Free Accounting Software

Download

Windows

19.2.4

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.2.4

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.2.4

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.2.4

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Obračunska osnova
Obveze prema dobavljačima
Potraživanja od kupaca
Dospjela i neodmirena dugovanja
Dospjela i nenaplaćena potraživanja
Obračunska osnova
Novačana osnova
Kontni plan
Trošak prodaje
Knjižna obavijest
Pozitivne (negativne) tečajne razlike
Kupci
Izjava kupca
Prilagođena polja
Knjižne obavijesti
Bilješke o dostavi
Early payment discounts
Predlošci elektroničke pošte
Zaposlenici
Tečajevi
Potraživanja za troškove
Financijski izvještaji
Dugotrajna imovina
Form Defaults
Glavna knjiga
Goods Receipts
Uvezi bankovni izvod
Nematerijalna imovina
Inter Account Transfers
Stavke inventara
Inventar - kompleti
Inventory locations
Otpisi zaliha
Stavke dnevnika
Kamate na zakašnjela plaćanja
Stavke izvan inventara
Obračunska lista
Radni nalozi
Račun dobiti i gubitka
Ulazni računi
Narudžbenica
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
Ponavljajuće obračunske liste
Recurring Purchase Invoices
Ponavljajući prodajni računi
Izlazni računi
Predračuni
Ponude
Special Accounts
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Dobavljači
Izjava dobavljača
Porezni broj
Porezno usklađenje
Teme
Kodovi za praćenje
Probna bilanca
Porez po odbitku
Manager is rated 5 out of 5 by 33 reviewers
www.manager.io