English to Macedonian Translation
EnglishMacedonian
1-30 days overdue1-30 денови доцнење
1 day1 ден
31-60 days overdue31-60 денови доцнење
61-90 days overdue61-90 денови доцнење
90+ days overdueДоцнење 90+ денови
... then allocate to... тогаш распредели во
{0} days overdue{0} дена задоцнето;
AcceptedПрифатено
Access typeТип на пристап
AccountСметка
Show account codesПрикажи ги броевите на сметките
Accounting feesСметководствени расходи
Accounting methodСметковотствен метод
Accounts payableОбврски
Accounts receivableПобарувања
Accrual basisПресметковна основа
Accumulated amortizationАкумулирана амортизација
Accumulated depreciationАкумулирана амортизација
Acquisition costТрошок за набавка
ActionАкција
ActiveАктивно
ActualФактичко
Actual balanceФактичка состојба
AddПлус
Add BusinessНово претпријатие
Add comparative columnДодај колона за споредба
AdditionsЗголемувања
Add lineДодај ставка
Add non-inventory cost into productionДодај ги трошоците за материјали во процесот на производство
AddressАдреса
Adjusted BalanceПрилагодена состојба
Adjusted closing balance as per bank statementПрилагодено завршно салдо согласно банкарски извод
AdjustmentsИсправки
Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash from operating activitiesПрилагодувања за усогласување на нето добивка (загуба) со нето готовина од оперативни активности
AdministratorАдминистратор
Advertising and promotionРекламирање и промоција
Aged PayablesДоспеани и неплатени обврски
Aged ReceivablesДоспеани и ненаплатени побарувања
AliasПсеводним
Error. Please complete all fields.Грешка: Пополнете ги сите полиња
AllocationРаспределба
AmortizationАмортизација
Amortization Calculation WorksheetТабела за пресметка на амортизација
Amortization daysДенови на амротизација
Amortization EntriesСтавки на амортизација
Amortization EntryСтавка на амортизација
Amortization rateСтапка на амортизација
AmountИзнос
Amount paidПлатен износ
Amount receivedПримен износ
Amounts are tax inclusiveВредностите се со вклучени даноци
Amount to payИзнос за плаќање
... and description contains... и описот содржи
Application DataПодатоци за апликацијата
ArchivedАрхивирано
Are you sure?Дали сте сигурни?
As at {0}На ден {0}
AscendingРастечки
AssetsСредства
At costПо цена
AttachmentПрилог
AttachmentsПрилози
Audit TrailРевизија
Authorized byОдобрено од
AutomaticАвтоматски
Automatic referenceАвтоматска референца
Available creditРасположлив кредит
Average costПросечна цена на чинење
BackНазад
BackupРезервна копија
BalanceСостојба
Balance due if paid by {0}Износ што се должи ако се плати до {0}
Balance at beginning of periodСостојба на почеток на периодот
Balance at end of periodСостојба на крај од периодот
BalancedПорамнето
Balance dueИзнос што се должи
Balance SheetБиланс на состојба
Balance Sheet AccountСметка од билансот на состојба
Balance Sheet Built-in AccountВградена сметка од билансот на состојба
Balance Sheet GroupГрупа од билансот на состојба
Bank accountБанкарска сметка
Bank chargesБанкарски трошоци
Bank accountБанкарски сметки
Bank AccountsБанкарски сметки
Bank Account SummaryРезиме на банкарска сметка
Bank and Cash AccountsБанкарски и готовински сметки
Bank ReconciliationБанкарско усогласување
Bank ReconciliationsБанкарско усогласување
Bank Reconciliation StatementИзвод
Bank ruleБанковно правило
Bank RulesБанковни правила
Base CurrencyОсновна валута
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Според внесените нарачки за производство, барем една ставка од инвентарот треба да биде на повисоко ниво на производство.
Batch CreateКреирај серија
Batch DeleteИзбриши серија
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Сега сте во режим на бришење на серија на податоци. Направете резервана копија секогаш пред да бришете серија на податоци.
Batch OperationГрупни операции
Batch UpdateАжурирај серија
Batch ViewГрупен преглед
Billable expensesНаплатливи трошоци
Billable expenses - costНаплатливи трошоци - расход
Billable expenses - invoicedНаплатливи трошоци - фактурирани
Billable timeНаплатливо време
Billable time - invoicedНаплатливо време - фактурирано
Billable expenseНаплатлив трошок
Billable ExpensesНаплатливи трошоци
Billable TimeНаплатливо време
Billable time - movementНаплатливо време - движење
Billable time adjustmentИсправка на наплатливо време
Billable Time SummaryПреглед на наплатливо време
Billing addressАдреса за наплата
Bill of materialsСписок на материјали
Book valueКниговодствена вредност
BudgetБуџет
Built-in themeВградена тема
Bulk UpdateЗбирно ажурирање
BusinessБизнис
Business NameИме на претпријатието
Business DetailsПодатоци за претпријатието
BusinessesПретпријатија
Business IdentifierИдентификатор на претпријатието
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.ЕДБ
Business LogoЛого на претпријатието
ByДо
CancelОткажи
CancelledОткажано
Capital AccountКапитална сметка
Capital AccountsКапитална сметка
Capital Accounts SummaryПреглед на капитални сметки
Capital subaccountsКапитални под-сметка
Cash accountГотовинска сметка
Cash AccountsГотовински сметки
Cash Account SummaryРезиме на готовинска сметка
Cash & cash equivalentsГотовина и готовински еквиваленти
Cash at bankГотовина во банка
Cash at the beginning of the periodГотовина на почетокот на периодот
Cash at the end of the periodГотовина на крајот на периодот
Cash basisГотовинска основа
Cash basis adjustmentПрилагодување за готовинска основа
Cash flows from (used in) financing activitiesПарични текови од (користени во) финансиски активности
Cash flows from (used in) investing activitiesПарични текови од (користени во) инвестициски активности
Cash flows from (used in) operating activitiesПарични текови од (користени во) оперативни активности
Cash Flow StatementИзвештај за паричниот тек
Cash Flow Statement GroupsГрупи на извештајот на парични текови
Cash on handГотовина во благајна
Change FolderПромени ја папката
Changes in working capitalПромени во работниот капитал
Charge monthlyМесечна наплата
Chart of AccountsСметковен план
ClearedИзмирен
Cleared balanceИзмирена состојба
CloneКлонирај
Closing balanceЗаклучна состојба
Closing balance after importЗаклучна состојба после увоз
Closing balance as per balance sheetЗаклучна состојба според билансот на состојба
Closing balance as per bank statementЗаклучна состојба според банкарски извод
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Која беше заклучната состојба на {0} со датум {1} според банковиот извод?
Closing balance before importЗаклучна состојба пред увозот
Closing balancesЗаклучни салда
CodeКод
ColumnКолона
Column nameИме на колона
ColumnsКолони
CompletedЗавршено
Computer equipmentКомпјутерска опрема
Consideration receivedПримен надоместок
ContactКонтакт
containsсодржи
ContentСодржина
ContributionПридонес
Control accountКонтролна сметка
Control account - acquisition costКонтролна сметка - трошоци за набавка
Control account - accumulated depreciationКонтролна смекта - акумулирана депрецијација
Control account - acquisition costКонтролна сметка - трошоци за набавка
Control account - accumulated amortizationКонтролна сметка - акумулирана амортизација
Control AccountsКонтролни сметки
ConvertПретвори
Convert into bank accountПретвори во банкарска сметка
Convert into cash accountПретвори во готовинска сметка
CopiedКопирано
Copy to clipboardКопирај на табла со исечоци
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowКопирај ги податоците од табелата и вметни ги во текстуалното поле подолу
Copy toКопирај во
Cost adjustment to recover from negative inventoryПрилагодување на трошоците заради поправање на негативен инвентар
Cost of salesТрошоци за продажба
CountryЗемја
CreateКреирај
Create & add anotherКреирај и додај ново
Create New BusinessКреирај ново претпријатие
CreditПобарува
Credit limitКредитен лимит
Credit NoteКнижно одобрување
Credit NotesКнижни одобрувања
CurrencyВалута
Currency amountИзнос во валута
Foreign exchange gains (losses)Курсни разлики - добивка (загуба)
CurrentТековно
Current BalanceТековна состојба
CustomДополнителен
Custom accessДополнителен пристап
Custom amortization expense accountДополнителна трошковна сметка за амортизација
Custom credit note titleДополнителен наслов на книжно одобрување
Custom depreciation expense accountДополнителна трошковна сметка за депрецијација
CustomerКлиент
Customer PortalПристап за купувачи
Customer PortalsПристапи за купувачи
CustomersКупувачи
Customer StatementИзвод на отворени ставки
Customer StatementsПрегледи на купувачи
Customer Statements (Transactions)Прегледи на купувачи (трансакции)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Прегледи на купувачи (неплатени фактури)
Customer SummaryПреглед на купувачи
Custom expense accountДополнителна сметка за трошоци
Custom FieldДополнително поле
Custom FieldsДополнителни полиња
Custom income accountДополнителна сметка за приходи
Custom inventory locationsДополнителни локации за инвентар
CustomizeПрилагоди
Custom %Дополнително %
Custom ReportДополнителен извештај
Custom ReportsДополнителни извештаи
Custom sales invoice titleДополнителен наслов на излезна фактура
Custom templateДополнителен урнек
Custom themeДополнителна тема
Custom titleДополнителен наслов
DateДатум
Date & Number FormatФормат на датум и броеви
Date formatФормат на датум
daysДенови
days after issue dateденови од датумот на издавање
DebitДолжи
Debit NoteКнижно задолжување
Debit NotesКнижни задолжувања
Decimal placesБрој на децимали
DeductionОдбиток
Deduct withholding taxИздвои го данокот од вкупниот збир
DeleteИзбриши
Delivery addressАдреса за испорака
Delivery dateДатум на испорака
Delivery InstructionsИнструкции за испорака
Delivery NoteИспратница
Delivery NotesИспратници
DepositУплата
DepreciationАмортизација
Depreciation Calculation WorksheetТабела за пресметка на депрецијација
Depreciation daysДенови на депрецијација
Depreciation EntriesСтавки на депрецијација
Depreciation EntryСтавка на депрецијација
Depreciation rateСтапка на депрецијација
DescendingОпаѓачки
DescriptionОпис
Direct costsДиректни трошоци
Direct methodДиректен метод
DiscountПопуст
DiscrepancyРазлика
Show custom field as a columnПрикажи ги дополнителните полиња како колона
Show custom field on printed documentsПрикажи ги дополнителните полиња на печатените документи
Date of disposalДатум на отпис
DisposalsОтпис
DisposedОтпишано
Disposed fixed assetОтпишани основни средства
Disposed intangible assetОтпишани нематеријални средства
DivisionОддел
Division Exception ReportИзвештај за исклучок од поделба
DivisionsОддели
does not containне содржи
DonationsДонации
Do not recodeНемој да прекодираш
DownloadПреземање
DrawingsСметка на сопственици
Drop-down listОпаѓачка листа
Due in {0} daysРок за плаќање: {0} дена
Due todayДо денес
Due tomorrowДо утре
Due dateРок на плаќање
Early payment discountПопуст за предвремено плаќање
Early payment discountsПопусти за предвремено плаќање
EarningsЗаработка
EditУреди
Edit Bank RuleУреди банковно правило
ElectricityСтруја
EmailЕ-пошта
Email addressАдреса за е-пошта
EmailsЕ-пошта
Email sending formatФормат за испраќање на е-пошта
Email SettingsПоставки за е-пошта
Email templateУрнек за е-пошта
Email TemplatesУрнеци за е-пошта
EmployeeРаботник
Employee clearing accountЗаработка на работник
EmployeesРаботници
Employee SummaryРезиме на работникот
Employer contributionПридонес на работодавачот
EmptyПразно
EntertainmentЗабава
EquityКапитал
ErrorГрешка
EveryНа
Exact amountТочен износ
Exchange rateДевизен курс
Exchange RatesДевизни курсеви
Exclude inventory items with no movementНе ги прикажувај ставките со состојба нула
Exclude zero balancesНе ги прикажувај сметките со состојба нула
Expense claimsБарања за трошоци
Expense accountТрошоци
Expense ClaimБарање за трошоци
Expense Claim PayersБаратели на трошоци
Expense ClaimsБарања за трошоци
PayerПлаќач
Expense Claims SummaryПреглед на барања за трошоци
Expense groupТрошковна група
ExpensesТрошоци
ExpiredИстечено
Expiry dateДатум на истекување
ExportИзвези
ExtensionПроширување
ExtensionsПроширувања
FaxФакс
FeaturesКарактеристики
Fill in data in your spreadsheet programПополнете податоци во Вашата табеларна апликација
FilterФилтер
Filter by custom fieldФилтрирај по дополнително поле
Financial StatementsФинансиски извештаи
Financing activitiesФинансиски активности
FindНајди
Find & mergeПронајди и спој
Find & recodeПронајди и рекодирај
Find and replaceНајди и замени
Finished itemЗавршен артикл од инвентарот
First day of weekПрв ден од седмицата
Fixed assetМатеријално средство
Fixed assets, at costМатеријални средства, набавна вредност
Fixed assets - depreciationАмортизација на материјални средства
Fixed AssetМатеријално средство
Fixed Asset DepreciationАмортизација на материјани средства
Fixed Asset DisposalОтпис на материјални средства
Fixed AssetsМатеријални средства
Fixed assets, accumulated depreciationАкумулирана амортизација на материјални средства
Fixed assets - loss on disposalМатеријални средства - загуба при отпис
Fixed Asset SummaryПреглед на материјални средства
Flat rateСтапка по која се плаќа данокот
FolderПапка
FoldersПапки
FooterПодножје
For the period from {0} to {1}За период од {0} до {1}
Foreign BalanceСтранска состојба
Foreign CurrenciesСтрански валути
Foreign CurrencyСтранска валута
Foreign exchange gainПозитивни курсни разлики
Foreign exchange lossНегативни курсни разлики
Foreign Exchange RevaluationРевалуација на девизен курс
Form DefaultsПредефинирани вредности на обрасците
For tax purposes, this isЗа даночни цели, ова е
ForumФорум
Free Accounting SoftwareБесплатен софтвер за сметководство
Free DownloadБесплатно преземање
Freight-inЗавршни трошоци на набавка
FromОд
FromОд датум
Full accessЦелосен пристап
Funds contributedВлог
Gain / LossДобивка / Загуба
General LedgerГлавна книга
General Ledger AccountСметка од главната книга
General Ledger SummaryПреглед на главна книга
General Ledger TransactionsТрансакции во главна книга
Goods ReceiptПриемница
Goods ReceiptsПриемници
Gross payБруто износ
GroupГрупа
Groups to collapseЗбиј ги следните групи
GuidesВодичи
Group by…Групирај по…
Order by…Подреди по…
Where…Каде
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} редови се скриени поради тоа што не содржат {1}
Hide due dateСкриј го рокот за плаќање
Hide total amountСкриј го вкупниот износ
HistoryИсторија
HostnameИме на домаќин
Hourly rateЦена по час
HoursЧасови
If paid withinАко се плати за
If bank account is:Ако банкарската сметка е:
ImageСлика
ImportУвези
Import business from a fileУвези компанија од датотека
Import business from a URLУвези компанија од URL
Import bank statementУвези банкарски извод
Import BusinessУвези претпијатие
The file you are trying to import is invalidДатотеката што сакате да ја увезете е невалидна
InactiveНеактивно
In-built Tax CodeПреддефинирани даночни стапки
Includes {0}Вклучува {0}
IncomeПриходи
Income groupПриходна група
Indirect methodИндиректен метод
InflowsПрилив
InstallИнсталирај
InstalledИнсталирано
InstructionsИнструкции
Insufficient QtyНедоволна количина
Intangible assetНематеријално средство
Intangible assets, at costНематеријални средства, набавна вредност
Intangible AssetНематеријално средство
Intangible Asset AmortizationАмортизација на нематеријани средства
Intangible AssetsНематеријални средства
Intangible assets, accumulated amortizationАкумулирана амортизација на нематеријални средства
Intangible assets - amortizationАмортизација на нематеријални средства
Intangible assets - loss on disposalНематеријални средства - загуба при отпис
Intangible Asset SummaryПреглед на нематеријални средства
Inter Account TransferПренос помеѓу сметки
Inter Account TransfersПреноси помеѓу сметки
Interdivisional loanЗаем помеѓу оддели
Interest receivedКамати
IntervalИнтервал
Invalid username or password. Please try again.Невалидно корисничко име или лозинка. Обидете се повторно.
Inventory on handИнвентар во употреба
Inventory - costТрошоци за инвентар
Inventory ItemСтавка на инвентар
Inventory ItemsСтавки на инвентар
Inventory kitГрупа на инвентар
Inventory KitsГрупи на инвентар
Inventory locationЛокација на инвентар
Inventory locationsЛокации на инвентар
Inventory MovementДвижење на инвентар
Inventory Price ListЦеновник на инвентар
Inventory Profit MarginПрофитна маргина на инвентар
Inventory Quantity by LocationКоличина на инвентар по локација
Inventory Quantity SummaryПреглед на промени на количини на инвентар
Inventory - salesПродажба на инвентар
Inventory TransferПренос на инвентар
Inventory TransfersПреноси на инвентар
Inventory Value SummaryПреглед на промени на вредност на инвентар
Inventory Write-offОтпис на инвентар
Inventory Write-offsОтписи на инвентар
Investing activitiesИнтестициски активности
InvoiceФактура
InvoicedФактурирано
Invoice dateДатум на издавање на фактурата
Invoice numberБрој на фактура
InvoicesФактури
Invoice totalВкупно
isе
is betweenе помеѓу
is checkedе одбрана
is emptyе празно
is less thanе помалку од
is more thanе повеќе од
is notне е
is not checkedне е одбрана
is not emptyне е празно
is not zeroне е нула
Issue dateДатум на издавање
is zeroе нула
ItemСтавка
Item codeКод на ставка
Item nameНазив на ставка
Journal EntriesДневник на книжења
Journal EntryКнижење
LabelОзнака
LanguageЈазик
LargeГолем
Last reconciliationПоследно усогласување
Late Payment FeesКамати за задоцнето плаќање
Late Payment FeeКамата за задоцнето плаќање
Late payment feesТрошоци за задоцнето плаќање
LayoutРаспоред
Learn MoreДознај повеќе
Legal feesПравни трошоци
LessМинус
LiabilitiesОбврски
Liability accountСметка за обврски
LicenseЛиценца
Limited accessОграничен пристап
LineРед
Line descriptionОпис на линија
LocationЛокација
Lock DateДатум на затворање
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Ако е означен датум на затворање, сите трансакции од датумот на затварање или пред ќе бидат само за читање.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Поставен е датум на затворање на {0}. Можете да ги ажурирате или бришете само трансакциите што се после овој датум.
LoginПријава
LogoЛого
LogoutОдјава
MarginМаржа
MaxМаксимум
MediumСредно
MergeСпој
Message bodyПорака
MethodМетод
MinutesМинути
MobileМобилен
MondayПонеделник
Month(s)Месец(и)
Motor vehicle expensesТрошоци за моторни возила
Multiple ratesПовеќе стапки
Multi-user access is not available in desktop edition.Пристап за повеќе корисници не е можен во десктоп верзија
NameИме
NarrationОпис
NetНето
Net assetsНето средства
Net lossНето загуба
Net movementНето промени
Net profitНето добивка
Net profit (loss)Нето добивка (загуба)
Net increase (decrease) in cash heldНето зголемување (намалување) на готовината
Net payНето износ
Net PurchasesНето набавки
Net SalesНето продажба
NeverНикогаш
New AccountНова сметка
New Foreign CurrencyНова странска валута
New Amortization EntryНова ставка за амротизација
New AttachmentНов прилог
New Bank AccountНова банкарска сметка
New Bank ReconciliationНово банкарско усогласување
New Bank RuleНово банковно правило
New Billable TimeНова ставка за наплатливо време
New Capital AccountНова капитална сметка
New Cash AccountНова готовинска сметка
New Control AccountНова контролна сметка
New Credit NoteНово книжно одобрение
New CustomerНов клиент
New Customer PortalНов пристап за купувач
New Custom FieldНово дополнително поле
New Debit NoteНово книжно задолжување
New Delivery NoteНова испратница
New Depreciation EntryНова ставка за амортизација
New DivisionНов оддел
New EmployeeНов работник
New Exchange RateНов девизен курс
New Expense ClaimНово барање за рефундирање на трошоци
New Expense Claim PayerНов барател на трошоци
New ExtensionНово проширување
New Fixed AssetНово материјално средство
New FolderНова папка
New Goods ReceiptНова приемница
New GroupНова група
New Intangible AssetНово нематеријално средство
New Inter Account TransferНов пренос помеѓу сметки
New Inventory ItemНова ставка во инвентар
New Inventory KitНова група на инвентар
New Inventory LocationНова локација на инвентар
New Inventory TransferНов пренос на инвентар
New Journal EntryНово книжење
New Late Payment FeeНова камата за задоцнето плаќање
New Non-inventory ItemНова ставка за купување или продавање
New PaymentНов одлив
New Payment RuleНово правило за одливи
New PayslipНов извештај за плата
New Payslip ItemНова ставка во извештај за плата
New Production OrderНов налог за производство
New ProjectНов проект
New Purchase InvoiceНова влезна фактура
New Purchase OrderНова нарачка
New Purchase QuoteНова понуда од добавувач
New ReceiptНов прилив
New Receipt RuleНови правила за приливи
New Recurring Journal EntryНово повторувачко книжење
New Recurring PayslipНов повторувачки извештај за плата
New Recurring Purchase InvoiceНова повторувачка влезна фактура
New Recurring Sales InvoiceНова повторувачка фактура
New ReportНов извештај
New Report TransformationНова трансформација на извештај
New Sales InvoiceНова фактура
New Sales OrderНова нарачка за продажба
New Sales QuoteНова профактура
New Special AccountНова специјална сметка
New SubaccountНова под-сметка
New SupplierНов добавувач
New Tax CodeНова даночна стапка
New tax liabilityНова даночна обврска
New ThemeНова тема
New TotalНов збир
New UserНов корисник
New User PermissionsНови кориснички дозволи
New Withholding Tax ReceiptНово побарување за задржан данок
New Write-offНов отпис
NextСледно
Next issue dateНов датум на издавање
No due dateБез рок на доспевање
No accessБез пристап
No matches foundНема пронајдени резултати
NoneНишто
Non-inventory ItemСтавка за купување или продавање
Non-inventory ItemsСтавки за купување или продавање
No pending deposits as at {0}Нема депозит на чекање на ден {0}
No pending withdrawals as at {0}Нема повлекување на ден {0}
No taxБез ДДВ
Not DeliveredНеиспорачано
NotesНапомена:
Not reconciledНе е усогласена
NumberБрој
Number formatФормат на броеви
Number of transactions already importedБрој на трансакции кои се веќе увезени
Number of transactions in the fileБрој на трансакции во датотеката
Number of transactions to importБрој на трансакции кои се увезуваат
OffИсклучено
OnВклучено
One option per lineПо една опција во линија
Only administrators can rename business name.Само администраторите може да го променат името на претпријатието
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programКопирај на таблата со исечоци и залепи ги податоците во табеларната апликација
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programКопирај на таблата со исечоци и залепи ги колоните во табеларната апликација
Opening balanceПочетна состојба
Operating activitiesОперативни активности
OptionalОпционално
Options for drop-down listПоставки на опаѓачка листа
Order numberБрој на нарачка
OrdersНарачи
OtherДруго
Other movementsДруги движења
OutflowsОдлив
Out of balanceНе е порамнето
OverdueЗадоцнето
Overdue yesterdayЗадоцнето од вчера
OverpaidПреплатување
Page {0} of {1}Страница {0} од {1}
Paper sizeГолемина на хартија
PaidПлатено
Paid in fullПлатено во целост
Paid byПлатено до
Paid fromПлатено од
Paid in advanceПлатено со аванс
Paragraph textТекст во параграф
Partially DeliveredДелумно испорачано
Partially InvoicedДелумно фактурирано
Partial paymentДелумно плаќање
PasswordЛозинка
PayeeПримач
Payer or payeeПлаќач или примач
PaymentПлаќање
Payment RuleПравило за одлив
Payment RulesПравила за одливи
PaymentsОдливи
Payroll liabilitiesОбврски за плати и придонеси
PayslipИзвештај за плата
Payslip Contribution ItemСтавка за придонес на извештај за плата
Payslip Contribution ItemsСтавки за придонес на извештај за плата
Payslip Deduction ItemСтавка за одбиток на извештај за плата
Payslip Deduction ItemsСтавки на одбитоци на извештај за плата
Payslip Earnings ItemСтавка за заработка на извештај за плата
Payslip Earnings ItemsСтавки за заработка на извештај за плата
Payslip ItemsСтавки на извештај за плата
PayslipsИзвештаи за плата
Payslip SummaryПреглед на платни листи
Payslip Totals per Item and EmployeeВкупно извештаи на плата по вработен
PendingНа чекање
Pending depositУплата на чекање
Pending depositsУплата на чекање
Pending withdrawalИсплата на чекање
Pending withdrawalsИсплата на чекање
PercentageПроцент
Permitted actionsДозволени дејства
PlacementДодади во
PlainОбичен текст
Plain textОбичен текст
PopularОмилен
PortПорта
PositionРаспоред
PreferencesПреференции
PrintПечати
Printing and stationeryШтампарска и канцелариска опрема
Production in progressПроизводство во тек
Production OrderНалог за производство
Production OrdersНалози за производство
Production stageПроизводствена фаза
ProfitПрофит
Profit and Loss StatementБиланс на успех
Profit and Loss Statement AccountСметка од билансот на успех
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Биланс на успех (фактички наспроти буџетски)
Profit and Loss Statement Built-in AccountВградена сметка од билансот на успех
Profit and Loss Statement GroupГрупа од билансот на успех
Profit (loss)Добивка (загуба)
Profit (loss) for the periodПрофит (загуба) за периодот
ProjectПроект
ProjectsПроекти
PublishedОбјавено
Purchase InvoiceВлезна фактура
Purchase Invoice CreditДостапен кредит за влезни фактури
Purchase InvoicesВлезни фактури
Purchase OrderНарачка
Purchase OrdersНарачки
purchase or purchase adjustmentнабавка или корекција на набавка
Purchase priceНабавна цена
Purchase QuoteПонуда од добавувач
Purchase QuotesПонуди од добавувачи
PurchasesНабавки
QtyКол.
Qty on handКоличина на лагер
Qty ownedКоличина што се должи
Qty to deliverКоличина за испорака
Qty to invoiceКоличина за фактурирање
Qty to receiveКоличина за прием
QuoteПонуда
Quote numberБрој на понуда
QuotesПонуди
RateСтапка
ReceiptУплата
Payment or ReceiptУплати или исплати
Receipt RuleПравило за прилив
Receipt RulesПравила за приливи
ReceiptsПриливи
Receipts & PaymentsУплати и исплати
Receipts & Payments SummaryРезиме на уплати и исплати
Received inПримено во
Receive email replies at a different address than you send fromДобивај одговори на е-пошта на адреса различна од адресата за праќање
RecipientПримач
ReconciledУсогласено
Recurring Journal EntriesПовторувачки книжења
Recurring Journal EntryПовторувачко книжење
Recurring PayslipПовторувачки извештај за плата
Recurring PayslipsПовторувачки извештаи за плата
Recurring Purchase InvoiceПовторувачка влезна фактура
Recurring Purchase InvoicesПовторувачки влезни фактури
Recurring Sales InvoiceПовторувачка излезна фактури
Recurring Sales InvoicesПовторувачки излезни фактури
ReferenceРеференца
RefundПовраток
RefundsВратени средства
RemainingПреостанато
Remove BusinessОтстрани претпријатие
RenameПреименувај
Rename columnsПреименувај ги колоните
Rename reportПреименувај го извештајот
RentЗакупнина
Repairs and maintenanceПоправки и одржување
Replace withЗамени со
ReportsИзвештаи
Report TransformationТрансформација на извештај
Report TransformationsТрансформации на извештај
Request for quotationБарање за понуда
RequiredЗадолжително
Reset FolderРесетирај ја папката
Restricted userОграничен корисник
Retained earningsЗадржана добивка
Reverse chargedПренесување на даночна обврска
Reverse signsСмени ги знаците на состојбите
RoleУлога
Round decimalsЗаокружи ги децималите
Round downЗаокружи на најниско
RoundingЗаокружување
Rounding expenseЗаокружување на трошоци
Round off the totalЗаокружи го вкупниот износ
Round to nearestЗаокружи на најблиско
sale or sale adjustmentпродажба или корекција на продажба
Sales priceПродажна цена
SalesПродажба
Sales InvoiceИзлезна фактура
Sales Invoice CreditДостапен кредит за излезни фактури
Sales InvoicesИзлезни фактури
Sales Invoice Totals by CustomerИзлезни фактури вкупно по купувач
Sales Invoice Totals by Custom FieldИзлезни фактури вкупно по дополнителни полиња
Sales Invoice Totals by ItemИзлезни фактури вкупно по продадени стоки
Sales OrderНарачка за продажба
Sales OrdersНарачки за продажба
Sales QuoteПонуда
Sales QuotesПонуди
SaturdayСабота
SchemaШема
ScreenshotsСлики од екранот
SearchБарај
Searching ...Пребарување...
SelectИзбери
Select file from your computerИзбери датотека
SendПрати
Send a copy of every email to this addressИспрати копија од секоја е-пошта на оваа адреса
SenderИспраќач
SentИспратено
Set DateПостави датум
Set PeriodПостави период
SettingsПоставки
Share of profitРаспоред на профитот
Show balances for specified periodПрикажи биланс за определен период
Show InvoicesПрикажи фактури
Show passwordПокажи лозинка
Show totals for the periodПрикажи ги вкупните износи за периодот
sign reversedспротивно
Single line textЕднолиниски текст
Single rateЕдинствена стапка
SizeГолемина
SmallМал
SMTP credentialsSMTP акредитиви
SMTP serverSMTP сервер
Sort ByПодреди по
Special AccountСпецијална сметка
Special AccountsСпецијални сметки
Start DateПочетен датум
Starting balanceПочетна состојба
Starting balance equityПочетна состојба на капиталот
Starting BalancesПочетни состојби
StatementИзвод
Statement balanceСостојба на извод
Statement of Changes in EquityИзвештај за промените во капиталот
StatusСтатус
Sub AccountПод-сметка
Subgroup ofПодгрупа на
SubjectПредмет
Sub-totalИзнос без ДДВ
SummaryРезиме
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Ова резиме прикажува биланс на состојба на ден {1} и биланс на успек за период од {0} до {1}.
SundayНедела
SupplierДобавувач
SuppliersДобавувачи
Supplier StatementsПрегледи на добавувачи
Supplier Statements (Transactions)Прегледи на добавувачи (трансакции)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Прегледи на добавувачи (неплатени фактури)
Supplier SummaryПреглед на добавувачи
SupportПоддршка
SuspenseНераспоредени
SymbolСимбол
TabsЈазичиња
TaxДанок
Taxable PurchaseОданочива набавка
Taxable Purchases per SupplierОданочиви набавки по добавувач
Taxable SaleОданочива продажба
Taxable Sales per CustomerОданочиви продажби по купувач
Tax AmountИзнос на данок
Tax AuditДаночна ревизија
Tax CodeДанок
Tax CodesДаночни стапки
Tax liabilityДаночна обврска
Tax on PurchasesДанок на набавки
Tax on SalesДанок на продажби
Tax payableДаночни обврски
Tax rateДаночна стапка
Tax ReconciliationДаночно усогласување
Tax SummaryПреглед на данок
Tax TransactionsДаночни трансакции
TelephoneТелефон
TerminationПрекин
Test email settingsТестирај поставки за е-пошта
Test message has been successfully sent.Пораката беше пратена успешно
Test MessageПробна порака
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsОвој формулар не може да биде избришан бидејќи е референциран во следниве трансакции:
ThemeТема
ThemesТеми
There is at least one invoice with pending early payment discountИма барем една фактура со попуст за предвремено плаќање
There is at least one invoice with pending late payment feeИма барем една фактура со неиздадена камата за задоцнето плаќање
There is one or more recurring invoices pending to be issuedИма барем една повторувачка фактура што треба да се издаде
There is one or more recurring journal entries pending to be createdИма барем едно повторувачко книжење што треба да се направи
There is at least one recurring payslip pending to be issuedИма барем една повторувачки извештај за плата што треба да се издаде
There are duplicates in this view.Во овој преглед има дупликати
This item can be purchasedОваа ставка може да се купува
This item can be soldОваа ставка може да се продава
ThreeТри
Time formatФормат на време
Time spentПотрошено време
TimestampВременски отпечаток
TitleНаслов
ToДо
ToДо датум
TodayДенес
TotalВкупно
Total assetsВкупни средства
Total costВкупни трошоци
Total creditsВкупно побарува
Total debitsВкупно должи
Total equityВкупен капитал
Total liabilities & equityВкупно обврски и капитал
Total {0}Вкупно {0}
Total amount in base currencyВкупен износ во домашна валута
Total amount in wordsВкупен износ во зборови
Total contributionsВкупни придонеси
Total deductionsВкупно одбитоци
Total PurchasesВкупни набавки
Pass-through (100%)Целосно (100%)
Total SalesВкупна продажба
Track quantity to deliverСледи ја количината што треба да се испорача
Track quantity to receiveСледи ја количината што треба да се прими
TransactionТрансакција
TransactionsТрансакции
Transaction typeТип на трансакција
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Има {0} трансакции со датум по {1}. Затоа тие не се вклучени во овој преглед
TransferПренеси
Trial BalanceБруто биланс
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Пробајте ја интернет верзијата за повеќе-кориснички пристап и други можности
TwoДва
TypeТип
UnbalancedНепорамнето
UncategorizedНераспоредено
Uncategorized PaymentsНераспределни одливи
There is one or more uncategorized payments which can be categorized using payment rulesИма барем една нераспределена трансакција со одлив што може да се распредели со помош на правилата за одливи
Uncategorized ReceiptsНераспределни приливи
There is one or more uncategorized receipts which can be categorized using receipt rulesИма барем една нераспределена трансакција со прилив што може да се распредели со помош на правилата за приливи
Uncategorized transactionsНераспоредени трансакции
UndoВрати
UninstallДеинсталирај
UninvoicedНефактурирано
Unit NameЕдиница мерка
Unit priceПоединечна цена
UnnamedБез име
UnpaidНеплатено
Unpaid invoicesНеплатени фактури
UnspecifiedНеодредено
Unspecified locationНеодредена локација
UntilДо
Until further noticeДо следното известување
UpdateАжурирај
Update data in your spreadsheet programАжурирајте ги податоците во вашата табеларна апликација
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Се чини дека се обидувате да отворете фајл кој е веќе отворен од понова верзија на Manager. Надградете го Мanager со најновата верзија и обидете се повторно.
UserКорисник
UsernameКорисничко име
User PermissionsКориснички дозволи
UsersКорисници
Valid forВажечко до
Value on handВредност на лагер
ViewПреглед
ViewedПрочитано
Wages & salariesПлати и надоместоци на плати
WebsiteВеб страница
Week(s)Седмица(и)
When purchasedПри купување
When soldПри продажба
WithdrawalИсплата
Withholding taxЗадржан данок
Withholding tax payableОбврски за задржан данок
Withholding tax receiptПотврда за задржан данок
Withholding Tax ReceiptsПобарувања за заржан данок
Withholding tax receivableПобарување на задржан данок
Write-offОтпис
Write-onПрипис
Written-offОтпишано
{0} Cr{0} Побарува
{0} days{0} денови
{0} Dr{0} Должи
{0} transactions{0} трансакции
{0}h{0}ч
{0}m{0}м
Zero (0%)Нула (0%)

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally