English to Sinhala Translation
EnglishSinhala
1-30 days overdueදින 1 ත් 30 ත් අතර කල් ඉක්ම වූ
1 day 1දවස
31-60 days overdueදින 31 ත් 60 ත් අතර කල් ඉක්ම වූ
61-90 days overdueදින 61 ත් 90 ත් අතර කල් ඉක්ම වූ
90+ days overdueදින 90 ට වැඩි කල් ඉක්ම වූ
{0} days overdueදින {0} කල් ඉක්ම වූ
Accountගිණුම්
Show account codesගිණුමක් සං කේතය පෙන්වන්න
Accounting feesගිණුම්කරණ ගාස්තු
Accounting methodගිණුම් ක්‍ර‍මය
Accounts payableගෙවිය යුතු ශේෂ
Accounts receivableලැබිය යුතු ශේෂ
Accrual basisඋපචිත පදනම
Accumulated amortizationසමුච්චිත ක්රමක්ෂය
Accumulated depreciationසමුච්චිත ක්ෂය වීම
Actual balanceසැබෑ ඉතිරි
Addඑකතු කරන්න
Add comparative columnසංසන්දනාත්මක තීරුවක් එක්
Additionsඑකතු
Add lineරේඛාව එක් කරන්න rēkhāva ek karanna
Add non-inventory cost into productionනිෂ්පාදනයට බඩු තොග නොවන පිරිවැය එකතු කරන්න
Addressලිපිනය
Adjustmentsගැලපුම්
Advertising and promotionදැන්වීම් සහ ප්‍රචාරණය
Aged Payablesපැරණි ගෙවීම්
Aged Receivablesපැරණි ලැබිම්
Allocationවෙන්කරන්න
Amountමුදල
Amount paidගෙවූ මුදල
Amounts are tax inclusiveප්රමාණයක් බදු ඇතුලත් වේ
Amount to payගෙවීමට මුදල
Are you sure?ඔබට විශ්වාසද?
As at {0}{0} දිනට
Assetsවත්කම්
At costවියදමින්
Authorized byවිසින් බලයලත්
Automaticස්වයංක්රීය
Available creditලබා ගත හැකි ණය
Average costසාමාන්ය වියදම
Backආපසු
Backupබැකප්
Balanceශේෂය
Balance at beginning of periodකාලය ආරම්භයේ දී ශේෂ
Balance at end of periodකාලය අවසානයේ දී ඉතිරි
Balancedසමබර
Balance dueහිග ශේෂය
Balance Sheetශේෂ පත්‍රය
Bank accountබැංකු ගිණුම
Bank chargesබැංකු ගාස්තු
Bank accountබැංකු ගිණුම
Bank Reconciliationබැංකු සැසඳුම්
Bank Reconciliation Statementබැංකු සැසඳුම් ප්රකාශය
Bank ruleබැංකු පාලනය
Bank Rulesබැංකු නීති රීති
Base Currencyමූලික ව්යවහාර මුදල්
Batch Createකණ්ඩායම නිර්මාණය කරන්න
Batch Deleteකණ්ඩායම මකන්න
Batch Updateකණ්ඩායම යාවත්කාලීන
Billable expensesබිල්ගත කළ හැකි වියදම්
Billable timeබිල්ගත කළ හැකි කාලය
Billable time - invoicedබිල්ගත කළ හැකි කාලය - ඉන්වොයිස්
Billable expenseබිල්ගත කළ හැකි වියදම්
Billable Expensesබිල්ගත කළ හැකි වියදම්
Billable Timeබිල්ගත කළ හැකි කාල
Billable time - movementබිල්ගත කළ හැකි කාලය - ව්යාපාරය
Billable time adjustmentබිල්ගත කළ හැකි කාලය ගැලපුම්
Billing addressබිල්පත් ලිපිනය
Bill of materialsද්රව්ය බිල
Book valueපොත් වටිනාකම
Bulk Updateතොග යාවත්කාලීන
Business Detailsව්‍යාපාරික විස්තර
Business Identifierව්යාපාරික හඳුන්වනය
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.VAT XXX XXX XXX
Business Logoව්‍යාපාරික ලෝගුව
Byවිසින්
Cancelඅවලංගු කරන්න
Capital Accountප්රාග්ධන ගිණුම
Capital Accountsප්රාග්ධන ගිණුම්
Capital Accounts Summaryප්රාග්ධන ගිණුම් සාරාංශය
Capital subaccountsප්රාග්ධන උප ගිණුම්
Cash accountමුදල් ගිණුම
Cash Accountsමුදල් ගිණුම්
Cash & cash equivalentsමුදල් සහ මුදල් සමාන
Cash at the beginning of the periodකාලය ආරම්භයේ දී මුදල්
Cash at the end of the periodකාලය අවසානයේ දී මුදල්
Cash basisමුදල් පදනම
Charge monthlyභාර මාසික
Chart of Accountsගිණුම් සටහන්
Clearedඑළි පෙහෙළි
Cloneපරිගණක ක්රිඩාවට සමාන
Closing balanceඅවසාන ශේෂය
Closing balance as per balance sheetශේෂ පත්රය අනුව ඉතිරි වැසීම
Closing balance as per bank statementබැංකු ප්රකාශය අනුව ඉතිරි වැසීම
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?{1} බැංකු ප්රකාශය අනුව වන විට {0} භාරගන්නා අවසන් ශේෂ වූයේ කුමක්ද?
Closing balancesවසා ශේෂයන්
Codeසං කේතය
Column nameවැනි තීරුෙවහි නම
Computer equipmentපරිගණක උපාංග
Contactඅමතන්න
Contributionදායකත්වය
Control accountපාලන ගිණුම
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowපැතුරුම් පතක් දත්ත පිටපත් කර පහත පෙළ ක්ෂේත්රය තුලට ඇලවීම
Copy toපිටපත සඳහා
Cost adjustment to recover from negative inventoryසෘණ බඩු තොග සොයා ගැනීමට පිරිවැය ගැලපුම්
Cost of salesවිකුණුම් මිල
Createනිර්මාණය කරන්න
Create & add anotherතවත් නිර්මාණය සහ එකතු
Creditණය
Credit limitණය සීමාව
Credit Noteක්රෙඩිට් සටහන
Credit Notesබැර සටහන්
Currencyමුදල්
Foreign exchange gains (losses)විදේශ විනිමය ලාභ ( පාඩු )
Currentවත්මන්
Customඅක්රීය පෙන්වන්න
Customerපාරිභෝගිකයා
Customersපාරිභෝගිකයින්
Customer Statementපාරිභෝගික ප්රකාශය
Customer Statementsපාරිභෝගික ප්රකාශන
Custom Fieldරේගු FieldsCustom ක්ෂේත්ර
Custom Fieldsරේගු ෆීල්ඩ්ස්
Customizeඅභිරුචිකරණය කරන්න
Custom Reportවාර්තා වෙනස් හැකි
Custom Reportsවාර්තා වෙනස් හැකි
Dateදිනය
daysදින
days after issue dateනිකුත් කල දිනය පසු දින
Debitහර
Debit Noteහරපත
Debit Notesහර සටහන්
Deductionඅඩු කිරීම්
Deleteමකන්න
Delivery addressසැපයුම් ලිපිනය
Delivery dateසැපයුම් දිනය
Delivery Instructionsසැපයුම් උපදෙස්
Delivery Noteසැපයුම් සටහන
Delivery Notesසැපයුම් සටහන්
Depreciationක්ෂය
Descriptionවිස්තරය
Discountවට්ටම්
Show custom field as a columnතීරුවක් ලෙස රිසිකළ ක්ෂේත්රය පෙන්වන්න
Show custom field on printed documentsමුද්රණය ලේඛන මත රිසිකළ ක්ෂේත්රය පෙන්වන්න
Date of disposalබැහැර කිරීමේ දිනය
Disposalsබැහැර
Disposed fixed assetබැහැර කරන ලද ස්ථාවර වත්කම්
Disposed intangible assetබැහැර කරන අස්පර්ශනීය වත්කම්
Donationsආධාර
Do not recoderecode එපා
Drawingsගණුම්
Drop-down listපතන ලැයිස්තුව
Due in {0} days{0} දිනකින් දිය යුතු
Due todayඅද දිනට දිය යුතු
Due tomorrowභෙට දිනට දිය යුතු
Due dateගෙවිය යුතු දිනය
Earningsඉපැයීම්
Editසංස්කරණය කරන්න
Electricityවිදුලිය
Emailවිද්‍යුත් තැපෑල
Email addressවිද්‍යුත් තැපෑල
Emailsවිද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ
Email sending formatවිද්‍යුත් තැපෑල මගින් යැවීමේ ආකෘතිය
Email SettingsEmail සැකසුම්
Email template ඊ-තැපැල් සැකිල්ල
Email Templatesවිද්යුත් ආකෘති පත්ර
Employeeසේවක
Employee clearing accountEmployee clearing account
Employeesසේවක
Employer contributionසේවා යෝජකයා දායකත්වය
Emptyහිස්
Entertainmentවිනෝදය සඳහා
Equityප්‍රාග්ධනය
Errorදෝෂය
Everyසෑම
Exchange rateවිනිමය අනුපාතය
Exchange Ratesවිනිමය අනුපාත
Expense claimsවියදම් කරන මා ෙවත
Expense accountවියදම් ගිණුම
Expense Claimවියදම් හිමිකම්
Expense Claim Payersවියදම් හිමිකම් ගෙවන්නන්
Expense Claimsවියදම් හිමිකම්
Payerගෙවන්නා
Expense Claims Summaryවියදම් හිමිකම් Summar
Expensesවියදම්
Exportඅපනයන
Faxෆැක්ස්
Fill in data in your spreadsheet programඔබගේ පැතුරුම්පත් ක්රමලේඛය දත්ත පුරවන්න
Financial Statementsමුල්ය ප්රකාශනය
Find & mergeසොයන්න සහ ඒකාබද්ධ
Find & recodeසොයන්න සහ recode
Finished itemඅවසන් අයිතමය
Fixed assets - depreciationස්ථාවර වත්කම් - ක්ෂය
Fixed Assetඉස්තාවර වත්කම්
Fixed Asset Depreciationස්ථාවර වත්කම් ක්ෂය
Fixed Asset Disposalස්ථාවර වත්කම් බැහැර
Fixed Assetsස්ථාවර වත්කම්
Fixed assets, accumulated depreciationස්ථාවර වත්කම් , සමුච්චිත ක්ෂය වීම
Fixed assets - loss on disposalස්ථාවර වත්කම් - බැහැර ගැලපීම මත
Fixed Asset Summaryස්ථාවර වත්කම් සාරාංශය
Footerපාදකය
For the period from {0} to {1}දක්වා කාලය සඳහා
Foreign exchange gainවිදේශ විනිමය ලාභය
Foreign exchange lossForeign exchange loss
Freight-inනැව් බඩු ප්රවාහනකරු - තුළ
Fromසිට
Fromසිට
Full accessපූර්ණ පිවිසුමක්
Funds contributedදායක මුදල්
General Ledgerපොදු ලෙජරය
General Ledger Summaryපොදු ලෙජර සාරංශය
General Ledger Transactionsපොදු ලෙජරය ගනුදෙනු
Gross payදළ වැටුප්
Groupසමූහය
{0} rows hidden because they do not contain {1}ඒවායේ අඩංගු නැති නිසා සඟවා පේළි
Hourly rateපාදකව මිල
Hoursපැය
Import bank statementආනයන බැංකු ප්රකාශයක්
Inactiveඅක්රීය
In-built Tax CodeIn- ඉදි බදු සංග්රහය
Includes {0}{0} ඇතුලත්
Incomeආදායම්
Inflowsගලා ඒම්
Intangible Assetඅස්පර්ශනීය වත්කම්
Intangible Asset Amortizationඅස්පර්ශනීය වත්කම් කමක්ෂය
Intangible Assetsඅස්පෘශ්ය වත්කම්
Intangible assets, accumulated amortizationඅස්පෘශ්ය වත්කම් , ක්රමක්ෂය
Intangible assets - amortizationඅස්පෘශ්ය වත්කම් - ක්රමක්ෂය
Intangible assets - loss on disposalඅස්පෘශ්ය වත්කම් - බැහැර ගැලපීම මත
Interest receivedපොළී ලැබීම්
Intervalපරතරය
Invalid username or password. Please try again.වලංගු නොවන පරිශීලක නාමය හෝ මුරපදය. කරුණාකර නැවත උත්සාහ කරන්න.
Inventory on handඅතැති භාණ්ඩ
Inventory - costබඩු තොග - වියදම
Inventory Itemබඩු තොග අයිතමය
Inventory Itemsබඩු තොග අයිතම
Inventory kitබඩු තොග කට්ටලය
Inventory Kitsබඩු තොග කිට්ස්
Inventory Movementබඩු තොග ව්යාපාරය
Inventory Profit Marginබඩු තොග ලාභ සීමා
Inventory Quantity Summaryබඩු තොග ප්රමාණ ව්යාපාරය
Inventory - salesබඩු තොග - අලෙවි
Inventory Value Summaryබඩු තොග අගය ව්යාපාරය
Inventory Write-offබඩු තොග ලියන්න ලකුණු
Inventory Write-offsබඩු තොග කපාහැරීම්
Invoiceඉන්වොයිසිය
Invoicedඉන්වොයිසියක්
Invoice dateඉන්වොයිසි දිනය
Invoice numberඉන්වොයිස් අංකය
Invoice totalමුළු ඉන්වොයිසිය
Issue dateනිකුත් කළ දිනය
Itemවර්ගය
Item codeඅයිතමය සං කේතය
Item nameඅයිතමය නාමය
Journal Entriesජර්නල් සටහන්
Journal Entryලෙජර සටහන්
Labelලේබලය
Largeමහා
Late payment feesමුදල් ගෙවීම ප්රමාද ගාස්තු
Learn Moreවැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
Legal feesනීතිමය ගාස්තු
Lessඅඩු
Liabilitiesවගකීම්
Liability accountවගකීම් ගිණුම්
Limited accessසීමා සහිත ප්රවේශ
Lock Dateඅගුලු දිනය
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.අගුලු දිනය දක්වා නොමැති නම්, අගුලු දිනට හෝ ඊට පෙර දිනැති සියලු ගනුදෙනු කියවීමට පමණක් වනු ඇත.
Loginඇතුළු වීම
Logoutඉවත් වන්න
Marginආන්තිකය
Mediumමධ්යම
Mergeඒකාබද්ධ කරන්න
Message bodyලිපිය
Minutesමිනිත්තු
Mobileජංගම දුරකථනය
Month(s)මාස
Motor vehicle expensesරථවාහන වියදම්
Multi-user access is not available in desktop edition.බහු- පරිශීලක පිවිසුම් ඩෙස්ක්ටොප් සංස්කරණය දී ලබාගත නොහැක.
Nameනම
Narrationවිස්තර කිරීම
Netශුද්ධ
Net assetsදල වත්කම්
Net lossදල අලාභය
Net movementශුද්ධ ව්යාපාරය
Net profitදල ලාභය
Net profit (loss)දල ලාභය (අලාභය)
Net increase (decrease) in cash heldමුදල් ශුද්ධ වැඩිවීමක් ( අඩු ) පැවති
Net payශුද්ධ වැටුප්
Net Purchasesශුද්ධ මිලදී ගැනීම්
Net Salesශුද්ධ විකුණුම්
New Accountනව ගිණුම
New Amortization Entryනව කමක්ෂය සටහන්
New Bank Ruleනව බැංකු පාලනය
New Billable Timeනව බිල්ගත කළ හැකි කාල
New Capital Accountනව ප්රාග්ධන ගිණුම
New Cash Accountනව මුදල් ගිණුමක්
New Credit Noteනව ක්රෙඩිට් සටහන
New Customerනව පාරිභෝගික
New Custom Fieldනව රේගු ක්ෂේත්ර
New Delivery Noteනව සැපයුම් සටහන
New Depreciation Entryනව ක්ෂය සටහන්
New Employeeනව සේවක
New Expense Claimනව වියදම් හිමිකම්
New Fixed Assetනව ස්ථාවර වත්කම්
New Groupනව සමූහ
New Intangible Assetනව අස්පර්ශනීය වත්කම්
New Inventory Itemනව තොග අයිතමය
New Inventory Kitනව තොග කිට්
New Journal Entryනව ජර්නල් සටහන්
New Payslipනව Payslip
New Payslip Itemනව Payslip අයිතමය
New Production Orderනව නිෂ්පාදන නියෝග
New Purchase Invoiceනව මිලදී ගැනීමේ ඉන්වොයිසිය
New Purchase Orderනව මිලදී ගැනීමේ නියෝගයක්
New Receiptනව කුවිතාන්සිය
New Recurring Payslipනව පුනරාවර්තනය වැටුප් ස්ලිප්
New Recurring Sales Invoiceනව පුනරාවර්තනය විකුණුම් ඉන්වොයිසිය
New Reportනව වාර්තාවක්
New Sales Invoiceනව විකුණුම් ඉන්වොයිසය
New Sales Orderනව විකුණුම් නියෝග
New Sales Quoteනව විකුණුම් Quote
New Subaccountනව උප ගිණුමක්
New Supplierනව භාණ්ඩ සැපයුම්කරු
New Tax Codeනව බදු සං කේතය
New tax liabilityනව බදු වගකීම්
New Totalනව මුළු
New Userනව පරිශීලකයන්
New Write-offනව ලියන්න ලකුණු
Nextඊළඟ
Next issue dateඊළඟට නිකුත් කල දිනය
No due dateදිය යුතු දිනයක් නොමැත
No matches found සොයාගත්තේ නැත
Noneකිසිවක් නැත
No pending deposits as at {0}{0} වන විට විභාග වෙමින් කිසිදු තැන්පතු නොමැත
No pending withdrawals as at {0}{0} වන විට විභාග වෙමින් කිසිදු ආපසු ගැනුම් නොමැත
No taxකිසිදු බදු
Notesසටහන්
OffOff
Onමත
One option per lineඑක් පේළියකට එක් විකල්පය
Opening balanceආරම්භක ශේෂය
Optionalවිකල්ප
Options for drop-down listපහතට ෙය වන ල ස් සඳහා විකල්ප
Order numberඇනවුම් අංකය
Other movementsවෙනත් ව්යාපාර venat vyāpāra
Outflowsගලා ඒමටත්
Overdueකල් පසු වු kal pasu vu
Overdue yesterdayපෙර දින කල් ඉක්ම වූ
Overpaidවැඩිපුර ගෙවූ
Page {0} of {1}පිටුව
Paper sizePaper size
Paid in fullසම්පූර්ණයෙන් ගෙවන ලදී
Paid fromසිට ගෙවනු
Paid in advance අත්තිකාරම් ගෙවා
Paragraph textඡේද පෙළ
Passwordරහස්‍ය පදය
Payeeලබන්නා
Paymentsගෙවීම
Payroll liabilitiesවැටුප් වගකීම්
Payslipවැටුප් කුවිතාන්සියේ
Payslip Contribution Itemවැටුප් කුවිතාන්සියේ දායකත්වය අයිතමය
Payslip Contribution Itemsගෙවීමට ස්ලිප් දායකත්වය අයිතම
Payslip Deduction Itemවැටුප් කුවිතාන්සියේ අඩු අයිතමය
Payslip Deduction Itemsගෙවීමට ස්ලිප් අඩු අයිතම
Payslip Earnings Itemවැටුප් කුවිතාන්සියේ ඉපැයීම් අයිතමය
Payslip Earnings Itemsගෙවීමට ස්ලිප් ඉපැයීම් අයිතම
Payslip Itemsවැටුප් කුවිතාන්සියේ අයිතම
PayslipsPayslips
Payslip Summaryවැටුප් කුවිතාන්සියේ සාරාංශය
Pendingවිභාග වෙමින්
Pending depositsවිභාග වෙමින් තැන්පතු
Pending withdrawalsවිභාග වෙමින් කිසිදු ආපසු ගැනුම්
Popularජනප්රිය
Portport
Positionතත්ත්වය
Printමුද්‍රණය
Printing and stationeryමුද්‍රණ කටයුතු
Production Orderනිෂ්පාදනය නියෝග
Production Ordersනිෂ්පාදනය නියෝග
Profitලාභයක්
Profit and Loss Statementලාභ සහ අලාභ ප්‍රකාශය
Profit (loss) for the periodආදායම එම කාලය ( අලාභ)
Purchase Invoiceගැනුම් ඉන්වොයිසය
Purchase Invoicesමිලදී ඉන්වොයිසි
Purchase Orderගැණුම් ඇණවුම
Purchase Ordersමිලදී ගැනීමේ නියෝග
Purchasesමිලදී ගැනීම්
Qtyප්‍රමාණය
Qty on handඅතට යවන ලද
Quoteඋපුටා
RateRate
Receiptsලැබීම්
Received inලැබී
Reconciledසංහිඳියාවකට
Recurring Payslipපුනරාවර්තනය වැටුප් ස්ලිප්
Recurring Payslipsපුනරාවර්තනය වැටුප් ස්ලිප්
Recurring Sales Invoiceනැවත නැවත විකුණුම් ඉන්වොයිසිය nævata nævata vi
Recurring Sales Invoicesවිකුණුම් ඉන්වොයිසි නැවත
Referenceයොමුව
Refundමුදල් ආපසු
Rentකුලිය
Repairs and maintenanceඅලුත්වැඩියා හා නඩත්තු කටයුතු
Reportsවාර්තා
Retained earningsඉදිරියට ගෙන ආ ආදායම්
Round downපහළ වටය
Roundingවරදවා වටහා
Rounding expenseඑය යයි වරදවා වටහා වියදම්
Round to nearestළඟම ඇති වටය
Salesවිකුණුම්
Sales Invoiceවිකුණුම් ලේඛනය
Sales Invoicesවිකුණුම් ඉන්වොයිස
Sales Orderවිකුණුම් නියෝගය
Sales Ordersවිකුණුම් නියෝග
Sales Quoteවිකුණුම් Quote
Sales Quotesවිකුණුම් Quotes
Searchසෝදිසි කරන්න
Searching ...සොයා ..
Select file from your computerලිපි ගොණුව ඔබගේ පරිගණකයෙන් තෝරාගන්න
Send a copy of every email to this addressමෙම ලිපිනය වෙත සෑම ඊ-තැපැල් පිටපතක් යවන්න
Set Periodset කාලය
Settingsමෙහෙයුම්
Share of profitලාභය මෙම දැන්වීම
Show balances for specified periodනිශ්චිත කාලයක් සඳහා ශේෂයන් පෙන්වන්න
Single line textතනි මාර්ගය පෙළ
Smallකුඩා
Start Dateආරම්භක දිනය
Starting balanceඉතිරි ආරම්භ it
Starting balance equityඉතිරි කොටස් ආරම්භ
Starting Balancesආරම්භක ශේෂයන්
Statementප්රකාශය
Statement of Changes in Equityකොටස් වෙනස් ප්රකාශයක්
Statusතත්වය
Sub Accountඋප ගිණුම්
Subjectවිෂය
Sub-totalදළ එකතුව
Summaryසාරාංශය
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.සාරාංශය සිට දී සහ කාලය සඳහා ලාභ සහ අලාභ ප්රකාශයක් ලෙස ශේෂ පත්රය පෙන්වන්න සකස්
Supplierසැපයුම්කරු
Suppliersභාණ්ඩ සපයන්නන්
Supplier Statementsසැපයුම්කරු ප්රකාශ
Suspenseදෙගිඩියාවෙන්
Taxබදු
Tax Auditබදු විගණනය
Tax Codeබදු සං කේතය
Tax Codesබදු අංක
Tax liabilityබදු වගකීම්
Tax payableෙගවිය යුතු බදු
Tax Reconciliationබදු ප්රතිසන්ධාන
Tax Summaryබදු සාරාංශය
Tax Transactionsබදු ගනුදෙනු
Telephoneදුරකථනය
Test email settingsටෙස්ට් ඊ-තැපැල් සැකසීම්
Test Messageටෙස්ට් පණිවුඩය
There are duplicates in this view.මෙම දැක්ම අනුපිටපත් ඇත.
Time spentගත කරන කාලය
Titleශීර්ෂය
Toවෙත
Toවෙත
Todayඅද
Totalඑකතුව
Total creditsහර එකතුව
Total debitsබැර එකතුව
Total equityමුළු කොටස්
Total {0}එකතුව {0}
Total contributionsමුළු දායකත්වයන්
Total deductionsමුළු අඩු කිරීම්
Total Purchasesසම්පූර්ණ මිලදී ගැනීම්
Total Salesමුළු විකුණුම්
Transactionගණුදෙනුව
Transactionsගනුදෙනු
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.ඔවුන් මෙම දැක්ම ගිණුම්ගත නොමැත පසු දිනැති ගනුදෙනු ඇත.
Trial Balanceශේෂ පිරික්සුම
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.බහු- පරිශීලක පිවිසුම් හා වෙනත් ප්රතිලාභ වෙනුවෙන් cloud සංස්කරණය උත්සාහ කරන්න.
Typeවර්ගය
Unbalancedඅසමබර
Uncategorized වර්ගීකරණය නොමැත
Uncategorized transactionsUncategorized ගනුදෙනු
Undoආපසු කරන්න
Uninvoiced අවලංගු ඉන්වොයිසියක්
Unit Nameඒකකය නම
Unit priceඒකකයක මිල
Unnamedනිර්නාමික
Unpaid invoicesනොගෙවූ ඉන්වොයිස් පත්ර
Untilතුරු
Updateයාවත්කාලීනය
Update data in your spreadsheet programඔබගේ පැතුරුම්පත් ක්රමලේඛය දත්ත යාවත්කාලීන
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.එය ඔබ අනුවාදයක් දැනටමත් ප්රවේශය කර ඇති ගොනුවක් විවෘත කිරීමට උත්සාහ කරන බව පෙනේ. නවතම අනුවාදය සඳහා වැඩිදියුණු කිරීම සහ මෙම ගොනුව විවෘත කිරීමට උත්සාහ
Userපරිශීලකයා
Usernameපරිශීලක නාමය
User Permissionsපරිශීලක අවසර
Usersපරිශීලකයන්
Value on handඅතට අගය
Viewබලන්න
Wages & salaries වැටුප් සහ වේතන
Week(s)සති
Withholding taxරැඳවුම් බද්ද
Withholding tax receivableරඳවා ගැනීමේ බදු ලැබිය
Write-offලියා හරින්න
Write-onලියන්න මත
Written-offලියා ලකුණු
{0} Cr{0} බැර
{0} days 0 දින
{0} Dr{0} හර
{0}h0 h
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally