English to Malay Translation
EnglishMalay
1-30 days overdue1-30 hari tertunggak
1 day1 hari
31-60 days overdue31-60 hari tertunggak
61-90 days overdue61-90 hari tertunggak
90+ days overdue90+ hari tertunggak
... then allocate to... kemudian peruntukkan kepada
{0} days overdueTertunggak {0} hari
AccountAkaun
Show account codesPapar kod akaun
Accounting feesFi Perakaunan
Accounting methodKaedah perakaunan
Accounts payableAkaun belum bayar
Accounts receivableAkaun belum terima
Accrual basisAsas akruan
Accumulated amortizationPelunasan terkumpul
Accumulated depreciationSusutan Nilai Terkumpul
Acquisition costKos perolehan
ActiveAktif
ActualSebenar
Actual balanceBaki Sebenar
AddTambah
Add BusinessTambah Perniagaan
Add comparative columnTambah lajur perbandingan
AdditionsKenaikan
Add lineTambah barisan
Add non-inventory cost into productionTambahkan kos bukan inventori ke dalam pengeluaran
AddressAlamat
AdjustmentsPelarasan
AdministratorPentadbir
Advertising and promotionPengiklanan dan promosi
Aged PayablesPemiutang Lama
Aged ReceivablesPenghutang Lama
Error. Please complete all fields.Ralat. Sila penuhkan semua ruangan.
AllocationPeruntukan
AmortizationPelunasan
Amortization rateKadar pelunasan
AmountJumlah
Amount paidJumlah Dibayar
Amount receivedAmaun diterima
Amounts are tax inclusiveJumlah termasuk cukai
Amount to payNilai dibayar
... and description contains... dan keterangan mengandungi
Application DataData Permohanan
ArchivedSimpanan Arkib
Are you sure?Adakah anda pasti?
As at {0}Pada {0}
AscendingMenaik
AssetsAset
At costPada harga
AttachmentLampiran
AttachmentsLampiran
Audit TrailJejak Audit
Authorized byDisahkan oleh
AutomaticAutomatik
Available creditBaki kredit
Average costKos Purata
BackKembali
BackupBackup
BalanceBaki
Balance due if paid by {0}Baki perlu dibayar sekiranya dibayar oleh {0}
Balance at beginning of periodBaki di permulaan tempoh
Balance at end of periodBaki di penghujung tempoh
BalancedSeimbang
Balance dueBaki Tertunggak
Balance SheetKunci Kira-kira
Balance Sheet AccountPenyata kira-kira
Balance Sheet Built-in AccountPenyata kira-kira sedia ada
Balance Sheet GroupPenyata kira-kira terkumpul
Bank accountAkaun bank
Bank chargesCaj bank
Bank accountAkaun bank
Bank AccountsAkaun Bank
Bank Account SummaryRingkasan Akaun Bank
Bank ReconciliationPenyesuaian Bank
Bank ReconciliationsPelarasan Bank
Bank Reconciliation StatementPenyata Pelarasan Bank
Bank rulePeraturan Bank
Bank RulesPeraturan Bank
Base CurrencyMatawang Asas
Batch CreateCipta Kelompok
Batch DeleteHapus Kelompok
Batch UpdateKemaskini Kelompok
Billable expensesPerbelanjaan yang boleh ditagih
Billable expenses - costPerbelanjaan yang boleh ditagih - kos
Billable expenses - invoicedPerbelanjaan yang boleh ditagih - invois
Billable expensePerbelanjaan dapat ditaksir
Billable TimeMasa Kerja Yang Dibayar
Billable time adjustmentPelarasan Masa Kerja Yang Dibayar
Billing addressAlamat Bil
Bill of materialsBil bahan
Book valueNilai Buku
BudgetBajet
Built-in themeTema tersedia
Bulk UpdateKemaskini massa
BusinessPerniagaan
Business NameNama Perniagaan
Business DetailsMaklumat Perniagaan
BusinessesPerniagaan
Business IdentifierPengenalan Perniagaan
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX dan sebagainya.
Business LogoLogo Perniagaan
Bysebelum
CancelBatal
Capital AccountAkaun Modal
Capital AccountsAkaun modal
Capital Accounts SummaryRumusan Akaun Modal
Capital subaccountsSub-akaun modal
Cash accountAkaun Tunai
Cash AccountsAkaun Tunai
Cash Account SummaryRingkasan Akaun Tunai
Cash & cash equivalentsBaki & baki setara
Cash at bankTunai di bank
Cash at the beginning of the periodTunai pada permulaan tempoh
Cash at the end of the periodTunai pada penghujung tempoh
Cash basisAsas tunai
Cash on handTunai di tangan
Charge monthlyCaj bulanan
Chart of AccountsCarta Akaun
ClearedLangsai
Cleared balanceBaki dijelaskan
CloneKlon
Closing balanceBaki penutup
Closing balance as per balance sheetBaki penutup mengikut penyata baki
Closing balance as per bank statementBaki penutup mengikut penyata bank
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Berapakah baki penutup bagi {0} pada {1} seperti di penyata bank?
Closing balancesBaki penutup
CodeKod
ColumnLajur
Column nameNama Lajur
ColumnsLajur
Computer equipmentPeralatan komputer
ContactHubungi
containsmengandungi
ContributionCaruman
Control accountAkaun kawalan
ConvertUbah
Convert into bank accountUbah kepada akaun bank
Convert into cash accountUbah kepada akaun tunai
CopiedTelah disalin
Copy to clipboardSalin ke papan keratan
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowSalin data daripada hamparan dan tampal pada ruangan di bawah
Copy toSalin kepada
Cost of salesKos jualan
CreateCipta
Create & add anotherCipta & tambah lagi
Create New BusinessCipta Perniagaan Baru
CreditKredit
Credit limitHad Kredit
Credit NoteNota Kredit
Credit NotesNota Kredit
CurrencyMatawang
Foreign exchange gains (losses)Keuntungan (kerugian) tukaran asing
CurrentSemasa
CustomKhas
CustomerPelanggan
CustomersPelanggan
Customer StatementPenyata Pelanggan
Customer StatementsPenyata Pelanggan
Customer Statements (Transactions)Penyata Pelanggan (Transaksi)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Penyata Pelanggan (Invois Belum Bayar)
Customer SummaryRingkasan pelanggan
Custom expense accountAkaun perbelanjaan khusus
Custom FieldRuangan Khas
Custom FieldsRuangan Khas
Custom income accountAkaun perbelanjaan khas
CustomizeUbahsuai
Custom ReportLaporan Khas
Custom ReportsLaporan Khas
Custom themeTema tersuai
Custom titleTajuk khas
DateTarikh
Date formatFormat tarikh
dayshari
days after issue datehari selepas tarikh dikeluarkan
DebitDebit
Debit NoteNota Debit
Debit NotesNota Debit
Decimal placesTitik perpuluhan
DeductionPotongan
DeleteHapus
Delivery addressAlamat Penghantaran
Delivery dateTarikh Penghantaran
Delivery InstructionsArahan Penghantaran
Delivery NoteNota Serahan
Delivery NotesNota Serahan
DepositSimpanan
DepreciationSusutan Nilai
Depreciation rateKadar susut nilai
DescendingMenurun
DescriptionButiran
DiscountDiskaun
Show custom field as a columnPapar ruangan khas sebagai lajur
Show custom field on printed documentsPapar ruangan khas pada dokumen yang dicetak
Date of disposalTarikh Pelupusan
DisposalsPelupusan
Disposed fixed assetAset Tetap Terlupus
does not containtidak mengandungi
DonationsSumbangan derma
Do not recodeJangan Tetap Semula Kod
DownloadMuat Turun
DrawingsPengeluaran
Due in {0} daysMatang dalam {0} hari
Due todayDijangka Hari Ini
Due tomorrowDijangka Esok
Due dateTarikh Akhir
Early payment discountDiskaun bayaran awal
Early payment discountsDiskaun bayaran awal
EarningsPerdapatan terkumpul
EditSunting
ElectricityElektrik
EmailEmel
Email addressAlamat e-mel
EmailsE-mel
Email sending formatFormat penghantaran emel
Email SettingsTetapan Emel
Email templateTemplat emel
Email TemplatesTemplat E-mel
EmployeeKakitangan
Employee clearing accountAkaun penjelasan kakitangan
EmployeesPekerja
Employee SummaryRingkasan Pekerja
Employer contributionCaruman majikan
EmptyTiada
EntertainmentKeraian
EquityEkuiti
ErrorRalat
EverySetiap
Exact amountJumlah Tepat
Exchange rateKadar tukaran matawang
Exchange RatesKadar Tukaran
Expense claimsTuntutan Perbelanjaan
Expense accountAkaun Perbelanjaan
Expense ClaimTuntutan Perbelanjaan
Expense ClaimsTuntutan Perbelanjaan
PayerPembayar
Expense Claims SummaryRingkasan Tuntutan Perbelanjaan
ExpensesPerbelanjaan
ExportEksport
FaxFaks
FeaturesCiri-ciri
Fill in data in your spreadsheet programIsi data pada hamparan program anda
FilterTapis
Filter by custom fieldTapis mengikut ruangan khas
Financial StatementsPenyata Kewangan
Find & mergeCari & gabung
Find & recodeCari Dan Tetap Semula Kod
Finished itemBarang siap
First day of weekHari Pertama Minggu
Fixed assetAset Tetap
Fixed assets, at costAset tetap, mengikut kos
Fixed assets - depreciationAset tetap - susut nilai
Fixed AssetAset Tetap
Fixed Asset DepreciationPenyusutan Nilai Aset Tetap
Fixed Asset DisposalPelupusan Aset Tetap
Fixed AssetsAset Tetap
Fixed assets, accumulated depreciationAset tetap, susut nilai terkumpul
Fixed assets - loss on disposalAset tetap - kerugian atas pelupusan
Fixed Asset SummaryRumusan Aset Tetap
Flat rateKadar rata
FooterNota Kaki
For the period from {0} to {1}Bagi tempoh dari {0} hingga {1}
Foreign CurrenciesMatawang asing
Foreign CurrencyMatawang asing
Foreign exchange gainKeuntungan tukaran matawang asing
Foreign exchange lossKerugian tukaran matawang asing
Form DefaultsBorang lalai
ForumForum
Free Accounting SoftwarePerisian Perakaunan Bebas
Free DownloadMuat Turun Percuma
FromDari
FromDari
Full accessAkses penuh
Funds contributedDana yang disumbangkan
General LedgerLejar Am
General Ledger SummaryKesimpulan Lejar Am
General Ledger TransactionsTransaksi Lejar Am
Goods ReceiptResit Barangan
Goods ReceiptsResit Barangan
Gross payBayaran kasar
GroupKumpulan
GuidesPanduan
Group by…Kumpul Mengikut
Order by…Susun Mengikut
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} barisan tidak dipaparkan kerana tidak mengandungi {1}
Hide due dateSembunyikan tarikh akhir
Hide total amountSorok jumlah amaun
Hourly rateKadar Jam
HoursJam
If paid withinSekiranya dibayar dalam
If bank account is:Sekiranya akaun bank adalah:
ImageGambar
ImportImport
Import bank statementImport penyata bank
Import BusinessImport Perniagaan
The file you are trying to import is invalidFail yang anda ingin import tidak sah
InactiveTidak Aktif
In-built Tax CodeKod Cukai Pasang-Siap
Includes {0}Termasuk {0}
IncomePendapatan
InflowsAliran Masuk Tunai
Intangible AssetAset Tak Ketara
Intangible AssetsAset Tak Ketara
Inter Account TransferPemindahan Antara Akaun
Inter Account TransfersPemindahan Antara Akaun
Interest receivedFaedah diterima
IntervalSela
Invalid username or password. Please try again.Katanama atau katalaluan tidak sah. Sila cuba lagi.
Inventory on handInventori di tangan
Inventory - costInventori - kos
Inventory ItemButiran Inventori
Inventory ItemsButiran Inventori
Inventory kitKit Inventori
Inventory KitsKit Inventori
Inventory locationLokasi inventori
Inventory locationsLokasi Inventori
Inventory MovementPergerakan Inventori
Inventory Price ListSenarai Harga Inventori
Inventory Profit MarginJidar Untung Inventori
Inventory Quantity by LocationKuantiti Inventori Mengikut Lokasi
Inventory Quantity SummaryPergerakan Kuantiti Inventori
Inventory - salesInventori - jualan
Inventory TransferPemindahan Inventori
Inventory TransfersPemindahan Inventori
Inventory Value SummaryPergerakan Nilai Inventori
Inventory Write-offPembatalan Inventori
Inventory Write-offsPembatalan Inventori
InvoiceInvois
InvoicedTelah diinvois
Invoice dateTarikh Invois
Invoice numberNombor Invois
InvoicesInvois
Invoice totalJumlah Invois
isadalah
is betweenadalah diantara
is emptyadalah kosong
is less thanadalah kurang dari
is more thanadalah lebih dari
is notadalah bukan
is not emptyadalah tidak kosong
is not zeroadalah bukan sifar
Issue dateTarikh dikeluarkan
is zeroadalah sifar
ItemItem
Item codeKod Item
Item nameNama Item
Journal EntriesCatatan Jurnal
Journal Entrycatatan jurnal
LabelLabel
LanguageBahasa
LargeBesar
Last reconciliationPelarasan Terakhir
Late Payment FeesFi Lewat Bayar
Late Payment FeeFi Lewat Bayar
Late payment feesCaj Lewat Bayar
LayoutPaparan muka
Learn MoreLebih Lanjut
Legal feesFi guaman
LessTolak
LiabilitiesLiabiliti
Liability accountAkaun Liabiliti
LicenseLesen
Limited accessAkses terhad
LineGaris
LocationLokasi
Lock DateTarikh Kunci
LoginLog Masuk
LogoutLog keluar
MarginJidar
MediumSederhana
MergeGabung
Message bodyKandungan
MinutesMinit
MobileTelefon bimbit
MondayIsnin
Month(s)Bulan
Motor vehicle expensesPerbelanjaan kenderaan bermotor
Multiple ratesKadar pelbagai
Multi-user access is not available in desktop edition.Akses multi-pengguna tidak disediakan di dalam edisi desktop.
NameNama
NarrationPenceritaan
NetBersih
Net assetsJumlah aset bersih
Net lossRugi bersih
Net movementPergerakan Urusniaga
Net profitUntung bersih
Net profit (loss)Untung (rugi) bersih
Net increase (decrease) in cash heldKenaikan (penyusutan) pegangan tunai
Net payJumlah Bayaran
Net PurchasesBelian Bersih
Net SalesJualan Bersih
NeverTidak Pernah
New AccountAkaun baru
New Foreign CurrencyMatawang Asing Baru
New Amortization EntryCatatan Pelunasan Baru
New AttachmentKepilan Baru
New Bank AccountBank Akaun Baru
New Bank ReconciliationPelarasan Bank Baru
New Bank RulePeraturan Bank Baru
New Billable TimeCatatan Baru Masa Kerja Yang Dibayar
New Capital AccountAkaun Modal Baru
New Cash AccountAkaun Tunai Baru
New Credit NoteNota Kredit Baru
New CustomerPelanggan Baru
New Custom FieldRuangan Khas Baru
New Debit NoteNota Debit Baru
New Delivery NoteNota Serahan Baru
New Depreciation EntryCatatan Susutan Nilai baru
New EmployeeKakitangan Baru
New Exchange RateKadar Tukaran Matawang Baru
New Expense ClaimTuntutan Perbelanjaan Baru
New Fixed AssetAset Tetap Baru
New FolderFail Baru
New Goods ReceiptResit Barangan Baru
New GroupKumpulan Baru
New Inter Account TransferPindahan Antara-Akaun Baru
New Inventory ItemButiran Inventori Baru
New Inventory KitKit Inventori Baru
New Inventory LocationLokasi Inventori Baru
New Inventory TransferPindahan Inventori Baru
New Journal EntryCatatan Jurnal Baru
New Late Payment FeeFi Bayaran Lewat Baru
New Non-inventory ItemItem Bukan-Inventori Baru
New PaymentBayaran Baru
New PayslipPenyata Gaji Baru
New Payslip ItemButiran Penyata Gaji Baru
New Production OrderPesanan Pengeluaran Baru
New Purchase InvoiceInvois Belian Baru
New Purchase OrderPesanan Belian Baru
New Purchase QuotePesanan Pembelian Baru
New ReceiptResit Baru
New Recurring Journal EntryCatatan Jurnal Berulang Baru
New Recurring PayslipPenyata Gaji Berulang Baru
New Recurring Purchase InvoiceInvois Belian Berulang Baru
New Recurring Sales InvoiceInvois Jualan Berulang Baru
New ReportLaporan Baru
New Sales InvoiceInvois Jualan Baru
New Sales OrderPesanan Jualan Baru
New Sales QuoteSebut Harga Jualan Baru
New Special AccountAkaun Khas Baru
New SubaccountSub-akaun Baru
New SupplierPembekal Baru
New Tax CodeKod Cukai Baru
New tax liabilityCukai liabiliti baru
New ThemeTema Baru
New TotalJumlah Baru
New UserPengguna Baru
New Write-offHapus Kira Baru
NextSeterusnya
Next issue dateTarikh Pengeluaran Seterusnya
No due dateTiada tarikh akhir
No matches foundTidak jumpa padanan
NoneTiada
Non-inventory ItemItem Bukan Inventori
Non-inventory ItemsItem Bukan Inventori
No taxTiada Cukai
NotesNota
Not reconciledBelum diselaraskan
NumberNombor
Number formatFormat nombor
OffPadam
OnPasang
Only administrators can rename business name.Hanya pentadbir yang boleh menamakan semula perniagaan.
Opening balanceBaki awal
OptionalPilihan
Order numberNombor pesanan
Other movementsPergerakan lain
OutflowsAliran Keluar Tunai
OverdueTamat Tempoh
Overdue yesterdayTamat tempoh semalam
OverpaidTerlebih bayar
Page {0} of {1}Mukasurat {0} daripada {1}
Paper sizeSaiz Kertas
Paid in fullBayaran penuh
Paid fromBayaran Terima Daripada
Paid in advanceDibayar terlebih dahulu
Paragraph textTeks perenggan
PasswordKata laluan
PayeePenerima
PaymentBayaran
PaymentsBayaran
Payroll liabilitiesLiabiliti gaji
PayslipPenyata gaji
Payslip Contribution ItemButiran Caruman Penyata Gaji
Payslip Contribution ItemsButiran Caruman Penyata Gaji
Payslip Deduction ItemItem Potongan Penyata Gaji
Payslip Deduction ItemsButiran Potongan Penyata Gaji
Payslip Earnings ItemButiran Pendapatan Penyata Gaji
Payslip Earnings ItemsButiran Pendapatan Penyata Gaji
Payslip ItemsButiran Penyata Gaji
PayslipsPenyata Gaji
Payslip SummaryRumusan Penyata Gaji
PendingBelum selesai
Pending depositsDeposit belum selesai
Pending withdrawalsPengeluaran belum selesai
PercentagePeratusan
Plain textTeks kosong
PopularPopular
PortPort
PositionPosisi
PreferencesPilihan
PrintCetak
Printing and stationeryCetakan dan alat tulis
Production OrderPesanan Pengeluaran
Production OrdersPesanan Pengeluaran
ProfitUntung
Profit and Loss StatementPenyata Untung Rugi
Profit and Loss Statement AccountAkaun Penyata Untung Rugi
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Penyata Untung Rugi (Sebenar vs Belanjawan)
Profit and Loss Statement Built-in AccountAkaun Tersedia Penyata Untung Rugi
Profit and Loss Statement GroupPenyata Untung Rugi Terkumpul
Profit (loss)Untung (rugi)
Profit (loss) for the periodUntung (rugi) untuk tempoh
Purchase InvoiceInvois belian
Purchase InvoicesInvois belian
Purchase OrderPesanan Belian
Purchase OrdersPesanan Belian
Purchase priceHarga belian
Purchase QuoteSebutharga Belian
Purchase QuotesSebutharga Belian
PurchasesBelian
QtyKuantiti
Qty on handKuantiti di tangan
Qty ownedKuantiti dimiliki
Qty to deliverKuantiti untuk dihantar
Qty to invoiceKuantiti untuk invois
Qty to receiveKuantiti untuk diterima
QuoteSebut Harga
Quote numberNombor Sebut Harga
RateKadar
ReceiptResit
Payment or ReceiptBayaran atau Resit
ReceiptsResit
Receipts & PaymentsResit & Bayaran
Receipts & Payments SummaryRingkasan Resit & Bayaran
Received inPenerimaan ke
ReconciledPelarasan
Recurring Journal EntriesCatatan Jurnal Berulang
Recurring Journal EntryKemasukan Jurnal Berulang
Recurring PayslipPenyata Gaji Berulang
Recurring PayslipsPenyata Gaji Berulang
Recurring Purchase InvoiceInvois Belian Berulang
Recurring Purchase InvoicesInvois Belian Berulang
Recurring Sales InvoiceInvois Jualan Berulang
Recurring Sales InvoicesInvois Jualan Berulang
ReferenceRujukan
RefundBayaran Balik
Remove BusinessHapus Perniagaan
RenameNamakan semula
Rename columnsNamakan semula lajur
Rename reportNamakan semula laporan
RentSewa
Repairs and maintenanceBaik pulih dan penyelenggaraan
ReportsLaporan
Report TransformationLaporkan Transformasi
Report TransformationsLaporkan Transformasi
Restricted userPengguna terhad
Retained earningsPerdapatan terkumpul
RolePeranan
Round downBundaran terkecil
RoundingPenggenapan
Rounding expensePenggenapan perbelanjaan
Round to nearestBundar terdekat
Sales priceHarga jualan
SalesJualan
Sales InvoiceInvois Jualan
Sales Invoice CreditKredit Invois Jualan
Sales InvoicesInvois jualan
Sales Invoice Totals by CustomerJumlah Invois Jualan Mengikut Pelanggan
Sales Invoice Totals by Custom FieldJumlah Invois Jualan mengikut Bidang Khusus
Sales Invoice Totals by ItemJumlah Invois Jualan Mengikut Item
Sales OrderPesanan Jualan
Sales OrdersPesanan Jualan
Sales QuoteSebut Harga Jualan
Sales QuotesSebut Harga Jualan
SaturdaySabtu
SchemaSkema
ScreenshotsTangkapan skrin
SearchCarian
Searching ...Mencari ...
SelectPilih
Select file from your computerPilih fail dari komputer anda
SendHantar
Send a copy of every email to this addressHantar salinan setiap emel ke alamat ini
Set DateTetapan Tarikh
Set PeriodTetapkan Tempoh
SettingsTetapan
Share of profitAgihan keuntungan
Show balances for specified periodPapar baki untuk tempoh yang ditentukan
Single line textTeks baris tunggal
Single rateKadar tunggal
SizeSaiz
SmallKecil
SMTP credentialsKelayakan SMTP
SMTP serverPelayan SMTP
Special AccountAkaun Khas
Special AccountsAkaun Khas
Start DateTarikh Mula
Starting balanceBaki Permulaan
Starting balance equityBaki permulaan ekuiti
Starting BalancesBaki Permulaan
StatementPenyata
Statement balancePenyata baki
Statement of Changes in EquityPenyata Perubahan dalam Ekuiti
StatusStatus
Sub AccountSub Akaun
SubjectSubjek
Sub-totalJumlah keseluruhan
SummaryRingkasan
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Ringkasan ini ditetapkan untuk menunjukkan kunci kira-kira pada {1} dan penyata untung rugi untuk tempoh dari {0} hingga {1}.
SundayAhad
SupplierPembekal
SuppliersPembekal
Supplier StatementsPenyata Pembekal
Supplier Statements (Transactions)Penyata Pembekal (Transaksi)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Penyata Pembekal (Invois Belum Bayar)
Supplier SummaryRingkasan Pembekal
SupportBantuan
SuspenseTergantung
SymbolSimbol
TabsTab
TaxCukai
Taxable Purchases per SupplierPembelian Bercukai bagi setiap Pembekal
Taxable Sales per CustomerJualan bercukai bagi setiap Pelanggan
Tax AmountAmaun Cukai
Tax AuditAudit Cukai
Tax CodeKod Cukai
Tax CodesKod Percukaian
Tax liabilityLiabiliti cukai
Tax on PurchasesCukai pada Belian
Tax on SalesCukai pada Jualan
Tax payableCukai berbayar
Tax rateKadar cukai
Tax ReconciliationPelarasan Cukai
Tax SummaryRingkasan cukai
Tax TransactionsTransaksi Cukai
TelephoneTelefon
TerminationPenamatan
Test email settingsTetapan Emel Ujian
Test message has been successfully sent.Mesej ujian telah berjaya dihantar.
Test MessageMesej Ujian
ThemeTema
ThemesTema
There is at least one invoice with pending early payment discountTerdapat sekurang-kurangnya satu invois dengan diskaun bayaran awal tergantung.
There is at least one invoice with pending late payment feeTerdapat sekurang-kurangnya satu invois dengan bayaran pembayaran lewat
There is one or more recurring invoices pending to be issuedTerdapat satu atau lebih invois berulang yang belum dikeluarkan
There is one or more recurring journal entries pending to be createdTerdapat satu atau lebih entri jurnal berulang yang belum selesai dibuat
There is at least one recurring payslip pending to be issuedTerdapat sekurang-kurangnya satu slip gaji berulang yang belum dikeluarkan
There are duplicates in this view.Terdapat duplikasi pada paparan ini.
This item can be purchasedItem ini boleh dibeli
This item can be soldItem ini boleh dijual
Time spentMasa yang diluangkan
TitleTajuk
ToKepada
ToKepada
TodayHari ini
TotalJumlah
Total assetsJumlah aset
Total costJumlah kos
Total creditsJumlah kredit
Total debitsJumlah debit
Total equityJumlah Ekuiti
Total liabilities & equityJumlah liabiliti & ekuiti
Total {0}Jumlah {0}
Total contributionsJumlah Caruman
Total deductionsJumlah potongan
Total PurchasesJumlah Belian
Total SalesJumlah Jualan
TransactionTransaksi
TransactionsTransaksi
Transaction typeJenis Transaksi
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Terdapat {0} transaksi bertarikh selepas {1} oleh itu transaksi tersebut tidak diambil kira dalam paparan ini.
TransferPindah
Trial BalanceImbangan Duga
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Sila cuba cloud edition untuk akses multi-pengguna dan lain-lain faedah.
TypeTaip
UnbalancedTidak Seimbang
UncategorizedTiada kategori
Uncategorized transactionsTransaksi yang tidak dikategorikan
UndoUndo
UninvoicedTidak diinvoiskan
Unit NameNama Unit
Unit priceHarga unit
UnnamedTiada Nama
Unpaid invoicesInvois tidak dibayar
UnspecifiedTidak Dinyatakan
Unspecified locationLokasi tidak dinyatakan
UntilSehingga
Until further noticeSehingga diberitahu kelak
UpdateKemaskini
Update data in your spreadsheet programKemaskini data pada hamparan program anda
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Kelihatan anda sedang mencuba untuk membuka fail yang telah diakses oleh versi Manager terbaharu. Naik taraf ke Manager versi terkini dan cuba buka fail ini semula
UserPengguna
UsernameKatanama
User PermissionsIzin Pengguna
UsersPengguna
Value on handNilai di tangan
ViewPapar
Wages & salariesUpah & Gaji
WebsiteLaman Sesawang
Week(s)Minggu
WithdrawalPengeluaran
Withholding taxCukai pegangan
Withholding tax receiptResit cukai pegangan
Withholding tax receivableCukai pegangan yang boleh diterima
Write-offhapus kira
Write-onTulis pada
Written-offDihapus kira
{0} Cr{0} Cr
{0} days{0} hari
{0} Dr{0} Dr
{0} transactions{0} transaksi
{0}h{0}j
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally