English to Afrikaans Translation
EnglishAfrikaans
1-30 days overdue1-30 dae agterstallig
1 day1 dag
31-60 days overdue31-60 dae agterstallig
61-90 days overdue61-90 dae agterstallig
90+ days overdue90+ dae agterstalig
... then allocate to... allokeer dan na
{0} days overdue{0} dae agterstallig
AccountRekening
Show account codesWys rekeningkodes
Accounting feesRekeningkundige Fooie
Accounting methodRekenkundige metode
Accounts payableRekeninge Betaalbaar
Accounts receivableRekeninge Ontvangbaar
Accrual basisOpgehoopte bedrae basis
Accumulated amortizationOpgehoopte amortisasie
Accumulated depreciationOpgehoopte waardevermindering
Acquisition costVerkrygingskoste
ActiveAktief
ActualWerklike
Actual balanceWerklike balans
AddPlus
Add BusinessVoeg besigheid by
Add comparative columnVoeg vergelykende kolom by
AdditionsToevoegings
Add lineVoeg lyn by
Add non-inventory cost into productionVoeg nie-voorraadkoste by produksie
AddressAdres
Adjusted BalanceAangepasde Balans
AdjustmentsAansuiwerings
AdministratorAdministrateur
Advertising and promotionAdvertensies and promosies
Aged PayablesVerouderde Krediteure
Aged ReceivablesVerouderde Debiteure
AliasAlias
Error. Please complete all fields.Fout. Voltooi asseblief al die velde.
AllocationToedeling
AmortizationAmortisasie
Amortization Calculation WorksheetWerksblad vir Amortisasieberekening
Amortization daysAmortisasie dae
Amortization EntriesAmortisasie Inskrywings
Amortization EntryAmortisasie Inskrywing
Amortization rateAmortisasie koers
AmountBedrag
Amount paidBedrag betaal
Amount receivedBedrag ontvang
Amounts are tax inclusiveBedrae sluit belasting in
Amount to payBedrag betaalbaar
... and description contains... en beskrywing bevat
Application DataToepassingsdata
ArchivedIn Argief Geplaas.
Are you sure?Is u seker?
As at {0}Soos op {0}
AscendingStygende
AssetsBates
At costTeen kosprys
AttachmentAanhangsel
AttachmentsAanhangsels
Audit TrailOuditspoor
Authorized byGoedgekeur deur
AutomaticOutomaties
Available creditBeskikbare krediet
Average costGemiddelde koste
BackTerug
BackupRugsteun
Remember to always backup your business before executing any batch operationsOnthou om altyd u besigheid te rugsteun voordat u enige bondelbedrywighede uitvoer
BalanceBalans
Balance dueBalans verskuldig
Balance due if paid by {0}Balans verskuldig indien betaal by {0}
Balance at beginning of periodOpeningsbalans
Balance at end of periodSluitingsbalans
BalancedGebalanseer
Balance SheetBalansstaat
Balance Sheet AccountBalansstaat Rekening
Balance Sheet Built-in AccountBalansstaat Ingeboude Rekening
Balance Sheet GroupBalansstaat Groep
Bank accountBankrekening
Bank chargesBankkostes
Bank accountBankrekening
Bank AccountsBankrekeninge
Bank Account SummaryBankrekening Opsomming
Bank ReconciliationBank Rekonsiliasie
Bank ReconciliationsBank Rekonsiliasies
Bank Reconciliation StatementBankrekonsiliasiestaat
Bank ruleBankreël
Bank RulesBank Reëls
Base CurrencyBasis Geldeenheid
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Op grond van die ingevoerde produksiebestellings, moet ten minste een produksievlak verhoog word.
Batch CreateBondel Skep
Batch DeleteBondel Verwyder
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.U is in bondelverwyder-modus. Onthou om altyd u data te rugsteun voordat u die bondel verwyder.
Batch UpdateBondel Opdateeer
Billable expensesFaktureerbare uitgawes
Billable expenses - costFaktureerbare uitgawes - koste
Billable expenses - invoicedFaktureerbare uitgawes - gefaktureer
Billable timeFaktureerbare tyd
Billable time - invoicedFaktureerbare tyd - gefaktureer
Billable expenseWisselbare uitgawe
Billable ExpensesVerhaalbare Uitgawes
Billable TimeAanskryfbare Tyd
Billable time - movementFaktureerbare tyd - beweging
Billable time adjustmentAanskryfbare tyd aanpassing
Billable Time SummaryAanskryfbare Tyd Opsomming
Billing addressFaktuuradres
Bill of materialsStaat van Materiaal
Book valueBoekwaarde
BudgetBegroting
Built-in themeIngeboude tema
Bulk UpdateGrootmaat Opdateer
BusinessBesigheid
Business NameBesigheidsnaam
Business DetailsBesigheid Besonderhede
BusinessesBesighede
Business IdentifierBesigheid Identifiseerder
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.BTW XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX, ens.
Business LogoBesigheid Logo
ByTeen
CancelKanselleer
Capital AccountKapitaalrekening
Capital AccountsKapitale Rekeninge
Capital Accounts SummaryKapitale Rekeninge Opsomming
Capital subaccountsKapitale subrekeninge
Cash accountKontantrekening
Cash AccountsKontant Rekeninge
Cash Account SummaryKontantrekening Opsomming
Cash & cash equivalentsKontant en kontantekwivalente
Cash at bankKontant by bank
Cash at the beginning of the periodKontant aan die begin van die periode
Cash at the end of the periodKontant aan die einde van die periode
Cash basisKontant Basis
Cash on handKontant op Hande
Charge monthlyHef maandeliks
Chart of AccountsTabel van Rekeninge
ClearedOpgeklaar
Cleared balanceSkoongemaakte balans
CloneKloon
Closing balanceSluitingssaldo
Closing balance after importSluitingssaldo na invoer
Closing balance as per balance sheetSluitingssaldo soos per balansstaat
Closing balance as per bank statementSluitingssaldo soos per bankstaat
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Wat was die sluitingsaldo van {0} soos op {1} volgens bankstaat?
Closing balance before importSluitingssaldo voor invoer
Closing balancesSluitingsaldo's
CodeKode
ColumnKolom
Column nameKolomnaam
ColumnsKolomme
Computer equipmentRekenaartoerusting
Consideration receivedOorweging ontvang
ContactKontak
containsbevat
ContributionBydrae
Control accountKontrolerekening
Control AccountsKontrole Rekeninge
ConvertOmskep
Convert into bank accountOmskep in bankrekening
Convert into cash accountOmskep in kontantrekening
CopiedGekopiëer
Copy to clipboardKopieer na knipbord
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopieer data vanaf 'n sigblad en plak dit in die onderstaande teks veld
Copy toKopieer na
Cost adjustment to recover from negative inventoryKoste aanpassing om te herstel van negatiewe voorraad
Cost of salesKoste van Verkope
CreateSkep
Create & add anotherSkep & voeg 'n ander by
Create New BusinessSkep Nuwe Besigheid
CreditKrediet
Credit limitKredietlimiet
Credit NoteKredietnota
Credit NotesKedietnota
CurrencyGeldeenheid
Foreign exchange gains (losses)Buitelandse valuta verdienste (verliese)
CurrentHuidige
Current BalanceHuidige Balans
CustomAangepaste
Custom amortization expense accountAangepasde amorisasie uitgawe-rekening
Custom depreciation expense accountAangepasde waardevermindering uitgawe-rekening
CustomerKliënt
CustomersKliënte
Customer StatementKliënte Staat
Customer StatementsKliënte staat
Customer Statements (Transactions)Kliënt State (Transaksies)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Kliënt State (Onbetaalde Fakture)
Customer SummaryKliënt Opsomming
Custom expense accountAangepasde uitgawe rekening
Custom FieldAangepasde Veld
Custom FieldsAangepasde Velde
Custom income accountAangepasde inkomste rekening
CustomizeAanpassing
Custom ReportAangepasde Verslag
Custom ReportsAangepasde Verslae
Custom themeGepasmaakte tema
Custom titleAangepasde titel
DateDatum
Date formatDatum formaat
daysdae
days after issue datedae na uitreikingsdatum
DebitDebiet
Debit NoteDebietnota
Debit NotesDebietnotas
Decimal placesDesimale plekke
DeductionAftrekking
Deduct withholding taxTrek terughoubelasting af
DeleteSkrap
Delivery addressAfleweringsadres
Delivery dateAfleweringsdatum
Delivery InstructionsAfleweringsinstruksies
Delivery NoteAfleweringsnota
Delivery NotesAfleweringsnota
DepositDeposito
DepreciationWaardevermindering
Depreciation Calculation WorksheetWaardevermindering Berekening Werkskaart
Depreciation daysWaardevermindering dae
Depreciation EntriesWaardevermindering Inskrywings
Depreciation EntryWaardevermindering Inskrywing
Depreciation rateWaardevermindering koers
DescendingDalende
DescriptionBeskrywing
DiscountAfslag
Discrepancy'n Verskil
Show custom field as a columnWys aangepaste veld as 'n kolom
Show custom field on printed documentsWys aangepaste veld op gedrukte dokumente
Date of disposalOntslagdatum
DisposalsVervreemdings
DisposedVervreemd
Disposed fixed assetVervreemde vaste bate
Disposed intangible assetVerwyderde ontasbare bate
does not containbevat nie
DonationsDonasies
Do not recodeMoenie herkodeer nie
DownloadAflaai
DrawingsOnttrekkings
Drop-down listAfrollys
Due in {0} daysBetaalbaar in {0} dae
Due todayBetaalbaar vandag
Due tomorrowBetaalbaar more
Due dateVervaldatum
Early payment discountVereffingskorting
Early payment discountsVereffingskortings
EarningsVerdienste
EditWysig
ElectricityElektrisiteit
EmailE-pos
Email addressE-Pos Adres
EmailsE-posse
Email sending formatE-pos stuur formaat
Email SettingsE-pos Verstellings
Email templateE-pos templaat / Sjabloon
Email TemplatesE-pos Template / Sjablone
EmployeeWerknemer
Employee clearing accountWerknemer aansuiweringsrekening
EmployeesWerknemers
Employee SummaryWerknemer Opsomming
Employer contributionWerkgewerbydrae
EmptyLeeg
EntertainmentOnthaal
EquityEienaarsbelang
ErrorFout
EveryElke
Exact amountPresiese bedrag
Exchange rateWisselkoers
Exchange RatesWisselkoerse
Exclude inventory items with no movementUitsluiting van voorraaditems met geen beweging
Exclude zero balancesSluit zero balanse uit
Expense claimsUitgawe eise
Expense accountUitgawe rekening
Expense ClaimUitgawe Eis
Expense Claim PayersUitgawe Eise Betalers
Expense ClaimsUitgawe Eise
PayerBetaal deur
Expense Claims SummaryKoste Eise Opsomming
ExpensesUitgawes
ExportUitvoer
FaxFaks
FeaturesKenmerke
Fill in data in your spreadsheet programVul data in jou sigbladprogram in
FilterFilter
Filter by custom fieldFilter volgens aangepasde veld
Financial StatementsFinansiële State
Find & mergeVind & saamsmelt
Find & recodeVind & herkodeer
Finished itemVoltooide item
First day of weekEerste Dag van die Week
Fixed assetVaste bates
Fixed assets, at costVaste bates teen kosprys
Fixed assets - depreciationVaste bates - waardevermindering
Fixed AssetVaste Bate
Fixed Asset DepreciationVaste Bate Waardevermindering
Fixed Asset DisposalVaste Bate Ontslag
Fixed AssetsVaste Bates
Fixed assets, accumulated depreciationVaste bates, opgehoopte waardevermindering
Fixed assets - loss on disposalVaste bates - verlies op vervreemding
Fixed Asset SummaryVaste Bate Opsomming
Flat rateVaste koers
FolderVouer
FoldersVouers
FooterFooter
For the period from {0} to {1}Vir die periode van {0} tot {1}
Foreign BalanceBuitelandse balans
Foreign CurrenciesBuitelandse Geldeenhede
Foreign CurrencyBuitelandse Geldeenheid
Foreign exchange gainBuitelandse valuta wins
Foreign exchange lossBuitelandse valutaverlies
Form DefaultsVorm Standaard
ForumForum
Free Accounting SoftwareGratis Rekenkundige Sagteware
Free DownloadLaai Gratis Af
Freight-inGoedere-in
FromVanaf
FromVan
Full accessVolle toegang
Funds contributedFondse bygedrae
Gain / LossWins / Verlies
General LedgerGrootboek
General Ledger AccountAlgemene Grootboekrekening
General Ledger SummaryGrootboek Opsomming
General Ledger TransactionsGrootboek Transaksie
Goods ReceiptGoedere Ontvang
Goods ReceiptsGoedere Ontvangste
Gross payBruto besoldiging
GroupGroep
Groups to collapseGroepe om ineen te stort
GuidesHandleidings/Gidse
Group by…Groepeer Volgens
Order by…Bestel Volgens
Where…Waar
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rye weggesteek omdat hulle nie {1} bevat
Hide due dateVersteek die sperdatum
Hide total amountVersteek totale bedrag
HostnameGasheernaam
Hourly rateUurlikse tarief
HoursUre
If paid withinIndien betaal binne
If bank account is:as bankrekening is:
ImageBeeld
ImportInvoer
Import bank statementTrek bankstaat in
Import BusinessBesigheid Invoer
The file you are trying to import is invalidDie lêer wat jy wil invoer, is ongeldig
InactiveOnaktief
In-built Tax CodeIngeboude Belasting Kode
Includes {0}Insluitend {0}
IncomeInkomste
InflowsInvloeiings
Insufficient QtyOnvoldoende Hvld
Intangible assetOntasbare bate
Intangible assets, at costOntasbare bates teen kosprys
Intangible AssetOntasbare Bate
Intangible Asset AmortizationOntasbare Bate Amortisasie
Intangible AssetsOntasbare Bates
Intangible assets, accumulated amortizationOntasbare bates, opgehoopte amortisasie
Intangible assets - amortizationOntasbare bates - amortisasie
Intangible assets - loss on disposalOntasbare bates - verlies op vervreemding
Intangible Asset SummaryOntasbare Bates Opsomming
Inter Account TransferInter-rekening Oorplasing
Inter Account TransfersInter-rekening Oorplasings
Interest receivedRente verdien
IntervalPouse
Invalid username or password. Please try again.Verkeerde gebruikernaam of wagwoord. Probeer asseblief weer.
Inventory on handVoorraad op hande
Inventory - costVoorraad - Koste
Inventory ItemVoorraaditem
Inventory ItemsVoorraaditems
Inventory kitVoorraadstel
Inventory KitsVoorraadstelle
Inventory locationVoorraadligging
Inventory locationsVoorraadliggings
Inventory MovementVoorraad Beweging
Inventory Price ListVoorraad Pryslys
Inventory Profit MarginVoorraad Wins Marge
Inventory Quantity by LocationVoorraad Hoeveelheid per Ligging
Inventory Quantity SummaryOpsomming van Voorraadhoeveelhede
Inventory - salesVoorraad - verkope
Inventory TransferVoorraadoorplasing
Inventory TransfersVoorraadoorplasings
Inventory Value SummaryOpsomming van Voorraadwaardes
Inventory Write-offVoorraad Afskrywing
Inventory Write-offsVoorraad Afskrywings
InvoiceFaktuur
InvoicedGefaktureerd
Invoice dateFaktuurdatum
Invoice numberFaktuurnommer
InvoicesFakture
Invoice totalFaktuur totaal
isis
is betweenis tussen
is checkedis nagegaan
is emptyis leeg
is less thanis minder as
is more thanis meer as
is notis nie
is not checkedis nie nagegaan nie
is not emptyis nie leeg nie
is not zerois nie nul nie
Issue dateUitreikdatum
is zerois nul
ItemItem
Item codeItemkode
Item nameItemnaam
Journal EntriesJoernaal Inskrywings
Journal EntryJoernaal Inskrywing
LabelEttiketteer
LanguageTaal
LargeGroot
Last reconciliationLaaste rekonsiliasie
Late Payment FeesLaat Betalingsfooi
Late Payment FeeLaat Betalingsfooi
Late payment feesLaat betalingsfooie
LayoutUitleg
Learn MoreLeer meer
Legal feesRegskostes
LessMinus
LiabilitiesLaste
Liability accountLaste rekening
LicenseLisensie
Limited accessBeperkte toegang
LineLyn
LocationLigging
Lock DateSluit Datum
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.As die sluitingsdatum gespesifiseer is, sal alle transaksies wat op die sluitingsdatum gedateer is, lees-alleen wees.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Sluitingsdatum is in plek soos op {0}. U kan slegs transaksies opdateer of uitwis na hierdie datum.
LoginTeken in
LogoutTeken uit
MarginMarge
MediumMedium
MergeSaamsmelt
Message bodyBoodskap Inhoud
MinutesMinute
MobileSelfoon
MondayMaandag
Month(s)Maand(e)
Motor vehicle expensesMotorvoertuig Uitgawes
Multiple ratesMeervoudige koerse
Multi-user access is not available in desktop edition.Veelvuldige gebruiker toegang is nie beskikbaar op die persoonlike rekenaar gebaseerde uitgawe nie
NameNaam
NarrationVertelling
NetNetto
Net assetsNetto Bates
Net lossNetto Verlies
Net movementNetto Verandering
Net profitNetto Wins
Net profit (loss)Netto Wins (Verlies)
Net increase (decrease) in cash heldNetto verhoging (verlaging) in behoue kontant
Net payNetto besoldiging
Net PurchasesNetto Aankope
Net SalesNetto Verkope
NeverNooit
New AccountNuwe Rekening
New Foreign CurrencyNuwe Buitelandse Geldeenheid
New Amortization EntryNuwe Amortisasie Inskrywing
New AttachmentNuwe Aanhangsel
New Bank AccountNuwe Bankrekening
New Bank ReconciliationNuwe Bank Rekonsiliasies
New Bank RuleNuwe Bankreël
New Billable TimeNuwe Aanskryfbare Tyd
New Capital AccountNuwe Kapitaalrekening
New Cash AccountNuwe Kontant Rekening
New Control AccountNuwe Kontrole Rekening
New Credit NoteNuwe Kredietnota
New CustomerNuwe Kliënte
New Custom FieldNuwe Aangepasde Veld
New Debit NoteNuwe Debietnota
New Delivery NoteNuwe Afleweringsnota
New Depreciation EntryNuwe Waardevermindering Inskrywing
New EmployeeNuwe Werknemer
New Exchange RateNuwe Wisselkoers
New Expense ClaimNuwe Uitgawe Eis
New Fixed AssetNuwe Vaste Bate
New FolderNuwe Vouer
New Goods ReceiptNuwe Goedere Ontvang
New GroupNuwe Groep
New Intangible AssetNuwe Ontasbare Bate
New Inter Account TransferNuwe Inter-rekening Oorplasings
New Inventory ItemNuwe Voorraaditem
New Inventory KitNuwe Voorraadstel
New Inventory LocationNuwe Voorraad Ligging
New Inventory TransferNuwe Voorraadoorplasing
New Journal EntryNuwe Joernaal Inskrywing
New Late Payment FeeNuwe Laat Betalingsfooi
New Non-inventory ItemNuwe nie-voorraaditem
New PaymentNuwe Betaling
New PayslipNuwe Salarisstrokie
New Payslip ItemNuwe Salarisstrokie Items
New Production OrderNuwe Produksie Bestelling
New Purchase InvoiceNuwe Aankope Faktuur
New Purchase OrderNuwe Aankope Bestelling
New Purchase QuoteNuwe Aankoop Kwotasie
New ReceiptNuwe Kwitansie
New Recurring Journal EntryNuwe Herhaldende Joernaalinskrywing
New Recurring PayslipNuwe Herhalende Salarisstrokie
New Recurring Purchase InvoiceNuwe Herhalende Aankoopfaktuur
New Recurring Sales InvoiceNuwe Herhalende Verkoopsfaktuur
New ReportNuwe Verslag
New Report TransformationNuwe Verslag Transformasie
New Sales InvoiceNuwe Verkope Faktuur
New Sales OrderNuwe Verkope Bestelling
New Sales QuoteNuwe Verkope Kwotasie
New Special AccountNuwe Spesiale Rekening
New SubaccountNuwe Subrekening
New SupplierNuwe Verskaffer
New Tax CodeNuwe Belastingkode
New tax liabilityNuwe Belastinglas
New ThemeNuwe Tema
New TotalNuwe Totaal
New Tracking CodeNuwe Naspeur Kode
New UserNuwe Gebruiker
New Write-offNuwe Afskrywing
NextVolgende
Next issue dateVolgende uitgawe datum
No due dateGeen betaaldatum
No matches foundGeen pasmaat gevind nie
NoneGeen
Non-inventory ItemNie-voorraaditem
Non-inventory ItemsNie-voorraaditems
No pending deposits as at {0}Geen hangende deposito's soos by {0}
No pending withdrawals as at {0}Geen hangende ontrekkings soos by {0}
No taxGeen belasting
NotesNotas
Not reconciledNie gekonsilieer nie
NumberNommer
Number formatNommer formaat
Number of transactions already importedAantal transaksies wat reeds ingevoer is
Number of transactions in the fileAantal transaksies in die lêer
Number of transactions to importAantal transaksies om in te voer
OffAf
OnAan
One option per lineEen opsie per reël
Only administrators can rename business name.Slegs administrateurs kan die maatskappy se naam hernoem.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopieer na knipbord, plak dan data in u sigbladprogram
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopieer na knipbord, plak dan kolomme in u sigbladprogram
Opening balanceOpeningsbalans
OptionalOpsioneel
Options for drop-down listOpsies vir die afrollys
Order numberBestelnommer
Other movementsAnder bewegings
OutflowsUitvloeiings
OverdueAgterstallig
Overdue yesterdayGister Agterstallig
OverpaidOorbetaal
Page {0} of {1}Bladsy {0} van {1}
Paper sizePapiergrootte
Paid in fullOp betaal
Paid fromBetaal uit
Paid in advanceVooruitbetaal
Paragraph textParagraaf teks
Partial paymentGedeeltelike Betaling
PasswordWagwoord
PayeeBetaling aan
PaymentBetaling
PaymentsBetalings
Payroll liabilitiesSalarisverpligtinge
PayslipBetaaladviesstrokie
Payslip Contribution ItemSalarisstrokie Bydrae Item
Payslip Contribution ItemsSalarisstrokie Bydrae Items
Payslip Deduction ItemSalarisstrokie Aftrek Item
Payslip Deduction ItemsSalarisstrokie Aftrekking Items
Payslip Earnings ItemSalarisstrokie Verdienste Item
Payslip Earnings ItemsSalarisstrokie Verdienste Items
Payslip ItemsSalarisstrokie Items
PayslipsBetaalstrokies [Salarisse/Toelaag]
Payslip SummaryBetaalstaat Opsomming
Payslip Totals per Item and EmployeeBetaalstrokie-totale per Item en Werknemer
PendingHangende
Pending depositsHangende deposito's
Pending withdrawalsHangende ontrekkings
PercentagePersentasie
PlainGewone
Plain textGewone teks
PopularGewilde
PortPoort
PositionPosisie
PreferencesVoorkeure
PrintDruk
Printing and stationeryDrukwerk en skryfbehoeftes
Production OrderProduksie Bestelling
Production OrdersProduksie Bestellings
Production stageProduksie Vlak
ProfitWins
Profit and Loss StatementInkomstestaat
Profit and Loss Statement AccountWins-en-Verlies Staat Rekening
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Wins- en verliesstaat (Werklik vs Begroting)
Profit and Loss Statement Built-in AccountWins-en-Verlies Staat Ingeboude Rekening
Profit and Loss Statement GroupWins-en-Verlies Staat Groep
Profit (loss)Wins (verlies)
Profit (loss) for the periodWins (verlies) vir die periode
Purchase InvoiceAankoop Faktuur
Purchase Invoice CreditAankoopfaktuur Krediet
Purchase InvoicesAankoop Fakture
Purchase OrderAankope Bestelling
Purchase OrdersAankope Bestelling
Purchase priceAankoopprys
Purchase QuoteAankoop Kwotasie
Purchase QuotesAankoop Kwotasies
PurchasesAankope
QtyHvld
Qty on handAantal voorhande
Qty ownedAantal besit
Qty to deliverAantal vir aflewering
Qty to invoiceHoev. vir Fakturering
Qty to receiveAantal vir ontvangs
QuoteKwotasie
Quote numberKwotasienommer
RateKoers
ReceiptKwitansie
Payment or ReceiptBetaling of Ontvangste
ReceiptsKwitansies
Receipts & PaymentsOntvangstes & Betalings
Receipts & Payments SummaryOntvangste & Betalings Opsomming
Received inOntvang in
ReconciledGerekonsilieer
Recurring Journal EntriesHerhaldende Joernaalinskrywing
Recurring Journal EntryHerhalende Joernaal Inskrywing
Recurring PayslipHerhalende Salarisstrokie
Recurring PayslipsHerhalende Salarisstrokies
Recurring Purchase InvoiceHerhalende Aankoopfaktuur
Recurring Purchase InvoicesHerhalende Aankoopfakture
Recurring Sales InvoiceHerhalende Verkoopsfaktuur
Recurring Sales InvoicesHerhalende Verkoopsfakture
ReferenceVerwysing
RefundTerugbetaling
Remove BusinessVerwyder Besigheid
RenameHerbenoem
Rename columnsHerbenoem kolomme
Rename reportHerbenoem verslag
RentHuur
Repairs and maintenanceHerstelwerk en instandhouding
ReportsVerslag
Report TransformationVerslag Transformasie
Report TransformationsVerslag Transformasies
RequiredBenodig
Restricted userBeperkte gebruiker
Retained earningsBehoue Verdienste
Reverse chargedOmgekeerde heffing
Reverse signsOmgekeerde tekens
RoleRol
Round downRond af
RoundingAfronding
Rounding expenseAfrondingskoste
Round off the totalRond die totaal af
Round to nearestAfronding tot naaste
Sales priceVerkoopsprys
SalesVerkope
Sales InvoiceFaktuur
Sales Invoice CreditVerkoopsfaktuur Krediet
Sales InvoicesVerkope Faktuur
Sales Invoice Totals by CustomerVerkoopsfakture Totale per Klant
Sales Invoice Totals by Custom FieldVerkoopsfakture Totale per Aangepasde Veld
Sales Invoice Totals by ItemVerkoopsfakture Totale per Item
Sales OrderVerkope Bestelling
Sales OrdersVerkope Bestellings
Sales QuoteVerkope Kwotasie
Sales QuotesVerkope Kwotasies
SaturdaySaterdag
SchemaSkedule
ScreenshotsSkermskote
SearchSoek
Searching ...Soek...
SelectKies
Select file from your computerKies lêer vanaf rekenaar
SendStuur
Send a copy of every email to this addressStuur 'n afskrif van elke e-pos na hierdie adres
Set DateStel Datum
Set PeriodBepaalde Tydperk
SettingsVerstellings
Share of profitWinsaandeel
Show balances for specified periodToon saldo's vir gespesifiseerde tydperk
Show totals for the periodWys totale vir die periode
sign reversedteken omgekeer
Single line textEnkellyn teks
Single rateEnkel koers
SizeGrootte
SmallKlein
SMTP credentialsSMTP prestasies
SMTP serverSMTP-bediener
Special AccountSpesiale Rekening
Special AccountsSpesiale Rekeninge
Start DateBegin Datum
Starting balanceBeginsaldo
Starting balance equityBeginsaldo ekwiteit
Starting BalancesBeginsaldo's
StatementStaat
Statement balanceStaatbalans
Statement of Changes in EquityStaat van Verandering in Eienaarsbelang
StatusStatus
Sub AccountSub-rekening
SubjectOnderwerp
Sub-totalSub Totaal
SummaryOpsomming
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Hierdie opsomming is ingestel om balansstaat te toon soos op {1} en wins en verliesstaat vir die tydperk vanaf {0} tot {1}.
SundaySondag
SupplierVerskaffer
SuppliersVerskaffers
Supplier StatementsVerskaffer State
Supplier Statements (Transactions)Verskaffer State (Transaksies)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Verskaffer State (Onbetaalde Fakture)
Supplier SummaryVerskaffer Opsomming
SupportOndersteuning
SuspenseOpskort
SymbolSimbool
TabsOortjies
TaxBelasting
Tax liabilityBelasting Aanspreeklikheid
Taxable PurchaseBelasbare Aankope
Taxable Purchases per SupplierBelasbare Aankope per Verskaffer
Taxable SaleBelasbare Verkope
Taxable Sales per CustomerBelasbare Verkope per Kliënt
Tax AmountBelastingbedrag
Tax AuditBelasting Oudit
Tax CodeBelastingkode
Tax CodesBelastingkodes
Tax on PurchasesBelasting op Aankope
Tax on SalesBelasting op Verkope
Tax payableBelasting Betaalbaar
Tax rateBelastingkoers
Tax ReconciliationBelasting Rekonsiliasie
Tax SummaryBelasting Opsomming
Tax TransactionsBelasting Transaksies
TelephoneTelefoon
TerminationBeëindiging
Test email settingsToets e-pos instellings
Test message has been successfully sent.Toetsboodskap is suksesvol gestuur.
Test MessageToetsboodskap
ThemeTema
ThemesTemas
There is at least one invoice with pending early payment discountDaar is ten minste een faktuur hangende met vereffingsskoring
There is at least one invoice with pending late payment feeDaar is ten minste een faktuur met hangende laat betalingsfooi
There is one or more recurring invoices pending to be issuedDaar is een of meer herhalende fakture hangende om uitgereik te word
There is one or more recurring journal entries pending to be createdDaar is ten minste een herhalende joernaalinskrywing wat wag om geskep te word
There is at least one recurring payslip pending to be issuedDaar is ten minste een herhalende betaalstrokie hangende wat uitgereik moet word
There are duplicates in this view.Daar is duplikate in hierdie aansig.
This item can be purchasedHierdie item kan aangekoop word
This item can be soldHierdie item kan verkoop word
Time spentTyd spandeer
TitleTitel
ToAan
ToTot
TodayVandag
TotalTotaal
Total assetsTotale bates
Total costTotale koste
Total creditsTotale krediete
Total debitsTotale debiete
Total equityTotale Eienaarsbelang
Total liabilities & equityTotale laste & ekwiteit
Total {0}Totaal {0}
Total contributionsTotale bydraes
Total deductionsTotale Aftrekkings
Total PurchasesTotale Aankope
Total SalesTotale Verkope
Tracking CodeNaspeur Kode
Tracking CodesNaspeur Kodes
Tracking Exception ReportNaspeur Uitsonderingsverslag
TransactionTransaksie
TransactionsTransaksies
Transaction typeTransaksietipe
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Daar is {0} transaksies gedateer na {1} daarom word hulle nie in hierdie aansig verantwoord nie.
TransferOorplasing
Trial BalanceProefbalans
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Probeer die wolk uitgawe vir veelvuldige gebruiker toegang en ander voordele
TypeTipe
UnbalancedOngebalanseer
UncategorizedOngekategoriseerd
Uncategorized transactionsOngekategoriseerde transaksies
UndoHerdoen
UninvoicedOngefaktureerde
Unit NameEenheidnaam
Unit priceEenheidsprys
UnnamedNaamloos
Unpaid invoicesOnbetaalde fakture
UnspecifiedOngespesifiseerd
Unspecified locationOngespesifiseerde ligging
UntilTot op
Until further noticeTot verdere kennisgewing
UpdateOpdateer
Update data in your spreadsheet programOpdateer data in jou sigbladprogram in
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Dit blyk dat u probeer om 'n lêer oop te maak wat reeds deur 'n nuwer weergawe van Manager geopen is. Opgradeer na die nuutste weergawe van Manager en probeer om hierdie lêer weer oop te maak.
UserGebruiker
UsernameGebruikersnaam
User PermissionsGebruiker Toestemmings
UsersGebruikers
Value on handWaarde voorhande
ViewSien
Wages & salariesLone & salarisse
WebsiteWebwerf
Week(s)Week(Weke)
WithdrawalOntrekking
Withholding taxTerughoudingsbelasting
Withholding tax receiptTeruggehoue belasting ontvangste
Withholding tax receivableTerughoudingsbelasting ontvangbaar
Write-offAfskryf
Write-onInskryf
Written-offAfgeskryf
{0} Cr{0} Kt
{0} days{0} dae
{0} Dr{0} Dt
{0} transactions{0} transaksies
{0}h{0}h
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally