English to Danish Translation
EnglishDanish
1-30 days overdue1-30 dage overskredet
1 day1 dag
31-60 days overdue31-60 dage overskredet
61-90 days overdue61-90 dage overskredet
90+ days overdue90+ dage overskredet
{0} days overdue{0} dage overskredet
AccountKontoplan
Accounting feesRevisor
Accounting methodBogføringsmetode
Accounts payableSkyldige poster (kreditorer)
Accounts receivableTilgodehavender
Accrual basisPeriodiseret
Accumulated amortizationAkkumuleret forrentning
Accumulated depreciationAkkumulerede afskrivninger
ActiveAktiv
ActualAktuel
Actual balanceNuværende balance
AddTilføj
Add BusinessTilføj Virksomhed
Add comparative columnTilføj kolonne til sammenligning
AdditionsTilgang
Add lineTilføj linje
Add non-inventory cost into productionTilføj en ikke-lagerført udgift til produktionen
AddressAdresse
AdjustmentsJusteringer
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionAnnoncer og PR
Aged PayablesForfaldne betalinger
Aged ReceivablesForfaldne tilgodehavender
Error. Please complete all fields.Fejl. Udfyld alle felter.
AllocationTildeling
AmortizationForrentning
AmountBeløb
Amount paidBetalt beløb
Amount receivedBeløb Modtaget
Amounts are tax inclusiveBeløbene er inklusive moms
Amount to payBeløb til betaling
Application DataProgram Data
ArchivedArkiveret
Are you sure?Er du sikker?
As at {0}Pr.: {0}
AssetsAktiver
At costKostpris
Audit TrailBogførings Spor
Authorized byGodkendt af
AutomaticAutomatisk
Available creditKredit til Rådighed
Average costGennemsnitlig Udgift
BackTilbage
BackupBackup
Remember to always backup your business before executing any batch operationsHUSK: Lav en backup før du udfører masse-ændringer i programmet
BalanceBalance
Balance dueResterende beløb
Balance due if paid by {0}Udestående balance hvis betalt senest {0}
Balance at beginning of periodÅbningsbalance for perioden
Balance at end of periodBalance ved afslutning af periode
BalancedBalance
Balance SheetBalance
Bank accountBankkonto
Bank chargesBank gebyrer
Bank accountBank konto
Bank AccountsBank Konti
Bank Account SummaryBankkonto resume
Bank ReconciliationBank afstemning
Bank ReconciliationsBank Opgørelser
Bank Reconciliation StatementBank konto udtog
Bank ruleRegel for import bank udtog
Bank RulesBank Regler
Base CurrencyBasisvaluta
Batch CreateMasse Oprettelse
Batch DeleteMasse Sletning
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Du er i batch slette mode. Husk altid at lave backup data før du gennemfører batch sletninger.
Batch UpdateMasse Opdatering
Billable expensesFakturerbare udgifter
Billable timeFakturerbar tid
Billable time - invoicedFakturerbar tid - faktureret
Billable expenseFakturerbar udgift
Billable ExpensesFakturerbare udgifter
Billable TimeFakturerbar tid
Billable time - movementFakturerbar tid - bevægelse
Billable time adjustmentÆndring af fakturerbar tid
Billing addressFaktureringsadresse
Bill of materialsVare plukliste
Book valueIndre værdi
BudgetBudget
Built-in themeIndbygget tema
Bulk UpdateMasseopdatering
Business NameVirksomheds Navn
Business DetailsForretningsoplysninger
BusinessesVirksomhed
Business IdentifierRegnskabs identifikation
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.CVR nummer
Business LogoLogo
ByAf
CancelFortryd
Capital AccountKapital Konto
Capital AccountsKapital konto
Capital Accounts SummaryOpgørelse over ændring i kapitalkonti
Capital subaccountsFinans konti
Cash basisKontant
Cash accountKonto
Cash AccountsKasse
Cash Account SummaryKontant konto resume
Cash & cash equivalentsKontanter og lignende
Cash at bankIndestående i bank
Cash at the beginning of the periodLikviditet ved begyndelse af perioden
Cash at the end of the periodLikviditet ved afslutning af perioden
Cash on handKontanter til rådighed
Charge monthlyMånedlig Opkrævning
Chart of AccountsKontoplan
ClearedGennemført
CloneKopier
Closing balanceResultat
Closing balance after importBalance efter Import
Closing balance as per balance sheetSlutbeholdning pr. afstemnings balance
Closing balance as per bank statementSlutbeholdning pr. bank konto
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Hvad var slutsaldoen af {0} og af {1} for hver bank opgørelse?
Closing balance before importBalance før import
Closing balancesUltimosaldoer
CodeKode
Column nameKolonne navn
Computer equipmentComputerudstyr
ContactKontakt
ContributionBidrag
Control accountKontrol Konto
ConvertKonvertering
Convert into bank accountKonverter til bank konto
Convert into cash accountKonverter til kontant konto
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopier regnearksdata og indsæt disse i feltet herunder
Copy toKopier til
Cost adjustment to recover from negative inventoryRegulering for negativ lagerbeholdning
Cost of salesSalgsomkostninger
CreateOpret
Create & add anotherOpret og forsæt oprettelse
Create New BusinessOpret Ny Virksomhed
CreditKredit
Credit limitKredit Grænse
Credit NoteKreditnota
Credit NotesKreditnotaer
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Kursgevinst (tab)
CurrentAktuel
CustomTilpasset
Custom titleTilpasset titel
CustomerKunde
CustomersKunder
Customer StatementDebitor kontoudtog
Customer StatementsDebitor kontoudtog
Custom FieldBrugertilrettet felt
Custom FieldsBrugertilrettede felter
CustomizeTilpas
Custom ReportTilpasset Rapport
Custom ReportsTilpassede Rapporter
Custom themeTilpasset tema
DateDato
Date formatDato format
Date of disposalDato for bortskaffelse
daysdage
days after issue datedage efter opgave dato
DebitDebet
Debit NoteBogføring - Notat
Debit NotesBogføring - Notater
DeductionFradrag
Deduct withholding taxFratræk tilbageholdt skat
DeleteSlet
Delivery addressLeveringsadresse
Delivery dateLeveringsdato
Delivery InstructionsLeveringsoplysninger
Delivery NoteLeveringsbemærkning
Delivery NotesLeveringsbemærkninger
DepositDepositum
DepreciationAfskrivninger
DescriptionBeskrivelse
DiscountRabat
DisposalsAfskrivninger
Disposed intangible assetRealiseret Immaterielt Aktiv
Disposed fixed assetBortskaffet anlægsaktiv
DonationsDonationer
Do not recodeGenskriv ikke kode
DrawingsMellemregninger
Drop-down listDrop-down Liste
Due dateForfaldsdato
Due in {0} daysForfalder om {0} dage
Due todayForfalder i dag
Due tomorrowForfalder i morgen
Early payment discountRabat for tidlig betaling
Early payment discountsRabatter for tidlig betaling
EarningsIndtjening
EditRediger
ElectricityElektricitet
EmailE-mail
Email addressEmail adresse
EmailsE-mails
Email sending formatEmail format
Email SettingsE-mail indstillinger
Email templateE-mail skabelon
Email TemplatesE-mail Skabeloner
EmployeeAnsat
Employee clearing accountMedarbejder konto
EmployeesAnsatte
Employer contributionMedarbejder Bidrag
EmptyTom
EntertainmentUnderholdning
EquityEgenkapital
ErrorFejl
EveryHver
Exact amountPræcist beløb
Exchange rateValutakurs
Exchange RatesVekselkurs
Exclude zero balancesUdelad nul-balancer
Expense claimsUdgiftsbilag
Expense accountUdgifts Konto
Expense ClaimUdgifts bilag
Expense Claim PayersUdgiftbilag - Betalere
Expense ClaimsKreditorer
PayerBetaler
Expense Claims SummaryUdgiftsbilag Sammentælling
ExpensesUdgifter
ExportEksport
FaxFax
Fill in data in your spreadsheet programIndsæt data i dit regneark
FilterFilter
Filter by custom fieldFiltrer ved tilpasset felt
Financial StatementsÅrsregnskab
Find & mergeFind og Flet
Find & recodeFind og genskriv kode
Finished itemAfsluttet Enhed
Fixed assetAnlægsaktiver
Fixed assets - depreciationAktiver - Afskrivning
Fixed AssetAnlægsaktiver
Fixed Asset DepreciationAfskrivning på anlægsaktiver
Fixed Asset DisposalNedskrivning af anlægsaktiver
Fixed AssetsAnlægsaktiver
Fixed assets, accumulated depreciationEgenkapital
Fixed assets - loss on disposalAktiver - tab ved realisering
Fixed Asset SummaryAnlægsaktiver sammendrag
FolderMappe
FoldersMapper
FooterDokument fod
For the period from {0} to {1}For perioden fra {0} til {1}
Foreign exchange gainKursdifference - vind
Foreign exchange lossKursdifference - tab
Form DefaultsFormular standarder
ForumForum
Freight-inBetalt Fragt
FromFra
FromFra dato
Full accessFuld adgang
Funds contributedTilførte midler
General LedgerResultatopgørelse og Status
General Ledger SummaryRegnskab
General Ledger TransactionsTransaktioner i kassekladden
Goods ReceiptModtagelses Kvittering
Goods ReceiptsModtagelses Kvitteringer
Gross payBrutto Løn
GroupGruppe
GuidesVejledninger
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rækker er skjult fordi de ikke indeholder {1}
Hide total amountSkjul total beløb
Hourly rateTimepris
HoursTimer
ImageBillede
ImportImport
Import bank statementImporter konto udtog
Import BusinessImport Virksomhed
The file you are trying to import is invalidFilen du søger at importere har et forkert format
InactiveIkke i Brug
In-built Tax CodeStandard moms kode
Includes {0}Iberegnet {0}
IncomeIndtægter
InflowsIndtægter
Intangible assetImmaterielle aktiver
Intangible AssetImmateriel Aktiv
Intangible Asset AmortizationForrenting af Immateriel Aktiv
Intangible AssetsImmaterielle aktiver
Intangible assets, accumulated amortizationImmaterielle aktiver - forrentning akkumuleret
Intangible assets - amortizationImmaterielle aktiver - forrentning
Intangible assets - loss on disposalImmaterielle aktiver - tab ved realisering
Intangible Asset SummaryImmaterielle Aktiver - Sammentælling
Inter Account TransferIntern Konto Overførsel
Inter Account TransfersInterne Konto Overførsler
Interest receivedRenteindtægter
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Forkert brugernavn eller password. Prøv venligst igen.
Inventory on handNuværende beholdning
Inventory - costLager - kostværdi
Inventory ItemLagervare
Inventory ItemsLagervare
Inventory kitSamle Liste
Inventory KitsSamle Lister
Inventory locationVare Placering
Inventory locationsLager lokationer
Inventory MovementLager ændringer
Inventory Price ListVare Pris Liste
Inventory Profit MarginLager dækningsbidrag
Inventory Quantity by LocationLagerbeholdning per lokation
Inventory Quantity SummaryLagerbevægelser - antal
Inventory - salesLager - salgsværdi
Inventory TransferLager Overførsel
Inventory TransfersLager Overførsler
Inventory Value SummaryLager bevægelser - værdi
Inventory Write-offLagerafskrivning
Inventory Write-offsLagerafskrivninger
InvoiceFaktura
InvoicedFaktureret
Invoice dateFakturadato
Invoice numberFaktura nummer
InvoicesFakturaer
Invoice totalFaktura
Issue dateDato
ItemVare
Item codeVare Nummer
Item nameVare Navn
Journal EntriesPosteringer
Journal EntryNy Journal
LabelFelt navn
LargeStor
Last reconciliationSeneste opgørelse
Late payment feesMora renter og gebyr
LayoutLayout
Learn MoreLær mere
Legal feesAdvokatsalærer
LessMindre
LiabilitiesPassiver
Liability accountAnsvars Konto
Limited accessBegrænset adgang
LineLinje
LocationPlacering
Lock DateLås Periode
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Hvis en spærredato er angivet, vil alle posteringer til og med spærredato være låst mod ændringer.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Datolås er i effekt fra {0}. Du kan kun opdatere og slette transaktion dateret efter denne dato.
LoginLog ind
LogoutLog ud
MarginDækningsbidrag
MediumMedium
MergeFlet
Message bodyBesked
MinutesMinutter
MobileMobil
Month(s)Måned(er)
Motor vehicle expensesUdgifter til køretøjer
Multi-user access is not available in desktop edition.Flerbrugerløsning er ikke tilgængelig i desktop versionen.
NameNavn
NarrationBilagstekst
NetNetto
Net assetsNetto aktiver
Net lossNetto tab
Net movementNetto bevægelse
Net profitNetto resultat
Net profit (loss)Netto overskud (el. underskud)
Net increase (decrease) in cash heldNettoændring i kassebeholdning
Net payNetto Betaling
Net PurchasesNetto køb
Net SalesNetto resultat
NeverAldrig
New AccountNy konto
New Amortization EntryNy Forrentnings Emne
New AttachmentNy vedhæftning
New Bank AccountNy Bank Konto
New Bank ReconciliationNy bank opgørelse
New Bank RuleNy Bank Import Regel
New Billable TimeNy indtastning af fakturerbar tid
New Capital AccountNy Kapital Konto
New Cash AccountNy Kasse
New Credit NoteNy Kreditnota
New CustomerNy kunde
New Custom FieldNyt brugertilrettet felt
New Debit NoteNy debetnota
New Delivery NoteNy leveringsbemærkning
New Depreciation EntryNy afskrivning
New EmployeeNy ansat
New Exchange RateNy veksling sats
New Expense ClaimNyt Udgiftsbilag
New Fixed AssetNyt anlægsaktiv
New FolderNy Mappe
New Goods ReceiptNy Modtagelses Kvittering
New GroupNy gruppe
New Intangible AssetNyt Immaterielt Aktiv
New Inter Account TransferNy Intern Konto Overførsel
New Inventory ItemNy lagervare
New Inventory KitNy Samle Liste
New Inventory LocationNy lagerlokation
New Inventory TransferNy Lager Overførsel
New Journal EntryNy bogføring
New Non-inventory ItemNy Ikke Lagerført Vare
New PaymentNy Betaling
New PayslipNy Lønseddel
New Payslip ItemNyt Lønseddel Punkt
New Production OrderNy Produktions Ordre
New Purchase InvoiceNy Købsfaktura
New Purchase OrderNy Indkøbs Ordre
New ReceiptNy kvittering
New Recurring Journal EntryNy gentagende postering
New Recurring PayslipNy tilbagevendende lønseddel
New Recurring Purchase InvoiceNew gentagne leverandørfaktura
New Recurring Sales InvoiceNy Regelmæssig Salgs Faktura
New ReportNy report
New Sales InvoiceNy Salgsfaktura
New Sales OrderNy ordre
New Sales QuoteNyt Tilbud
New Special AccountNy Særlig Konto
New SubaccountNy konto
New SupplierNy leverandør
New Tax CodeNy momskode
New tax liabilityNyt Moms Tilsvar
New ThemeNyt Tema
New TotalNy Sammentælling
New Tracking CodeNy sporingskode
New UserNy bruger
New Write-offNy Afskrivning
NextNæste
Next issue dateNæste Opgave Dato
No due dateIngen forfaldsdato
No matches foundIntet match fundet
NoneIngen
Non-inventory ItemIkke Lagerført Vare
Non-inventory ItemsIkke Lagerførte Varer
No pending deposits as at {0}Ingen afventende indbetalinger på {0}
No pending withdrawals as at {0}Ingen afventende hævninger på {0}
No taxIngen moms
NotesNoter
Not reconciledIkke bekræftet
NumberTal
Number formatTal format
Number of transactions already importedPosteringer importeret til nu
Number of transactions in the filePosteringer i filen
Number of transactions to importPosteringer der importeres
OffFra
OnTil
One option per lineEn mulighed per linje
Only administrators can rename business name.Kun Administratorer kan give en virksomhed et nyt navn.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopier og indsæt data i dit regneark
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopier og indsæt kolonner i dit regneark
Opening balanceÅbningsbalance
OptionalValgfrit
Options for drop-down listMuligheder for Drop-down Liste
Order numberOrdrenummer
Other movementsAndre bevægelser
OutflowsUdgifter
OverdueForfalden
Overdue yesterdayForfalden igår
OverpaidMér-betalt
Page {0} of {1}Side {0} af {1}
Paper sizePapir størrelse
Paid in fullBetalt
Paid fromBetalt af
Paid in advanceForudbetalt
Paragraph textFlere tekst linjer
PasswordPassword
PayeeBetalingsmodtager
PaymentBetaling
PaymentsBetalinger
Payroll liabilitiesSkyldig løn
PayslipLønseddel
Payslip Contribution ItemLønseddel - Bidrag
Payslip Contribution ItemsLønseddel - Bidrag
Payslip Deduction ItemLønseddel - Fradrag
Payslip Deduction ItemsLønseddel - Fradrag
Payslip Earnings ItemLønseddel - Udført arbejde
Payslip Earnings ItemsLønseddel - Udførte arbejder
Payslip ItemsLønseddel - Varer
PayslipsLønsedler
Payslip SummaryLønseddel - Sammentælling
PendingAfventende
Pending depositsAfventende indbetalinger
Pending withdrawalsAfventende hævninger
PercentageProcent
PlainAlmindelig
Plain textAlmindelig tekst
PopularPopulær
PortPort
PositionRækkefølge
PreferencesPræferencer
PrintUdskriv
Printing and stationeryKontormaterialer
Production OrderProduktions Rækkefølge
Production OrdersProduktions Ordrer
ProfitNetto resultat
Profit and Loss StatementResultatopgørelse
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Vind og Tab opgørelse (Aktuel / Budget)
Profit (loss) for the periodOverskud/tab i perioden
Purchase InvoiceKøbsfaktura
Purchase InvoicesKøbsfakturaer
Purchase OrderIndkøbsordre
Purchase OrdersKøbsordrer
Purchase priceIndkøbs pris
PurchasesKøb
QtyAntal
Qty on handAntal til rådighed
Qty ownedAntal i besiddelse
Qty to deliverAntal for levering
Qty to invoiceAntal til faktura
Qty to receiveAntal for modtagelse
QuoteTilbud
Quote numberTilbud nummer
RateSats
ReceiptKvittering
Payment or ReceiptBetailing og Kvittering
ReceiptsKvitteringer
Receipts & PaymentsNy Kvittering - Ny Betaling
Receipts & Payments SummaryNy Kvittering - Ny Betaling
Received inModtaget beløb
ReconciledAfstemt
Recurring Journal EntriesGentagende posteringer
Recurring Journal EntryGentagende postering
Recurring PayslipTilbagevendede lønseddel
Recurring PayslipsTilbagevendende lønsedler
Recurring Purchase InvoiceGentagne leverandørfaktura
Recurring Purchase InvoicesGentagne leverandørfakturaer
Recurring Sales InvoiceRegelmæssig Salgs Faktura
Recurring Sales InvoicesPeriodisk salgsfaktura
ReferenceBilags nr. #
RefundRefusion
Remove BusinessSlet Virksomhed
RenameOmdøb
RentHusleje
Repairs and maintenanceReparationer og vedligehold
ReportsRapporter
Restricted userBegrænset bruger
Retained earningsOverført resultat
Reverse signsVend fortegn
RoleRettigheder
Round downAfrund nedefter
RoundingAfrunding
Rounding expenseAfrunding
Round off the totalAfrunding af sammentællinger
Round to nearestAfrund til nærmeste
SalesSalg
Sales InvoiceFaktura
Sales InvoicesSalgsfakturaer
Sales Invoice Totals by CustomerSalgsfaktura totaler per kunde
Sales Invoice Totals by Custom FieldSalgsfaktura totaler per tilpasset felt
Sales Invoice Totals by ItemSalgsfaktura totaler per vare
Sales OrderOrdre
Sales OrdersOrdrebeholdninger
Sales priceSalgspris
Sales QuoteSalgs overslag
Sales QuotesTilbud
SearchSøg
Searching ...Søger...
Select file from your computerVælg fil fra din computer
SendSend
Send a copy of every email to this addressSend alle e-mail som kopi til denne adresse
Set DateSæt dato
Set PeriodAngiv Periode
SettingsIndstillinger
Share of profitOverskudsfordeling
Show account codesVis konto koder
Show balances for specified periodVis balance for den angivne periode
Show custom field as a columnVis tilpasset felt som kolonne
Show custom field on printed documentsHvis tilpassede felter på udskrevne dokumenter
Single line textEnkelt tekst linje
SmallMindre
Special AccountSærlig Konto
Special AccountsSærlige konti
Start DateStart dato
Starting balanceUdgangsbalance
Starting balance equityUdgangsbalance - Egenkapital
Starting BalancesUdgangsbalancer
StatementOpgørelse
Statement balanceStatus balance
Statement of Changes in EquityOpgørelse over ændringer i egenkapital
StatusStatus
Sub AccountUnder konto
SubjectEmne
Sub-totalDel-resultat
SummarySum
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Denne sammentælling er opsat til at vise balance som {1} og periodens vind og tab for perioden {0} til {1}
SupplierLeverandør
SuppliersLeverandører
Supplier StatementsLeverandør kontoudtog
SupportSupport
SuspenseTil kontrol konto
TaxMoms
Tax liabilityMomspligtig
Tax AuditSkatteeftersyn
Tax CodeMomskode
Tax CodesMomskoder
Tax payableSkyldig moms
Tax rateMoms sats
Tax ReconciliationMoms Afstemning
Tax SummaryMomsopgørelse
Tax TransactionsMoms Transaktioner
TelephoneTelefon
TerminationOpsigelse
Test email settingsAfprøv e-mail opsætning
Test message has been successfully sent.Test meddelelse er sendt uden problemer.
Test MessageTest meddelelse
ThemeTema
ThemesTemaer
There is at least one invoice with pending early payment discountDer er mindst en afventende faktura med rabat for tidlig betaling
There is one or more recurring invoices pending to be issuedDer er en eller flere gentagende fakturaer der venter på på at blive udstedt
There is one or more recurring journal entries pending to be createdDer er en eller flere gentagende posteringer der venter på at blive lavet
There is at least one recurring payslip pending to be issuedDer er mindst en gentagende lønseddel der venter på på at blive udstedt
There are duplicates in this view.Der er identiske linjer i denne visning.
Time spentForbrugt tid
TitleTitel
ToTil
ToTil dato
TodayI dag
TotalTotal
Total assetsSamlede aktiver
Total costSamlet kostpris
Total creditsTotal indtægt / passiv
Total debitsTotal udgift / aktiv
Total equityNetto passiver
Total liabilities & equitySamlede passiver og egenkapital
Total {0}Total {0}
Total contributionsSamlet Bidrag
Total deductionsSamlet Fradrag
Total PurchasesTotal køb
Total SalesSalg i alt
Tracking CodeSporingskode
Tracking CodesPost sporingskoder
Tracking Exception ReportRapport - sporingsundtagelser
TransactionTransaktion
TransactionsTransaktioner
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Der er {0} posteringer efter {1} og de er ikke medtaget i denne visning.
TransferOverfør
Trial BalanceTest balance
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Prøv cloud-løsningen for flerbrugerløsningen og andre fordele.
TypeType
UnbalancedIngen Balance
UncategorizedUden kategori
Uncategorized transactionsPosteringer uden kategorisering
UndoFortryd
UninvoicedIkke faktureret
Unit priceEnhedspris
Unit NameVare Antal
UnnamedIntet navn
Unpaid invoicesUbetalte fakturaer
UnspecifiedUspecificeret
Unspecified locationIkke nærmere angivet placering
UntilIndtil
Until further noticeIndtil videre
UpdateOpdater
Update data in your spreadsheet programOpdater data i dit regneark
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Det lader til at du forsøger at åbne en fil der er gemt med en nyere version af Manager. Opdater til seneste version af Manager og prøv at åbne filen igen.
UserBruger
UsernameBrugernavn
User PermissionsBrugertilladelser
UsersBrugere
Value on handVærdi til rådighed
ViewVis
Wages & salariesLøn og honoraer
WebsiteWebsite
Week(s)Uge(r)
WithdrawalHævning
Withholding taxTilbageholdt skat
Withholding tax receiptKvittering for kildeskat
Withholding tax receivableTilbageholdt skat - overskydende
Write-offAfskrivning
Write-onOpskrivning
Written-offAfskrevet
{0} Cr{0} + kr.
{0} days{0} dage
{0} Dr{0} - kr.
{0} transactions{0} bevægelser
{0}h{0} timer
{0}m{0} min.

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2020 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally