English to Galician Translation
EnglishGalician
1-30 days overdue1-30 días atrasado
31-60 days overdue31-60 días atrasado
61-90 days overdue61-90 días atrasado
90+ days overdueMáis de 90 días atrasado
{0} days overdue{0} días atrasado
AccountConta
Accounting feesCostes da contabilidade
Accounting methodMétodo contable
Accounts payableContas a pagar
Accounts receivableContas a cobrar
Accrual basisRéxime de competencia
AddressEnderezo
Advertising and promotionPublicidade e promoción
Aged PayablesDeudas antigas
Aged ReceivablesRecebíveis antigos
AmountCantidade
Amount paidCantidade a pagar
Amounts are tax inclusiveCantidades con impostos incluidos
Are you sure?¿Estás seguro?
As at {0}En {0}
AssetsActivos
Authorized byAutorizado por
BackAtrás
BackupCopia de respaldo
BalanceSaldo
Balance dueSaldo debedor
Balance SheetFolla do balance
Bank accountConta Bancaria
Bank chargesCargos bancarios
Bank accountConta bancaria
Bank ReconciliationReconciliación bancaria
Billing addressEnderezo de cobro
Bulk UpdateActualización en masa
Business DetailsInformación da empresa
Business IdentifierIdentificador de empresa
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.IVA XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.
Business LogoLogo da empresa
CancelCancelar
Cash accountConta de efectivo
Cash AccountsContas de efectivo
Cash basisRéxime de caixa
Chart of AccountsPlan de contas
CloneClonar
Closing balanceBalance de cerre
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Este é o balance de peche de {0} na data {1}
Closing balancesBalances de peche
Computer equipmentEquipos informáticos
CreateCrear
CreditCrédito
Credit NoteNota de crédito
Credit NotesNota de crédito
CurrentActual
CustomerCliente
CustomersClientes
Customer StatementsListado movementos de cliente
CustomizePersonalizar
DateData
DebitCargo
DeleteBorrar
Delivery addressDirección de entrega
Delivery dateData de entrega
Delivery InstructionsInstruccións de entrega
Delivery NoteNota da entrega
Delivery NotesNotas da entrega
DescriptionDescrición
DiscountDesconto
DonationsDonacións
Due in {0} daysVencimento en {0} días
Due todayVence hoxe
Due tomorrowVence mañá
Due dateData de vencimento
EditEditar
ElectricityElectricidade
EmailCorreo electrónico
Email addressCorreo electrónico
Email SettingsConfiguración de correo electrónico
EmptyVacío
EntertainmentEntretemento
EquityCapital
ErrorError
Expense ClaimReclamación de gastos
Expense ClaimsReclamacións de gastos
PayerPagador
ExpensesGastos
ExportExportar
FaxFax
FooterPé de páxina
For the period from {0} to {1}Para o periodo dende {0} a {1}
FromDende
General LedgerBorde xeral
General Ledger SummaryResume xeral da contabilidade
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} columnas vacías porque non conteñen {1}
Import bank statementImportar movementos bancarios
Includes {0}Inclúe {0}
IncomeIngresos
Interest receivedIntereses recibidos
Invalid username or password. Please try again.Nome de usuario ou a contraseña no son correctos. Por favor, inténtao outra vez
Inventory on handInventario
InvoiceFactura
Invoice numberNúmero de factura
Issue dateData de emisión
ItemObxeto
Journal EntriesEntrada do xornal
Journal EntryEntrada do xornal
Learn MoreSaber mais
Legal feesHonorarios advocatícios
LessMenos
LiabilitiesPasivo
LoginInicio da sesión
LogoutSaír
Message bodyCorpo da mensaxe
MobileMóvil
Motor vehicle expensesCostos dos vehículos de motor
Multi-user access is not available in desktop edition.Acceso multi-usuario non é posible na edición de escritorio
NameNome
NarrationCorpo da entrada
Net assetsActivos líquidos
Net lossPérdidas netas
Net movementMovemento do neto
Net profitBeneficio neto
Net profit (loss)Beneficio neto (pérdidas)
New AccountNova conta
New Cash AccountConta nova de efectivo
New Credit NoteNova nota de crédito
New CustomerNovo cliente
New Delivery NoteNova nota da entrega
New Expense ClaimNova reclamación de gasto
New Journal EntryNova entrada no xornal
New Purchase InvoiceNova factura de compras
New Purchase OrderNova orde de compra
New Sales InvoiceNova factura de ventas
New Sales QuoteNova liña de producto
New SupplierNovo proveedor
New UserNovo usuario
NextSeguinte
No due dateSen data de expiración
No taxSen impostos
NotesAnotacións
Opening balanceBalance de apertura
OptionalOpcional
Order numberNúmero de orde
Overdue yesterdayDemorado de onte
OverpaidExceso de pago
Page {0} of {1}Páxina {0} de {1}
Paid in fullPagado íntegramente
Paid fromPagado dende
PasswordContrasinal
PayeePagado
PortPorto
PrintImprimir
Printing and stationeryPapelería e imprenta
Profit and Loss StatementFolla de pérdidas e ganancias
Purchase InvoiceFactura de compra
Purchase InvoicesFacturas de compra
Purchase OrderOrde de compra
Purchase OrdersOrdes de compra
QtyCantidade
QuoteNota
Received inRecibido
ReconciledReconciliada
ReferenceReferencia
RentAlquiler
Repairs and maintenanceReparacións e mantemento
ReportsInformes
Retained earningsBeneficios retidos
SalesVentas
Sales InvoiceFactura de venta
Sales InvoicesFacturas de venta
Sales QuoteNota de venta
Sales QuotesNotas de venta
SearchBuscar
Select file from your computerSeleccione un ficheiro do seu ordenador
SettingsConfiguracións
StatusEstado
SubjectAsunto
Sub-totalSubtotal
SummaryResumen
SupplierProveedor
SuppliersProveedores
SuspenseTemporal
TaxImposto
Tax AuditAuditoría de impostos
Tax CodesCódigos de impostos
Tax liabilityResponsabilidade fiscal
Tax payableImpostos por pagar
Tax SummaryResumo fiscal
TelephoneTeléfono
ToPara
TodayHoxe
TotalTotal
Total creditsCréditos totais
Total debitsDébitos totais
Total equityTotalidade do capital propio
Total {0}Total {0}
TransactionTransacción
TransactionsTransaccións
Trial BalanceBalance de proba
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Proba a edición na nube para acceso multi-usuario e outros beneficios
UndoDesfacer
Unit pricePrecio Unitario
UnnamedSen nome
UntilAta
UpdateActualizar
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Parece que estás a intentar acceder a un archivo que xa foi accedido por unha versión máis recente de Manager. Actualiza a versión máis recente e volve a intentar acceder ó archivo de novo.
UserUsuario
UsernameNome de usuario
UsersUsuarios
ViewVer
{0} Cr{0} Cr
{0} Dr{0} Dr

Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2022 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally