English to Divehi Translation
EnglishDivehi
1-30 days overdue1 ދުވަހާއި 30 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި
1 day1 ދުވަސް
31-60 days overdue31 ދުވަހާއި 60 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި
61-90 days overdue61 ދުވަހާއި 90 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި
90+ days overdue90 އަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި
{0} days overdue{0} ދުވަސް ހަމަވެފައި
Accountއެކައުންޓު
Show account codesއެކައުންޓް ކޯޑުތައް ދައްކާ
Accounting feesއެކައުންޓިންގ ފީތައް
Accounting methodއެކައުންޓިންގް މެތަޑް
Accounts payableއެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް
Accounts receivableއެކައުންޓްސް ރިސީވަބްލް
Accrual basisއެކްރުއަލް ބޭސިސް
Accumulated amortizationއެކުމުލޭޓަޑް އެމޯޓިޒޭޝަން
Accumulated depreciationއެކުމުލޭޓަޑް ޑިޕްރިސިއޭޝަން
Actual balanceއެކްޗުއަލް ބެލެންސް
Add comparative columnކޮމްޕެރެޓިވް ކޮލަމް އިތުރުކުރޭ
Additionsއެޑިޝަންސް
Add lineފޮޅުވަތް އިތުރުކުރޭ
Addressއެޑްރެސް
Adjustmentsއެޖަސްޓްމަންޓްތައް
Advertising and promotionއިޝްތިހާރާއި ޕްރޮމޯޝަން
Aged Payablesއޭޖްޑް ޕޭޔަބްލްސް
Aged Receivablesއޭޖްޑް ރިސީވަބްލްސް
Allocationއެލޮކޭޝަން
Amountއަދަދު
Amount paidފައިސާދެއްކެވި އަދަދު
Amounts are tax inclusiveޓެކްސް ހިމަނައިގެން
Amount to payދައްކަންޖެހޭ އަދަދު
Are you sure?ހަމަ ޔަޤީން ތޯ؟
As at {0}މިހާތަނަށް {0}
Assetsއެސެޓްތައް
At costއަގުގައި
Authorized byހުއްދަ ދިން ފަރާތް
Available creditމިހާރު ހުރި ކްރެޑިޓް
Backފަހަތަށް
Backupބެކްއަޕް
Balanceބެލެންސް
Balance dueބެލެންސް ޑިއު
Balance at beginning of periodބެލެންސް އެޓް ބިގިނިންގ އޮފް ބެލެންސް
Balance at end of periodބެލެންސް އެޓް އެންޑް އޮފް ޕީރިއަޑް
Balancedބެލެންސްވެފައި
Balance Sheetބެލެންސް ޝީޓް
Bank accountބެންކު އެކައުންޓް
Bank chargesބެންކު ޗާރޖުތައް
Bank accountބެންކު އެކައުންޓް
Bank Reconciliationބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން
Bank ruleބެންކު ޤަވާއިދު
Bank Rulesބެންކު ޤަވާއިދުތައް
Base Currencyބޭސް ކަރަންސީ
Batch Createބެޗަކަށް ކްރިއޭޓް ކުރޭ
Batch Deleteބެޗަކަށް ޑިލީޓްކުރޭ
Batch Updateބެޗަކަށް އަޕްޑޭޓްކުރޭ
Billable expensesބިލްކުރެވޭ ޚަރަދު
Billable timeބިލްކުރެވޭ ވަޤުތު
Billable time - invoicedބިލްކުރެވޭ ވަޤުތު - އިންވޮއިސް ކުރެވިފައި
Billable expenseބިލްކުރެވޭ ޚަރަދު
Billable Expensesބިލްކުރެވޭ ޚަރަދުތައް
Billable Timeބިލްކުރެވޭ ވަޤުތު
Billable time - movementބިލްކުރެވޭ ވަޤުތު - މޫވްމެންޓް
Billable time adjustmentބިލްކުރެވޭ ވަޤުތުގެ އެޖަސްޓްމެންޓްތައް
Billing addressބިލިންގ އެޑްރެސް
Bill of materialsބިލް އޮފް މެޓީރިއަލް
Book valueބުކް ވެލިއު
Bulk Updateބަލްކްކޮށް އަޕްޑޭޓް
Business Detailsވިޔަފާރި ތަފްޞީލް
Business Identifierވިޔަފާރި ނަމްބަރ
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.ޓިން ނަމްބަރ
Business Logoވިޔަފާރި ލޯގޯ
Byބަޔި
Cancelކެންސަލް
Capital Accountކެޕިޓަލް އެކައުންޓް
Capital Accountsކެޕިޓަލް އެކައުންޓްތައް
Capital Accounts Summaryކެޕިޓަލް އެކައުންޓަށްއައިި ބަދަލުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް
Capital subaccountsކެޕިޓަލް ސަބްއެކައުންޓްތައް
Cash accountކޭޝް އެކައުންޓް
Cash Accountsކޭޝް އެކައުންޓްތައް
Cash at the beginning of the periodމުއްދަތު ފެށޭއިރުގައިވާ ފައިސާ
Cash at the end of the periodމުއްދަތު ނިމޭއިރުގައިވާ ފައިސާ
Cash basisކޭޝް ބޭސިސް
Charge monthlyކޮންމެ މަހަކު ޗާރޖުކުރޭ
Chart of Accountsޗާޓް އޮފް އެކައުންޓްސް
Clearedކްލިއަރ ކުރެވިފައި
Cloneކްލޯން/ކޮޕީ
Closing balanceކްލޯސިންގ ބެލެންސް
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ގައިވާ ގޮތުން ‎{1}‎ ގައި ‎{0}‎ ކްލޯސިންގ ބެލެންސް އަކީ؟
Closing balancesކްލޯސިންގ ބެލެންސް
Codeކޯޑް
Computer equipmentކޮންޕިއުޓަރ ސާމާނު
Contactކޮންޓެކްޓް
Contributionކޮންޓްރިބިއުޝަން
Copy toކޮޕީ
Cost adjustment to recover from negative inventoryނެގެޓިވް އިންވެންޓްރީ އިން ރިކަވަރކުރާ ކޯސްޓް އެޖަސްޓްމަންޓް
Createކުރިއޭޓް
Create & add anotherއިތުރުކޮށް އެއްކުރޭ
Creditކުރެޑިޓް
Credit limitކްރެޑިޓް ލިމިޓް
Credit Noteކުރެޑިޓް ނޯޓް
Credit Notesކްރެޑިޓް ނޯޓުތަށް
Currencyފައިސާ
Foreign exchange gains (losses)ކަރަންސީ ގެއިންސް (ގެއްލުން)
Currentކަރަންޓް
Customކަސްޓަމް
Customerކަސްޓަމަރ
Customersކަސްޓަމަރުން
Customer Statementކަސްޓަމަރ ސްޓޭޓްމަންޓް
Customer Statementsކަސްޓަމަރުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުތައް
Custom Fieldކަސްޓަމް ފީލްޑް
Custom Fieldsކަސްޓަމް ފީލްޑްސްތައް
Customizeކަސްޓަމައިޒް
Custom Reportކަސްޓަމް ރިޕޯޓު
Custom Reportsކަސްޓަމް ރިޕޯޓްތައް
Dateތާރީޙް
daysދުވަސްތައް
days after issue dateދުވަސް، އިޝޫކުރެވުނު ތާރީޙްގެ ފަހުން
Debitޑެބިޓް
Debit Noteޑެބިޓް ނޯޓު
Debit Notesޑެބިޓް ނޯޓުތައް
Deductionކަނޑާ
Deleteފުހެލާ
Delivery addressޑެލިވަރީ އެޑްރެސް
Delivery dateޑެލިވަރީ ތާރީޙް
Delivery Instructionsޑެލިވަރީ އިންސްޓްރަކްޝަންސް
Delivery Noteޑެލިވަރީ ނޯޓް
Delivery Notesޑެލިވަރީ ނޯޓްތައް
Depreciationޑިޕްރިސިއޭޝަން
Descriptionތަފްޞީލް
Discountޑިސްކައުންޓް
Show custom field as a columnކަސްޓްފީލްޑް ކޮލަމްއެއް ގޮތުގައި ދައްކާ
Show custom field on printed documentsޕްރިންޓުކުރާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގައި ކަސްޓަމް ފީލްޑް ފެންނަގޮތަށް ހުންނަން ބޭނުން
Date of disposalޑޭޓް އޮފް ޑިސްޕޯސަލް
Disposalsޑިސްޕޯސަލްސް
Disposed fixed assetޑިސްޕޯސްޑް ފިކްސްޑް އެސެޓް
Disposed intangible assetޑިސްޕޯސްޑް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް
Donationsޑޮނޭޝަންތައް
Do not recodeރިކޯޑުނުކުރޭ
Drawingsޑްރޮވިންގްސް
Drop-down listޑްރޮޕްޑައުން ލިސްޓް
Due in {0} daysމުއްދަތު ހަމަވަން {0} ދުވަސް
Due todayމިއަދު މުއްދަތު ހަމަވާ
Due tomorrowމާދަމާ މުއްދަތު ހަމަވާ
Due dateމުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޙް
Earningsއަރނިންގްސް
Editއެޑިޓް
Electricityކަރަންޓު
Emailއީމެއިލް
Email addressއީމެއިލް އެޑްރެސް
Emailsއީމެއިލް
Email Settingsއީމެއިލް ސެޓިންގްސް
Email templateޓެމްޕްލޭޓް އީމެއިލް
Email Templatesއީމެއިލް ޓެމްޕްލޭޓްތައް
Employeeމުވައްޒަފު
Employee clearing accountމުވައްޒަފު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓު
Employeesމުވައްޒަފުން
Employer contributionވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަން
Emptyނެތް
Entertainmentމުނިފޫހިފިލުވުން
Equityއެކުއިޓީ
Errorއެރަރ!!
Everyކޮންމެ
Exchange rateއެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް
Exchange Ratesއެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް
Expense claimsއެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްތައް
Expense accountއެކްސްޕެންސް އެކައުންޓު
Expense Claimއެކްސްޕެންސް ކްލެއިމް
Expense Claim Payersއެކްސްޕެންސް ކްލެއިމް ޕޭޔަރސް
Expense Claimsއެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްތައް
Payerލާރި ދޭފަރާތް
Expense Claims Summaryއެކްސްޕެންސް ކްލެއިމް ސަމަރީ
Expensesޚަރަދުތައް
Exportއެކްސްޕޯރޓް
Faxފެކްސް ނަމްބަރ
Financial Statementsފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް
Find & mergeހޯދާ އަދި މަރޖުކުރޭ
Find & recodeހޯދާ އަދި ރެކޯޑުކުރޭ
Finished itemނިމިފައިވާ އައިޓަމް
Fixed assets - depreciationފިކްސްޑް އެސެޓްތައް - ޑިޕްރިސިއޭޝަން
Fixed Assetފިކްސްޑް އެސެޓް
Fixed Asset Depreciationފިކްސްޑް އެސެޓް ޑިޕްރިސިއޭޝަން
Fixed Asset Disposalފިކްސްޑް އެސެޓް ޑިސްޕޯސަލް
Fixed Assetsފިކްސްޑް އެސެޓް
Fixed assets, accumulated depreciationފިކްސްޑް އެސެޓް އެކުމުލޭޓަޑް ޑިޕްރިސިއޭޝަން
Fixed assets - loss on disposalފިކްސްޑް އެސެޓްތައް - ލޮސް ޑިސްޕޯސަލް
Fixed Asset Summaryފިކްސްޑް އެސެޓް ސަމަރީ
Footerފުޓަރ
For the period from {0} to {1}{0} ން {1} އާއި ދޭތެރޭ
Foreign exchange gainފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ގެއިން
Foreign exchange lossފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ލޮސް
Freight-inފްރައިޓް އިން
Fromފޮނުވި ފަރާތް
Full accessފުލް އެކްސެސް
Funds contributedފަންޑްސް ކޮންޓްރިބިއުޓަޑް
General Ledgerޖެނެރަލް ލެޖަރ
General Ledger Summaryޖެނެރަލް ލެޖަރ ސަމަރީ
General Ledger Transactionsޖެނެރަލް ލެޖަރ ޓްރާންސެކްޝަންސް
Gross payގްރޮސް ޕޭ
Groupގްރޫޕް
{0} rows hidden because they do not contain {1}‎{1}‎ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ‎{0}‎ ފޮޅުވަތް ފޮރުވިފައި
Hourly rateގަޑިއަކަށްޖެހޭ ރޭޓް
Hoursގަޑިއިރު
Import bank statementއިންޕޯރޓް ބެންކުު ސްޓޭޓްމަންޓް
Inactiveއިންއެކްޓިވް
In-built Tax Codeއިން-ބިލްޓް ޓެކްސް ކޯޑު
Includes {0}އިންކްލޫޑްސް {0}
Incomeއާމްދަނީ
Inflowsއިންފްލޯސް
Intangible Assetއިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް
Intangible Asset Amortizationއިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް އެމޯޓިޒޭޝަން
Intangible Assetsއިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތައް
Intangible assets, accumulated amortizationއިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތައް އެކުމުލޭޓަޑް އެމޯޓިޒޭޝަން
Intangible assets - amortizationއިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތައް - އެމޯޓިޒޭޝަން
Intangible assets - loss on disposalއިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތައް - ލޮސް އޮން ޑިސްޕޯސަލް
Interest receivedއިންޓްރެސްޓް ރިސީވްޑް
Intervalއިންޓަރވަލް
Invalid username or password. Please try again.ޔޫސާނަން ނުވަތަ ޕާސްވޯޑް ރަގަޅެއްނޫން. އަލުން ލިޔޭ
Inventory on handއިންވެންޓްރީ އޮން ހޭންޑް
Inventory - costއިންވެންޓްރީ - އަގު
Inventory Itemއިންވެންޓްރީ އައިޓަމް
Inventory Itemsއިންވެންޓްރީ އައިޓަމްތައް
Inventory kitއިންވެންޓްރީ ކިޓް
Inventory Kitsއިންވެންޓްރީ ކިޓްތައް
Inventory Movementއިންވެންޓްރީ މޫވްމަންޓް
Inventory Profit Marginއިންވެންޓްރީ ޕްރޮފިޓް މާޖިން
Inventory Quantity Summaryއިންވެންޓަރީގެ އަދަދަށް އަންނަ ބަދަލު
Inventory - salesއިންވެންޓްރީ - ސޭލްސް
Inventory Value Summaryއިންވެންޓްރީގެ އަގުމަގަށް އަންނަ ބަދަލު
Inventory Write-offއިންވެންޓްރީ ރައިޓޯފް
Inventory Write-offsއިންވެންޓްރީ ރައިޓޯފްތައް
Invoiceއިންވޮއިސް
Invoicedއިންވޮއިސް ކުރެވިފައި
Invoice dateއިންވޮއިސް ޑޭޓް
Invoice numberއިންވޮއިސް ނަމްބަރ
Invoice totalއިންވޮއިސް ޖުމްލަ
Issue dateއިޝޫކުރި ތާރީޙް
Itemއައިޓަމް
Item codeއައިޓަމް ކޯޑް
Item nameއައިޓަމް ނަން
Journal Entriesޖާނަލް އެންޓްރީތައް
Journal Entryޖާނަލް އެންޓްރީ
Labelލޭބަލް
Largeބޮޑު ސައިޒް
Late payment feesލޭޓް ޕޭމަންޓް ފީތައް
Learn Moreއިތުރު މަޢުލޫމާތު
Legal feesޤާނޫނީ ފީތައް
Lessލެސް
Liabilitiesލަޔަބިލިޓީސް
Liability accountލަޔަބިލިޓީ އެކައުންޓު
Limited accessކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކްސެސްދެވިފައި
Lock Dateލޮކް ތާރީޙް
Loginލޮގިން
Logoutލޮގް އައުޓް
Marginމާޖިން
Mediumމެދު ސައިޒ
Message bodyމެސެޖުގެ މައިގަނޑު
Minutesމިނެޓު
Mobileމޯބައިލް ނަމްބަރ
Month(s)މަސް(މަހުގައި)
Motor vehicle expensesވެހިކަލް ޚަރަދުތައް
Multi-user access is not available in desktop edition.މަލްޓިޔޫސަރ ޑެސްކްޓޮޕް ވާޝަންގައި ނެތް
Nameނަން
Narrationނެރޭޝަން
Netނެޓް
Net assetsނެޓް އެސެޓްތައް
Net lossނެޓް ލޮސް
Net movementނެޓް މޫވްމަންޓް
Net profitނެޓް ޕްރޮފިޓް
Net profit (loss)ނެޓް ފައިދާ (ގެއްލުން)
Net increase (decrease) in cash heldނެޓް އިންކްރީސް
Net payނެޓް ޕޭ
Net Purchasesނެޓް ޕަރޗޭސްތައް
Net Salesނެޓް ސޭލްސް
New Accountއައު އެކައުންޓް
New Amortization Entryއައު އެމޯޓިޒޭޝަން އެންޓްރީ
New Bank Ruleއައު ބެންކު ޤަވާއިދު
New Billable Timeއައު ބިލްކުރެވޭ ވަޤުތު އެންޓްރީ
New Capital Accountއައު ކެޕިޓަލް އެކައުންޓު
New Cash Accountއައު ކޭޝް އެކައުންޓެއް އިތުރުކުރޭ
New Credit Noteއައު ކްރެޑިޓް ނޯޓް
New Customerއައު ކަސްޓަމަރުން
New Custom Fieldއައު ކަސްޓަމް ފީލްޑް
New Delivery Noteއައު ޑެލިވަރީ ނޯޓް
New Depreciation Entryއައު ޑިޕްރިސިއޭޝަން އެންޓްރީ
New Employeeއައު މުވައްޒަފު
New Expense Claimއައު އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމް
New Fixed Assetއައު ފިކްސްޑް އެސެޓް
New Groupއައު ގްރޫޕް
New Intangible Assetއައު އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް
New Inventory Itemއައު އިންވެންޓްރީ އައިޓަމް
New Inventory Kitއައު އިންވެންޓްރީ ކިޓް
New Journal Entryއައު ޖާރނަލް އެންޓްރީ
New Payslipއައު މުސާރަ ސްލިޕް
New Payslip Itemއައު މުސާރަ ސްލިޕް އައިޓަމް
New Production Orderއައު ޕްރޮޑަކްޝަން އޯޑަރ
New Purchase Invoiceއައު ޕަރޗޭސް އިންވޮއިސް
New Purchase Orderއައު ޕަރޗޭސް އޯޑަރ
New Receiptއައު ރިސިޕްޓް
New Recurring Payslipއައު ރިކަރިންގ ޕޭސްލިޕް
New Recurring Sales Invoiceއައު ރިކަރިންގ ސޭލްސް އިންވޮއިސް
New Reportއައު ރިޕޯޓް
New Sales Invoiceއައު ސޭލްސް އިންވޮއިސް
New Sales Orderއައު ސޭލްސް އޯޑަރ
New Sales Quoteއައު ސޭލްސް ކޯޓޭޝަން
New Subaccountއައު ސަބް އެކައުންޓް
New Supplierއައު ސަޕްލަޔަރުން
New Tax Codeއައު ޓެކްސް ކޯޑު
New tax liabilityއައު ޓެކްސް ލަޔަބިލިޓީ
New Totalއައު ޖުމްލަ
New Tracking Codeއައު ޓްރެކިންގ ކޯޑް
New Userއައު ޔުސަރ
New Write-offއައު ރައިޓޯފް
Nextކުރިޔަށް
Next issue dateދެން އިޝޫކުރާ ތާރީޙް
No due dateމުއްދަތެއް ނެތް
No matches foundނުފެނުނު!
Noneނެތް
No taxޓެކްސް ނެތް
Notesނޯޓް
Offއޮފް
Onއޮން
One option per lineކޮންމެ ލައިނެއްގައި އެއް އޮޕްޝަން
Opening balanceހުޅުވާ ބެލެންސް
Optionalއޮޕްޝަނަލް
Options for drop-down listޑްރޮޕްޑައުން ލިސްޓްގެ އޮޕްޝަންތައް
Order numberއޯޑަރ ނަމްބަރ
Other movementsއެހެނިހެން މޫވްމަންޓް
Outflowsއައުޓްފްލޯސް
Overdueމުއްދަތު ހަމަވެފައި
Overdue yesterdayއިއްޔެ މުއްދަތު ހަމަވި
Overpaidއިތުރަށް ދެވިފައި
Page {0} of {1}ޞަފްޙާ {0} ން ‎‎{1}‎
Paper sizeޕޭޕަރ ސައިޒް
Paid in fullއެއްކޮށް ދައްކާފައި
Paid fromލާރި ދިނީ
Paid in advanceއެޑްވާންސްކޮށް ދެއްކިފައި
Paragraph textޕެރެގްރާފް ޓެކްސްޓް
Passwordޕާސްވޯޑް
Payeeލާރި ލިބޭފަރާތް
Paymentsޕޭމަންޓްތައް
Payroll liabilitiesމުސާރަ ލަޔަބިލިޓީސް
Payslipމުސާރަ ސްލިޕް
Payslip Contribution Itemމުސާރަ ސްލިޕްއަށް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރާ އައިޓަމް
Payslip Contribution Itemsމުސާރަ ސްލިޕްއަށް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރާ އައިޓަމްތައް
Payslip Deduction Itemމުސާރަ ސްލިޕްއިން ކަނޑާ އައިޓަމް
Payslip Deduction Itemsމުސާރަ ސްލިޕްއިން ކަނޑާ އައިޓަމްތައް
Payslip Earnings Itemމުސާރަ ސްލިޕްއަށް ލިބޭ އައިޓަމް
Payslip Earnings Itemsމުސާރަ ސްލިޕްއަށް ލިބޭ އައިޓަމްތައް
Payslip Itemsމުސާރަ ސްލިޕް އައިޓަމްތައް
Payslipsމުސާރަ ސްލިޕް
Payslip Summaryމުސާރަ ސްލިޕް ޙުލާސާ
Popularމަޤުބޫލު
Portޕޯޓް
Positionޕޮޒިޝަން
Printޕްރިންޓް
Printing and stationeryޕްރިންޓް ކުރުމާއި ސްޓޭޝަނަރީއަށް
Production Orderޕްރޮޑަކްޝަން އޯޑަރ
Production Ordersޕްރޮޑަކްޝަން އޯޑަރތައް
Profitޕްރޮފިޓް
Profit and Loss Statementޕްރޮފިޓް އާއި ލޮސް ސްޓޭޓްމަންޓް
Profit (loss) for the periodފައިދާ (ގެއްލުން) މުއްދަތުގެ ތެރޭ
Purchase Invoiceޕަރޗޭސް އިންވޮއިސް
Purchase Invoicesޕަރޗޭސް އިންވޮއިސް
Purchase Orderޕަރޗޭސް އޯޑަރ
Purchase Ordersޕަރޗޭސް އޯޑަރުތައް
Purchasesޕަރޗޭސަސް
QtyQty
Quoteކޯޓޭޝަން
Rateރޭޓް
Receiptsރިސިޕްޓްތައް
Received inލާރި ވަންނަންވީ
Reconciledރީކޮންސައިލްޑް
Recurring Payslipރިކަރިންގ ޕޭސްލިޕް
Recurring Payslipsރިކަރިންގ ޕޭސްލިޕްތައް
Recurring Sales Invoiceރިކަރިންގ ސޭލްސް އިންވޮއިސް
Recurring Sales Invoicesރިކަރިންގ ސޭލްސް އިންވޮއިސްތައް
Referenceރިފަރެންސް
Refundރީފަންޑް
Rentމަހު ކުލި
Repairs and maintenanceރިޕެއަރ ކުރުމަށާއި މެއިންޓެއިން ކުރުމަށް
Reportsރިޕޯޓްތައް
Retained earningsރިޓެއިންޑް އަރނިންގްސް
Round downރައުންޑް ޑައުން
Roundingރައުންޑިންގ
Rounding expenseރައުންޑިންގ އެކްސްޕެންސް
Round to nearestރައުންޑް ޓު ނިއަރެސްޓް
Salesސޭލްސް
Sales Invoiceސޭލްސް އިންވޮއިސް
Sales Invoicesސޭލްސް އިންވޮއިސް
Sales Orderސޭލްސް އޯޑަރ
Sales Ordersސޭލްސް އޯޑަރތައް
Sales Quoteސޭލްސް ކުއޯޓް
Sales Quotesސޭލްސް ކޯޓޭޝަން
Searchހޯދާ
Searching ...ހޯދަމުން ދަނީ...
Select file from your computerފައިސް ސިލެކްޓް ކުރޭ
Set Periodޕީރިއަޓް ސެޓްކުރޭ
Settingsސެޓިންގްސް
Share of profitޕްރޮފިޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން
Show balances for specified periodވަކި ތާރީޙުތަކެއްގެ ބެލެންސް
Single line textއެއް ފޮޅުވަތުގެ ޖުމްލަ
Smallކުޑަ ސައިޒް
Start Dateފެށޭ ތާރީޚް
Starting balanceސްޓާޓިންގް ބެލެންސް
Starting balance equityސްޓާރޓިންގ ބެލެންސް އެކުއިޓީ
Starting Balancesސްޓާރޓިންގ ބެލެންސްތަށް
Statementސްޓޭޓްމަންޓް
Statement of Changes in Equityއެކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް
Statusސްޓެޓަސް
Sub Accountސަބް އެކައުންޓް
Subjectސަބްޖެކްޓް
Sub-totalސްބް ޓޯޓަލް
Summaryސަމަރީ
Supplierސަޕްލަޔަރ
Suppliersސަޕްލަޔަރުން
Supplier Statementsސަޕްލަޔަރގެ ސްޓޭޓްމަންޓްތައް
Suspenseސަސްޕެންސް
Taxޓެކުސް
Tax liabilityޓެކުސް ލަޔަބިލިޓީ
Tax Auditޓެކުސް އޯޑިޓް
Tax Codeޓެކުސް ކޯޑު
Tax Codesޓެކުސް ކޯޑުތައް
Tax payableޓެކުސް ޕޭޔަބަލް
Tax Reconciliationޓެކުސް ރީކޮންސިލިއޭޝަން
Tax Summaryޓެކުސް ޙުލާސާ
Tax Transactionsޓެކުސް ޓްރާންސެކްޝަންތައް
Telephoneޓެލެފޯން ނަމްބަރ
There are duplicates in this view.މިތަނުގައި ޑުޕްލިކޭޓްވެފައި އެބަހުރި
Time spentފާއިތުވީ ވަޤުތު
Titleޓައިޓްލް
Toލިބެންވީ ފަރާތް
Todayމިއަދު
Totalޖުމްލަ
Total creditsޖުމްލަ ކްރެޑިޓް
Total debitsޖުމްލަ ޑެބިޓް
Total equityޖުމްލަ އެކުއިޓީ
Total {0}ޖުމްލަ {0}
Total contributionsޖުމްލަ ކޮންޓްރިބިއުޝަން
Total deductionsޖުމްލަ ޑިޑަކްޝަންތައް
Total Purchasesޖުމްލަ ޕަރޗޭސްތައް
Total Salesޖުމްލަ ސޭލްސް
Tracking Codeޓްރެކިންގ ކޯޑް
Tracking Codesޓްރެކިންގ ކޯޑްތައް
Tracking Exception Reportޓްރެކިންގ އެކްސެޕްޝަން ރިޕޯޓް
Transactionޓްރާންސެކްޝަން
Transactionsޓްރާންސެކްޝަންތައް
Trial Balanceޓްރަޔަލް ބެލެންސް
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.ކްލައުޑް އެޑިޝަން ބޭނުންކުރަށްވާ
Typeޓައިޕް
Unbalancedބެލެންސްނުވާ
Uncategorizedކެޓަގަރައިޒް ނުކުރެވި
Uncategorized transactionsކެޓަކަރީ ނުކުރެވިހުރި ޓްރާންސެކްޝަންތައް
Undoއަންޑޫ
Uninvoicedއިންވޮއިސް ނުކުރެވި
Unit Nameޔުނިޓް ނަން
Unit priceޔުނިޓް ޕްރައިސް
Unnamedނަމެއްނެތް
Unpaid invoicesފައިސާ ނުދައްކާ އިންވޮއިސްތައް
Untilއަށް
Updateއަޕްޑޭޓްކުރޭ
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ކުރޭ
Userޔޫސަރ
Usernameޔޫސަރ ނޭމް
User Permissionsޔޫސަރ ޕާރމިޝަންސް
Usersޔޫސަސް
Viewބަލާ
Wages & salariesމުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް
Week(s)ހަފްތާ(ހަފްތާތައް)
Withholding taxވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
Withholding tax receivableވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ރިސީވަބްލް
Write-offރައިޓް-އޯފް
Write-onރައިޓް-އޯން
Written-offރިޓަން އޯފް
{0} Cr{0} ކްރެޑިޓް
{0} days‎{0}‎ ދުވަސް
{0} Dr{0} ޑެބިޓް
{0}h‎{0}‎ ގަޑި
{0}m‎{0}‎ މިނިޓް

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally