English to Danish Translation
EnglishDanish
1-30 days overdue1-30 dage overskredet
1 day1 dag
31-60 days overdue31-60 dage overskredet
61-90 days overdue61-90 dage overskredet
90+ days overdue90+ dage overskredet
{0} days overdue{0} dage overskredet
Access typeAdgangstype
AccountKonto
Show account codesVis konto koder
Accounting feesRevisor
Accounting methodBogføringsmetode
Accounts payableSkyldige poster (kreditorer)
Accounts receivableTilgodehavender
Accrual basisPeriodiseret
Accumulated amortizationAkkumuleret forrentning
Accumulated depreciationAkkumulerede afskrivninger
Acquisition costIs this for assets or products?
ActionHandling
ActiveAktiv
ActualAktuel
Actual balanceNuværende balance
AddTilføj
Add BusinessTilføj virksomhed
Add comparative columnTilføj kolonne til sammenligning
AdditionsTilgang
Add lineTilføj linje
Add non-inventory cost into productionTilføj en ikke-lagerført udgift til produktionen
AddressAdresse
Adjusted BalanceJusteret saldo
AdjustmentsJusteringer
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionReklame og PR
Aged PayablesForfaldne betalinger
Aged ReceivablesForfaldne tilgodehavender
AliasAlias
Error. Please complete all fields.Fejl. Udfyld alle felter.
AllocationTildeling
AmortizationForrentning
AmountBeløb
Amount paidBetalt beløb
Amount receivedBeløb Modtaget
Amounts are tax inclusiveBeløbene er inklusive moms
Amount to payBeløb til betaling
... and description contains... og beskrivelse indeholder
Application DataProgram Data
ArchivedArkiveret
Are you sure?Er du sikker?
As at {0}Pr.: {0}
AscendingStigende
AssetsAktiver
At costKostpris
AttachmentVedhæftning
AttachmentsVedhæftninger
Audit TrailBogførings Spor
Authorized byGodkendt af
AutomaticAutomatisk
Available creditKredit til Rådighed
Average costGennemsnitlig Udgift
BackTilbage
BackupBackup
BalanceSaldo
Balance due if paid by {0}Udestående balance hvis betalt senest {0}
Balance at beginning of periodPrimosaldo
Balance at end of periodUltimosaldo
BalancedBalance
Balance dueForfalden saldo
Balance SheetBalance
Bank accountBankkonto
Bank chargesBankgebyrer
Bank accountBankkonto
Bank AccountsBankkonti
Bank Account SummaryBankkontoopgørelse
Bank and Cash AccountsBank- og kontantkonti
Bank ReconciliationBankafstemning
Bank ReconciliationsBankafstemninger
Bank Reconciliation StatementBankafstemningsoversigt
Bank ruleBankregel
Bank RulesBankregler
Base CurrencyBasisvaluta
Batch CreateMasse Oprettelse
Batch DeleteMasse Sletning
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Du er i batch slette mode. Husk altid at lave backup data før du gennemfører batch sletninger.
Batch UpdateMasse Opdatering
Billable expensesFakturérbare udgifter
Billable timeFakturérbar tid
Billable time - invoicedFakturérbar tid - faktureret
Billable expenseFakturérbar udgift
Billable ExpensesFakturerbare udgifter
Billable TimeFakturérbar tid
Billable time - movementFakturérbar tid - bevægelse
Billable time adjustmentÆndring af fakturérbar tid
Billing addressFaktureringsadresse
Bill of materialsVare plukliste
Book valueIndre værdi
BudgetBudget
Built-in themeIndbygget tema
Bulk UpdateMasseopdatering
BusinessVirksomhed
Business NameVirksomhedsnavn
Business DetailsForretningsoplysninger
BusinessesVirksomhed
Business IdentifierCVR-nummer
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.CVR DK XX XX XX XX
Business LogoLogo
ByAf
CancelFortryd
Capital AccountKapital Konto
Capital AccountsKapital konti
Capital Accounts SummaryOpgørelse over ændring i kapitalkonti
Capital subaccountsFinans-underkonti
Cash accountKasse
Cash AccountsKasse
Cash Account SummaryKontant konto resume
Cash & cash equivalentsKontanter og lignende
Cash at bankIndestående i bank
Cash at the beginning of the periodLikviditet ved begyndelse af perioden
Cash at the end of the periodLikviditet ved afslutning af perioden
Cash basisKontant
Cash Flow StatementPengestrømsopgørelse
Cash on handKontanter til rådighed
Change FolderÆndr mappe
Charge monthlyMånedlig Opkrævning
Chart of AccountsKontoplan
ClearedGennemført
Cleared balanceAfstemt saldo
CloneKopier
Closing balanceResultat
Closing balance after importBalance efter Import
Closing balance as per balance sheetSlutbeholdning pr. afstemnings balance
Closing balance as per bank statementSlutbeholdning pr. bankkonto
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Hvad var slutsaldoen af {0} og af {1} for hver bankopgørelse?
Closing balance before importBalance før import
Closing balancesUltimosaldi
CodeKode
ColumnKolonne
Column nameKolonne navn
ColumnsKolonner
Computer equipmentComputerudstyr
ContactKontakt
containsindeholder
ContentIndhold
ContributionBidrag
Control accountKontrol Konto
Control account - acquisition costKontrolkonto - anskaffelsessum
Control account - accumulated depreciationKontrolkonto - akkumulerede afskrivninger
Control account - acquisition costKontrolkonto - anskaffelsessum
Control AccountsKontrolkonti
ConvertKonvertering
Convert into bank accountKonvertér til bankkonto
Convert into cash accountKonverter til kontant konto
CopiedKopieret
Copy to clipboardKopiér til clipboard
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopier regnearksdata og indsæt disse i feltet herunder
Copy toKopiér til
Cost adjustment to recover from negative inventoryRegulering for negativ lagerbeholdning
Cost of salesSalgsomkostninger
CountryLand
CreateOpret
Create & add anotherOpret og forsæt oprettelse
Create New BusinessOpret ny virksomhed
CreditKredit
Credit limitKredit Grænse
Credit NoteKreditnota
Credit NotesKreditnotaer
CurrencyValuta
Currency amountValutabeløb
Foreign exchange gains (losses)Kursgevinst (tab)
CurrentSaldo
Current BalanceNuværende saldo
CustomTilpasset
Custom accessBrugertilpasset adgang
Custom credit note titleBrugertilpasset kreditnota-titel
CustomerKunde
CustomersKunder
Customer StatementDebitor kontoudtog
Customer StatementsDebitor kontoudtog
Customer SummaryKundeopgørelse
Custom expense accountBrugervalgt udgiftskonto
Custom FieldBrugertilrettet felt
Custom FieldsBrugertilrettede felter
Custom income accountBrugervalgt indtægtskonto
CustomizeTilpas
Custom %Brugertilpasset %
Custom ReportTilpasset Rapport
Custom ReportsTilpassede Rapporter
Custom sales invoice titleBrugertilpasset salgsfaktura-titel
Custom templateBrugertilpasset skabelon
Custom themeTilpasset tema
Custom titleTilpasset titel
DateDato
Date & Number FormatDato- og tidsformat
Date formatDato format
daysdage
days after issue datedage efter opgave dato
DebitDebet
Debit NoteBogføring - Notat
Debit NotesBogføring - Notater
Decimal placesAntal decimaler
DeductionFradrag
Deduct withholding taxFratræk tilbageholdt skat
DeleteSlet
Delivery addressLeveringsadresse
Delivery dateLeveringsdato
Delivery InstructionsLeveringsoplysninger
Delivery NoteLeveringsbemærkning
Delivery NotesLeveringsbemærkninger
DepositDepositum
DepreciationAfskrivning
DescendingFaldende
DescriptionBeskrivelse
DiscountRabat
Show custom field as a columnVis tilpasset felt som kolonne
Show custom field on printed documentsHvis tilpassede felter på udskrevne dokumenter
Date of disposalDato for bortskaffelse
DisposalsBortskaffelser
DisposedBortskaffet
Disposed fixed assetBortskaffet anlægsaktiv
Disposed intangible assetRealiseret Immaterielt Aktiv
does not containindeholder ikke
DonationsDonationer
Do not recodeGenskriv ikke kode
DownloadDownload
DrawingsHævninger
Drop-down listDrop-down Liste
Due in {0} daysForfalder om {0} dage
Due todayForfalder i dag
Due tomorrowForfalder i morgen
Due dateForfaldsdato
Early payment discountRabat for tidlig betaling
Early payment discountsRabatter for tidlig betaling
EarningsIndtjening
EditRedigér
Edit Bank RuleRedigér bankregel
ElectricityElektricitet
EmailE-mail
Email addressEmail adresse
EmailsE-mails
Email sending formatEmail format
Email SettingsE-mail indstillinger
Email templateE-mail skabelon
Email TemplatesE-mail Skabeloner
EmployeeAnsat
Employee clearing accountMedarbejderkonto
EmployeesAnsatte
Employee SummaryMedarbejderopgørelse
Employer contributionMedarbejder Bidrag
EmptyTom
EntertainmentUnderholdning
EquityEgenkapital
ErrorFejl
EveryHver
Exact amountPræcist beløb
Exchange rateValutakurs
Exchange RatesVekselkurs
Exclude inventory items with no movementUdelad lagervarer uden bevægelser
Exclude zero balancesUdelad nul-balancer
Expense claimsUdgiftsbilag
Expense accountUdgifts Konto
Expense ClaimUdgiftsbilag
Expense Claim PayersUdgiftbilag - Betalere
Expense ClaimsUdgiftsbilag
PayerBetaler
Expense Claims SummaryUdgiftsbilag Sammentælling
Expense groupUdgiftsgruppe
ExpensesUdgifter
ExportEksport
FaxFax
FeaturesFeatures
Fill in data in your spreadsheet programIndsæt data i dit regneark
FilterFilter
Filter by custom fieldFiltrer ved tilpasset felt
Financial StatementsÅrsregnskab
Find & mergeFind og Flet
Find & recodeFind og genskriv kode
Finished itemAfsluttet Enhed
First day of weekFørste dag i ugen
Fixed assetAnlægsaktiver
Fixed assets - depreciationAktiver - Afskrivning
Fixed AssetAnlægsaktiver
Fixed Asset DepreciationAfskrivninger på anlægsaktiver
Fixed Asset DisposalBortskaffelse af anlægsaktiver
Fixed AssetsAnlægsaktiver
Fixed assets, accumulated depreciationAnlægsaktiver, akkumulerede afskrivninger
Fixed assets - loss on disposalAktiver - tab ved realisering
Fixed Asset SummaryAnlægsaktiver oversigt
Flat rateFlat rate
FolderMappe
FoldersMapper
FooterDokument fod
For the period from {0} to {1}For perioden fra {0} til {1}
Foreign CurrenciesFremmedvalutaer
Foreign CurrencyFremmedvaluta
Foreign exchange gainKursdifference - vind
Foreign exchange lossKursdifference - tab
Form DefaultsFormular standarder
ForumForum
Free Accounting SoftwareGratis regnskabsprogram
Free DownloadGratis download
Freight-inBetalt Fragt
FromFra
FromFra dato
Full accessFuld adgang
Funds contributedTilførte midler
Gain / LossTab / Vind
General LedgerHovedbog
General Ledger SummaryRegnskab
General Ledger TransactionsTransaktioner i kassekladden
Goods ReceiptModtagelses Kvittering
Goods ReceiptsModtagelses Kvitteringer
Gross payBrutto Løn
GroupGruppe
GuidesVejledninger
Group by…Gruppér efter…
Order by…Sortér efter…
Where…Hvor…
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rækker er skjult fordi de ikke indeholder {1}
Hide due dateSkjul forfaldsdato
Hide total amountSkjul total beløb
HistoryHistorik
HostnameVærtsnavn
Hourly rateTimepris
HoursTimer
If paid withinhvis betalt indenfor
If bank account is:Hvis bankkonto er:
ImageBillede
ImportImport
Import business from a fileImportér virksomhed fra fil
Import business from a URLImportér virksomhed fra en URL
Import bank statementImportér kontoudtog
Import BusinessImportér virksomhed
The file you are trying to import is invalidFilen du søger at importere har et forkert format
InactiveIkke i Brug
In-built Tax CodeStandard momskode
Includes {0}Iberegnet {0}
IncomeIndtægter
Income groupIndtægtsgruppe
InflowsIndtægter
Insufficient QtyUtilstrækkelig mængde
Intangible assetImmaterielle aktiver
Intangible AssetImmateriel Aktiv
Intangible Asset AmortizationForrenting af Immateriel Aktiv
Intangible AssetsImmaterielle aktiver
Intangible assets, accumulated amortizationImmaterielle aktiver - forrentning akkumuleret
Intangible assets - amortizationImmaterielle aktiver - forrentning
Intangible assets - loss on disposalImmaterielle aktiver - tab ved realisering
Intangible Asset SummaryImmaterielle Aktiver - Sammentælling
Inter Account TransferIntern Konto Overførsel
Inter Account TransfersInterne Konto Overførsler
Interest receivedRenteindtægter
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Forkert brugernavn eller password. Prøv venligst igen.
Inventory on handNuværende beholdning
Inventory - costLager - kostværdi
Inventory ItemLagervare
Inventory ItemsLagervarer
Inventory kitSamle Liste
Inventory KitsSamle Lister
Inventory locationVare Placering
Inventory locationsLager lokationer
Inventory MovementLagerbevægelser
Inventory Price ListVare Pris Liste
Inventory Profit MarginLager dækningsbidrag
Inventory Quantity by LocationLagerbeholdning per lokation
Inventory Quantity SummaryLageropgørelse
Inventory - salesLager - salgsværdi
Inventory TransferLager Overførsel
Inventory TransfersLager Overførsler
Inventory Value SummaryLagerværdi
Inventory Write-offLagerafskrivning
Inventory Write-offsLagerafskrivninger
InvoiceFaktura
InvoicedFaktureret
Invoice dateFakturadato
Invoice numberFaktura nummer
InvoicesFakturaer
Invoice totalFakturatotal
iser
is betweener mellem
is checkeder markeret
is emptyer tom
is less thaner mindre end
is more thaner mere end
is noter ikke
is not checkeder ikke markeret
is not emptyer ikke tom
is not zeroer ikke nul
Issue dateDato
is zeroer nul
ItemVare
Item codeVarenummer
Item nameVare Navn
Journal EntriesPosteringer
Journal EntryPostering
LabelFelt navn
LanguageSprog
LargeStor
Last reconciliationSeneste opgørelse
Late Payment FeesRykkergebyrer
Late Payment FeeRykkergebyr
Late payment feesMora renter og gebyr
LayoutLayout
Learn MoreFå mere at vide
Legal feesAdvokatsalærer
LessMindre
LiabilitiesPassiver
Liability accountAnsvars Konto
Limited accessBegrænset adgang
LineLinje
Line descriptionLinjebeskrivelse
LocationPlacering
Lock DateLås Periode
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Hvis en spærredato er angivet, vil alle posteringer til og med spærredato være låst mod ændringer.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Datolås er i effekt fra {0}. Du kan kun opdatere og slette transaktion dateret efter denne dato.
LoginLog ind
LogoLogo
LogoutLog ud
MarginDækningsbidrag
MaxMax
MediumMedium
MergeFlet
Message bodyBesked
MethodMetode
MinutesMinutter
MobileMobil
MondayMandag
Month(s)Måned(er)
Motor vehicle expensesUdgifter til køretøjer
Multi-user access is not available in desktop edition.Flerbrugeradgang er ikke tilgængelig i desktop-versionen.
NameNavn
NarrationBilagstekst
NetNetto
Net assetsNetto aktiver
Net lossNetto tab
Net movementNetto bevægelse
Net profitNetto resultat
Net profit (loss)Netto overskud (el. underskud)
Net increase (decrease) in cash heldNettoændring i kassebeholdning
Net payNetto Betaling
Net PurchasesNetto køb
Net SalesNetto salg
NeverAldrig
New AccountNy konto
New Foreign CurrencyNy fremmedvaluta
New Amortization EntryNy Forrentnings Emne
New AttachmentNy vedhæftning
New Bank AccountNy bankkonto
New Bank ReconciliationNy bankafstemning
New Bank RuleNy Bankregel
New Billable TimeNy indtastning af fakturerbar tid
New Capital AccountNy Kapital Konto
New Cash AccountNy Kasse
New Control AccountNy kontrolkonto
New Credit NoteNy Kreditnota
New CustomerNy kunde
New Custom FieldNyt brugertilrettet felt
New Debit NoteNy debetnota
New Delivery NoteNy leveringsbemærkning
New Depreciation EntryNy afskrivning
New EmployeeNy ansat
New Exchange RateNy veksling sats
New Expense ClaimNyt Udgiftsbilag
New Expense Claim PayerNy udgiftsbilagsbetaler
New Fixed AssetNyt anlægsaktiv
New FolderNy Mappe
New Goods ReceiptNy Modtagelses Kvittering
New GroupNy gruppe
New Intangible AssetNyt Immaterielt Aktiv
New Inter Account TransferNy Intern Konto Overførsel
New Inventory ItemNy lagervare
New Inventory KitNy Samle Liste
New Inventory LocationNy lagerlokation
New Inventory TransferNy Lager Overførsel
New Journal EntryNy postering
New Late Payment FeeNyt rykkergebyr
New Non-inventory ItemNy Ikke Lagerført Vare
New PaymentNy Betaling
New PayslipNy Lønseddel
New Payslip ItemNyt Lønseddel Punkt
New Production OrderNy Produktions Ordre
New Purchase InvoiceNy købsfaktura
New Purchase OrderNy Indkøbsordre
New Purchase QuoteNyt indkøbstilbud
New ReceiptNy kvittering
New Recurring Journal EntryNy gentagende postering
New Recurring PayslipNy tilbagevendende lønseddel
New Recurring Purchase InvoiceNew gentagne leverandørfaktura
New Recurring Sales InvoiceNy Regelmæssig Salgs Faktura
New ReportNy rapport
New Sales InvoiceNy salgsfaktura
New Sales OrderNy ordre
New Sales QuoteNyt tilbud
New Special AccountNy Særlig Konto
New SubaccountNy konto
New SupplierNy leverandør
New Tax CodeNy momskode
New tax liabilityNyt Moms Tilsvar
New ThemeNyt Tema
New TotalNy Sammentælling
New UserNy bruger
New User PermissionsNye brugerrettigheder
New Write-offNy Afskrivning
NextNæste
Next issue dateNæste Opgave Dato
No due dateIngen forfaldsdato
No accessIngen adgang
No matches foundIntet match fundet
NoneIngen
Non-inventory ItemIkke Lagerført Vare
Non-inventory ItemsIkke Lagerførte Varer
No pending deposits as at {0}Ingen afventende indbetalinger på {0}
No pending withdrawals as at {0}Ingen afventende hævninger på {0}
No taxIngen moms
NotesNoter
Not reconciledIkke bekræftet
NumberTal
Number formatTal format
Number of transactions already importedPosteringer importeret til nu
Number of transactions in the filePosteringer i filen
Number of transactions to importPosteringer der importeres
OffFra
OnTil
One option per lineEn mulighed per linje
Only administrators can rename business name.Kun Administratorer kan give en virksomhed et nyt navn.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopiér og indsæt data i dit regneark
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopiér og indsæt kolonner i dit regneark
Opening balanceÅbningsbalance
OptionalValgfrit
Options for drop-down listMuligheder for Drop-down Liste
Order numberOrdrenummer
Other movementsAndre bevægelser
OutflowsUdgifter
OverdueForfalden
Overdue yesterdayForfalden i går
OverpaidMér-betalt
Page {0} of {1}Side {0} af {1}
Paper sizePapir størrelse
Paid in fullBetalt
Paid fromBetalt af
Paid in advanceForudbetalt
Paragraph textFlere tekst linjer
Partial paymentDelvis betaling
PasswordPassword
PayeeBetalingsmodtager
PaymentBetaling
PaymentsBetalinger
Payroll liabilitiesSkyldig løn
PayslipLønseddel
Payslip Contribution ItemLønseddel - Bidrag
Payslip Contribution ItemsLønseddel - Bidrag
Payslip Deduction ItemLønseddel - Fradrag
Payslip Deduction ItemsLønseddel - Fradrag
Payslip Earnings ItemLønseddel - Udført arbejde
Payslip Earnings ItemsLønseddel - Udførte arbejder
Payslip ItemsLønseddel - Varer
PayslipsLønsedler
Payslip SummaryLønseddel - Sammentælling
PendingAfventende
Pending depositAfventende indskud
Pending depositsAfventende indbetalinger
Pending withdrawalAfventende hævning
Pending withdrawalsAfventende hævninger
PercentageProcent
Permitted actionsTilladte handlinger
PlainAlmindelig
Plain textAlmindelig tekst
PopularPopulær
PortPort
PositionRækkefølge
PreferencesPræferencer
PrintUdskriv
Printing and stationeryKontormaterialer
Production OrderProduktions Rækkefølge
Production OrdersProduktions Ordrer
ProfitNetto resultat
Profit and Loss StatementResultatopgørelse
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Vind og Tab opgørelse (Aktuel / Budget)
Profit (loss) for the periodOverskud/tab i perioden
Purchase InvoiceKøbsfaktura
Purchase InvoicesKøbsfakturaer
Purchase OrderIndkøbsordre
Purchase OrdersKøbsordrer
Purchase priceIndkøbs pris
Purchase QuoteIndkøbstilbud
Purchase QuotesIndkøbstilbud
PurchasesIndkøb
QtyAntal
Qty on handAntal til rådighed
Qty ownedAntal i besiddelse
Qty to deliverAntal for levering
Qty to invoiceAntal til faktura
Qty to receiveAntal for modtagelse
QuoteTilbud
Quote numberTilbud nummer
RateSats
ReceiptKvittering
Payment or ReceiptBetailing og Kvittering
ReceiptsKvitteringer
Receipts & PaymentsNy Kvittering - Ny Betaling
Receipts & Payments SummaryNy Kvittering - Ny Betaling
Received inModtaget beløb
ReconciledAfstemt
Recurring Journal EntriesGentagende posteringer
Recurring Journal EntryGentagende postering
Recurring PayslipTilbagevendede lønseddel
Recurring PayslipsTilbagevendende lønsedler
Recurring Purchase InvoiceGentagne leverandørfaktura
Recurring Purchase InvoicesGentagne leverandørfakturaer
Recurring Sales InvoiceRegelmæssig Salgs Faktura
Recurring Sales InvoicesPeriodisk salgsfaktura
ReferenceBilags nr. #
RefundRefusion
Remove BusinessSlet virksomhed
RenameOmdøb
Rename columnsOmdøb kolonner
Rename reportOmdøb rapport
RentHusleje
Repairs and maintenanceReparationer og vedligehold
ReportsRapporter
RequiredPåkrævet
Reset FolderNulstil mappe
Restricted userBegrænset bruger
Retained earningsOverført resultat
Reverse chargedOmvendt betalingspligt
Reverse signsVend fortegn
RoleRettigheder
Round decimalsAfrund til nærmeste
Round downAfrund nedefter
RoundingAfrunding
Rounding expenseAfrunding
Round off the totalAfrunding af sammentællinger
Round to nearestAfrund til nærmeste
Sales priceSalgspris
SalesSalg
Sales InvoiceSalgsfaktura
Sales InvoicesSalgsfakturaer
Sales Invoice Totals by CustomerSalgsfaktura totaler per kunde
Sales Invoice Totals by Custom FieldSalgsfaktura totaler per tilpasset felt
Sales Invoice Totals by ItemSalgsfaktura totaler per vare
Sales OrderOrdre
Sales OrdersOrdrebeholdninger
Sales QuoteSalgstilbud
Sales QuotesTilbud
SaturdayLørdag
ScreenshotsSkærmbilleder
SearchSøg
Searching ...Søger...
SelectVælg
Select file from your computerVælg fil fra din computer
SendSend
Send a copy of every email to this addressSend alle e-mail som kopi til denne adresse
Set DateSæt dato
Set PeriodAngiv Periode
SettingsIndstillinger
Share of profitOverskudsfordeling
Show balances for specified periodVis balance for den angivne periode
Show InvoicesVis fakturaer
Show passwordVis kodeord
Show totals for the periodVis totaler for perioden
sign reversedModsat fortegn
Single line textEnkelt tekst linje
SizeStørrelse
SmallMindre
SMTP serverSMTP-server
Sort BySortér efter
Special AccountSærlig Konto
Special AccountsSærlige konti
Start DateStart dato
Starting balanceUdgangsbalance
Starting balance equityUdgangsbalance - Egenkapital
Starting BalancesUdgangsbalancer
StatementOpgørelse
Statement balanceStatus balance
Statement of Changes in EquityOpgørelse over ændringer i egenkapital
StatusStatus
Sub AccountUnderkonto
Subgroup ofUndergruppe af
SubjectEmne
Sub-totalDel-resultat
SummarySum
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Denne sammentælling er opsat til at vise balance som {1} og periodens vind og tab for perioden {0} til {1}
SundaySøndag
SupplierLeverandør
SuppliersLeverandører
Supplier StatementsLeverandør kontoudtog
Supplier SummaryLeverandøropgørelse
SupportSupport
SuspenseTil kontrolkonto
SymbolSymbol
TabsFaner
TaxMoms
Taxable PurchaseMomspligtigt køb
Taxable Purchases per SupplierMomspligtige køb per leverandør
Taxable SaleMomspligtigt salg
Taxable Sales per CustomerMomspligtigt salg per kunde
Tax AmountMomsbeløb
Tax AuditSkatteeftersyn
Tax CodeMomskode
Tax CodesMomskoder
Tax liabilityMomspligtig
Tax on PurchasesKøbsmoms
Tax on SalesSalgsmoms
Tax payableSkyldig moms
Tax rateMoms sats
Tax ReconciliationMoms Afstemning
Tax SummaryMomsopgørelse
Tax TransactionsMoms Transaktioner
TelephoneTelefon
TerminationOpsigelse
Test email settingsAfprøv e-mail opsætning
Test message has been successfully sent.Test meddelelse er sendt uden problemer.
Test MessageTest meddelelse
ThemeTema
ThemesTemaer
There is at least one invoice with pending early payment discountDer er mindst en afventende faktura med rabat for tidlig betaling
There is one or more recurring invoices pending to be issuedDer er en eller flere gentagende fakturaer der venter på på at blive udstedt
There is one or more recurring journal entries pending to be createdDer er en eller flere gentagende posteringer der venter på at blive lavet
There is at least one recurring payslip pending to be issuedDer er mindst en gentagende lønseddel der venter på på at blive udstedt
There are duplicates in this view.Der er identiske linjer i denne visning.
This item can be purchasedDenne vare kan købes
This item can be soldDenne vare kan blive solgt
Time formatTidsformat
Time spentForbrugt tid
TimestampTidsstempel
TitleTitel
ToTil
ToTil dato
TodayI dag
TotalTotal
Total assetsSamlede aktiver
Total costSamlet kostpris
Total creditsTotal indtægt / passiv
Total debitsTotal udgift / aktiv
Total equityNetto passiver
Total liabilities & equitySamlede passiver og egenkapital
Total {0}Total {0}
Total contributionsSamlet Bidrag
Total deductionsSamlet Fradrag
Total PurchasesTotal køb
Total SalesSalg i alt
TransactionTransaktion
TransactionsTransaktioner
Transaction typeTransaktionstype
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Der er {0} posteringer efter {1} og de er ikke medtaget i denne visning.
TransferOverfør
Trial BalanceTest balance
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Prøv cloud-løsningen for flerbrugeradgang og andre fordele.
TypeType
UnbalancedIngen Balance
UncategorizedUden kategori
Uncategorized transactionsPosteringer uden kategorisering
UndoFortryd
UninvoicedIkke faktureret
Unit NameEnhedsnavn
Unit priceEnhedspris
UnnamedIntet navn
Unpaid invoicesUbetalte fakturaer
UnspecifiedUspecificeret
Unspecified locationIkke nærmere angivet placering
UntilIndtil
Until further noticeIndtil videre
UpdateOpdatér
Update data in your spreadsheet programOpdater data i dit regneark
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Det lader til at du forsøger at åbne en fil der er gemt med en nyere version af Manager. Opdater til seneste version af Manager og prøv at åbne filen igen.
UserBruger
UsernameBrugernavn
User PermissionsBrugertilladelser
UsersBrugere
Value on handVærdi til rådighed
ViewVis
Wages & salariesLøn og honorarer
WebsiteWebsite
Week(s)Uge(r)
WithdrawalHævning
Withholding taxTilbageholdt skat
Withholding tax receiptKvittering for kildeskat
Withholding tax receivableTilbageholdt skat - overskydende
Write-offAfskrivning
Write-onOpskrivning
Written-offAfskrevet
{0} Cr{0} + kr.
{0} days{0} dage
{0} Dr{0} - kr.
{0} transactions{0} bevægelser
{0}h{0} timer
{0}m{0} min.
Zero (0%)Nul (0%)

Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2022 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally