English to Dutch Translation
EnglishDutch
1-30 days overdue1-30 dagen te laat
1 day1 dag
31-60 days overdue31-60 dagen te laat
61-90 days overdue61-90 dagen te laat
90+ days overdue90 of meer dagen te laat
... and description containsen omschrijving bevat
... then allocate tovervolgens toewijzen aan
{0} days overdue{0} dagen te laat
AccountRekening
Accounting feesBoekhoud kosten
Accounting methodBoekhoudkundige methode
Accounts payableCrediteuren
Accounts receivableDebiteuren
Accrual basisTransactiebasis
Accumulated amortizationCumulatieve Afschrijving
Accumulated depreciationCumulatieve Afschrijvingen
Acquisition costAanschafwaarde
ActionAktie
ActiveActivum
ActualWerkelijk
Actual balanceActueel saldo
AddBij
Add BusinessBedrijf toevoegen
Add comparative columnVoeg een kolom toe om te vergelijken
AdditionsToename
Add lineVoeg regel toe
Add non-inventory cost into productionWijs "niet-voorraadkosten" toe aan productie
AddressAdres
Adjusted BalanceGecorrigeerd Saldo
Adjusted closing balance as per bank statementGecorrigeerd eindsaldo conform bankafschrift
AdjustmentsAanpassingen
AdministratorBeheerder
Advertising and promotionReclame en promotie
Aged PayablesOpenstaande Schulden
Aged ReceivablesOpenstaande Vorderingen
Aliasalias
Error. Please complete all fields.Fout. Vul alle velden volledig in.
AllocationToewijzing
AmortizationAfschrijvingen
Amortization Calculation WorksheetWorksheet Afschrijvingsberekening
Amortization daysDagen Afschrijving
Amortization EntriesJournaalposten Afschr. Immat. Activa
Amortization EntryJournaalpost Afschrijving
Amortization rateAfschrijvingspercentage
AmountBedrag
Amount paidBetaald Bedrag
Amount receivedOntvangen Bedrag
Amounts are tax inclusiveBedragen zijn inclusief BTW
Amount to payTe betalen bedrag
Application DataProgrammagegevens
ArchivedGearchiveerd
Are you sure?Weet u het zeker?
As at {0}Op {0}
AscendingOplopend
AssetsActiva
At costKostprijs
AttachmentBijlage
AttachmentsBijlagen
Audit TrailControletraject
Authorized byGeautoriseerd door
AutomaticAutomatisch
Available creditBeschikbaar krediet
Average costGemiddelde kosten
BackTerug
BackupBack-up
Remember to always backup your business before executing any batch operationsVergeet niet om altijd een backup van uw bedrijf te maken vóór het uitvoeren van een bulk-actie
BalanceSaldo
Balance dueVerschuldigd Saldo
Balance due if paid by {0}Verschuldigd saldo indien betaald per {0}
Balance at beginning of periodBalans aan het begin van de periode
Balance at end of periodBalans aan het einde van de periode
BalancedIn evenwicht
Balance SheetBalans
Balance Sheet AccountBalansrekening
Balance Sheet Built-in AccountIngebouwde Balansrekening
Balance Sheet GroupBalansgroep
Bank accountBankrekening
Bank chargesBankkosten
Bank accountBankrekening
Bank AccountsBankrekeningen
Bank Account SummaryOverzicht Bankrekening
Bank ReconciliationBankafstemming
Bank ReconciliationsBankafstemmingen
Bank Reconciliation StatementAfstemming Rekening-Courant Bank
Bank ruleBank regel
Bank RulesBank Regels
Base CurrencyBasisvaluta
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Gebaseerd op de ingevoerde productieorders moet minimaal een voorraad-item de productiefase hebben bereikt
Batch CreateIn Bulk Aanmaken
Batch DeleteIn Bulk Verwijderen
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.U staat in de modus om een reeks gegevens te verwijderen. Denk er aan om altijd een backup van uw gegevens te maken voordat u de verwijder actie start.
Batch OperationBatch Operatie
Batch UpdateIn Bulk Bijwerken
Billable expensesFactureerbare kosten
Billable expenses - costFactureerbare kosten - kosten
Billable expenses - invoicedFactureerbare kosten - gefactureerd
Billable timeFactureerbare tijd
Billable time - invoicedFactureerbare tijd - gefactureerd
Billable expenseFactureerbare kosten
Billable ExpensesFactureerbare Kosten
Billable TimeFactureerbare Tijd
Billable time - movementFactureerbare tijd - mutatie
Billable time adjustmentFactureerbare tijd - correctie
Billable Time SummaryOverzicht Factureerbare Tijd
Billing addressFactuuradres
Bill of materialsMateriaalbon
Book valueBoekwaarde
BudgetBegroting
Built-in themeMeegeleverd sjabloon
Bulk UpdateIn Bulk Bijwerken
BusinessBedrijf
Business NameBedrijfsnaam
Business DetailsBedrijfsgegevens
BusinessesBedrijven
Business IdentifierBedrijfsidentificatie
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.Btw-nummer XXX XXX XXX, KvK-nummer XXX XXX XXX, Bankrekeningnummer XXX XXX XXX enz.
Business LogoBedrijfslogo
ByPer
CancelAnnuleren
Capital AccountKapitaalrekening
Capital AccountsKapitaalrekeningen
Capital Accounts SummaryOverzicht Kapitaalrekeningen
Capital subaccountsKapitaal-subrekeningen
Cash basisKasbasis
Cash accountKasrekening
Cash AccountsKasrekeningen
Cash Account SummaryOverzicht Kasrekening
Cash & cash equivalentsLiquide Middelen
Cash at bankBanksaldo
Cash at the beginning of the periodLiquide Middelen aan het begin van de periode
Cash at the end of the periodLiquide Middelen aan het einde van de periode
Cash on handKasgeld
Charge monthlyMaandelijks doorbelasten
Chart of AccountsRekeningschema
ClearedVrijgegeven
Cleared balanceGoedgekeurd saldo
CloneDupliceren
Closing balanceEindsaldo
Closing balance after importEindsaldo na importeren
Closing balance as per balance sheetEindsaldo conform de balans
Closing balance as per bank statementEindsaldo conform het bankafschrift
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Wat is het eindbedrag van {0} op {1} volgens het bankafschrift?
Closing balance before importEindsaldo vóór importeren
Closing balancesEindsaldi
CodeCode
ColumnKolom
Column nameKolomnaam
ColumnsKolommen
CompletedGereed
Computer equipmentComputerapparatuur
Consideration receivedOntvangen vergoeding
ContactContact
containsbevat
ContentInhoud
ContributionBijdrage
Control accountTussenrekening
Control AccountsTussenrekeningen
ConvertOverzetten
Convert into bank accountOverzetten naar bankrekening
Convert into cash accountOverzetten naar kasrekening
CopiedGekopieerd
Copy to clipboardKopieer naar het klembord
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopieer gegevens van een spreadsheet en plak deze in het tekstveld hieronder
Copy toKopieer naar
Cost adjustment to recover from negative inventoryCorrectiekosten aanpassing/herstel van negatieve voorraad
Cost of salesKostprijs Verkopen
CountryLand
CreateAanmaken
Create & add anotherMaak aan en voeg nieuwe toe
Create New BusinessNieuw bedrijf aanmaken
CreditCredit
Credit limitKredietlimiet
Credit NoteCreditnota
Credit NotesCrediteringen
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Valutawinsten (verliezen)
CurrentHuidig
Current BalanceHuidig Saldo
CustomEigen
Custom amortization expense accountAfschrijvingskosten
Custom depreciation expense accountAfschrijvingskosten
Custom expense accountEigen kostenrekening
Custom income accountEigen omzetrekening
Custom titleEigen titel
CustomerDebiteur/Klant
CustomersDebiteuren/Klanten
Customer StatementRekeningoverzicht Debiteur/Klant
Customer StatementsRekeningoverzichten Debiteuren/Klanten
Customer Statements (Transactions)Debiteur/Klant Overzichten (Transacties)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Debiteur/Klant Overzichten (Onbetaalde Facturen)
Customer SummaryOverzicht Debiteur/Klant
Custom FieldEigen Veld
Custom FieldsEigen Velden
CustomizeAanpassen
Custom ReportEigen Overzicht
Custom ReportsEigen Overzichten
Custom templateEigen sjabloon
Custom themeEigen sjabloon
DateDatum
Date formatDatum format
Date of disposalDatum van desinvestering
daysdagen
days after issue datedagen na transactiedatum
DebitDebet
Debit NoteDebetnota
Debit NotesDebetnota's
Decimal placesDecimalen
DeductionInhouding
Deduct withholding taxTrek de bronbelasting af
DeleteVerwijderen
Delivery addressAfleveradres
Delivery dateAfleverdatum
Delivery InstructionsAfleverinstructies
Delivery NotePakbon
Delivery NotesPakbonnen
DepositStorting
DepreciationAfschrijving
Depreciation Calculation WorksheetWorksheet Berekening Afschrijvingen
Depreciation daysAantal dagen afschrijving
Depreciation EntriesJournaalposten Afschr. Vaste Activa
Depreciation EntryJournaalpost Afschrijving
Depreciation rateAfschrijvingspercentage
DescendingAflopend
DescriptionBeschrijving
DiscountKorting
DiscrepancyVerschil
DisposalsDesinvesteringen
DisposedVerwijderd
Disposed intangible assetVervreemd Immaterieel Vast Activum
Disposed fixed assetVervreemd Vast Activum
does not containbevat niet
DonationsDonaties/Giften
Do not recodeNiet hercoderen
DownloadDownload
DrawingsOpnames
Drop-down listKeuzelijst
Due dateVervaldatum
Due in {0} daysVervalt in {0} dagen
Due todayVervalt vandaag
Due tomorrowVervalt morgen
Early payment discountVroege betalingskorting
Early payment discountsVroege betalingskortingen
EarningsVerdiensten
EditBewerken
ElectricityElektriciteit
EmailE-mail
Email addressE-mailadres
EmailsE-mails
Email sending formatE-mail verzend-format
Email SettingsE-mailinstellingen
Email templateE-mail sjabloon
Email TemplatesE-mail Sjablonen
EmployeeWerknemer
Employee clearing accountWerknemer rekening
EmployeesWerknemers
Employee SummaryWerknemers Overzicht
Employer contributionWerkgeversbijdrage
EmptyLeeg
EntertainmentEntertainment
EquityEigen Vermogen
ErrorFout
EveryIedere
Exact amountPrecieze bedrag
Exchange rateWisselkoers
Exchange RatesWisselkoersen
Exclude inventory items with no movementSluit voorraadartikelen zonder transacties uit
Exclude zero balancesSluit nul-saldi uit
Expense claimsOnkostendeclaraties
Expense accountKostenrekening
Expense ClaimOnkostendeclaratie
Expense Claim PayersDeclaratie Betalers
Expense ClaimsOnkostendeclaraties
PayerBetaler
Expense Claims SummaryOverzicht Declaraties
ExpensesUitgaven
ExportExporteren
FaxFax
FeaturesKenmerken
Fill in data in your spreadsheet programVoer gegevens in uw spreadsheet programma in
FilterFilter
Filter by custom fieldFilter op eigen veld
Financial StatementsFinanciële Overzichten
Find & mergeZoeken en samenvoegen
Find & recodeZoeken & hercoderen
Finished itemEindproduct
First Day of WeekEerste dag van de week
Fixed assetVast Activum
Fixed assets, at costVaste Activa, aanschafprijs
Fixed assets - depreciationVaste Activa - Afschrijvingen
Fixed AssetVast Activum
Fixed Asset DepreciationVast Activum Afschrijving
Fixed Asset DisposalDesinvestering Vast Activum
Fixed AssetsVaste Activa
Fixed assets, accumulated depreciationVaste Activa - Cumulatieve Afschrijving
Fixed assets - loss on disposalVaste activa - Boekverlies desinvestering
Fixed Asset SummaryOverzicht Vaste Activa
Flat rateVast tarief
FolderMap
FoldersMappen
FooterVoettekst
For the period from {0} to {1}Voor de periode van {0} t/m {1}
Foreign BalanceSaldo Vreemde Valuta
Foreign CurrenciesVreemde Valuta
Foreign CurrencyVreemde Valuta
Foreign exchange gainKoerswinst
Foreign exchange lossKoersverlies
Foreign Exchange RevaluationVreemde Valuta Herwaardering
Form DefaultsStandaardformulieren
ForumGebruikersforum
Free Accounting SoftwareGratis Boekhoud Software
Free DownloadGratis Download
Freight-inVrachtkosten Inkomende Goederen
FromVan
FromVan
Full accessVolledige toegang
Funds contributedStortingen
Gain / LossWinst / Verlies
General LedgerGrootboek
General Ledger AccountGrootboekrekening
General Ledger SummaryGrootboek Overzicht
General Ledger TransactionsGrootboektransacties
Goods ReceiptGoederen Ontvangst
Goods ReceiptsGoederen Ontvangsten
Gross payBruto Betaling
GroupGroep
Group ByRangschik op
Groups to collapseGroepen om samen te voegen
GuidesHandleidingen
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rijen verborgen omdat ze {1} niet bevatten
Hide due dateVerberg vervaldatum
Hide total amountVerberg het totaalbedrag
HistoryHistorie
HostnameHostnaam
Hourly rateUurtarief
HoursUren
If bank account is:Als de bankrekening is
If paid withinIndien betaald binnen
ImageAfbeelding
ImportImporteren
Import business from a fileImporteer een bedrijf vanuit een bestand
Import business from a URLImporteer een bedrijf vanuit een URL
Import bank statementImporteer bankoverzicht
Import BusinessBedrijf importeren
The file you are trying to import is invalidHet bestand dat u probeert te importeren is ongeldig
InactiveInactief
In-built Tax CodeIngebouwde BTW-tarieven
Includes {0}Inclusief {0}
IncomeInkomsten
InflowsInkomsten
Insufficient QtyOnvoldoende hoeveelheid
Intangible assetImmaterieel Vast Activum
Intangible assets, at costImmateriële Activa, aanschafprijs
Intangible AssetImmateriëel Vast Activum
Intangible Asset AmortizationImmateriële Vaste Activa - Afschrijvingen
Intangible AssetsImmateriële Vaste Activa
Intangible assets, accumulated amortizationImmateriële Vaste Activa - Cumulatieve Afschrijving
Intangible assets - amortizationAfschrijving Immateriële Vaste Activa
Intangible assets - loss on disposalImmateriële Vaste activa - Boekverlies desinvestering
Intangible Asset SummaryOverzicht Immateriële Activa
Inter Account TransferInterne Overboeking
Inter Account TransfersInterne Overboekingen
Interest receivedOntvangen rente
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord. Probeer het nog eens.
Inventory on handMagazijnvoorraad
Inventory - costKostprijs Verkopen Voorraad Artikelen
Inventory ItemVoorraadartikel
Inventory ItemsVoorraad Artikelen
Inventory kitVoorraadpakket
Inventory KitsVoorraadpakketten
Inventory locationVoorraadlocatie
Inventory locationsVoorraadlocaties
Inventory MovementVoorraadmutaties
Inventory Price ListVoorraad prijslijst
Inventory Profit MarginWinstmarge op Voorraad
Inventory Quantity by LocationHoeveelheid Voorraad per Locatie
Inventory Quantity SummaryOverzicht Aantallen in Voorraad
Inventory - salesOmzet Voorraadartikelen
Inventory TransferVoorraadverplaatsing
Inventory TransfersVoorraadverplaatsingen
Inventory Value SummaryOverzicht Voorraadwaarde
Inventory Write-offAfschrijving Voorraad
Inventory Write-offsAfschrijvingen Voorraad
InvoiceFactuur
InvoicedGefactureerd
Invoice dateFactuurdatum
Invoice numberFactuurnummer
InvoicesFacturen
Invoice totalFactuurbedrag
isis
is betweenligt tussen
is checkedis gecontroleerd
is emptyis leeg
is less thanis minder dan
is more thanis meer dan
is notis ongelijk
is not checkedis niet gecontroleerd
is not emptyis niet leeg
is not zerois ongelijk nul
is zerois gelijk aan nul
Issue dateTransactiedatum
ItemRegel
Item codeArtikelcode
Item nameNaam artikel
Journal EntriesMemoriaalboekingen
Journal EntryMemoriaalboeking
LabelLabel
LanguageTaal
LargeGroot
Last reconciliationLaatste afstemming
Late Payment FeesToeslagen te late betaling
Late Payment FeeToeslag te late betaling
Late payment feesToeslagen te late betaling
LayoutOpmaak
Learn MoreLees meer
Legal feesJuridische kosten
LessAf
LiabilitiesPassiva
Liability accountSchuldenrekening
LicenseLicentie
Limited accessBeperkte toegang
LineRegel
LocationLocatie
Lock DateBlokkeerdatum
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Als de blokkeerdatum is ingevoerd, dan worden alle transacties op of voor die datum als "alleen-lezen" getoond
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.De blokkeerdatum is ingesteld op {0}. Alleen transacties na deze datum kunnen worden bijgewerkt of worden verwijderd.
LoginInloggen
LogoLogo
LogoutUitloggen
MarginMarge
MaxMax
MediumGemiddeld
MergeSamenvoegen
Message bodyBerichttekst
MinutesMinuten
MobileMobiel
MondayMaandag
Month(s)Maand(en)
Motor vehicle expensesAutokosten
Multiple ratesMeerdere tarieven
Multi-user access is not available in desktop edition.Toegang door meerdere gebruikers is niet beschikbaar in de desktopversie.
NameNaam
NarrationToelichting
NetNa
Net assetsNetto Vermogenswaarde
Net lossNettoverlies
Net movementNetto mutatie
Net profitNettowinst
Net profit (loss)Nettowinst (verlies)
Net increase (decrease) in cash heldNetto Toename (Afname) van de Liquide Middelen
Net payNetto Betaling
Net PurchasesNetto Inkopen
Net SalesNetto Omzet
NeverNooit
New AccountNieuwe Grootboekrekening
New Foreign CurrencyNieuwe Vreemde Valuta
New Amortization EntryNieuwe Afschrijvingsregel
New AttachmentNieuwe Bijlage
New Bank AccountNieuwe Bankrekening
New Bank ReconciliationNieuwe Bankafstemming
New Bank RuleNieuwe Bank Regel
New Billable TimeFactureerbare tijd - nieuwe transactie
New Capital AccountNieuwe Kapitaalrekening
New Cash AccountNieuwe Kasrekening
New Control AccountNieuwe Tussenrekening
New Credit NoteNieuwe Creditnota
New CustomerNieuwe Debiteur/Klant
New Custom FieldNieuw Eigen Veld
New Debit NoteNieuwe Debetnota
New Delivery NoteNieuwe Pakbon
New Depreciation EntryNieuwe Afschrijving
New EmployeeNieuwe werknemer
New Exchange RateNieuwe Wisselkoers
New Expense ClaimNieuwe Onkostendeclaratie
New Expense Claim PayerNieuwe declarant
New Fixed AssetNieuw Vast Activum
New FolderNieuwe Map
New Goods ReceiptNieuwe Goederen Ontvangst
New GroupNieuwe Groep
New Intangible AssetNieuw Immateriëel Activum
New Inter Account TransferNieuwe Interne Overboeking
New Inventory ItemNieuw Voorraadartikel
New Inventory KitNieuw Voorraadpakket
New Inventory LocationNieuwe Voorraadlocatie
New Inventory TransferNieuwe Voorraadverplaatsing
New Journal EntryNieuwe Memoriaalboeking
New Late Payment FeeNieuwe toeslag te late betaling
New Non-inventory ItemNieuw Niet-voorraadartikel
New PaymentNieuwe Betaling
New PayslipNieuwe Loonstrook
New Payslip ItemNieuw Loonstrook Item
New Production OrderNieuwe Productieorder
New Purchase InvoiceNieuwe Inkoopfactuur
New Purchase OrderNieuwe Inkooporder
New Purchase QuoteNieuwe Inkoop Offerte
New ReceiptNieuwe Ontvangst
New Recurring Journal EntryNieuwe Terugkerende Journaalpost
New Recurring PayslipNieuwe Terugkerende Loonstrook
New Recurring Purchase InvoiceNieuwe Terugkerende Inkoopfactuur
New Recurring Sales InvoiceNieuwe Terugkerende Verkoopfactuur
New ReportNieuw Rapport
New Report TransformationNieuwe Rapport Transformatie
New Sales InvoiceNieuwe Verkoopfactuur
New Sales OrderNieuwe Verkooporder
New Sales QuoteNieuwe Verkoopofferte
New Special AccountNieuwe Bijzondere Rekening
New SubaccountNieuwe Subrekening
New SupplierNieuwe Crediteur/Leverancier
New Tax CodeNieuw BTW-tarief
New tax liabilityNieuwe belastingschuld
New ThemeNieuw Sjabloon
New TotalNieuw Totaal
New Tracking CodeNieuwe Traceercode
New UserNieuwe Gebruiker
New Write-offNieuwe Afschrijving
NextVolgende
Next issue dateNieuwe transactiedatum
No due dateGeen vervaldatum
No matches foundGeen overeenkomsten gevonden
NoneGeen
Non-inventory ItemNiet-voorraadartikel
Non-inventory ItemsNiet-voorraadartikelen
No pending deposits as at {0}Geen lopende stortingen per {0}
No pending withdrawals as at {0}Geen lopende opnamen per {0}
No taxGeen BTW
NotesOpmerkingen
Not reconciledNiet afgestemd
NumberAantal
Number formatGetal format
Number of transactions already importedAantal reeds geïmporteerde transacties
Number of transactions in the fileAantal transacties in het bestand
Number of transactions to importAantal te importeren transacties
OffUit
OnAan
One option per lineEén optie per regel
Only administrators can rename business name.Alleen de beheerder kan de bedrijfsnaam wijzigen
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programOpen de gegevens in uw spreadsheetprogramma
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programOpen een nieuw sjabloon in uw spreadsheetprogramma
Opening balanceBeginsaldo
OptionalOptioneel
Options for drop-down listOpties voor keuzelijst
Order ByOp volgorde van
Order numberBestelnummer
Other movementsOverige mutaties
OutflowsUitgaven
OverdueAchterstallig
Overdue yesterdayGisteren vervallen
OverpaidTe veel betaald
Page {0} of {1}Pagina {0} van {1}
Paper sizePapierformaat
Paid in fullVolledig betaald
Paid fromBetaald van
Paid in advanceVooruitbetaald
Paragraph textParagraaf tekst
Partial paymentGedeeltelijke betaling
PasswordWachtwoord
PayeeOntvanger
PaymentBetaling
PaymentsBetalingen
Payroll liabilitiesLoon & Salaris Gerelateerde Schulden
PayslipLoonstrook
Payslip Contribution ItemItem Loonstrook Bijdrage
Payslip Contribution ItemsItems Loonstrook Bijdragen
Payslip Deduction ItemItem Loonstrook Inhouding
Payslip Deduction ItemsItems Loonstrook Inhoudingen
Payslip Earnings ItemItem Loonstrook Inkomen
Payslip Earnings ItemsItems Loonstrook Inkomsten
Payslip ItemsLoonstrook Items
PayslipsLoonstroken
Payslip SummaryLoonstrook Overzicht
Payslip Totals per Item and EmployeeTotalen Salarisstrook per regel en medewerker
PendingLopend
Pending depositLopende storting
Pending depositsLopende stortingen
Pending withdrawalLopende opname
Pending withdrawalsLopende opnamen
PercentagePercentage
Permitted ActionsToegestane acties
PlainGewoon
Plain textTekst zonder opmaak
PopularPopulair
PortPoort
PositionPositie
PreferencesVoorkeuren
PrintPrinten
Printing and stationeryDrukwerk en kantoorartikelen
Production stageProductie fase
Production in progressIn productie
Production OrderProductieorder
Production OrdersProductieorders
ProfitWinst
Profit and Loss StatementWinst- en Verliesrekening
Profit and Loss Statement AccountWinst- en Verliesrekening
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Winst- en Verliesrekening (Werkelijk versus Begroting)
Profit and Loss Statement Built-in AccountIngebouwde Winst- en Verliesrekening
Profit and Loss Statement GroupWinst- en Verliesrekening Groep
Profit (loss)Winst (verlies)
Profit (loss) for the periodWinst (verlies) voor de periode
Purchase InvoiceInkoopfactuur
Purchase Invoice CreditCredit Inkoopfactuur
Purchase InvoicesInkoopfacturen
Purchase OrderInkooporder
Purchase OrdersInkooporders
Purchase priceInkoopprijs
Purchase QuoteInkoop Offerte
Purchase QuotesInkoop Offertes
PurchasesAankopen
QtyAantal
Qty on handAanwezige hoeveelheid
Qty ownedAantal in eigendom
Qty to deliverAantal te leveren
Qty to invoiceHoeveelheid om te factureren
Qty to receiveTe ontvangen aantal
QuoteOfferte
Quote numberOfferte nummer
RateTarief
ReceiptOntvangst
Payment or ReceiptBetaling of Ontvangst
ReceiptsOntvangsten
Receipts & PaymentsOntvangsten & Betalingen
Receipts & Payments SummaryOverzicht Ontvangsten & Betalingen
Received inOntvangen in
ReconciledAfgestemd
Recurring Journal EntriesTerugkerende Journaalposten
Recurring Journal EntryTerugkerende Journaalpost
Recurring PayslipTerugkerende Loonstrook
Recurring PayslipsTerugkerende Loonstroken
Recurring Purchase InvoiceTerugkerende Inkoopfactuur
Recurring Purchase InvoicesTerugkerende Inkoopfacturen
Recurring Sales InvoiceTerugkerende Verkoopfactuur
Recurring Sales InvoicesTerugkerende Verkoopfacturen
ReferenceReferentienr.
RefundTerugbetaling
Remove BusinessBedrijf verwijderen
RenameNaam wijzigen
Rename columnsHernoem de kolommen
Rename reportHernoem het rapport
RentHuur
Repairs and maintenanceReparaties en onderhoud
ReportsRapporten
Report TransformationRapport Transformatie
Report TransformationsRapport Transformaties
Request for QuotationOfferte-aanvraag
RequiredVereist
Restricted userGebruiker met beperkte rechten
Retained earningsNiet uitgekeerde winst
Reverse chargedVerlegde heffing
Reverse signsTekens omkeren
RoleRol
Round downRond af naar beneden
RoundingAfronding
Rounding expenseAfrondingkosten
Round off the totalRond het totaal af
Round to nearestRond af op dichtst bijliggend getal
SalesVerkopen
Sales InvoiceVerkoopfactuur
Sales Invoice CreditCredit Verkoopfactuur
Sales InvoicesVerkoopfacturen
Sales Invoice Totals by CustomerTotaal van Verkoopfacturen per Klant
Sales Invoice Totals by Custom FieldTotaal van Verkoopfacturen per Eigen Veld
Sales Invoice Totals by ItemTotaal van Verkoopfacturen per Item
Sales OrderVerkooporder
Sales OrdersVerkooporders
Sales priceVerkoopprijs
Sales QuoteVerkoopofferte
Sales QuotesVerkoopoffertes
SaturdayZaterdag
SchemaSchema
ScreenshotsSchermafdrukken
SearchZoeken
Searching ...Bezig met zoeken...
SelectSelecteer
Select file from your computerSelecteer een bestand op uw computer
SendVerzend
Send a copy of every email to this addressZend een kopie van alle emailberichten naar dit adres
Set DateStel de datum in
Set PeriodStel periode in
SettingsInstellingen
Share of profitWinstverdeling
Show totals for the periodToon periode-totalen
Show account codesToon rekeningcodes
Show balances for specified periodToon saldi voor de opgegeven periode
Show custom field as a columnToon "eigen veld" als een kolom
Show custom field on printed documentsGeef "eigen veld" op geprinte documenten weer
sign reversedomgekeerd teken
Single rateEnkel tarief
Single line textEnkele regel tekst
SizeGrootte
SmallKlein
SMTP credentialsSMTP Referenties
SMTP serverSMTP server
Special AccountBijzondere Rekening
Special AccountsBijzondere Rekeningen
Start DateStartdatum
Starting balanceBeginsaldo
Starting balance equityBeginsaldo Eigen Vermogen
Starting BalancesBeginsaldi
StatementRekeningoverzicht
Statement balanceSaldo overzicht
Statement of Changes in EquityOverzicht van Mutaties in Eigen Vermogen
StatusStatus
Sub AccountSub-Rekening
SubjectOnderwerp
Sub-totalSubtotaal
SummaryOverzicht
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Dit is een samenvatting van de balans op {1} en de verlies en winst voor de periode van {0} tot {1}
SundayZondag
SupplierCrediteur/Leverancier
SuppliersCrediteuren/Leveranciers
Supplier StatementsRekeningoverzichten Crediteuren
Supplier Statements (Transactions)Rekeningoverzicht Crediteuren (Transacties)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Rekeningoverzicht Crediteuren (Onbetaalde Facturen)
Supplier SummaryOverzicht Leverancier
SupportOndersteuning
SuspenseTussenrekening
SymbolSymbool
TabsTabbladen
TaxBTW
Tax liabilityBelastingverplichting
Taxable PurchaseBelastbare Inkoop
Taxable Purchases per SupplierBelaste Inkopen per Leverancier
Taxable SaleBelastbare Verkoop
Taxable Sales per CustomerBelastbare Omzet per Debiteur/Klant
Tax AmountBelastingbedrag
Tax AuditBelastingcontrole
Tax CodeBTW-tarief
Tax CodesBTW-tarieven
Tax on PurchasesBelasting over Aankopen
Tax on SalesBelasting over de Omzet
Tax payableAf te dragen BTW
Tax rateBelastingtarief
Tax ReconciliationBTW-overzicht (samenvatting)
Tax SummaryBTW-overzicht
Tax TransactionsBTW Transacties
TelephoneTelefoon
TerminationBeëindiging
Test email settingsTest Email Instellingen
Test message has been successfully sent.Testbericht is succesvol verzonden.
Test MessageTestbericht
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsHet formulier kan niet worden verwijderd want er wordt naar verwezen in de volgende transacties
ThemeSjabloon
ThemesSjablonen
There is at least one invoice with pending early payment discountEr is minimaal één factuur met een openstaande vroege betalingskorting
There is at least one invoice with pending late payment feeEr is tenminste één factuur met een nog openstaande "toeslag te late betaling"
There is one or more recurring invoices pending to be issuedEr is minstens een terugkerende factuur die wacht om te worden vervaardigd
There is one or more recurring journal entries pending to be createdEr moet nog minimaal één terugkerende journaalpost worden aangemaakt
There is at least one recurring payslip pending to be issuedEr is ten minste één herhaal-salarisstrook die nog moet worden verwerkt
There are duplicates in this view.Er staan duplicaten in dit overzicht!
This item can be purchasedDit artikel kan worden gekocht
This item can be soldDit artikel kan worden verkocht
Time spentBestede Tijd
TimestampTijdstempel
TitleTitel
ToAan
Tot/m
TodayVandaag
TotalTotaal
Total assetsTotaal Activa
Total costTotale kosten
Total creditsTotaal credit
Total debitsTotaal debet
Total equityTotaal Eigen Vermogen
Total liabilities & equityTotaal Vreemd & Eigen Vermogen
Total {0}Totaal {0}
Total contributionsTotale Bijdragen
Total deductionsTotale Inhoudingen
Total PurchasesTotale Inkopen
Total SalesTotale Omzet
Tracking CodeTraceercode
Tracking CodesTraceercodes
Tracking Exception ReportAfwijkingenrapportage
TransactionTransactie
TransactionsTransacties
Transaction typeTransactie type
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Er zijn {0} transacties gedateerd na {1} daarom worden deze niet verwerkt in dit overzicht.
TransferOverboeken naar
Trial BalanceProefbalans
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Probeer de cloudversie voor toegang met meerdere gebruikers en andere voordelen.
TypeType
UnbalancedNiet in evenwicht
UncategorizedNiet gecategoriseerd
Uncategorized transactionsNiet gecategoriseerde transacties
UndoOngedaan maken
UninvoicedNog te factureren
Unit priceEenheidsprijs
Unit NameEenheid Naam
UnnamedNaamloos
Unpaid invoicesOnbetaalde facturen
UnspecifiedOngespecificeerd
Unspecified locationOngespecificeerde locatie
Untilt/m
Until further noticeTot nader order
UpdateBijwerken
Update data in your spreadsheet programGegevens in uw spreadsheet programma bijwerken
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Kennelijk probeert u een bestand te openen dat al geopend is geweest in een nieuwere versie van Manager. Installeer de nieuwste versie van Manager en probeer het opnieuw.
UserGebruiker
UsernameGebruikersnaam
User PermissionsGebruikersrechten
UsersGebruikers
Value on handAanwezige Waarde
ViewWeergeven
Wages & salariesLonen & Salarissen
WebsiteWebsite
Week(s)We(e)k(en)
WhereWaarbij
WithdrawalOpname
Withholding taxBronbelasting
Withholding tax receiptOntvangst bronbelasting/voorheffing
Withholding tax receivableTe Ontvangen Bronbelasting
Write-offAfschrijven
Write-onHerwaarderen
Written-offAfgeboekt
{0} Cr{0} Cr
{0} days{0} dagen
{0} Dr{0} Db
{0} transactions{0} transacties
{0}h{0} h
{0}m{0} min

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2020 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally