English to Nepali Translation
EnglishNepali
1-30 days overdue१-३० दिन भाका नाघेको
1 day१ दिन
31-60 days overdue३१-६० दिन भाका नाघेको
61-90 days overdue६१-९० दिन भाका नाघेको
90+ days overdue९०‌ दिनभन्दा बढि भाका नाघेको
... then allocate toत्यसपछि छुट्याउनुहोस्
{0} days overdue{0}दिन भाका नाघेको
Accountखाता
Show account codesलेखा सङ्केत देखाउनुहोस्।
Accounting feesलेखा शुल्क
Accounting methodलेखा विधि
Accounts payableभुक्तानी गर्नुपर्ने
Accounts receivableपाउनुपर्ने
Accrual basisआर्जन आधारमा
Accumulated amortizationसंचित मूल्याङ्कन
Accumulated depreciationसंचित ह्रासकट्टी
Acquisition costअधिग्रहण लागत
Actionकार्य
Activeसकृय
Actualखूद
Actual balanceखूद शेष
Addथप
Add Businessव्यवसाय थप्नुहोस्।
Add comparative columnतुलनात्मक कलम थप्नुहोस्
Additionsथप
Add lineलाइन थप्नुहोस्।
Add non-inventory cost into productionउत्पादनमा गैरसूचिगत बस्तु खर्च जोड्नुहोस्।
Addressठेगाना
Adjusted Balanceसमायोजित शेष
Adjustmentsमिलानहरू
Administratorप्रशासक
Advertising and promotionप्रचार प्रसार
Aged Payablesबिलम्बित भुक्तानी
Aged Receivablesबिलम्बित आम्दानी
Aliasअर्को नाम
Error. Please complete all fields.गल्ती। सम्पूर्ण खण्ड भर्नुहोस्।
Allocationबाँडफाड
Amortizationमूल्याङ्कन
Amortization Calculation Worksheetपरिशोधन गणना कार्यपत्र
Amortization daysपरिशोधन दिनहरू
Amortization Entriesपरिशोधन प्रविष्टिहरू
Amortization Entryपरिशोधन प्रविष्टि
Amortization rateपरिशोधन दर
Amountरकम
Amount paidभुक्तानी रकम
Amount receivedप्राप्त रकम
Amounts are tax inclusiveरकममा कर समाविष्ट छ।
Amount to payतिर्न बाँकी रकम
... and description containsर विवरण समावेश गर्दछ
Application Dataएप्लिकेसन डाटा
Archivedसाँचिराखेको
Are you sure?के तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ?
As at {0}{0} सम्ममा
Ascendingबढ्दो दरमा
Assetsसम्पत्ति
At costलागत
Attachmentसंलग्नक
Attachmentsसंलग्नकहरू
Audit Trailअडिट परीक्षण
Authorized byअधिकार दिने
Automaticस्वचालित
Available creditप्राप्त क्रेडिट
Average costऔषत लागत
Backब्याक
Backupब्याकअप
Balanceशेष
Balance due if paid by {0}{0} भित्र भुक्तानी गरेमा हुने शेष रकम
Balance at beginning of periodअवधिको शुरू ब्यालेन्स (शेष)
Balance at end of periodअवधिको अन्तिम शेष
Balancedमिलान भएको
Balance dueतिर्न बाँकी शेष
Balance Sheetब्यालेन्स शीट
Balance Sheet Accountवासलात खाता
Balance Sheet Built-in Accountपूर्वनिर्मित वासलात खाता
Balance Sheet Groupवासलात समूह
Bank accountबैङ्क खाता
Bank chargesबैङ्क शुल्क
Bank accountबैङ्क खाता
Bank Accountsबैङ्क खाताहरू
Bank Account Summaryबैङ्क खाता सारांश
Bank Reconciliationबैंक हिसाब मिलान
Bank Reconciliationsबैङ्क हिसाब मिलान
Bank Reconciliation Statementबैंक हिसाब मिलान वासलात
Bank ruleबैंक नियम
Bank Rulesबैंक नियमहरू
Base Currencyआधार मुद्रा
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.प्रविष्ट गरिएको उत्पादन आदेश अनुसार, कम्तिमा एक वस्तु उत्पादन तहमा सारिएको हुनुपर्दछ।
Batch Createएकमुष्ठ रचना
Batch Deleteएकमुष्ठ मेटाउनुहोस्।
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.एकमुष्ठ मेटाउने क्रममा हुनुहुन्छ। एकमुष्ट मेटाउनुभन्दा अघि आफ्नो डाटा ब्याकअप गर्न नबिर्सनुहोस्।
Batch Operationएकमुष्ठ सन्चालन
Batch Updateएकमुष्ठ अद्यावधिक गर्नुहोस्।
Billable expensesबीजकयोग्य खर्च
Billable expenses - costबीजकयोग्य खर्चहरू - लागत
Billable expenses - invoicedबीजकयोग्य खर्च - बीजक जारी भएको
Billable timeबीजकयोग्य समय
Billable time - invoicedबीजकयोग्य समय - बीजक बनेको
Billable expenseबीजकयोग्य खर्च
Billable Expensesबीजकयोग्य खर्चहरू
Billable Timeबीजकयोग्य समय
Billable time - movementबीजकयोग्य समय - चलन
Billable time adjustmentबीजकयोग्य समय मिलान
Billable Time Summaryबीजकयोग्य समय सारांश
Billing addressबिल पठाउने ठेगाना
Bill of materialsसामानको बीजक
Book valueबहीखाता मूल्य
Budgetबजेट
Built-in themeअन्तरनिहित स्वरूप
Bulk Updateएकमुष्ठ अद्यावधिक
Businessव्यापार
Business Nameव्यवसायको नाम
Business Detailsब्यावसाय विवरण
Businessesव्यवसाय
Business Identifierब्यवसाय परिचायक
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.भ्याट, प्यान,...इत्यादि।
Business Logoव्यवसायको प्रतीक चिन्ह
Byसम्म
Cancelरद्द गर्नुहोस
Capital Accountपूँजिगत खाता
Capital Accountsपूँजीगत हिसाब
Capital Accounts Summaryपूँजीगत हिसाब
Capital subaccountsपूँजिगत उप-हिसाब
Cash accountनगद खाता
Cash Accountsनगद खाता
Cash Account Summaryनगदी खाता सारांश
Cash & cash equivalentsनगद वा सो सरह
Cash at bankबैङ्कमा रहेको नगद
Cash at the beginning of the periodअवधिको शुरु नगद
Cash at the end of the periodअवधिको अन्तिम नगद
Cash basisनगद आधारमा
Cash on handहातमा रहेको नगद
Charge monthlyमहिनावारी लगत
Chart of Accountsखाता तालिका
Clearedफर्छ्यौट भएको
Cleared balanceउपलब्ध शेष
Cloneप्रतिरूप
Closing balanceजम्मा शेष
Closing balance after importआयातपछिको अन्तिम शेष
Closing balance as per balance sheetवासलात बमोजिमको अन्तिम शेष
Closing balance as per bank statementबैंक वासलात अनुसारको अन्तिम शेष
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?बैंक वासलात अनुसार,{1} को {0} को अन्तिम ब्यालेन्स के थियो?
Closing balance before importआयात अघिको अन्तिम शेष
Closing balancesअन्तिम शेष
Codeसङ्केत
Columnकलम
Column nameकलम शिर्षक
Columnsकलमहरू
Completedपूरा भएको
Computer equipmentकम्प्युटर उपकरण
Consideration receivedयाचिका प्राप्त भयो
Contactसम्पर्क
contains
Contentविषयवस्तु
Contributionयोगदान
Control accountनियन्त्रण खाता
Control Accountsनियन्त्रण खाता
Convertपरिवर्तन गर्नुहोस्।
Convert into bank accountबैङ्क खातामा रूपान्तर गर्नुहोस्।
Convert into cash accountनगदीखातामा रुपान्तर गर्नुहोस्।
Copiedनक्कल लिइयो।
Copy to clipboardक्लिपबोर्डमा नक्कल राख्नुहोस्।
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowस्प्रेडसिटबाट तथ्याङ्क नक्कल गरी तलको खण्डमा उतार्नुहोस्।
Copy toबोधार्थ
Cost adjustment to recover from negative inventoryनकारात्मक बस्तुगत सूचिबाट उत्रन गरिने लागत मिलान
Cost of salesविक्री खर्च
Countryमुलुक
Createसृजना गर्नुहोस्
Create & add anotherरचना गर्नुहोस् र अर्को थप्नुहोस्।
Create New Businessनयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्नुहोस्।
Creditक्रेडिट
Credit limitक्रेडिट सीमा
Credit Noteऋण टिप्पणी
Credit Notesशाख टिप्पणी
Currencyमुद्रा
Foreign exchange gains (losses)वैदेशिक विनिमय नाफा(नोक्सान)
Currentहालको
Current Balanceहालको शेष
Customस्वनिर्मित
Custom amortization expense accountस्वनिर्मित मूल्याङ्कन खर्च खाता
Custom depreciation expense accountस्वनिर्मित ह्रासकट्टी खर्च खाता
Customerग्राहक
Customersसेवाग्राही
Customer Statementग्राहक वासलात
Customer Statementsग्राहक वासलात
Customer Statements (Transactions)ग्राहक बीजकहरू (लेनदेन कारोबारहरू)
Customer Statements (Unpaid Invoices)ग्राहक बीजकहरू (भुक्तानी हुन बाँकि)
Customer Summaryग्राहक सारांश
Custom expense accountस्वनिर्मित खर्च खाता
Custom Fieldस्वनिर्मित खण्ड
Custom Fieldsस्वनिर्मित खण्डहरू
Custom income accountस्वनिर्मित आय खाता
Customizeआफै बनाउनुहोस
Custom Reportस्वनिर्मित प्रतिवेदन
Custom Reportsस्वनिर्मित प्रतिवेदनहरू
Custom templateस्वनिर्मित ढाँचा
Custom themeस्वनिर्मित स्वरूप
Custom titleस्वनिर्मित शिर्षक
Dateमिति
Date formatमितिको ढाँचा
daysदिनहरू
days after issue dateजारी मितिभन्दा {} दिनपछि
Debitडेविट
Debit Noteडेबिट नोट
Debit Notesडेबिट नोटहरू
Decimal placesदशमलव स्थान
Deductionकट्टी
Deduct withholding taxअग्रीम कर कट्टी घटाउनुहोस्।
Deleteमेटाउनुहोस्
Delivery addressवितरण ठेगाना
Delivery dateडेलिभरी मिति
Delivery Instructionsवितरण निर्देश
Delivery Noteवितरण टिप्पणी
Delivery Notesवितरण टिप्पणी
Depositदाखिला
Depreciationह्रासकट्टी
Depreciation Calculation Worksheetह्रासकट्टी गणना पाना
Depreciation daysमूल्यह्रास दिनहरू
Depreciation Entriesमूल्यह्रास प्रविष्टिहरू
Depreciation Entryमूल्यह्रास प्रविष्टि
Depreciation rateमूल्यह्रास दर
Descendingघट्दो दरमा
Descriptionविवरण
Discountछुट
Discrepancyविसंगति
Show custom field as a columnस्वनिर्मित खण्ड कलममा देखाउनुहोस्।
Show custom field on printed documentsस्वनिर्मित खण्डहरू छापामा देखाउनोस्
Date of disposalडिस्पोज गरिएको मिति
Disposalsडिस्पोजल
Disposedहटाइएको
Disposed fixed assetनिप्टान गरिएको अचल सम्पत्ति
Disposed intangible assetडिस्पोज गरिएको अमूर्त सम्पत्ति
does not containसमावेश भएको छैन
Donationsदान
Do not recodeपुनःसंकेत नगर्नुहोस्।
Downloadडाउनलोड
Drawingsझिकेको
Drop-down listतल-झर्ने सूचि
Due in {0} days{0} दिन भित्रमा चुक्ता हुनुपर्ने
Due todayआजसम्ममा चुक्ता हुनुपर्ने
Due tomorrowभोलिसम्ममा चुक्ता हुनुपर्ने
Due dateचुक्ता गर्नुपर्ने मिति
Early payment discountशिघ्र भुक्तानी छुट
Early payment discountsशिघ्र भुक्तानी छुटहरू
Earningsआय-आर्जनहरू
Editसम्पादन गर्नुहोस्।
Electricityबिजुली
Emailइमेल पठाउनुहोस
Email addressईमेल ठेगाना
Emailsई-मेलहरू
Email sending formatईमेल पठाउने ढाँचा
Email Settingsईमेल सेटिङ्ग
Email templateईमेल ढाँचा
Email Templatesई-मेल ढाँचाहरू
Employeeकर्मचारी
Employee clearing accountकर्मचारी क्लियरिङ खाता
Employeesकर्मचारीहरू
Employee Summaryकर्मचारी सारांश
Employer contributionरोजगारदाता योगदान
Emptyखाली
Entertainmentमनोरञ्‍जन
Equityसमता
Errorगल्ती
Everyहरेक
Exact amountयकीन रकम
Exchange rateविनिमय दर
Exchange Ratesविनिमय दरहरू
Exclude inventory items with no movementकुनै चाल बिनाको सूची वस्तुहरू बाहेक
Exclude zero balancesशून्य शेष बाहेक
Expense claimsखर्च दाबीहरू
Expense accountखर्च खाता
Expense Claimखर्च दाबी
Expense Claim Payersखर्च दाबी भुक्तानीकर्ता
Expense Claimsखर्च दाबीहरू
Payerदिने
Expense Claims Summaryखर्च दाबी सारांश
Expensesखर्च
Exportनिर्यात
Faxफ्याक्स
Featuresआयामहरू
Fill in data in your spreadsheet programतपाईंको स्प्रेडसिटमा तथ्याङ्क भर्नुहोस्।
Filterछान्नुहोस्।
Filter by custom fieldस्वनिर्मित खण्डबाट छान्नुहोस्।
Financial Statementsवित्तीय वासलात
Find & mergeखोज र मिलाऊ
Find & recodeखोज्नुहोस् र पुनःसंकेत गर्नुहोस्।
Finished itemसमाप्त वस्तु
First day of weekसप्ताहको पहिलो दिन
Fixed assetअचल सम्पत्ति
Fixed assets, at costस्थीर सम्पत्ति, लागत
Fixed assets - depreciationस्थीर सम्पत्ति ह्रासकट्टी
Fixed Assetअचल सम्पत्ति
Fixed Asset Depreciationअचल सम्पत्ति ह्रासकट्टी
Fixed Asset Disposalअचल सम्पत्ति व्यवस्थापन
Fixed Assetsअचल सम्पत्ति
Fixed assets, accumulated depreciationअचल सम्पत्ति, जम्मा ह्रासकट्टी
Fixed assets - loss on disposalस्थीर सम्पत्ति - डिस्पोजल नोक्सान
Fixed Asset Summaryअचल सम्पत्ति सारांश
Flat rateफ्लैट दर
Folderफोल्डर
Foldersफोल्डरहरू
Footerपादटिप्पणी
For the period from {0} to {1}{0} देखि{1} सम्ममा
Foreign Balanceवैदेशिक शेष
Foreign Currenciesविदेशी मुद्रा
Foreign Currencyवैदेशिक मुद्रा
Foreign exchange gainविदेशी विनिमय नाफा
Foreign exchange lossविदेशी विनिमय नोक्सान
Foreign Exchange Revaluationविदेशी विनिमय पुनर्मूल्याङ्कन
Form Defaultsनिर्धारित फाराम
Forumफोरम
Free Accounting Softwareनिशुल्क लेखा सफ्टवेर
Free Downloadनिशुल्क डाउनलोड
Freight-inमालसामान आगमन
Fromपठाउने
Fromदेखि
Full accessसम्पूर्ण पहूँच
Funds contributedयोगदान गरिएको कोष
Gain / Lossनाफा\नोक्सान
General Ledgerमूल बहीखाता
General Ledger Accountसामान्य बहिखाता
General Ledger Summaryसाधारण बहीखाता सारांश
General Ledger Transactionsमूल बहीखाता कारोबार
Goods Receiptजिन्सी रसीद
Goods Receiptsजिन्सी रसीदहरू
Gross payजम्मा तलब
Groupसमूह
Groups to collapseहटाउनुपर्ने समूहहरू
Guidesमार्गदर्शनहरू
Group by…समूहिकृत गर्नुहोस्
Order by…क्रम मिलाउनुहोस्।
Where…जहाँ
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} हरफ छोपिएको छ किनकि त्यहाँ{1} छैन।
Hide due dateचुक्ता गर्नुपर्ने मिति लुकाउनुहोस्
Hide total amountजम्मा रकम लुकाउनुहोस्।
Hostnameहोस्टनेम
Hourly rateप्रति घण्टा दर
Hoursघण्टा
If paid withinभित्रमा भुक्तानी गरियो भने
If bank account is:यदि बैंक खाता भएमा
Imageतस्वीर
Importतान्नुहोस्।
Import bank statementबैङ्कको वासलात तान्नुहेास्
Import Businessव्यवसाय तान्नुहोस्।
The file you are trying to import is invalidतपाईंले तान्न खोज्नुभएको फाइल असंगत छ।
Inactiveनिष्कृय
In-built Tax Codeअन्तरनिहित कर शिर्षक
Includes {0}{0}समावेस छ
Incomeआय
Inflowsआगमन
Insufficient Qtyअपर्याप्त परिमाण
Intangible assetअमूर्त सम्पत्ति
Intangible assets, at costअस्थीर सम्पत्ती, लागत
Intangible Assetअमूर्त सम्पत्ति
Intangible Asset Amortizationअमूर्त सम्पत्ति मूल्याङकन
Intangible Assetsअमूर्त सम्पत्ति
Intangible assets, accumulated amortizationअमूर्त सम्पत्ति, संचित मूल्याङ्कन
Intangible assets - amortizationअमूर्त सम्पत्ति - मूल्याङ्कन
Intangible assets - loss on disposalअमूर्त सम्पत्ति - निसर्ग नोक्सान
Intangible Asset Summaryअमूर्त सम्पत्ति सारांश
Inter Account Transferअन्तरखाता सरूवा
Inter Account Transfersअन्तरखाता सरूवा
Interest receivedप्राप्त ब्याज
Intervalअन्तरमा
Invalid username or password. Please try again.अनधिकृत प्रयोगकर्ता वा पासवर्ड!पुनः प्रयास गर्नुहोस्।
Inventory on handरहेको सामान
Inventory - costबस्तुगत सामान लागत
Inventory Itemसूचिगत सामान
Inventory Itemsहातको सामान
Inventory kitसूचिगत सामान
Inventory Kitsबस्तुगत सामानहरू
Inventory locationसूचिगत सामान स्थान
Inventory locationsसूचिगत वस्तु स्थान
Inventory Movementसामान चलन
Inventory Price Listवस्तुगत मूल्य सूचि
Inventory Profit Marginसामान नाफा मार्जिन
Inventory Quantity by Locationस्थान अनुसार वस्तु परिमाण
Inventory Quantity Summaryवस्तुगत परिमाण सारांश
Inventory - salesबस्तुगत सामान विक्री
Inventory Transferसूचिगत सामान चलान
Inventory Transfersसूचिगत सामान चलान
Inventory Value Summaryवस्तुगत मूल्य सारांश
Inventory Write-offबस्तुगत कटौति
Inventory Write-offsबस्तुगत सूचि कटौतिहरू
Invoiceविजक
Invoicedबीजक जारी भएको
Invoice dateबीजक मिति
Invoice numberविजक संख्या
Invoicesबीजकहरू
Invoice totalबीजक जम्मा
isहो
is betweenबीचमा छ
is checkedजाँचिएको छ।
is emptyखाली छ
is less thanभन्दा कम छ
is more thanभन्दा बढी छ।
is notहोइन
is not checkedजाँचिएको छैन।
is not emptyखाली छैन।
is not zeroशून्य छैन
Issue dateजारी मिति
is zeroशुन्य छ।
Itemवस्तु
Item codeवस्तुको सङ्केत
Item nameवस्तुको नाम
Journal Entriesजर्नल भाउचर
Journal Entryखाता प्रविष्टी
Labelलेबल
Languageभाषा
Largeठूलो
Last reconciliationपछिल्लो हिसाब मिलान
Late Payment Feesविलम्ब भुक्तानी शुल्कहरू
Late Payment Feeविलम्ब भुक्तानी शुल्क
Late payment feesबिलम्ब शुल्क
Layoutढाँचा
Learn Moreथप जान्नुहोस्
Legal feesकानुनी शुल्क
Lessघटाउने
Liabilitiesदायित्वहरू
Liability accountदायित्व खाता
Licenseअनुमति पत्र
Limited accessसीमित पहूँच
Lineहरफ
Locationस्थान
Lock Dateबन्द मिति
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.यदि बन्द मिति तोकियो भने, तोकिएको मिति वा सो भन्दा अगाडिको कारोबार असंशोधनीय (हेर्नमिल्नेमात्र) हुनेछ।
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.{0} बन्द मिति हो। यस मितिभन्दा पछिको कारोबार मात्र मेट्न वा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ।
Loginलग - इन
Logoutलग आउट
Marginमार्जिन
Mediumमध्यम
Mergeमिलाऊ
Message bodyपूर्ण म्यासेज
Minutesमिनेट
Mobileमोबाइल
Mondayसोमबार
Month(s)महिना(हरू)
Motor vehicle expensesगाडी भाडा तथा खर्च
Multiple ratesबिभिन्न दरहरू
Multi-user access is not available in desktop edition.बहु-प्रयोगकर्तालाई डेस्कटप संस्करण उपलब्ध छैन|
Nameनाम
Narrationबयान
Netखूद
Net assetsकुल सम्पत्ति
Net lossखूद नोक्सान
Net movementकुल चलन
Net profitखूद नाफा
Net profit (loss)कुल नाफा (नोक्सान)
Net increase (decrease) in cash heldखूद नगद वृद्धि(ह्रास)
Net payखूद तलब
Net Purchasesखूद खरीद
Net Salesखूद विक्री
Neverकहिल्यै पनि छैन
New Accountनयाँ खाता
New Foreign Currencyनयाँ वैदेशिक मुद्रा
New Amortization Entryनयाँ मूल्याङ्कन प्रविष्टी
New Attachmentनयाँ संलग्न
New Bank Accountनयाँ बैंक खाता
New Bank Reconciliationनयाँ बैङ्क हिसाब मिलान
New Bank Ruleनयाँ बैंक नियम
New Billable Timeनयाँ बीजकयोग्य समय
New Capital Accountनयाँ पूँजीगत खाता
New Cash Accountनयाँ नगद खाता
New Control Accountनयाँ नियन्त्रण खाता
New Credit Noteनयाँ शाख टिप्पणी
New Customerनयाँ ग्राहक
New Custom Fieldनयाँ स्वनिर्मित खण्ड
New Debit Noteनयाँ डेबिट नोट
New Delivery Noteनयाँ वितरण टिप्पणी
New Depreciation Entryनयाँ ह्रासकट्टी प्रविष्टी
New Employeeनयाँ कर्मचारी
New Exchange Rateनयाँ विनिमय दर
New Expense Claimनयाँ खर्च दाबी
New Fixed Assetनयाँ अचल सम्पत्ति
New Folderनयाँ फोल्डर
New Goods Receiptनयाँ जिन्सी रसीद
New Groupनयाँ समूह
New Intangible Assetनयाँ अमूर्त सम्पत्ति
New Inter Account Transferनयाँ अन्तरखाता सरूवा
New Inventory Itemनयाँ सूचिगत सामान
New Inventory Kitनयाँ सूचिगत सामान
New Inventory Locationनयाँ वस्तुस्थान
New Inventory Transferनयाँ सूचिगत सामान चलान
New Journal Entryनयाँ जरनल प्रविष्टी
New Late Payment Feeनयाँ बिलम्ब भुक्तानी शुल्क
New Non-inventory Itemनयाँ गैर सूचिगत वस्तु
New Paymentनयाँ भुक्तानी
New Payslipनयाँ तलब भुक्तानी
New Payslip Itemनयाँ तलब भुक्तानी विवरण
New Production Orderनयाँ उत्पादन आदेश
New Purchase Invoiceनयाँ खरीद विजक
New Purchase Orderनयाँ खरीद आदेश
New Purchase Quoteनयाँ खरीद उद्धरण
New Receiptनयाँ रसीद
New Recurring Journal Entryनयाँ दोहरिने जरनल प्रविष्टी
New Recurring Payslipनयाँ दोहरिने तलब भर्पाइ
New Recurring Purchase Invoiceनयाँ दोहरिने खरीद बीजक
New Recurring Sales Invoiceनयाँ दोहरिने बीजक
New Reportनयाँ प्रतिवेदन
New Report Transformationनयाँ प्रतिवेदन परिवर्तन
New Sales Invoiceनयाँ कर विजक
New Sales Orderनयाँ विक्री आदेश
New Sales Quoteनयाँ विक्री कोटेशन
New Special Accountनयाँ विशेष खाता
New Subaccountनयाँ उपखाता
New Supplierनयाँ आपूर्तिकर्ता
New Tax Codeनयाँ कर शिर्षक
New tax liabilityनयाँ कर दायित्व
New Themeनयाँ स्वरूप
New Totalनयाँ जम्मा
New Userनयाँ प्रयोगकर्ता
New Write-offनयाँ दाखिल खारेज
Nextअगाडी
Next issue dateअर्को जारी मिति
No due dateतिर्नुपर्ने मिति नभएको
No matches foundकुनै मेल देखिएन
Noneकुनै छैन
Non-inventory Itemगैर सुचिगत वस्तु
Non-inventory Itemsगैर सुचिगत वस्तुहरू
No pending deposits as at {0}{0} सम्ममा कुनै दाखिला बाँकी छैन
No pending withdrawals as at {0}{0} सम्ममा कुनै झिक्न बाँकी छैन।
No taxशून्य कर
Notesटिप्पणी
Not reconciledमिलान नभएको
Numberसंख्या
Number formatअंकको ढाँचा
Number of transactions already importedअघि नै तानिएका कारोबार संख्या
Number of transactions in the fileफाइलमा अवस्थित कारोबार संख्या
Number of transactions to importतान्नुपर्ने कारोबार संख्या
Offबन्द
Onखुला
One option per lineएक लाइनमा एक विकल्प मात्र
Only administrators can rename business name.प्रशासकले मात्र व्यवसायको नाम परिवर्तन गर्न सक्दछन्।
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programक्लिपबोर्डमा नक्कल राख्नुहोस्, त्यसपछि स्प्रेडसिटमा तथ्याङ्क उतार्नुहोस्।
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programक्लिपबोर्डमा नक्कल राख्नुहोस्, त्यसपछि स्प्रेडसिटमा कलम उतार्नुहोस्।
Opening balanceसुरुवात रकम
Optionalऐच्छिक
Options for drop-down listतल-झर्ने सूचिका विकल्पहरू
Order numberआदेश संख्या
Other movementsअन्य चलन
Outflowsवहिर्गमन
Overdueभाका नाघेको
Overdue yesterdayहिंजो भाका नाघेको
Overpaidअधिक भुक्तानी
Page {0} of {1}{1} पाना मध्ये {0} पाना
Paper sizeकागजको आकार
Paid in fullपूरा भुक्तानी भएको
Paid fromभुक्तानीकर्ता
Paid in advanceअग्रीम भुक्तानी भएको
Paragraph textएक हरफ अक्षर
Partial paymentआंशिक भुक्तान
Passwordपासवर्ड
Payeeलिने
Paymentभुक्तानी
Paymentsभुक्तानीहरू
Payroll liabilitiesतलब दायित्वहरू
Payslipभुक्तानी रसीद
Payslip Contribution Itemतलब योगदान विवरण
Payslip Contribution Itemsतलब योगदान विवरण
Payslip Deduction Itemतलब कट्टी विवरण
Payslip Deduction Itemsतलब कट्टी विवरण
Payslip Earnings Itemतलब आम्दानी विवरण
Payslip Earnings Itemsतलब आम्दानी विवरण
Payslip Itemsतलब भर्पाइ विवरण
Payslipsतलब भर्पाइ
Payslip Summaryतलब भर्पाई सारांश
Payslip Totals per Item and Employeeकुल पर्ची भुक्तान प्रति कर्मचारी र वस्तु
Pendingबाँकी
Pending depositsदाखिला बाँकी
Pending withdrawalsझिक्न बाँकी
Percentageप्रतिशत
Plainसादा
Plain textसामान्य अक्षर
Popularलोकप्रिय
Portप्रवेशमार्ग
Positionश्थिति
Preferencesछनौट
Printप्रिंट गर्नु
Printing and stationeryप्रिन्ट तथा स्टेशनरी
Production in progressउत्पादन चालु रहेको
Production Orderउत्पादन आदेश
Production Ordersउत्पादन आदेशहरू
Production stageउत्पादन चरण
Profitनाफा
Profit and Loss Statementनाफा-नोक्सान विवरण
Profit and Loss Statement Accountनाफा र घाटा विवरण खाता
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)नाफा नोक्सान वासलात (बजेट\खूद)
Profit and Loss Statement Built-in Accountपूर्वनिर्मित नाफा र नोक्सान खाता
Profit and Loss Statement Groupनाफा र घाटा विवरण समूह
Profit (loss)नाफा (घाटा)
Profit (loss) for the periodअवधिको नाफा(नोक्सान)
Purchase Invoiceखरीद विजक
Purchase Invoice Creditखरीद बीजक दायित्व
Purchase Invoicesखरीद विजकहरू
Purchase Orderखरीद आदेश
Purchase Ordersखरीद आदेश
Purchase priceखरीद मूल्य
Purchase Quoteखरीद उद्धरण
Purchase Quotesखरीदको लागि उद्धरणहरू
Purchasesखरीद
Qtyपरिमाण
Qty on handउपलब्ध परिमाण
Qty ownedभएको परिमाण
Qty to deliverदिनुपर्ने परिमाण
Qty to invoiceबीजक बनाउनुपर्ने परिमाण
Qty to receiveप्राप्य परिमाण
Quoteकोटेशन
Quote numberकोटेशन संख्या
Rateदर
Receiptआम्दानी
Payment or Receiptभुक्तानी वा आम्दानी
Receiptsरसीदहरू
Receipts & Paymentsभुक्तानी तथा आम्दानीहरू
Receipts & Payments Summaryभुक्तानी तथा आम्दानी सारांश
Received inमा प्राप्त
Reconciledहिसाब मिलान भएको
Recurring Journal Entriesदोहरिने जरनल प्रविष्टी
Recurring Journal Entryदोहरिने जरनल प्रविष्टी
Recurring Payslipदोहरिने तलब भर्पाइ
Recurring Payslipsदोहरिने तलब भर्पाइहरू
Recurring Purchase Invoiceदोहरिने खरीद बीजक
Recurring Purchase Invoicesदोहरिने खरीद बीजकहरू
Recurring Sales Invoiceदोहरिने विक्री बीजक
Recurring Sales Invoicesदोहरिने विक्री विजकहरू
Referenceसन्दर्भ
Refundफिर्ता
Remove Businessव्यवसाय हटाउनुहोस्।
Renameनाम परिवर्तन गर्नुहोस्।
Rename columnsकलमको नाम परिवर्तन गर्नुहोस्।
Rename reportप्रतिवेदनको नाम परिवर्तन गर्नुहोस्।
Rentभाडा
Repairs and maintenanceमर्मत तथा सम्भार
Reportsप्रतिवेदनहरू
Report Transformationप्रतिवेदन परिवर्तन
Report Transformationsप्रतिवेदन परिवर्तन
Requiredआवाश्यक
Restricted userसीमित प्रयोगकर्ता
Retained earningsआर्जित आम्दानी
Reverse chargedउल्टो शुल्क
Reverse signsअपलेखन चिन्ह
Roleभूमिका
Round downमुन्तिर शुन्यान्तर
Roundingशुन्यान्तर
Rounding expenseखर्च शून्यान्तर
Round off the totalजम्मालाई शुन्यान्तर गर्नुहोस्।
Round to nearestनजिकको शून्यान्तर
Sales priceविक्री मूल्य
Salesबिक्री
Sales Invoiceविक्री विजक
Sales Invoice Creditबिक्री बीजक दायित्व
Sales Invoicesविक्री विजकहरू
Sales Invoice Totals by Customerग्राहक अनुसार विक्री बीजक जम्मा
Sales Invoice Totals by Custom Fieldस्वनिर्मित खण्ड अनुसार विक्री बीजक जम्मा
Sales Invoice Totals by Itemवस्तु अनुसार विक्री बीजक जम्मा
Sales Orderविक्री आदेश
Sales Ordersविक्री आदेशहरू
Sales Quoteविक्री कोटेशन
Sales Quotesविक्री कोटेशन
Saturdayशनिबार
Schemaयोजना
Screenshotsस्क्रिनशटहरू
Searchखोज्नुहोस्
Searching ...खोजी जारी छ.....
Selectछान्नुहोस्।
Select file from your computerतपाईको कम्प्युटरबाट फाइल छान्नुहोस्
Sendपठाउनुहोस्।
Send a copy of every email to this addressहरेक इमेलको एक प्रति यस ठेगानामा पठाउनोस्।
Set Dateतय मिति
Set Periodअवधि तोक्नुहोस्।
Settingsसेटिङ्ग
Share of profitनाफाको हिस्सा
Show balances for specified periodतोकिएको अवधिको शेष देखाउनुहोस्।
Show totals for the periodउल्लेख अवधि को लागी कुल देखाउनुहोस्
sign reversedचिन्ह अपलेखन भयो।
Single line textएक लाइन अक्षर
Single rateएकल दर
Sizeआकार
Smallसानो
SMTP credentialsएस एम टि पि विवरण
SMTP server एस एम टि पि सर्भर
Special Accountविशेष खाता
Special Accountsविशेष खाताहरू
Start Dateशुरू मिति
Starting balanceशुरू शेष
Starting balance equityईक्विटी शुरू शेष
Starting Balancesशुरू शेषहरू
Statementवासलात
Statement balanceशेष वासलात
Statement of Changes in Equityइक्विटी परिवर्तन वासलात
Statusअवस्था
Sub Accountउप-लेखा
Subjectविषय
Sub-totalउप-जम्मा
Summaryसारांश
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.यो सारांशले मिति {1} मा शेष रहेको {0} देखि {1} सम्मको नाफा-नोक्सानको विवरणको वासलात देखाउँदछ।
Sundayआइतबार
Supplierआपूर्तिकर्ता
Suppliersआपूर्तिकर्ता
Supplier Statementsआपूर्तिकर्ता वासलात
Supplier Statements (Transactions)आपूर्तिकर्ता बीजकहरू (लेनदेन कारोबारहरू)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)आपूर्तिकर्ता बीजकहरू (भुक्तानी हुन बाँकि)
Supplier Summaryआपूर्तिकर्ता सारांश
Supportटेवा
Suspenseनखुलेको
Symbolसंकेत
Tabsट्याबहरू
Taxकर
Taxable Purchaseकरयोग्य खरीद
Taxable Purchases per Supplierप्रति आपूर्तिकर्ता करयोग्य खरीद
Taxable Saleकरयोग्य बिक्री
Taxable Sales per Customerप्रति ग्राहक करयोग्य बिक्री
Tax Amountकर रकम
Tax Auditकर हिसाब
Tax Codeकर शिर्षक
Tax Codesकर सङ्केतहरू
Tax liabilityकर दायित्व
Tax on Purchasesखरीद कर
Tax on Salesविक्री कर
Tax payableभुक्तानी योग्य कर
Tax rateकरको दर
Tax Reconciliationकर मिलान
Tax Summaryकर सारांश
Tax Transactionsकर कारोबार
Telephoneटेलिफोन
Terminationअन्त
Test email settingsइमेल सेटिङ्ग परीक्षण
Test message has been successfully sent.परीक्षण खबर सफलतापूर्वक पठाइएको छ।
Test Messageपरीक्षण म्यासेज
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsनिम्न प्रविष्टीहरूसंग सम्बन्धित भएकोले यो फाराम मेटाउन सकिदैन
Themeस्वरूप
Themesस्वरूप
There is at least one invoice with pending early payment discountशिघ्र भुक्तानी छुट रहेको कम्तिमा पनि एउटा बीजक बाँकी छ
There is at least one invoice with pending late payment feeकम्तिमा पनि एउटा बिलम्ब भुक्तानी शुल्क भएको बीजक छ।
There is one or more recurring invoices pending to be issuedदोहरिएको बीजक जारी गर्न अझै एउटा बाँकी छ।
There is one or more recurring journal entries pending to be createdएक वा बढी दोहरिने जरनल प्रविष्टी सिर्जना गर्न बाँकी छ।
There is at least one recurring payslip pending to be issuedकम्तिमा पनि एउटा दोहरिने तलब भर्पाई जारी गर्न बाँकी छ।
There are duplicates in this view.यस दृष्यमा दोहरिएका विवरण छन्।
This item can be purchasedयो वस्तु किन्न सकिन्छ
This item can be soldयो वस्तु बेच्न सकिन्छ
Time spentब्यतीत समय
Titleशिर्षक
Toलाई
Toसम्म
Todayआज
Totalजम्मा
Total assetsजम्मा सम्पत्ति
Total costजम्मा लागत
Total creditsजम्मा लिने
Total debitsजम्मा दिने
Total equityकूल इक्विटी
Total liabilities & equityजम्मा दायित्च एवम् इक्विटी
Total {0}जम्मा{0}
Total contributionsजम्मा योगदानहरू
Total deductionsजम्मा कट्टीहरू
Total Purchasesकूल खरीद
Total Salesकूल बिक्री
Transactionकारोबार
Transactionsकारोबार
Transaction typeकारोबारको किसिम
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.यसमा {1} मिति भन्दा पछि भएका {0} कारोबार हिसाब गरी देखाइएका छैनन्।
Transferसार्नुहोस्।
Trial Balanceट्रायेल ब्यालेन्स
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.बहु-प्रयोगकर्ता पहुँच र अन्य सुविधाकालागि क्लाउड संस्करण प्रयास/प्रयोग गर्नुहोस्।
Typeकिसिम
Unbalancedमिलान नभएको
Uncategorizedअवर्गीकृत
Uncategorized transactionsअवर्गीकृत कारोबार
Undoपूर्ववत् गराउनुहोस्।
Uninvoicedबीजक जारी नभएको
Unit Nameएकाईको नाम
Unit priceएकाई मूल्य
Unnamedबेनामी
Unpaid invoicesभुक्तानी हुन बाँकि बीजकहरू
Unspecifiedनतोकिएको
Unspecified locationअनिर्दिष्ट स्थान
Untilसम्म
Until further noticeअर्को सूचना नभएसम्म
Updateअपडेट
Update data in your spreadsheet programतपाईंको स्प्रेडसिटमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुहोस्।
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.तपाईंले नयाँ संस्करणको म्यानेजरले चलाईसकेको फाइल खोल्न खोज्‍नुभएको जस्तो लाग्यो। म्यानेजरको नयाँ संस्करणमा स्तरोन्नति गर्नुहोस् र यो फाइल खोल्नुहोस्।
Userप्रयोगकर्ता
Usernameप्रयोगकर्ताको नाम
User Permissionsप्रयोगकर्ता अनुमति
Usersप्रयोगकर्ताहरू
Value on handउपलब्ध मूल्य
Viewहेर्नुहोस्
Wages & salariesज्याला तथा तलबहरू
Websiteवेबसाइट
Week(s)हप्ता(हरू)
Withdrawalझिकेको
Withholding taxअग्रीम कर कट्टी
Withholding tax receiptअग्रीम करकट्टी रसीद
Withholding tax receivableप्राप्य अग्रिम करकट्टी
Write-offदाखिल खारेज
Write-onदाखिल
Written-offकट्टी गरिएको
{0} Crलिने {0}
{0} days{0} दिन
{0} Drदिने {0}
{0} transactions{0} कारोबार
{0}h{0} घण्टा
{0}m{0} मिनेट

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally