English to Hebrew Translation
EnglishHebrew
1-30 days overdue30-1 ימי איחור
1 day1 יום
31-60 days overdue‏ 31-60 ימי איחור
61-90 days overdue90-61 ימי איחור
90+ days overdueיותר מ-90 ימי איחור
{0} days overdue‏ {0} ימים באיחור
Accountחשבון
Accounting feesדמי ניהול חשבונות
Accounting methodשיטה חשבונאית
Accounts payableחשבונות לתשלום
Accounts receivableחייבים ויתרות חובה
Accrual basisחשבונאות צבירה
Accumulated amortizationפחת נצבר
Accumulated depreciationפחת נצבר
Acquisition costעלות רכש
Actionפעולה
Activeפעיל
Actualבפועל
Actual balanceיתרה בפועל
Addהוסף
Add Businessהוסף עסק
Add comparative columnהוסף טור להשוואה
Additionsתוספות
Add lineהוסף שורה
Add non-inventory cost into productionהוסף עלות פריט שלא במלאי להפקה
Addressכתובת
Adjusted Balanceיתרה מתואמת
Adjustmentsהתאמות
Administratorמנהלן
Advertising and promotionפרסום וקידום
Aged Payablesגיול זכאים
Aged Receivablesגיול חובות
Error. Please complete all fields.שגיאה. אנא מלא את כל השדות.
Allocationהקצאה
Amortizationפחת
Amortization Calculation Worksheetגיליון חישוב פחת
Amortization daysימים לפחת
Amortization Entriesרשומות פחת
Amortization Entryרשומת פחת
Amortization rateשיעור פחת
Amountסכום
Amount paidהסכום ששולם
Amount receivedסכום שהתקבל
Amounts are tax inclusiveכולל מע"מ
Amount to payסכום לתשלום
Application Dataנתוני יישום
Archivedבארכיב
Are you sure?האם את/ה בטוח/ה?
As at {0}‏ נכון ל{0}
Ascendingבסדר יורד
Assetsנכסים
At costבעלות
Attachmentצרופה
Attachmentsצרופות
Audit Trailמסלול ביקורת
Authorized byמאושר ע"י
Automaticאוטומטי
Available creditאשראי זמין
Average costעלות ממוצעת
Backחזור
Backupגיבוי
Balanceיתרה
Balance dueיתרה עד
Balance Sheetמאזן
Bank accountמס' חשבון בנק
Bank chargesעמלות בנקיות
Bank accountחשבון בנק
Billing addressכתובת לחיוב
Business Detailsפרטי העסק
Business Logoלוגו של עסק
Cancelבטל
Cash Accountsחשבונאות מזומן
Cash basisחשבונאות מזומן
Chart of Accountsחשבונות
Closing balanceיתרת סגירה
Completedהשולם
Computer equipmentמיחשוב
Contentתוכן
Createצור
Creditזכות
Credit Notesאשראי זמין
Currentנוכחי
Customerלקוח
Customersלקוחות
Customizeהתאמה אישית
Dateתאריך
Debitחובה
Deduct withholding taxניכוי מס במקור
Deleteמחק
Delivery dateתאריך הספקה
Descriptionתאור
Discountהנחה
Donationsתרומות
Due in {0} daysעד {0} ימים
Due todayעד היום
Due tomorrowעד מחר
Due dateעד תאריך
Editערוך
Electricityחשמל
Emailדוא"ל
Email addressכתובת דוא"ל
Email Settingsהגדרות הדוא"ל
Emptyריק
Entertainmentהנאות ופנאי
Equityהון עצמי
Errorשגיה
Expense Claimתביעת הוצאות
Expense Claimsתביעות הוצאות
Payerהמשלם
Expensesהוצאות
Exportייבוא
Faxמס' פקס
For the period from {0} to {1}‏ לתקופה שבין {0} ל{1}
Fromמאת
Gain / Lossרווח \ הפסד
General Ledgerמאזן בוחן
General Ledger Summaryסה"כ מס
{0} rows hidden because they do not contain {1}‎{0} שורות מוסתרות כי הן לא מכילות {1}‎
Hoursשעות
Includes {0}כולל {0}
Incomeהכנסות
Interest receivedריבית שהתקבלה
Inventory on handמלאי
Inventory Itemsפרטי מלאי
Invoiceחשבונית מס
Invoice dateתאריך חשבונית
Invoice numberחשבונית מספר
Invoice totalסה"כ
Issue dateתאריך הוצאה
Itemפריט
Journal Entriesיומן פעולות
Journal Entryפקודת יומן
Legal feesעמלת עורך דין
Lessפחות
Liabilitiesהתחייבויות
Loginהתחברות
Logoutהתנתק
Message body‏ גוף ההודעה
Minutesדקות
Mobileמס' טלפון נייד
Motor vehicle expensesהוצאות רכב
Nameשם
Narrationתיאור
Net assetsנכסים נטו
Net lossהפסד נקי
Net profitרווח נקי
Net profit (loss)רווח (הפסד) נקי
Net Salesמכירות נקי
New Accountחשבון חדש
New Cash Accountאמצעי תשלום חדש
New Customerלקוח חדש
New Journal Entryפקודת יומן חדשה
New Purchase Orderהזמנה חדשה
New Reportדו"ח חדש
New Sales Quoteהצעת מחיר חדשה
New Supplierספק חדש
New Userמשתמש חדש
Nextהבא
No due dateללא תוקף
No taxללא מס
Notesהערות
Opening balanceיתרת פתיחה
Overdue yesterdayפג תוקף אתמול
Overpaid‏ עודפים
Page {0} of {1}דף מס' {0} מתוך {1}
Paid in fullשולם מלא
Paid fromשולם מאת
Passwordסיסמה
Payeeהמוטב
Printהדפס
Printing and stationeryהדפסה וציוד משרדי
Profit and Loss Statementדו"ח רווח והפסד
Profit (loss) for the periodרווח (הפסד) לתקופה
Purchase Invoiceחשבונית רכישה
Purchase Invoicesחשבוניות רכישה
Purchase Orderהזמנה רכש
Purchase Ordersהזמנות
Qtyכמות
Quoteהצעת מחיר
Received inהתקבל
Referenceאסמכתא
Rentשכירות
Repairs and maintenanceתיקונים ותחזוקה
Reportsדו"חות
Salesמכירות
Sales Invoiceחשבוניות מס
Sales Invoicesחשבוניות מס
Sales Quotesהצעות מסחריות
Searchחפש
Searching ...מחפש ...
Select file from your computer‏ בחר קובץ מהמחשב
Settingsהגדרות
Statusמצב
Subjectנושה
Sub-totalסיכום ביניים
Summaryסיכום
Supplierספק
Suppliersספקים
Suspenseמושהה
Taxמס
Tax Auditביקורת מס
Tax liabilityחבות מס
Tax Summaryסה"כ מס
Telephoneטלפון
Toאל
Todayהיום
Totalסה"כ
Total creditsסה"כ אשראי
Total debitsסה"כ חובה
Total equityסה"כ הון עצמי
Total {0}סה"כ {0}
Transactionפעולה
Transactionsפעולות
Unit priceמחיר ליחידה
Unnamed‏ ללא שם
Unpaid invoicesחשבוניות שלא שולמו
Untilעד
Updateעדכן
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.נראה שאתם מנסים לפתוח קובץ אשר נצפה כבר על ידי גרסה חדשה יותר של Manager. שדרוגו לגרסה העדכנית ביותר של Manager ותנסו לפתוח קובץ זה שוב.
Userמשתמש
Usernameשם משתמש
Usersמשתמשים
Viewהצג
{0} Cr{0} זכות
{0} days‎{0} ימים
{0} Dr{0}‎ חובה
{0}h‎{0}ש'
{0}m{0}ד'

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally