English to Azeri Translation
EnglishAzeri
1-30 days overdue1-30 gün gecikmə
1 day1 gün
31-60 days overdue31-60 gün gecikmə
61-90 days overdue61-90 gün gecikmə
90+ days overdue90+ gün gecikmə
{0} days overdue{0} gün gecikmə
AccountHesab
Show account codesHesab kodlarını göstər
Accounting feesMühasibatlıq xərcləri
Accounting methodMühasibatlıq metodu
Accounts payableÖdənəcəklər
Accounts receivableAlınacaqlar
Accrual basisXərcin və ya Gəlirin yaranması əsasında
Accumulated amortizationToplanmış amortizasiya
Accumulated depreciationToplanmış Amortizasiya
ActiveAktiv
ActualFaktiki
Actual balanceFaktiki Balans
AddƏlavə et
Add BusinessBiznes əlavə et
Add comparative columnMüqayisəli sütun əlave et
AdditionsƏlavələr
Add lineXətt əlave et
AddressÜnvan
AdjustmentsDüzəlişlər
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionReklam və marketinq xərcləri
Aged PayablesGecikmiş Ödənəcəklər
Aged ReceivablesGecikmiş Alınacaqlar
Error. Please complete all fields.Lütfən Bütün boşluqları doldurun.
AmortizationAmortizasiya
AmountMəbləğ
Amount paidÖdənilmiş məbləğ
Amount receivedQəbul olunmuş miqdar
Amounts are tax inclusiveMəbləğə vergi daxildir
Amount to payÖdənilməli Məbləğ
ArchivedArxivləşdirilmiş
Are you sure?Əminsiniz?
As at {0}{0} etibarən
AscendingArtan
AssetsAktivlər
At costmaya dəyəri
Audit TrailLog
Authorized byTəsdiqlənib
AutomaticAvtomatik
Available creditQalan Kredit
Average costOrtalama maliyyət
BackGeriyə
BackupArxivləşdir
BalanceBalans
Balance at beginning of periodDövrün əvvəlindəki balans
Balance at end of periodDövrün axırındakı balans
BalancedBalanslı
Balance dueÖdənilməli məbləğ
Balance SheetBalans Hesabatı
Bank accountBank Hesabı
Bank chargesBank xərcləri
Bank accountBank hesabı
Bank AccountsBank Hesabları
Bank ruleBank qaydası
Bank RulesBank Qanunları
Base CurrencyƏsas Valyuta
Batch CreateToplu Yarat
Batch DeleteToplu Silmə
Batch UpdateToplu Yenilə
Billing addressFaktura ünvanı
Bill of materialsMateriallarin təqdimatı
Book valueKitabdakı Dəyəri
BudgetBüdcə
Built-in themeYaddaşda olan tema
Bulk UpdateToplu Yenilə
Business NameBiznesin adı
Business DetailsBiznes məlumatları
BusinessesBizneslər
Business IdentifierBiznes Identifikasiya nomrəsi
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.Biznes Identifikasiya nomrə nümunələri
Business LogoBizness loqo
Byqədər
CancelLəğv et
Capital AccountKapital Hesabı
Capital AccountsKapital Hesablar
Capital Accounts SummaryKapital Hesablarin Özəti
Capital subaccountsKapital alt hesablar
Cash accountNəğd Hesabı
Cash AccountsNəğd Hesablar
Cash Account SummaryNəğd Hesab Özəti
Cash & cash equivalentsNağd və ekvivalentləri
Cash at bankBankda olan nağd pul
Cash at the beginning of the periodDövrün başındakı nağd pul
Cash at the end of the periodDövrün sonundakı nağd pul
Cash basisNəğdləşmə əsasında
Cash on handƏldə olan nağd pul
Charge monthlyAylıq faiz
Chart of AccountsHesabların Strukturası
ClearedTəmizlənmiş
CloneKlonlamaq
Closing balanceSon balans
Closing balance after importİmportdan sonra Bağlanış balansı
Closing balance as per balance sheetBalans hesabatı üzrə Bağlanış balansı
Closing balance as per bank statementBank hesabatına əsasən Bağlanış balansı
Closing balance before importİmportdan əvvəlki Bağlanış balansı
Closing balancesDövr sonuna balans
CodeKod
ColumnSütun
Column nameSütun adı
ColumnsSütunlar
Computer equipmentKompyuter avadanlığı
ContactKontakt
Control accountNəzarət Hesabı
ConvertÇevir
Convert into cash accountNəğd Hesaba çevir
Copy toKopyala
Cost of salesSatış maliyyəti
CreateYarat
Create & add anotherYarat və əlavə et
Create New BusinessYeni biznes yarat
CreditKredit
Credit limitKredit limiti
Credit NoteKredit Qeydi
Credit NotesKredit Qeydləri
CurrencyValyuta
Foreign exchange gains (losses)Mubadilə mənfəətləri (zərərləri)
CurrentCari
CustomÖzəl
CustomerMüştəri
CustomersMüştərilər
Customer StatementMüştəri Hesabatı
Customer StatementsMüştəri hesabatları
Custom expense accountÖzəl xərc hesabı
Custom FieldÖzəl Parametr
Custom FieldsÖzəl Parametrlər
Custom income accountÖzəl gəlir hesabı
CustomizeÖzəlləşdir
Custom ReportÖzəl Raport
Custom ReportsÖzəl Raportlar
Custom themeÖzəl tema
Custom titleÖzəl başlıq
DateTarix
Date formatTarix formatı
daysgün
days after issue dategün verilmə tarixindən sonra
DebitDebit
Debit NoteDebit notu
Debit NotesDebit notları
DeductionKəsinti
DeleteSil
Delivery addressÇatdırılma ünvanı
Delivery dateÇatdırılma tarixi
Delivery InstructionsÇatdırılma təlimatları
Delivery NoteÇatdırılma qeyd
Delivery NotesÇatdırılma qeydləri
DepositDepozit
DepreciationAmortizasiya
DescendingAzalan
DescriptionTəsvir
DiscountEndirim
Show custom field as a columnÖzəl parametri Sütun kimi göstər
Show custom field on printed documentsÇap edilən sənədlərdə Özəl parametri göstər
Date of disposalİmtina edilmə zamani
Disposalsİmtinalar
Disposed fixed assetImtina edilmiş sabit aktivlər
Disposed intangible assetImtina edilmiş qeyri-maddi aktiv
Donationsİanələr
DownloadYüklə
Due in {0} days{0} günə ödənməli
Due todayBu gün ödənilməlidir
Due tomorrowSabah ödənilməlidir
Due dateSon tarix
Early payment discountƏrkən ödəmə endirimi
Early payment discountsƏrkən ödəmə endirimləri
EarningsQazanclar
EditRedaktə et
ElectricityElektrik
EmailEmail
Email addressEmail ünvanı
EmailsEmaillər
Email sending formatEmail göndərmə formatı
Email SettingsEmail Ayarları
Email templateEmail şablonu
Email TemplatesEmail şablonları
Employeeİşçi
EmployeesIşçilər
EmptyBoş
EntertainmentƏyləncə
EquityKapital
ErrorXəta
EveryHər
Exact amountDəqiq məbləğ
Exchange rateMəzənnə
Exchange RatesMəzənnələr
Exclude zero balancesBoş balansları daxil etmə
Expense claimsXərc iddiaları
Expense accountXərc hesabı
Expense ClaimXərc iddiası
Expense Claim PayersXərc iddialarını ödəyən şəxslər
Expense ClaimsXərc iddiaları
PayerÖdəyici
Expense Claims SummaryXərc İddiaları Özəti
ExpensesXərclər
ExportEksport
FaxFaks
FeaturesXüsusiyyətlər
FilterFilter
Filter by custom fieldÖzəl Parametrə göre filtrlə
Financial StatementsMaliyyə hesabatları
Find & mergeTap və Birləşdir
Finished itemHazır Əşya
Fixed assets - depreciationSabit aktivlər - amortizasiya
Fixed AssetSabit Aktiv
Fixed Asset DepreciationSabit Aktivlərin amortizasiyası
Fixed Asset DisposalSabit Aktivlərdən imtina
Fixed AssetsSabit Aktivlər
Fixed assets, accumulated depreciationSabit Aktivlər, toplanmış amortizasiya
Fixed assets - loss on disposalSabit aktivlər - imtina edilmə səbəbindən olan zərər
Fixed Asset SummarySabit Aktivlər Özəti
FolderQovluq
FoldersQovluqlar
FooterAltbilgi
For the period from {0} to {1}{0} - {1} tarixləri arasında
Foreign exchange gainForex Qazancı
Foreign exchange lossForex itkisi
ForumForum
Free Accounting SoftwarePulsuz Mühasibat Proqramı
Free DownloadPulsuz Yüklə
Freight-inTransportasiya xərci
FromKimdən
Full accessTam icazə
General LedgerÜmumi Uçot Kitabı
General Ledger SummaryÜmumi Uçot Kitabının özəti
General Ledger TransactionsÜmumi əməlliyyat siyahısı
Goods ReceiptƏşya Qəbulu
Goods ReceiptsƏşya Qəbulu
Gross payÜmumi ödəniş
GroupQrup
GuidesTəlimatlar
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} sıra gizlədilib çünki onlarda {1} yoxdur
Hide total amountToplam Məbləği gizlət
Hourly rateSaatlıq faiz
HoursSaat
ImageŞəkil
Importİmport etmək
Import bank statementBank hesabatını import etmək
Import BusinessBiznes İmport etmək
The file you are trying to import is invalidİmport etməyə çalışdığınız fayl şikəstdir
InactiveAktiv olmayan
In-built Tax CodeYaddaşda olan Vergi Kodu
Includes {0}{0} daxil
IncomeGəlir
InflowsGirişlər
Intangible AssetQeyri-Maddi Aktiv
Intangible Asset AmortizationQeyri-maddi aktiv amortizasiyasi
Intangible Assetsqeyri-maddi aktivlər
Intangible assets, accumulated amortizationqeyri-maddi aktivlər, toplanmış amortizasiya
Intangible assets - amortizationqeyri-maddi aktivlər - amortizasiya
Intangible assets - loss on disposalqeyri-maddi aktivlər - imtina edilmə səbəbindən olan zərər
Intangible Asset SummaryQeyri-maddi Aktivlər Özəti
Inter Account TransferHesab-içi transfer
Inter Account TransfersHesab-içi transferlər
Interest receivedAlınmış faizlər
Intervalİnterval
Invalid username or password. Please try again.İstifadəçi adı və ya şifrə düzgün deyil. Xahiş edirik birdə yoxlayın.
Inventory on handƏldə olan Invertar məhsulu
Inventory - costInvertar - maliyyət
Inventory ItemInvertar məhsulu
Inventory ItemsInvertar
Inventory kitİnvertar dəsti
Inventory Kitsİnvertar Dəstləri
Inventory locationInvertarın yeri
Inventory locationsİnvertar yerləri
Inventory MovementInvertar məhsulunun yerdəyişməsi
Inventory Price Listİnvertarın qiymət siyahısı
Inventory Profit MarginInvertar məhsullarının mənfəət göstəriciləri
Inventory Quantity SummaryInvertarda miqdar dəyişikliyi
Inventory - salesInvertar - Satış
Inventory TransferInvertar transferi
Inventory TransfersInvertar transferləri
Inventory Value SummaryInventarda dəyər dəyişikliyi
Inventory Write-offInvertar məhsulundan imtina
Inventory Write-offsInvertar məhsullarından imtina
InvoiceFaktura
InvoicedFakturalanmış
Invoice dateFaktura tarixi
Invoice numberFaktura nömrəsi
InvoicesFakturalar
Invoice totalFaktura Məbləği
Issue dateYaradılma tarixi
ItemƏşya
Item codeƏşya kodu
Item nameƏşya adı
Journal EntriesMəlumatların qeydiyyatı
Journal EntryHesabat kitabçasına qeyd
LabelEtiket
LargeBöyük
Late payment feesGec ödəmə faizi
Learn MoreƏtraflı
Legal feesHüquqi xərclər
LessÇıx
LiabilitiesÖhdəliklər
Liability accountMəsuliyyətlər hesabı
Limited accessLimitləşdirilmiş icazə
LineXətt
LocationYer
Lock DateKilidlənmə Tarixi
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Əgər kilid tarixi müəyyənləşdirilərsə, o tarixdə və daha keçmişdə olan əməliyyatları yalnız görə biləcəksiniz, dəyişdirmək mümkün olmayacaq.
LoginDaxil ol
LogoutÇıxış
MarginFaiz
MediumOrta
MergeBirləşdir
Message bodyMəktubun mətni
MinutesDəqiqə
MobileMobil
Month(s)Ay(lar)
Motor vehicle expensesAvtomobil xərcləri
Multi-user access is not available in desktop edition.Multi-istifadəçi istifadəsi windows versiyasında dəstəklənmir
NameAd
NarrationTəsvir
NetXalis
Net assetsXalis aktivlər
Net lossXalis zərər
Net movementXalis dövriyyə
Net profitXalis qazanc
Net profit (loss)Xalis qazanc (zərər)
Net increase (decrease) in cash heldNəğd puldakı xalis artma(azalma)
Net payXalis ödəniş
Net PurchasesXalis Satınalmalar
Net SalesXalis Satış
NeverHeç vaxt
New AccountYeni Hesab
New Amortization EntryYeni Amortizasiya
New AttachmentYeni əlavə
New Bank AccountYeni bank hesabı
New Bank RuleYeni Bank qaydası
New Capital AccountYeni Kapital Hesab
New Cash AccountYeni Nəğd Hesabı
New Credit NoteYeni kredit qeydi
New CustomerYeni müştəri
New Custom FieldYeni Özəl Parametr
New Debit NoteYeni debit qeydi
New Delivery NoteYeni çatdırılma qeydi
New Depreciation EntryYeni Amortizasiya qeydi
New EmployeeYeni İşçi
New Exchange RateYeni məzənnə
New Expense ClaimYeni xərc iddiası
New Fixed AssetYeni Sabit Aktiv
New FolderYeni qovluq
New Goods ReceiptYeni Əşya Qəbulu
New GroupYeni Qrup
New Intangible AssetYeni Qeyri-maddi Aktiv
New Inter Account TransferYeni Hesab-içi transfer
New Inventory ItemYeni Invertar məhsulu
New Inventory KitYeni İnvertar dəsti
New Inventory TransferYeni invertar transferi
New Journal EntryYeni Jurnal Qeydi
New Non-inventory ItemYeni invertarda olmayan əşya
New PaymentYeni Ödəmə
New PayslipYeni Işçi ödənişi
New Payslip ItemYeni Işçi ödənişi tipi
New Production OrderYeni İstehsal Sifarişi
New Purchase InvoiceYeni Alış fakturası
New Purchase OrderYeni Alış sifarişi
New ReceiptYeni Qəbul
New Recurring PayslipYeni təkrarlanan Işçi ödənişi
New Recurring Purchase InvoiceYeni Təkrarlanan Alış Fakturası
New Recurring Sales InvoiceYeni təkrarlanan satış fakturası
New ReportYeni Raport
New Sales InvoiceYeni Satış fakturası
New Sales OrderYeni Satış Sifarişi
New Sales QuoteYeni Satış təklifi
New Special AccountYeni Özəl hesab
New SubaccountYeni Alt Hesab
New SupplierYeni Təchizatçı
New Tax CodeYeni vergi kodu
New tax liabilityYeni vergi öhdəliyi
New ThemeYeni tema
New TotalYeni Cəmi
New UserYeni istifadəçi
New Write-offYeni imtina
NextSonrakı
Next issue dateNövbəti verilmə tarixi
No due dateSon tarix yoxdur
No matches foundHeç bir nəticə tapılmadı
NoneHeçnə
Non-inventory ItemInvertarda olmayan əşya
Non-inventory ItemsInvertarda olmayan əşyalar
No taxVergi təqbiq olunmur
NotesQeydlər
NumberRəqəm
Number formatRəqəm formatı
Number of transactions already importedİmport olunmuş əməliyyatların sayı
Number of transactions in the fileFayldakı əməliyyatların sayı
Number of transactions to importİmport olunacaq əməliyyatların sayı
Only administrators can rename business name.Yalnız adminlər biznesin adini dəyişə bilər.
Opening balanceBaşlanğıc balans
Optionalİstəyə bağlı
Order numberSifariş nömrəsi
Other movementsBaşqa hərəkətlər
OutflowsÇıxışlar
OverdueGecikmə
Overdue yesterdayDünən ödənilməli idi
OverpaidLazım olandan artıq ödənilmə
Page {0} of {1}{1} səhvədən {0}
Paper sizeKağız ölçüləri
Paid in fullTam ödənilib
Paid fromÖdənildi tərəfindən
Paid in advanceƏvvəlcədən ödənilmiş
Paragraph textParaqraf mətni
PasswordŞifrə
PayeeAlıcı
PaymentÖdəmə
PaymentsÖdəmələr
PayslipIşçi ödənişləri
PayslipsIşçi ödənişləri
Payslip SummaryIşçi ödənişləri özəti
PercentageFaiz
PlainSadə
Plain textSadə mətn
PopularPopulyar
PortPort
PositionMövqe
PreferencesAyarlar
PrintÇap
Printing and stationeryÇap və dəftərxana
Production Orderİstehsal Sifarişi
Production Ordersİstehsal Sifarişləri
ProfitQazanc
Profit and Loss StatementQazanc və Zərər haqqında hesabat
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Qazanc və Zərər Hesabatı(Faktiki vs Büdcə)
Profit (loss) for the periodDövr aralığındakı qazanc (zərər)
Purchase InvoiceAlış Fakturası
Purchase InvoicesAlış fakturaları
Purchase OrderAlış sifarişi
Purchase OrdersAlış sifarişləri
Purchase priceAlış Qiyməti
PurchasesSatınalmalar
QtySayı
Qty on handƏldə olan miqdarı
Qty ownedƏldə olan miqdar
Qty to receiveGələcək olan miqdar
QuoteTəklif
Quote numberTəklif nömrəsi
RateFaiz
ReceiptQəbul
Payment or ReceiptPul Qəbulu və ya Ödəmə
ReceiptsQəbullar
Receipts & PaymentsPul Qəbulu & Ödəmələr
Receipts & Payments SummaryPul Qəbulu & Ödəmələrin xülasəsi
Received inQəbul edilib
ReconciledUzlaşdırılmış
Recurring Journal EntriesTəkrarlanan Məlumat Qeydiyyatı
Recurring PayslipsTəkrarlanan Işçi ödənişi
Recurring Purchase InvoiceTəkrarlanan Alış Fakturası
Recurring Purchase InvoicesTəkrarlanan Alış Fakturaları
Recurring Sales InvoiceTəkrarlanan satış fakturası
Recurring Sales InvoicesTəkrarlanan Satış Fakturaları
Referenceİstinad
RefundGeri qaytarılma
Remove BusinessBiznes Silmək
RenameAdını dəyiş
Rentİcarə
Repairs and maintenanceTəmir və cari baxım işləri
ReportsHesabatlar
Restricted userMəhdudlaşdırılmış istifadəçi
Retained earningsBölüşdürülməmiş mənfəət
RoleRol
Round downAltdakına
RoundingYuvarlama
Rounding expenseYuvarlama xərci
Round off the totalYuvarla
Round to nearestDaha yaxın rəqəmə
Sales priceSatış qiyməti
SalesSatış
Sales InvoiceSatış Faktura
Sales InvoicesSatış fakturaları
Sales Invoice Totals by CustomerMüştəriyə görə Satış Fakturalarının Yekunu
Sales Invoice Totals by Custom FieldÖzəl Parametrə görə Satış Fakturalarının Yekunu
Sales Invoice Totals by ItemƏşyaya görə Satış Fakturalarının Yekunu
Sales OrderSatış Sifarişi
Sales OrdersSatış Sifarişləri
Sales QuoteSatış təklifi
Sales QuotesSatış təklifi
ScreenshotsSkrinşot
SearchAxtarış
Searching ...Axtarılır ...
SelectSeç
Select file from your computerKompyuterinizdən faylı seçin
SendGöndər
Send a copy of every email to this addressHər emailin kopyasını bu adresə göndər
Set DateTarix müəyyənləşdir
Set PeriodDövrü müəyyənləşdir
SettingsAyarlar
Share of profitQazanc payı
Show balances for specified periodSpesifik Dövr üçün balansları göstər
Single line textTək xətt mətni
SmallBalaca
Special AccountÖzəl Hesab
Special AccountsÖzəl Hesablar
Start DateBaşlanğıc Tarixi
Starting balanceBaşlanğıc balans
Starting balance equityKapitalın başlanğıc balansı
Starting BalancesBaşlanğıc Balanslar
StatementHesabat
Statement balanceHesabat Balansi
Statement of Changes in EquityKapitalda olan dəyişiklər haqqında hesabat
StatusStatus
Sub AccountAlt Hesab
SubjectMövzu
Sub-totalAlt-kateqoriya üzrə cəmi
SummaryÖzət
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Bu özət {1} tarixində olan balans hesabatını və {0} və {1} arasındakı period üçün qazanc və zərər hesabatını göstərir.
SupplierTəchizatçı
SuppliersTəchizatçılar
Supplier StatementsTəchizatçı Hesabatları
SupportDəstək
SuspenseMüvəqqəti hesab
TaxVergi
Tax AmountVergi məbləği
Tax AuditVergi auditi
Tax CodeVergi kodu
Tax CodesVergi kodu
Tax liabilityVergi borcları
Tax payableÖdənilməli vergi
Tax SummaryVergi Özəti
Tax TransactionsVergi əməliyyatları
TelephoneTelefon
TerminationBitirmə
Test email settingsEmail ayarlarını test et
Test message has been successfully sent.Test mesajı başarılı göndərildi.
Test MessageMesajı test et
ThemeTema
ThemesTemalar
There is at least one invoice with pending early payment discountƏrkən ödəmə bonusu olan ödənməmiş fakturalar var
There is at least one recurring payslip pending to be issuedYaradılması gərəkən təkrarlanan işçi ödənişləri var
There are duplicates in this view.Bu səhifədə dublikatlar var.
Time spentXərclənmiş zaman
TitleBaşlıq
ToKimə
TodayBugün
TotalCəmi
Total assetsToplam aktivlər
Total costToplam maliyyət
Total creditsToplam kredit
Total debitsToplam debit
Total equityToplam Kapital
Total liabilities & equityToplam Öhdəliklər və Kapital
Total {0}Cəmi {0}
Total deductionsToplam kəsinti
Total PurchasesToplam Satınalmalar
Total SalesToplam Satış
TransactionƏməliyyat
TransactionsƏməliyyatlar
Transaction typeTransaksiya tipi
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.{1} Tarixindən sonra olduğu üçün {0} əməliyyat bu səhifədə göstərilməyib.
TransferTransfer
Trial BalanceYoxlama əməliyyatı üçün balans
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Multi-istifadəçi və digər faydalar üçün cloud versiyanı yoxlayın
TypeTip
UnbalancedBalanssız
UncategorizedKategoriyasız
Uncategorized transactionsKateqoriyasiz əməliyyatlar
UndoGeri qaytar
UninvoicedFatkuralanmamış
Unit NameƏşya adı
Unit priceQiymət
UnnamedAdsız
Unpaid invoicesÖdənməmiş fakturalar
UnspecifiedNaməlum
Unspecified locationNaməlum yer
UntilQeyd edilən tarixədək
UpdateYenilə
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Bu fayl Manager proqramının daha teze versiyası ilə açılıb. Lütfən proqramın yeni versiyasını yükləyib faylı yenidən açmağa çalışın.
Userİstifadəçi
Usernameİstifadəçi adı
User PermissionsIstifadəçi icazələri
Usersİstifadəçilər
Value on handƏldə olan dəyəri
ViewBaxmaq
Wages & salariesƏməkhaqqı və Maaşlar
WebsiteVebsayt
Week(s)Həftə(lər)
WithdrawalPul çıxartma
Write-offAktivdən Imtina etmək
Written-offİmtina Edilmiş
{0} Cr{0} Kredit
{0} days{0} gün
{0} Dr{0} Debit
{0} transactions{0} əməliyyat
{0}h{0}saat
{0}m{0}dəq

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally