English to Galician Translation
EnglishGalician
1-30 days overdue1-30 días atrasado
31-60 days overdue31-60 días atrasado
61-90 days overdue61-90 días atrasado
90+ days overdueMáis de 90 días atrasado
{0} days overdue{0} días atrasado
AccountConta
Accounting feesCostes da contabilidade
Accounting methodMétodo contable
Accounts payableContas a pagar
Accounts receivableContas a cobrar
Accrual basisRéxime de competencia
AddressEnderezo
Advertising and promotionPublicidade e promoción
Aged PayablesDeudas antigas
Aged ReceivablesRecebíveis antigos
AmountCantidade
Amount paidCantidade a pagar
As at {0}En {0}
AssetsActivos
BackAtrás
BalanceSaldo
Balance dueSaldo debedor
Balance SheetFolla do balance
Bank accountConta Bancaria
Bank chargesCargos bancarios
Billing addressEnderezo de cobro
CancelCancelar
Cash basisRéxime de caixa
Chart of AccountsPlan de contas
Closing balanceBalance de cerre
Computer equipmentEquipos informáticos
CreateCrear
CreditCrédito
CurrentActual
CustomizePersonalizar
DateData
DebitCargo
DeleteBorrar
DescriptionDescrición
DonationsDonacións
Due dateData de vencimento
Due in {0} daysVencimento en {0} días
Due todayVence hoxe
Due tomorrowVence mañá
EditEditar
ElectricityElectricidade
EntertainmentEntretemento
EquityCapital
ExpensesGastos
FaxFax
For the period from {0} to {1}Para o periodo dende {0} a {1}
FromDende
General LedgerBorde xeral
General Ledger SummaryResume xeral da contabilidade
Includes {0}Inclúe {0}
IncomeIngresos
Interest receivedIntereses recibidos
Inventory on handInventario
Issue dateData de emisión
ItemObxeto
Journal EntriesEntrada do xornal
Journal EntryEntrada do xornal
Legal feesHonorarios advocatícios
LiabilitiesPasivo
LoginInicio da sesión
LogoutSaír
Message bodyCorpo da mensaxe
MobileMóvil
Motor vehicle expensesCostos dos vehículos de motor
NameNome
NarrationCorpo da entrada
Net assetsActivos líquidos
Net movementMovemento do neto
Net profit (loss)Beneficio neto (pérdidas)
New AccountNova conta
NextSeguinte
No due dateSen data de expiración
NotesAnotacións
Opening balanceBalance de apertura
Overdue yesterdayDemorado de onte
OverpaidExceso de pago
Paid in fullPagado íntegramente
PasswordContrasinal
PrintImprimir
Printing and stationeryPapelería e imprenta
Profit and Loss StatementFolla de pérdidas e ganancias
Purchase InvoiceFactura de compra
Purchase InvoicesFacturas de compra
QtyCantidade
ReconciledReconciliada
ReferenceReferencia
RentAlquiler
Repairs and maintenanceReparacións e mantemento
ReportsInformes
Retained earningsBeneficios retidos
SalesVentas
Sales InvoiceFactura de venta
Sales InvoicesFacturas de venta
Select file from your computerSeleccione un ficheiro do seu ordenador
SettingsConfiguracións
StatusEstado
SubjectAsunto
Sub-totalSubtotal
SuspenseTemporal
TaxImposto
Tax liabilityResponsabilidade fiscal
Tax SummaryResumo fiscal
TelephoneTeléfono
ToPara
TotalTotal
Total creditsCréditos totais
Total debitsDébitos totais
Total equityTotalidade do capital propio
Total {0}Total {0}
Trial BalanceBalance de proba
Unit pricePrecio Unitario
UnnamedSen nome
UntilAta
UpdateActualizar
ViewVer
{0} Cr{0} Cr
{0} Dr{0} Dr

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

Manager is rated 5 out of 5 by 46 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally