English to Catalan Translation
EnglishCatalan
1-30 days overdue1-30 dies vençut
1 day1 dia
31-60 days overdue31-60 dies vençut
61-90 days overdue61-90 dies vençut
90+ days overdueMés de 90 dies vençut
{0} days overdue{0} dies vençut
AccountCompte
Show account codesMostrar codis de comptes
Accounting feesDespeses de comptabilitat
Accounting methodMètode comptabilitat
Accounts payableComptes per pagar
Accounts receivableComptes per cobrar
Accrual basisBase acumulativa
Accumulated amortizationAmortització acumulada
Accumulated depreciationDepreciació acumulada
Actual balanceSaldo actual
Add comparative columnAfegir columna comparativa
AdditionsIncrements
Add lineAfegir línia
Add non-inventory cost into productionAfegir cost sense inventari dins la producció
AddressAdreça
AdjustmentsAjustaments
Advertising and promotionPublicitat i promocions
Aged PayablesComptes per pagar
Aged ReceivablesComptes per cobrar
AllocationDistribució
AmountQuantitat
Amount paidQuantitat pagada
Amounts are tax inclusiveTotals amb l'impost aplicat
Amount to payTotal a pagar
Are you sure?Segur?
As at {0}Al {0}
AssetsActius
At costAl cost
Authorized byAutoritzat per
Available creditCrèdit disponible
BackEnrera
BackupBackup
BalanceSaldo
Balance at beginning of periodSaldo al començament del període
Balance at end of periodSaldo al final de període
BalancedBalancejat
Balance dueSaldo vençut
Balance SheetBalanç general
Bank accountCompte bancari
Bank chargesDespeses bancàries
Bank accountCompte bancari
Bank ReconciliationConciliació bancària
Bank ruleRegla bancària
Bank RulesRegles bancàries
Base CurrencyMoneda base
Batch CreateCrear lots
Batch DeleteEsborrar lots
Batch UpdateActualitzar lots
Billable expensesDespeses facturables
Billable timeTemps facturable
Billable time - invoicedFactura de temps facturable
Billable expenseDespesa facturable
Billable ExpensesDespeses facturables
Billable TimeTemps facturable
Billable time - movementTemps facturable moviment
Billable time adjustmentAjustaments de temps facturable
Billing addressAdreça de facturació
Bill of materialsFactura de materials
Book valueValor en llibres
Bulk UpdateActualització massiva
Business DetailsDetalls del negoci
Business IdentifierNom comercial
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.Exemples d'identificador de Client
Business LogoLogotip de l'empresa
ByPer
CancelCancelar
Capital AccountCompte de capital
Capital AccountsComptes de capital
Capital Accounts SummaryEstat de canvis de comptes de capital
Capital subaccountsSubcomptes de capital
Cash accountCompte de caixa
Cash AccountsComptes de caixa
Cash at the beginning of the periodEfectiu al començament del període
Cash at the end of the periodEfectiu al final del període
Cash basisBase d'efectiu
Charge monthlyAplicar càrrec mensual
Chart of AccountsPla de comptes
ClearedDeclarat
CloneClonar
Closing balanceBalanç de tancament
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Quin ha estat el saldo final de {0} així com en {1} segons l'estat del compte bancari?
Closing balancesSaldos finals
CodeCodi
Computer equipmentEquips informàtics
ContactContacte
ContributionContribució
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowCopiar dades de full de càlcul i enganxar a sota
Copy toCopiar a
Cost adjustment to recover from negative inventoryAjustament despesa recuperació d'inventari negatiu
CreateCrear
Create & add anotherCrear i afegir un altre
CreditCrèdit
Credit limitLímit de crèdit
Credit NoteNota de crèdit
Credit NotesNotes de crèdits
CurrencyDivisa
Foreign exchange gains (losses)Guanys (pèrdues) de moneda
CurrentActual
CustomPersonalitzat
CustomerClient
CustomersClients
Customer StatementEstat del client
Customer StatementsEstat de comptes de clients
Custom FieldCamp personalitzat
Custom FieldsCamps personalitzats
CustomizePersonalitzar
Custom ReportPersonalitzar informe
Custom ReportsInformes personalitzats
DateData
daysDies
days after issue dateDies després de la data d'emisió
DebitDèbit
Debit NoteNota de dèbit
Debit NotesNotes de dèbit
DeductionDeducció
DeleteEsborrar
Delivery addressAdreça d'entrega
Delivery dateData d'entrega
Delivery InstructionsInstruccions d'entrega
Delivery NoteNota d'entrega
Delivery NotesNotes sobre l'entrega
DepreciationDepreciació
DescriptionDescripció
DiscountDescompte
Show custom field as a columnVeure camp personalizat com una columna
Show custom field on printed documentsVeure camp personalitzat en documents impresos
Date of disposalData de desincorporació
DisposalsDesincorporacions
Disposed fixed assetActiu fix desincorporat
Disposed intangible assetActiu intangible liquidat
DonationsDonacions
Do not recodeNo recodificar
DrawingsGirs
Drop-down listMenú desplegable
Due in {0} daysVenç en {0} dies
Due todayVenç avui
Due tomorrowVenç demà
Due dateData de venciment
EarningsGuanys
EditEditar
ElectricityElectricitat
EmailCorreu electrònic
Email addressAdreça de correu electrònic
EmailsEmails
Email SettingsConfiguració d'email
Email templatePlantilla d'email
Email TemplatesPlantilles de correu electrònic
EmployeeTraballador
Employee clearing accountCompte compensacions per a salaris
EmployeesTreballadors
Employer contributionContribució patronal
EmptyBuit
EntertainmentEntreteniment
EquityPatrimoni
ErrorError
EveryCada
Exchange rateTaxa de canvi
Exchange RatesTipus de canvi
Expense claimsReclamacions sobre despeses
Expense accountCompte de despesa
Expense ClaimRelació de despeses
Expense Claim PayersPagadors de despeses
Expense ClaimsDeclaracions de despeses
PayerPagador
Expense Claims SummaryResum de despeses reclamades
ExpensesDespeses
ExportExportar
FaxFax
Fill in data in your spreadsheet programOmplir dates al full de càlcul
Financial StatementsEstats financers
Find & mergeTrobar i combinar
Find & recodeTrobar i recodificar
Finished itemArticle acabat
Fixed assets - depreciationDepreciació d'actius fixes
Fixed AssetActiu fix
Fixed Asset DepreciationDepreciació de l'actiu fix
Fixed Asset DisposalDisposició d'actius fixes
Fixed AssetsPropietat planta i equip
Fixed assets, accumulated depreciationActius fixos, depreciació acumulada
Fixed assets - loss on disposalPèrdua en diposit
Fixed Asset SummaryResum d'actiu fix
FooterFooter
For the period from {0} to {1}Per el període del {0} fins {1}
Foreign exchange gainGuany en el tipus de canvi
Foreign exchange lossPèrdua en el tipus de canvi
Freight-inDespeses d'enviament
FromDe
Full accessAccés total
Funds contributedCapital pagat
General LedgerLlibre major
General Ledger SummaryResum del llibre major
General Ledger TransactionsTransaccions del Major
Gross payPagament total
GroupGrup
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} files amagades ja que no contenen {1}
Hourly ratePreu/hora
HoursHores
Import bank statementImportar extractes de comptes
InactiveInactiu
In-built Tax CodeCodi d'impost predeterminat
Includes {0}Inclou {0}
IncomeIngressos
InflowsEntrades
Intangible AssetActiu intangible
Intangible Asset AmortizationAmortització d'actius intangibles
Intangible AssetsActius intangibles
Intangible assets, accumulated amortizationAmortització acumulada d'actius intangibles
Intangible assets - amortizationAmortització d'actius intangibles
Intangible assets - loss on disposalPèrdua en diposit d'actius intangibles
Interest receivedInteresos rebuts
IntervalIntèrval
Invalid username or password. Please try again.Nom d'usuari o contrasenya incorrecte. Intenta-ho de nou.
Inventory on handInventari
Inventory - costCost inventari
Inventory ItemArticle d'inventari
Inventory ItemsArticles d'inventaris
Inventory kitKit d'inventari
Inventory KitsKits d'inventari
Inventory MovementMoviment d'inventari
Inventory Profit MarginMarge de guany d'inventari
Inventory Quantity SummaryQuantitat moviment d'inventari
Inventory - salesVendes d'inventari
Inventory Value SummaryValor moviment d'inventari
Inventory Write-offLiquidació d'inventari
Inventory Write-offsLiquidacions d'inventari
InvoiceFactura
InvoicedFacturat
Invoice dateData factura
Invoice numberNúmero de factura
Invoice totalTotal factura
Issue dateData d'emissió
ItemArticle
Item codeCodi de l'article
Item nameNom de l'article
Journal EntriesIngressos del diari
Journal EntryAssentament comptable
LabelEtiqueta
LargeGran
Late payment feesMultes per demora
Learn MoreAprengueu més
Legal feesDespeses legals
LessMenys
LiabilitiesPassius
Liability accountCompte de passiu
Limited accessAccés limitat
Lock DateDia de tancament
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Bloquejar data de descripció
LoginIniciar la sessió
LogoutTancar la sessió
MarginMarge
MediumMitjà
Message bodyMissatge
MinutesMinuts
MobileMòbil
Month(s)Mes(os)
Motor vehicle expensesDespeses de vehicles
Multi-user access is not available in desktop edition.L'accés a múltiples usuaris no està disponible en la versió d'escriptori
NameNom
NarrationDescripció
NetNet
Net assetsActius nets
Net lossPèrdua neta
Net movementMoviment net
Net profitGuany net
Net profit (loss)Utilitat neta (pèrdua)
Net increase (decrease) in cash heldIncrement o decreixement net de l'efectiu mantingut
Net payPagament net
Net PurchasesCompres netes
Net SalesVendes netes
New AccountNou compte
New Amortization EntryNova entrada d'amortització
New Bank RuleNova regla bancària
New Billable TimeNova entrada de temps facturable
New Capital AccountNou compte de capital
New Cash AccountNou compte de caixa
New Credit NoteNova nota de crèdit
New CustomerNou client
New Custom FieldNou camp personalitzat
New Delivery NoteNova nota d'entrega
New Depreciation EntryNova entreda de depreciació
New EmployeeNou treballador
New Expense ClaimNova declaració de despesa
New Fixed AssetNou actiu fix
New GroupNou grup
New Intangible AssetNou actiu intangible
New Inventory ItemNou article d'inventari
New Inventory KitNou kit d'inventari
New Journal EntryNou asentament al diari
New PayslipNou comprobant de pagament
New Payslip ItemNou item de nomina
New Production OrderNova ordre de producció
New Purchase InvoiceNova factura de compra
New Purchase OrderNova ordre de compra
New ReceiptNou rebut
New Recurring PayslipNou pagament recurrent
New Recurring Sales InvoiceNova factura de venda recurrent
New ReportNou informe
New Sales InvoiceNova factura de venda
New Sales OrderNova ordre de venda
New Sales QuoteNou pressupost de venda
New SubaccountNou subcompte
New SupplierNou proveïdor
New Tax CodeNou codi d'impost
New tax liabilityNou impost a pagar
New TotalNou total
New UserNou usuari
New Write-offNova baixa
NextSegüent
Next issue dateSegüent data d'emisió
No due dateSense data de venciment
No matches foundNo s'han trobat coincidències
NoneNingú
No taxSense impost
NotesNotes
OffDesactivat
OnActivat
One option per lineUna opció per línea
Opening balanceSaldo inicial
OptionalOpcional
Options for drop-down listOpcions del menú desplegable
Order numberNúmero de comanda
Other movementsAltres moviments
OutflowsSortides
OverdueVençut
Overdue yesterdayVençut ahir
OverpaidPagat en excés
Page {0} of {1}Pàgina {0} de {1}
Paper sizeMida del paper
Paid in fullPagat per complert
Paid fromPagament de
Paid in advancePagament adelantat
Paragraph textParàgraf text
PasswordContrasenya
PayeeBeneficiari
PaymentsPagaments
Payroll liabilitiesRemuneracions a pagar
PayslipComprobant de pagament
Payslip Contribution ItemItem de contribució de nòmina
Payslip Contribution ItemsItems de contribució de nòmina
Payslip Deduction ItemItems deducció nòmines
Payslip Deduction ItemsItem de deducció de nòmina
Payslip Earnings ItemItem de guanys de nòmina
Payslip Earnings ItemsItems de guany de nòmina
Payslip ItemsItems de nómina
PayslipsRebuts de sous
Payslip SummaryResum de comprobants de pagament
PopularPopular
PortPort
PositionPosició
PrintImprimir
Printing and stationeryImpremta i papereria
Production OrderOrdre de producció
Production OrdersOrdres de producció
ProfitGuany
Profit and Loss StatementResultats de guanys i pèdues
Profit (loss) for the periodPèrdua de la utilitat del període
Purchase InvoiceFactures de compres
Purchase InvoicesFactures de compres
Purchase OrderOrdre de compra
Purchase OrdersComandes
PurchasesCompres
QtyQnt
QuoteCotització
RateTaxa
ReceiptsRebuts
Received inRebut en
ReconciledReconciliat
Recurring PayslipPagament recurrent
Recurring PayslipsPagaments recurrents
Recurring Sales InvoiceFactura de venda recurrent
Recurring Sales InvoicesFactures per vendes recurrents
ReferenceReferència
RefundReembossament
RentLloguer
Repairs and maintenanceReparacions i manteniment
ReportsInformes
Retained earningsResultats acumulats
Round downArrodonir al més petit
RoundingArrodoniment
Rounding expenseDespesa arrodonit
Round to nearestArrodonir al més proper
SalesVendes
Sales InvoiceFactura de venda
Sales InvoicesFactures de vendes
Sales OrderOrdre de venda
Sales OrdersOrdres de vendes
Sales QuoteCotització
Sales QuotesCotitzacions
SearchCercar
Searching ...Cercant…
Select file from your computerEscull arxiu de l'ordinador
Send a copy of every email to this addressEnviar una copia a l'adreça
Set PeriodEstablir període
SettingsConfiguració
Share of profitDistribució de dividents
Show balances for specified periodVeure el balanços del període específic
Single line textText en una sola línea
SmallPetit
Start DateData d'inici
Starting balanceSaldo incial
Starting balance equitySaldo inicial de capital
Starting BalancesSaldos inicials
StatementEstat
Statement of Changes in EquityEstat de variacions del patrimoni net
StatusEstat
Sub AccountSubcompte
SubjectAsumte
Sub-totalSubtotal
SummaryResum
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Resum descripció {0}, {1}, {1}.
SupplierProveïdor
SuppliersProveidors
Supplier StatementsEstat de comptes del proveïdor
SuspenseSense classificar
TaxImpost
Tax AuditAuditoria d'impostos
Tax CodeCodi d'impost
Tax CodesCodis tributaris
Tax liabilityDeutes fiscals
Tax payableImpost a pagar
Tax ReconciliationReconciliació d'impostos
Tax SummaryResum d'impostos
Tax TransactionsTransaccions d'impostos
TelephoneTelèfon
Test email settingsTest de conecció del correu
Test MessageTest del missatge
There are duplicates in this view.Hi ha duplicats en aquesta vista
Time spentTemps gastat
TitleTítol
ToPer
TodayAvui
TotalTotal
Total creditsTotal crèdits
Total debitsTotal dèbits
Total equityTotal patrimonial
Total {0}Total {0}
Total contributionsTotal de contribucions
Total deductionsTotal deduccions
Total PurchasesTotal compres
Total SalesTotal vendes
TransactionTransacció
TransactionsTransaccions
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Avis de transacció {0}; {1}
Trial BalanceBalanç de prova
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Probeu la Cloud Edition per accés a múltiples usuaris i altres beneficis.
TypeTipus
UnbalancedNo balancejat
UncategorizedSense categoria
Uncategorized transactionsTransaccions sense categoria
UndoDesfer
UninvoicedNo facturat
Unit NameNom de la unitat
Unit pricePreu unitari
UnnamedSense nom
Unpaid invoicesFactures inpagades
UntilFins
UpdateActualitzar
Update data in your spreadsheet programActualitzar dades al full de càlcul
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Es necessària l'actualització
UserUsuari
UsernameNom d'usuari
User PermissionsPermisos d'usuari
UsersUsuaris
ViewVeure
Wages & salariesSalaris i remuneracions
Week(s)Setmana(es)
Withholding taxRetenció d'impostos
Withholding tax receivableRetenció d'impostos per cobrar
Write-offLiquidar
Write-onNo liquidar
Written-offDonats de baixa
{0} Cr{0} Cred
{0} days{0} dies
{0} Dr{0} Deb
{0}h{0} h.
{0}m{0} m.

Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2022 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally