
یادداشت اعتبار
سودها (زیانها)ی مبادله ارز خارجی
مشتریان
گزارش حساب مشتری
زمینه های سفارشی
یادداشت های بدهی
یادداشت های تحویل
Early payment discounts
قالب های ایمیل
کارکنان
نرخ‌های مبادله
مطالبه هزینه ها
صورت های مالی
دارایی های ثابت
فرم پیش فرض
دفتر کل
رسیدهای کالاها
وارد کردن پرینت بانکی
دارایی های نامشهود
انتقال های بین حساب
موارد موجودی کالا
بسته های فهرست موجودی
Inventory locations
Inventory Write-offs
ثبت های دفتر روزنامه
هزینه دیرکرد پرداخت
موارد ناموجود
فیش حقوق
سفارش‏‎های تولید
صورت سود و زیان
فاکتورهای خرید
سفارشهای خرید
Receipts & Payments
سندهای روزانه تکرار شونده
فیش های حقوق تکرار شونده
فاکتور خرید تکرار شونده
فاکتورهای فروش تکرار شونده
فاکتورهای فروش
سفارش‌های فروش
پیش فاکتورهای فروش
حساب های ویژه
صورت تغییرات در سرمایه
تامین کنندگان
صورت وضعیت تامین کننده
کدهای مالیاتی
مصالحه مالیاتی
پوسته ها
کدهای پیگیری
تراز آزمایشی
مالیات
www.manager.io