English to Afrikaans Translation
EnglishAfrikaans
1-30 days overdue1-30 dae agterstallig
1 day1 dag
31-60 days overdue31-60 dae agterstallig
61-90 days overdue61-90 dae agterstallig
90+ days overdue90+ dae agterstalig
... then allocate to... allokeer dan na
{0} days overdue{0} dae agterstallig
AcceptedAanvaarde
Access typeToegangstipe
AccountRekening
Show account codesWys rekeningkodes
Accounting feesRekeningkundige gelde
Accounting methodRekeningkundige metode
Accounts payableRekeninge betaalbaar
Accounts receivableRekeninge ontvangbaar
Accrual basisOpgeloopte bedrae grondslag
Accumulated amortizationOpgehoopte amortisasie
Accumulated depreciationOpgehoopte waardevermindering
Acquisition costVerkrygingskoste
ActionAksie
ActiveAktief
ActualWerklike
Actual balanceWerklike balans
AddPlus
Add BusinessVoeg besigheid by
Add comparative columnVoeg vergelykende kolom by
AdditionsToevoegings
Add lineVoeg lyn by
Add non-inventory cost into productionVoeg nie-voorraadkoste by produksie
AddressAdres
Adjusted BalanceAangepasde Balans
Adjusted closing balance as per bank statementAangepaste eindsaldo soos per bankstaat
AdjustmentsAansuiwerings
Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash from operating activitiesAanpassings om netto wins (verlies) met netto kontant uit bedryfsaktiwiteite te versoen
AdministratorAdministrateur
Advertising and promotionAdvertensies and promosies
Aged PayablesVerouderde Krediteure
Aged ReceivablesVerouderde Debiteure
AliasAlias
Error. Please complete all fields.Fout. Voltooi asseblief al die velde.
AllocationToedeling
AmortizationAmortisasie
Amortization Calculation WorksheetWerksblad vir Amortisasieberekening
Amortization daysAmortisasie dae
Amortization EntriesAmortisasie Inskrywings
Amortization EntryAmortisasie Inskrywing
Amortization rateAmortisasie koers
AmountBedrag
Amount paidBedrag betaal
Amount receivedBedrag ontvang
Amounts are tax inclusiveBedrae sluit belasting in
Amount to payBedrag betaalbaar
... and description contains... en beskrywing bevat
Application DataToepassingsdata
ArchivedIn Argief Geplaas.
Are you sure?Is u seker?
As at {0}Soos op {0}
AscendingStygende
AssetsBates
At costTeen kosprys
AttachmentAanhangsel
AttachmentsAanhangsels
Audit TrailOuditspoor
Authorized byGoedgekeur deur
AutomaticOutomaties
Automatic referenceOutomatiese verwysing
Available creditBeskikbare krediet
Average costGemiddelde koste
BackTerug
BackupRugsteun
BalanceBalans
Balance due if paid by {0}Balans verskuldig indien betaal by {0}
Balance at beginning of periodOpeningsbalans
Balance at end of periodSluitingsbalans
BalancedGebalanseer
Balance dueBalans verskuldig
Balance SheetBalansstaat
Balance Sheet AccountBalansstaat Rekening
Balance Sheet Built-in AccountBalansstaat Ingeboude Rekening
Balance Sheet GroupBalansstaat Groep
Bank accountBankrekening
Bank chargesBankkoste
Bank accountBankrekening
Bank AccountsBankrekeninge
Bank Account SummaryBankrekening Opsomming
Bank and Cash AccountsBank- en kontantrekeninge
Bank ReconciliationBankrekonsiliasie
Bank ReconciliationsBank Rekonsiliasies
Bank Reconciliation StatementBankrekonsiliasiestaat
Bank ruleBankreël
Bank RulesBank Reëls
Base CurrencyBasis Geldeenheid
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Op grond van die ingevoerde produksiebestellings, moet ten minste een produksievlak verhoog word.
Batch CreateBondel Skep
Batch DeleteBondel Verwyder
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.U is in bondelverwyder-modus. Onthou om altyd u data te rugsteun voordat u die bondel verwyder.
Batch OperationBondel Operasie
Batch UpdateBondel Opdateeer
Billable expensesFaktureerbare uitgawes
Billable expenses - costFaktureerbare uitgawes - koste
Billable expenses - invoicedFaktureerbare uitgawes - gefaktureer
Billable timeFaktureerbare tyd
Billable time - invoicedFaktureerbare tyd - gefaktureer
Billable expenseWisselbare uitgawe
Billable ExpensesVerhaalbare Uitgawes
Billable TimeAanskryfbare Tyd
Billable time - movementFaktureerbare tyd - beweging
Billable time adjustmentAanskryfbare tyd aanpassing
Billable Time SummaryAanskryfbare Tyd Opsomming
Billing addressFaktuur Adres
Bill of materialsStaat van Materiaal
Book valueBoekwaarde
BudgetBegroting
Built-in themeIngeboude tema
Bulk UpdateGrootmaat bywerking
BusinessBesigheid
Business NameBesigheidsnaam
Business DetailsBesigheidbesonderhede
BusinessesBesighede
Business IdentifierBesigheid Identifiseerder
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.BTW XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX, ens.
Business LogoBesigheid Logo
ByTeen
CancelKanselleer
CancelledGekanselleer
Capital AccountKapitaalrekening
Capital AccountsKapitaalrekeninge
Capital Accounts SummaryKapitaalrekeninge opsomming
Capital subaccountsKapitale subrekeninge
Cash accountKontantrekening
Cash AccountsKontantrekeninge
Cash Account SummaryKontantrekening Opsomming
Cash & cash equivalentsKontant en kontantekwivalente
Cash at bankKontant by bank
Cash at the beginning of the periodKontant aan die begin van die tydperk
Cash at the end of the periodKontant aan die einde van die tydperk
Cash basisKontant Basis
Cash basis adjustmentKontantbasis aanpassing
Cash flows from (used in) financing activitiesKontantvloei uit (gebruik in) finansieringsaktiwiteite
Cash flows from (used in) investing activitiesKontantvloei uit (gebruik in) beleggingsaktiwiteite
Cash flows from (used in) operating activitiesKontantvloei uit (gebruik in) bedryfsaktiwiteite
Cash Flow StatementKontantvloeistaat
Cash on handKontant op Hande
Change FolderVerander lêergids
Changes in working capitalVeranderinge in werkende kapitaal
Charge monthlyHef maandeliks
Chart of AccountsTabel van Rekeninge
ClearedOpgeklaar
Cleared balanceSkoongemaakte balans
CloneKloon
Closing balanceSluitingsaldo
Closing balance after importSluitingssaldo na invoer
Closing balance as per balance sheetSluitingssaldo soos per balansstaat
Closing balance as per bank statementSluitingssaldo soos per bankstaat
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Wat was die sluitingsaldo van {0} soos op {1} volgens bankstaat?
Closing balance before importSluitingsaldo voor invoer
Closing balancesSluitingsaldo's
CodeKode
ColumnKolom
Column nameKolomnaam
ColumnsKolomme
CompletedVoltooide
Computer equipmentRekenaartoerusting
Consideration receivedOorweging ontvang
ContactKontak
containsbevat
ContentInhoud
ContributionBydrae
Control accountKontrolerekening
Control account - acquisition costKontrolerekening - verkrygingskoste
Control account - accumulated depreciationKontrolerekening - opgehoopte waardevermindering
Control account - acquisition costKontrolerekening - verkrygingskoste
Control account - accumulated amortizationKontrolerekening - opgehoopte amortisasie
Control AccountsKontrole Rekeninge
ConvertOmskep
Convert into bank accountOmskep in bankrekening
Convert into cash accountOmskep in kontantrekening
CopiedGekopiëer
Copy to clipboardKopieer na knipbord
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopieer data vanaf 'n sigblad en plak dit in die onderstaande teks veld
Copy toKopieer na
Cost adjustment to recover from negative inventoryKoste aanpassing om te herstel van negatiewe voorraad
Cost of salesKoste van Verkope
CountryLand
CreateSkep
Create & add anotherSkep & voeg 'n ander by
Create New BusinessSkep Nuwe Besigheid
CreditKrediet
Credit limitKredietlimiet
Credit NoteKredietnota
Credit NotesKedietnotas
CurrencyGeldeenheid
Currency amountGeldeenheid bedrag
Foreign exchange gains (losses)Buitelandse valuta verdienste (verliese)
CurrentHuidige
Current BalanceHuidige Balans
CustomAangepaste
Custom accessPasgemaakte toegang
Custom amortization expense accountAangepasde amorisasie uitgawe-rekening
Custom credit note titlePasgemaakte kredietnota titel
Custom depreciation expense accountAangepasde waardevermindering uitgawe-rekening
CustomerKliënt
Customer PortalKlanteportaal
Customer PortalsKliëntportale
CustomersKliënte
Customer StatementKliënte Staat
Customer StatementsKliënte staat
Customer Statements (Transactions)Kliënt State (Transaksies)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Kliënt State (Onbetaalde Fakture)
Customer SummaryKliënt Opsomming
Custom expense accountAangepasde uitgawe rekening
Custom FieldAangepasde Veld
Custom FieldsAangepasde Velde
Custom income accountAangepasde inkomste rekening
Custom inventory locationsPasgemaakte voorraadlokasies
CustomizeAanpassing
Custom %Pasgemaakte %
Custom ReportAangepasde Verslag
Custom ReportsAangepasde Verslae
Custom sales invoice titlePasgemaakte verkoopsfaktuur titel
Custom templatePasgemaakte sjabloon
Custom themeGepasmaakte tema
Custom titleAangepasde titel
DateDatum
Date & Number FormatDatum- & Nommerformaat
Date formatDatum formaat
daysdae
days after issue datedae na uitreikingsdatum
DebitDebiet
Debit NoteDebietnota
Debit NotesDebietnotas
Decimal placesDesimale plekke
DeductionAftrekking
Deduct withholding taxTrek terughoubelasting af
DeleteSkrap
Delivery addressAfleweringsadres
Delivery dateAfleweringsdatum
Delivery InstructionsAfleweringsinstruksies
Delivery NoteAfleweringsnota
Delivery NotesAfleweringsnotas
DepositDeposito
DepreciationWaardevermindering
Depreciation Calculation WorksheetWaardevermindering Berekening Werkskaart
Depreciation daysWaardevermindering dae
Depreciation EntriesWaardevermindering Inskrywings
Depreciation EntryWaardevermindering Inskrywing
Depreciation rateWaardevermindering koers
DescendingDalende
DescriptionBeskrywing
Direct methodDirekte metode
DiscountAfslag
Discrepancy'n Verskil
Show custom field as a columnWys aangepaste veld as 'n kolom
Show custom field on printed documentsWys aangepaste veld op gedrukte dokumente
Date of disposalOntslagdatum
DisposalsVervreemdings
DisposedVervreemd
Disposed fixed assetVervreemde vaste bate
Disposed intangible assetVerwyderde ontasbare bate
DivisionAfdeling
DivisionsAfdelings
does not containbevat nie
DonationsDonasies
Do not recodeMoenie herkodeer nie
DownloadAflaai
DrawingsOnttrekkings
Drop-down listAfrollys
Due in {0} daysBetaalbaar in {0} dae
Due todayBetaalbaar vandag
Due tomorrowBetaalbaar more
Due dateBetaalbaar datum
Early payment discountVereffingskorting
Early payment discountsVereffingskortings
EarningsVerdienste
EditWysig
Edit Bank RuleRedigeer Bankrëel
ElectricityElektrisiteit
EmailE-pos
Email addressE-Posadres
EmailsE-posse
Email sending formatE-pos stuur formaat
Email SettingsE-pos Verstellings
Email templateE-pos templaat / Sjabloon
Email TemplatesE-pos Template / Sjablone
EmployeeWerknemer
Employee clearing accountWerknemer aansuiweringsrekening
EmployeesWerknemers
Employee SummaryWerknemer Opsomming
Employer contributionWerkgewerbydrae
EmptyLeeg
EntertainmentOnthaal
EquityEienaarsbelang
ErrorFout
EveryElke
Exact amountPresiese bedrag
Exchange rateWisselkoers
Exchange RatesWisselkoerse
Exclude inventory items with no movementUitsluiting van voorraaditems met geen beweging
Exclude zero balancesSluit zero balanse uit
Expense claimsUitgawe-eise
Expense accountUitgawe rekening
Expense ClaimUitgawe-eis
Expense Claim PayersUitgawe Eise Betalers
Expense ClaimsUitgawe-eise
PayerBetaal deur
Expense Claims SummaryKoste Eise Opsomming
Expense groupUitgawegroep
ExpensesUitgawes
ExpiredVerstreke
Expiry dateVervaldatum
ExportUitvoer
FaxFaks
FeaturesKenmerke
Fill in data in your spreadsheet programVul data in jou sigbladprogram in
FilterFilter
Filter by custom fieldFilter volgens aangepasde veld
Financial StatementsFinansiële State
Financing activitiesFinansieringsaktiwiteite
FindVind
Find & mergeVind & saamsmelt
Find & recodeVind & herkodeer
Find and replaceVind en Vervang
Finished itemVoltooide item
First day of weekEerste Dag van die Week
Fixed assetVaste bates
Fixed assets, at costVaste bates teen kosprys
Fixed assets - depreciationVaste bates - waardevermindering
Fixed AssetVaste Bate
Fixed Asset DepreciationVaste Bate Waardevermindering
Fixed Asset DisposalVaste bate vervreemding
Fixed AssetsVaste Bates
Fixed assets, accumulated depreciationVaste bates, opgehoopte waardevermindering
Fixed assets - loss on disposalVaste bates - verlies op vervreemding
Fixed Asset SummaryVaste Bate Opsomming
Flat rateVaste koers
FolderVouer
FoldersVouers
FooterVoetnota
For the period from {0} to {1}Vir die periode van {0} tot {1}
Foreign BalanceBuitelandse balans
Foreign CurrenciesBuitelandse Geldeenhede
Foreign CurrencyBuitelandse Geldeenheid
Foreign exchange gainBuitelandse valuta wins
Foreign exchange lossBuitelandse valutaverlies
Foreign Exchange RevaluationHerwaardasie van Buitelandse Valuta
Form DefaultsVorm Standaard
For tax purposes, this isVir belastingdoeleindes is dit
ForumForum
Free Accounting SoftwareGratis Rekenkundige Sagteware
Free DownloadLaai Gratis Af
Freight-inGoedere-in
FromVanaf
FromVan
Full accessVolle toegang
Funds contributedFondse bygedrae
Gain / LossWins / Verlies
General LedgerGrootboek
General Ledger AccountAlgemene Grootboekrekening
General Ledger SummaryGrootboek opsomming
General Ledger TransactionsGrootboektransaksies
Goods ReceiptGoedere Ontvang
Goods ReceiptsGoedere Ontvangste
Gross payBruto besoldiging
GroupGroep
Groups to collapseGroepe om ineen te stort
GuidesHandleidings/Gidse
Group by…Groepeer Volgens
Order by…Bestel Volgens
Where…Waar
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rye weggesteek omdat hulle nie {1} bevat
Hide due dateVersteek die sperdatum
Hide total amountVersteek totale bedrag
HistoryGeskiedenis
HostnameGasheernaam
Hourly rateUurlikse tarief
HoursUre
If paid withinIndien betaal binne
If bank account is:as bankrekening is:
ImageBeeld
ImportInvoer
Import business from a fileVoer besigheid vanuit 'n lêer in
Import business from a URLVoer besigheid vanuit 'n URL in
Import bank statementTrek bankstaat in
Import BusinessBesigheid Invoer
The file you are trying to import is invalidDie lêer wat jy wil invoer, is ongeldig
InactiveOnaktief
In-built Tax CodeIngeboude Belastingkode
Includes {0}Insluitend {0}
IncomeInkomste
Income groupInkomstegroep
Indirect methodIndirekte metode
InflowsInvloeiings
InstructionsInstruksies
Insufficient QtyOnvoldoende Hvld
Intangible assetOntasbare bate
Intangible assets, at costOntasbare bates teen kosprys
Intangible AssetOntasbare Bate
Intangible Asset AmortizationOntasbare Bate Amortisasie
Intangible AssetsOntasbare Bates
Intangible assets, accumulated amortizationOntasbare bates, opgehoopte amortisasie
Intangible assets - amortizationOntasbare bates - amortisasie
Intangible assets - loss on disposalOntasbare bates - verlies op vervreemding
Intangible Asset SummaryOntasbare Bates Opsomming
Inter Account TransferTussenrekening oorplasing
Inter Account TransfersTussenrekening oorplasings
Interdivisional loanInterdivisionele lening
Interest receivedRente verdien
IntervalPouse
Invalid username or password. Please try again.Verkeerde gebruikernaam of wagwoord. Probeer asseblief weer.
Inventory on handVoorraad op hande
Inventory - costVoorraad - Koste
Inventory ItemVoorraaditem
Inventory ItemsVoorraaditems
Inventory kitVoorraadstel
Inventory KitsVoorraadstelle
Inventory locationVoorraadligging
Inventory locationsVoorraadliggings
Inventory MovementVoorraadbeweging
Inventory Price ListVoorraad Pryslys
Inventory Profit MarginVoorraad Winsmarge
Inventory Quantity by LocationVoorraad Hoeveelheid per Ligging
Inventory Quantity SummaryOpsomming van Voorraadhoeveelhede
Inventory - salesVoorraad - verkope
Inventory TransferVoorraadoorplasing
Inventory TransfersVoorraadoorplasings
Inventory Value SummaryOpsomming van Voorraadwaardes
Inventory Write-offVoorraad Afskrywing
Inventory Write-offsVoorraad Afskrywings
Investing activitiesBeleggingsaktiwiteite
InvoiceFaktuur
InvoicedGefaktureerd
Invoice dateFaktuurdatum
Invoice numberFaktuurnommer
InvoicesFakture
Invoice totalFaktuurtotaal
isis
is betweenis tussen
is checkedis nagegaan
is emptyis leeg
is less thanis minder as
is more thanis meer as
is notis nie
is not checkedis nie nagegaan nie
is not emptyis nie leeg nie
is not zerois nie nul nie
Issue dateUitreikdatum
is zerois nul
ItemItem
Item codeItemkode
Item nameItemnaam
Journal EntriesJoernaal Inskrywings
Journal EntryJoernaal-inskrywing
LabelEttiketteer
LanguageTaal
LargeGroot
Last reconciliationLaaste rekonsiliasie
Late Payment FeesLaat Betalingsfooi
Late Payment FeeLaat Betalingsfooi
Late payment feesLaat betalingsfooie
LayoutUitleg
Learn MoreLeer meer
Legal feesRegskoste
LessMinus
LiabilitiesLaste
Liability accountLaste rekening
LicenseLisensie
Limited accessBeperkte toegang
LineLyn
Line descriptionLynbeskrywing
LocationLigging
Lock DateSluit Datum
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.As die sluitingsdatum gespesifiseer is, sal alle transaksies wat op die sluitingsdatum gedateer is, lees-alleen wees.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Sluitingsdatum is in plek soos op {0}. U kan slegs transaksies opdateer of uitwis na hierdie datum.
LoginTeken in
LogoEmbleem
LogoutTeken uit
MarginMarge
MaxMaks.
MediumMedium
MergeSaamsmelt
Message bodyBoodskapinhoud
MethodMetode
MinutesMinute
MobileSelfoon
MondayMaandag
Month(s)Maand(e)
Motor vehicle expensesMotorvoertuig uitgawes
Multiple ratesMeervoudige koerse
Multi-user access is not available in desktop edition.Veelvuldige gebruiker toegang is nie beskikbaar op die persoonlike rekenaar gebaseerde uitgawe nie
NameNaam
NarrationVertelling
NetNetto
Net assetsNetto Bates
Net lossNetto Verlies
Net movementNetto verandering
Net profitNetto Wins
Net profit (loss)Netto Wins (Verlies)
Net increase (decrease) in cash heldNetto verhoging (verlaging) in behoue kontant
Net payNetto besoldiging
Net PurchasesNetto Aankope
Net SalesNetto Verkope
NeverNooit
New AccountNuwe Rekening
New Foreign CurrencyNuwe Buitelandse Geldeenheid
New Amortization EntryNuwe Amortisasie Inskrywing
New AttachmentNuwe Aanhangsel
New Bank AccountNuwe Bankrekening
New Bank ReconciliationNuwe Bankrekonsiliasie
New Bank RuleNuwe Bankreël
New Billable TimeNuwe Aanskryfbare Tyd
New Capital AccountNuwe Kapitaalrekening
New Cash AccountNuwe Kontantrekening
New Control AccountNuwe Kontrole Rekening
New Credit NoteNuwe Kredietnota
New CustomerNuwe Kliënte
New Customer PortalNuwe Kliënt Portaal
New Custom FieldNuwe Aangepasde Veld
New Debit NoteNuwe Debietnota
New Delivery NoteNuwe Afleweringsnota
New Depreciation EntryNuwe Waardevermindering Inskrywing
New DivisionNuwe Afdelings
New EmployeeNuwe Werknemer
New Exchange RateNuwe Wisselkoers
New Expense ClaimNuwe Uitgawe Eis
New Expense Claim PayerNuwe Uitgawe Eis Betaler
New Fixed AssetNuwe Vaste Bate
New FolderNuwe Vouer
New Goods ReceiptNuwe Goedere Ontvang
New GroupNuwe Groep
New Intangible AssetNuwe Ontasbare Bate
New Inter Account TransferNuwe tussenrekening oorplasing
New Inventory ItemNuwe Voorraaditem
New Inventory KitNuwe Voorraadstel
New Inventory LocationNuwe Voorraad Ligging
New Inventory TransferNuwe Voorraadoorplasing
New Journal EntryNuwe Joernaal-inskrywing
New Late Payment FeeNuwe Laat Betalingsfooi
New Non-inventory ItemNuwe nie-voorraaditem
New PaymentNuwe Betaling
New Payment RuleNuwe Betalingsreël
New PayslipNuwe Salarisstrokie
New Payslip ItemNuwe Salarisstrokie Items
New Production OrderNuwe Produksie Bestelling
New Purchase InvoiceNuwe Aankoopsfaktuur
New Purchase OrderNuwe Aankoopsbestelling
New Purchase QuoteNuwe Aankoop Kwotasie
New ReceiptNuwe Kwitansie
New Receipt RuleNuwe Ontvangsreël
New Recurring Journal EntryNuwe Herhalende Joernaalinskrywing
New Recurring PayslipNuwe Herhalende Salarisstrokie
New Recurring Purchase InvoiceNuwe Herhalende Aankoopfaktuur
New Recurring Sales InvoiceNuwe Herhalende Verkoopsfaktuur
New ReportNuwe Verslag
New Report TransformationNuwe Verslag Transformasie
New Sales InvoiceNuwe Verkoopsfaktuur
New Sales OrderNuwe Verkope Bestelling
New Sales QuoteNuwe Verkoopskwotasie
New Special AccountNuwe Spesiale Rekening
New SubaccountNuwe Subrekening
New SupplierNuwe Verskaffer
New Tax CodeNuwe Belastingkode
New tax liabilityNuwe Belastinglas
New ThemeNuwe Tema
New TotalNuwe Totaal
New UserNuwe Gebruiker
New User PermissionsNuwe Gebruiker Toegang
New Write-offNuwe Afskrywing
NextVolgende
Next issue dateVolgende uitgawe datum
No due dateGeen betaaldatum
No accessGeen toegang
No matches foundGeen pasmaat gevind nie
NoneGeen
Non-inventory ItemNie-voorraaditem
Non-inventory ItemsNie-voorraaditems
No pending deposits as at {0}Geen hangende deposito's soos by {0}
No pending withdrawals as at {0}Geen hangende ontrekkings soos by {0}
No taxGeen belasting
NotesNotas
Not reconciledNie gekonsilieer nie
NumberNommer
Number formatNommer formaat
Number of transactions already importedAantal transaksies wat reeds ingevoer is
Number of transactions in the fileAantal transaksies in die lêer
Number of transactions to importAantal transaksies om in te voer
OffAf
OnAan
One option per lineEen opsie per reël
Only administrators can rename business name.Slegs administrateurs kan die maatskappy se naam hernoem.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopieer na knipbord, plak dan data in u sigbladprogram
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopieer na knipbord, plak dan kolomme in u sigbladprogram
Opening balanceOpeningsbalans
Operating activitiesBedryfsaktiwiteite
OptionalOpsioneel
Options for drop-down listOpsies vir die afrollys
Order numberBestelnommer
OrdersBestellings
OtherAnder
Other movementsAnder bewegings
OutflowsUitvloeiings
Out of balanceUit balans
OverdueAgterstallig
Overdue yesterdayGister Agterstallig
OverpaidOorbetaal
Page {0} of {1}Bladsy {0} van {1}
Paper sizePapiergrootte
PaidBetaal
Paid in fullOpbetaald
Paid byBetaal deur
Paid fromBetaal uit
Paid in advanceVooruitbetaal
Paragraph textParagraaf teks
Partial paymentGedeeltelike Betaling
PasswordWagwoord
PayeeBegunstigde
Payer or payeeBetaler of begunstigde
PaymentBetaling
Payment RuleBetalingsreël
Payment RulesBetalingsreëls
PaymentsBetalings
Payroll liabilitiesBetaalstaatverpligtinge
PayslipBetaaladviesstrokie
Payslip Contribution ItemSalarisstrokie Bydrae Item
Payslip Contribution ItemsSalarisstrokie Bydrae Items
Payslip Deduction ItemSalarisstrokie Aftrek Item
Payslip Deduction ItemsSalarisstrokie Aftrekking Items
Payslip Earnings ItemSalarisstrokie Verdienste Item
Payslip Earnings ItemsSalarisstrokie Verdienste Items
Payslip ItemsSalarisstrokie Items
PayslipsBetaalstrokies [Salarisse/Toelaag]
Payslip SummaryBetaalstaat Opsomming
Payslip Totals per Item and EmployeeBetaalstrokie-totale per Item en Werknemer
PendingHangende
Pending depositHangende deposito
Pending depositsHangende deposito's
Pending withdrawalHangende ontrekking
Pending withdrawalsHangende ontrekkings
PercentagePersentasie
Permitted actionsToegelate aksies
PlainGewone
Plain textGewone teks
PopularGewilde
PortPoort
PositionPosisie
PreferencesVoorkeure
PrintDruk
Printing and stationeryDrukwerk en skryfbehoeftes
Production in progressProduksie in proses
Production OrderProduksie Bestelling
Production OrdersProduksie Bestellings
Production stageProduksie Vlak
ProfitWins
Profit and Loss StatementInkomstestaat
Profit and Loss Statement AccountWins-en-Verlies Staat Rekening
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Wins- en verliesstaat (Werklik vs Begroting)
Profit and Loss Statement Built-in AccountWins-en-Verlies Staat Ingeboude Rekening
Profit and Loss Statement GroupWins-en-Verlies Staat Groep
Profit (loss)Wins (verlies)
Profit (loss) for the periodWins (verlies) vir die tydperk
Purchase InvoiceAankoopsfaktuur
Purchase Invoice CreditAankoopfaktuur Krediet
Purchase InvoicesAankoopsfakture
Purchase OrderAankoopsbestelling
Purchase OrdersAankoopsbestelling
purchase or purchase adjustmentaankoop- of aankoopaanpassing
Purchase priceAankoopprys
Purchase QuoteAankoop Kwotasie
Purchase QuotesAankoop Kwotasies
PurchasesAankope
QtyHvld
Qty on handAantal voorhande
Qty ownedAantal besit
Qty to deliverAantal vir aflewering
Qty to invoiceHoev. vir Fakturering
Qty to receiveAantal vir ontvangs
QuoteKwotasie
Quote numberKwotasienommer
QuotesKwotasies
RateKoers
ReceiptKwitansie
Payment or ReceiptBetaling of Ontvangste
Receipt RuleOntvangsreël
Receipt RulesOntvangsreëls
ReceiptsKwitansies
Receipts & PaymentsOntvangstes & Betalings
Receipts & Payments SummaryOntvangste & Betalings Opsomming
Received inOntvang in
RecipientOntvanger
ReconciledGerekonsilieer
Recurring Journal EntriesHerhaldende Joernaalinskrywing
Recurring Journal EntryHerhalende Joernaal Inskrywing
Recurring PayslipHerhalende Salarisstrokie
Recurring PayslipsHerhalende Salarisstrokies
Recurring Purchase InvoiceHerhalende Aankoopfaktuur
Recurring Purchase InvoicesHerhalende Aankoopfakture
Recurring Sales InvoiceHerhalende Verkoopsfaktuur
Recurring Sales InvoicesHerhalende Verkoopsfakture
ReferenceVerwysing
RefundTerugbetaling
RefundsTerugbetalings
RemainingOorblywende
Remove BusinessVerwyder Besigheid
RenameHerbenoem
Rename columnsHerbenoem kolomme
Rename reportHerbenoem verslag
RentHuur
Repairs and maintenanceHerstelwerk en instandhouding
Replace withVervang met
ReportsVerslae
Report TransformationVerslag Transformasie
Report TransformationsVerslag Transformasies
Request for quotationVersoek vir kwotasie
RequiredBenodig
Reset FolderStel die lêergids terug
Restricted userBeperkte gebruiker
Retained earningsTeruggehoue verdienste
Reverse chargedOmgekeerde heffing
Reverse signsOmgekeerde tekens
RoleRol
Round decimalsRonde desimale
Round downRond af
RoundingAfronding
Rounding expenseAfrondingskoste
Round off the totalRond die totaal af
Round to nearestAfronding tot naaste
sale or sale adjustmentverkoop of verkoopsaanpassing
Sales priceVerkoopsprys
SalesVerkope
Sales InvoiceFaktuur
Sales Invoice CreditVerkoopsfaktuur Krediet
Sales InvoicesVerkoopsfakture
Sales Invoice Totals by CustomerVerkoopsfakture Totale per Klant
Sales Invoice Totals by Custom FieldVerkoopsfakture Totale per Aangepasde Veld
Sales Invoice Totals by ItemVerkoopsfakture Totale per Item
Sales OrderVerkope Bestelling
Sales OrdersVerkope Bestellings
Sales QuoteVerkoopskwotasie
Sales QuotesVerkope Kwotasies
SaturdaySaterdag
SchemaSkedule
ScreenshotsSkermskote
SearchSoek
Searching ...Soek...
SelectKies
Select file from your computerKies lêer vanaf rekenaar
SendStuur
Send a copy of every email to this addressStuur 'n afskrif van elke e-pos na hierdie adres
SenderStuurder
SentGestuur
Set DateStel Datum
Set PeriodBepaalde Tydperk
SettingsVerstellings
Share of profitWinsaandeel
Show balances for specified periodToon saldo's vir gespesifiseerde tydperk
Show InvoicesWys Fakture
Show passwordWys wagwoord
Show totals for the periodWys totale vir die periode
sign reversedteken omgekeer
Single line textEnkellyn teks
Single rateEnkel koers
SizeGrootte
SmallKlein
SMTP credentialsSMTP prestasies
SMTP serverSMTP-bediener
Sort BySorteer Volgens
Special AccountSpesiale Rekening
Special AccountsSpesiale Rekeninge
Start DateBegindatum
Starting balanceBeginsaldo
Starting balance equityBeginsaldo ekwiteit
Starting BalancesBeginsaldo's
StatementStaat
Statement balanceStaatbalans
Statement of Changes in EquityStaat van Verandering in Eienaarsbelang
StatusStatus
Sub AccountSub-rekening
Subgroup ofSub-groep van
SubjectOnderwerp
Sub-totalSub Totaal
SummaryOpsomming
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Hierdie opsomming is ingestel om balansstaat te toon soos op {1} en wins en verliesstaat vir die tydperk vanaf {0} tot {1}.
SundaySondag
SupplierVerskaffer
SuppliersVerskaffers
Supplier StatementsVerskaffer State
Supplier Statements (Transactions)Verskaffer State (Transaksies)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Verskaffer State (Onbetaalde Fakture)
Supplier SummaryVerskaffer Opsomming
SupportOndersteuning
SuspenseOpskort
SymbolSimbool
TabsOortjies
TaxBelasting
Taxable PurchaseBelasbare Aankope
Taxable Purchases per SupplierBelasbare Aankope per Verskaffer
Taxable SaleBelasbare Verkope
Taxable Sales per CustomerBelasbare Verkope per Kliënt
Tax AmountBelastingbedrag
Tax AuditBelastingoudit
Tax CodeBelastingkode
Tax CodesBelastingkodes
Tax liabilityBelastingaanspreeklikheid
Tax on PurchasesBelasting op Aankope
Tax on SalesBelasting op Verkope
Tax payableBelasting betaalbaar
Tax rateBelastingkoers
Tax ReconciliationBelasting Rekonsiliasie
Tax SummaryBelasting-opsomming
Tax TransactionsBelasting Transaksies
TelephoneTelefoon
TerminationBeëindiging
Test email settingsToets e-pos instellings
Test message has been successfully sent.Toetsboodskap is suksesvol gestuur.
Test MessageToetsboodskap
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsDie vorm kan nie geskrap word omdat daarna verwys word in die volgende transaksies
ThemeTema
ThemesTemas
There is at least one invoice with pending early payment discountDaar is ten minste een faktuur hangende met vereffingsskoring
There is at least one invoice with pending late payment feeDaar is ten minste een faktuur met hangende laat betalingsfooi
There is one or more recurring invoices pending to be issuedDaar is een of meer herhalende fakture hangende om uitgereik te word
There is one or more recurring journal entries pending to be createdDaar is ten minste een herhalende joernaalinskrywing wat wag om geskep te word
There is at least one recurring payslip pending to be issuedDaar is ten minste een herhalende betaalstrokie hangende wat uitgereik moet word
There are duplicates in this view.Daar is duplikate in hierdie aansig.
This item can be purchasedHierdie item kan aangekoop word
This item can be soldHierdie item kan verkoop word
ThreeDrie
Time formatTydformaat
Time spentTyd spandeer
TimestampTydstempel
TitleTitel
ToAan
ToTot
TodayVandag
TotalTotaal
Total assetsTotale bates
Total costTotale koste
Total creditsTotale krediete
Total debitsTotale debiete
Total equityTotale Eienaarsbelang
Total liabilities & equityTotale laste & ekwiteit
Total {0}Totaal {0}
Total amount in base currencyTotale bedrag in basis-geldeenheid
Total amount in wordsTotale bedrag in woorde
Total contributionsTotale bydraes
Total deductionsTotale Aftrekkings
Total PurchasesTotale Aankope
Pass-through (100%)Deurgang (100%)
Total SalesTotale Verkope
Track quantity to deliverVolg hoeveelheid om af te lewer
Track quantity to receiveVolg hoeveelheid om te ontvang
TransactionTransaksie
TransactionsTransaksies
Transaction typeTransaksietipe
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Daar is {0} transaksies gedateer na {1} daarom word hulle nie in hierdie aansig verantwoord nie.
TransferOorplasing
Trial BalanceProefbalans
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Probeer die wolk uitgawe vir veelvuldige gebruiker toegang en ander voordele
TwoTwee
TypeTipe
UnbalancedOngebalanseer
UncategorizedOngekategoriseerd
Uncategorized PaymentsOngekategoriseerde Betalings
There is one or more uncategorized payments which can be categorized using payment rulesThere is one or more uncategorized payments which can be categorized using payment rules
Uncategorized ReceiptsOngekategoriseerde Kwitansies
There is one or more uncategorized receipts which can be categorized using receipt rulesDaar is een of meer kwitansies wat nie gekategoriseer is nie, wat volgens ontvangsreëls gekategoriseer kan word
Uncategorized transactionsOngekategoriseerde transaksies
UndoHerdoen
UninvoicedOngefaktureerde
Unit NameEenheidnaam
Unit priceEenheidsprys
UnnamedNaamloos
UnpaidOnbetaal
Unpaid invoicesOnbetaalde fakture
UnspecifiedOngespesifiseerd
Unspecified locationOngespesifiseerde ligging
UntilTot op
Until further noticeTot verdere kennisgewing
UpdateWerk by
Update data in your spreadsheet programOpdateer data in jou sigbladprogram in
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Dit blyk dat u probeer om 'n lêer oop te maak wat reeds deur 'n nuwer weergawe van Manager geopen is. Opgradeer na die nuutste weergawe van Manager en probeer om hierdie lêer weer oop te maak.
UserGebruiker
UsernameGebruikersnaam
User PermissionsGebruiker Toestemmings
UsersGebruikers
Valid forGeldig vir
Value on handWaarde voorhande
ViewSien
Wages & salariesLone & salarisse
WebsiteWebwerf
Week(s)Week(Weke)
When purchasedWanneer dit aangekoop word
When soldWanneer dit verkoop word
WithdrawalOntrekking
Withholding taxTerughoudingsbelasting
Withholding tax receiptTeruggehoue belasting ontvangste
Withholding tax receivableTerughoudingsbelasting ontvangbaar
Write-offAfskrywing
Write-onInskrywing
Written-offAfgeskryf
{0} Cr{0} Kt
{0} days{0} dae
{0} Dr{0} Dt
{0} transactions{0} transaksies
{0}h{0}h
{0}m{0}m
Zero (0%)Nul (0%)

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally