English to Slovak Translation
EnglishSlovak
1-30 days overdue1-30 dní po splatnosti
1 day1 deň
31-60 days overdue31-60 dní po splatnosti
61-90 days overdue61-90 dní po splatnosti
90+ days overdue90+ dní po splatnosti
{0} days overdue{0} dní po splatnosti
AccountÚčet
Show account codesZobraziť účtovné kódy
Accounting feesÚčtovné poplatky
Accounting methodÚčtovné metódy
Accounts payablePlatobné účty
Accounts receivablePríjmové účty
Accrual basisFinančné rezervy
Accumulated amortizationOprávky
Accumulated depreciationSúhrné oprávky
Actual balanceAktuálny zostatok
AddPridať
Add BusinessPridaj firmu
Add comparative columnPridaj porovnávací stĺpec
Additionsprírastky
Add linePridaj riadok
AddressAdresa
AdjustmentsÚpravy
AdministratorAdministrátor
Advertising and promotionReklama a propagácia
Aged PayablesHistória úhrad
Aged ReceivablesHistória príjmov
Error. Please complete all fields.Chyba.Prosím vyplňte všetky políčka.
AllocationZaradenie
AmortizationAmortizácia
AmountSuma
Amount paidUhradená suma
Amounts are tax inclusiveSumy obsahujú daň
Amount to payČiastka na zaplatenie
Are you sure?Ste si istý?
As at {0}Ku dňu {0}
AssetsAktíva
At costNa náklady
Authorized byAutorizované
AutomaticAutomaticky
Available creditDostupný kredit
Average costPriemerné náklady
BackSpäť
BackupZáloha dát
Remember to always backup your business before executing any batch operationsNezabudnite vždy zálohovať vaše podnikanie pred vykonaním akejkoľvek dávkovej operácie
BalanceStav
Balance dueNedoplatok
Balance at beginning of periodZostatok na začiatku obdobia
Balance at end of periodZostatok na konci obdobia
Balancedvyrovnaný
Balance SheetSúvaha
Bank accountBankový účet
Bank chargesBankové poplatky
Bank accountBankový účet
Bank AccountsBankové účty
Bank ReconciliationBanková súvaha
Bank rulebankové pravidlá
Bank RulesBankové predpisy
Base CurrencyHlavná mena
Batch Createvytvorenie šarže
Batch Deletezrušenie šarže
Batch Updateobnovenie šarže
Billable expensesZúčtovateľné náklady
Billable timeSpoplatený čas
Billable time - invoicedOdpracovaný čas - vyfaktúrovaný
Billable expenseZúčtovateľné náklady
Billable ExpensesZúčtovateľné náklady
Billable TimeSpoplatený čas
Billable time - movementSpoplatený čas - pohyby
Billable time adjustmentÚprava sposplatneného času
Billing addressFakturačná adresa
Bill of materialsSúpis materiálu
Book valueÚčtovná hodnota
BudgetRozpočet
Bulk UpdateHromadná aktualizácia
Business NameNázov firmy
Business DetailsFiremné detaily
BusinessesFirmy
Business IdentifierIČO
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.IČ-DPH
Business LogoFiremné logo
Bypodľa
CancelZrušiť
Capital AccountKapitálové účty
Capital AccountsKapitálové účty
Capital Accounts SummarySúhrn kapitálových účtov
Capital subaccountsKapitálové podúčty
Cash accountHotovostný účet
Cash AccountsHotovostné účty
Cash at bankHotovosť v banke
Cash at the beginning of the periodHotovosť na začiatku obdobia
Cash at the end of the periodHotovosť na konci obdobia
Cash basisFinančné účtovníctvo
Cash on handHotovosť
Charge monthlyDobíjať mesačne
Chart of AccountsÚčtovná osnova
ClearedVyjasnené
CloneKlonovať
Closing balanceKonečný zostatok
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Aká bola účtovná uzávierka na {0} dňa {1} na vašom bankovom účte?
Closing balancesÚčtovná uzávierka
CodeKód
Column nameNázov stĺpca
Computer equipmentVýpočtová technika
ContactKontakt
ContributionPríspevok
ConvertZmeniť
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowSkopírovať údaje z tabuľkového editora and vložiť do textového poľa nižšie
Copy toSkopíruj do
Cost adjustment to recover from negative inventoryÚprava nákladov na pokrytie negatívneho súpisu
CreateVytvoriť
Create & add anotherVytvoriť & pridať ďalší
Create New BusinessVytvoriť novú firmu
CreditKredit
Credit limitKreditný limit
Credit NoteDobropis
Credit NotesDobropisy
CurrencyMena
Foreign exchange gains (losses)Kurzové zisky (straty)
CurrentAktuálny
CustomVlastný
CustomerZákazník
CustomersZákazníci
Customer StatementUžívateľsky definovaný výkaz
Customer StatementsZákaznícka bilancia
Custom FieldVlastné pole
Custom FieldsVlastné polia
CustomizeUpraviť
Custom ReportVlastný výkaz
Custom ReportsVlastné výkazy
DateDátum
Date formatFormát dátumu
daysdní
days after issue datední po dátume vystavenia
DebitDebet
Debit NoteŤarchopis
Debit NotesŤarchopisy
DeductionOdhad
Deduct withholding taxOdpočítať daň vyberanú zrážkou
DeleteVymazať
Delivery addressDodacia adresa
Delivery dateDátum doručenia
Delivery InstructionsInformácia pre doručenie
Delivery NoteDodací list
Delivery NotesDodacie listy
DepreciationOprávky
DescriptionPopis
DiscountZľava
Show custom field as a columnZobraziť vlastné polia ako stĺpec
Show custom field on printed documentsZobraziť vlastné polia na tlačených dokumentoch
Date of disposalDátum odpísania
DisposalsOdpisy
Disposed fixed assetOdpísaný nehnuteľný majetok
Disposed intangible assetOdpísaný nehmotný majetok
DonationsSponzorské príspevky
Do not recodeNeprekódovať
DrawingsVýbery
Drop-down listrozbaľovací zoznam
Due in {0} daysSplatné o {0} dní
Due todaySplatné dnes
Due tomorrowSplatné zajtra
Due dateDátum splatnosti
EarningsPríjmy
EditUpraviť
ElectricityElektrika
EmailEmail
Email addressE-mail
EmailsEmaily
Email SettingsNastavenie e-mailu
Email templateE-Mailová šablóna
Email TemplatesE-Mail šablóny
EmployeeZamestnanec
Employee clearing accountZamestnanecký clearingový účet
EmployeesZamestnanci
Employer contributionPríspevok zamestnávateľa
EmptyPrázdny
EntertainmentZábava
EquityKapitál
ErrorError
Everykaždý
Exact amountPresná suma
Exchange rateVýmenný kurz
Exchange RatesVýmenné kurzy
Expense claimsVýkazy výdavkov
Expense accountNákladový účet
Expense ClaimFinančné pohľadávky
Expense Claim PayersPlatcovia nákladov na poistné
Expense ClaimsFinančné pohľadávky
PayerPlatca
Expense Claims SummarySúhrn narokovateľných výdavkov
ExpensesNáklady
ExportExport
FaxFax
Fill in data in your spreadsheet programVyplniť údaje v tabuľkovom editore
FilterFilter
Filter by custom fieldFiltruj podľa vlastných polí
Financial StatementsFinančný výkaz
Find & mergeNájsť & zlúčiť
Find & recodeNájsť & prekódovať
Finished itemUkončená položka
Fixed assets - depreciationNehnuteľný majetok - Opravky
Fixed AssetNehnuteľný majetok
Fixed Asset DepreciationOprávky nehnuteľného majetku
Fixed Asset DisposalOdpredaj (likvidácia) nehnuteľného majetku
Fixed AssetsNehnuteľný majetok
Fixed assets, accumulated depreciationNehnuteľný majetok, oprávky
Fixed assets - loss on disposalNehnuteľný majetok - strata pri odpise
Fixed Asset SummarySúhrn nehnuteľného majetku
FolderPriečinok
FoldersPriečinky
FooterPätička
For the period from {0} to {1}Za obdobie od {0} do {1}
Foreign exchange gainKurzový zisk
Foreign exchange lossKurzová strata
Freight-inNáklady na vstupe
FromOd
FromOd
Full accessÚplný prístup
Funds contributedPríspevkové fondy
General LedgerHlavná účtovná kniha
General Ledger SummarySúhrn hlavnej účtovnej knihy
General Ledger TransactionsTransakcie hlavnej účtovnej knihy
Gross payHrubá mzda
GroupSkupina
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} skrytých riadkov, ktoré neobsahujú {1}
Hourly rateHodinová sadzba
HoursHodín
ImageObrázok
ImportImport
Import bank statementImport bankového výkazu
Import BusinessImportuj firmu
InactiveNeaktívne
In-built Tax CodePreddefinovaný daňový kód
Includes {0}Zahŕňa {0}
IncomePríjem
InflowsPrílev kapitálu
Intangible AssetNehmotný majetok
Intangible Asset AmortizationAmortizácia nehnuteľného majetku
Intangible AssetsNehmotný majetok
Intangible assets, accumulated amortizationNehmotný majetok, oprávky
Intangible assets - amortizationNehmotný majetok - amortizácia
Intangible assets - loss on disposalNehmotný majetok - straty pri odpise
Interest receivedPríjem z úrokov
Intervalinterval
Invalid username or password. Please try again.Zlé užívateľské meno alebo heslo. Skúste zadať znova.
Inventory on handNa sklade
Inventory - costInventár nákladov
Inventory ItemSkladová položka
Inventory ItemsSkladové položky
Inventory kitSkladová zostava
Inventory KitsSkladové zostavy
Inventory MovementSkladový pohyb
Inventory Profit MarginHranica skladového profitu
Inventory Quantity SummaryMnožstevné skladové pohyby
Inventory - salesSklad - predaj
Inventory Value SummaryHodnotové skladové pohyby
Inventory Write-offSkladový odpis
Inventory Write-offsSkladové odpisy
InvoiceFaktúra
InvoicedVyfaktúrované
Invoice dateDátum vystavenia
Invoice numberČíslo faktúry
InvoicesFaktúry
Invoice totalCelková faktúra
Issue dateDátum vydania
ItemPoložka
Item codeKód položky
Item nameNázov položky
Journal EntriesZápisy do účtovnej knihy
Journal EntryZáznam učtovného denníka
LabelMenovka
LargeVeľký
Late payment feesPoplatky za omeškanie
LayoutUsporiadanie
Learn MoreZisti viac
Legal feesPrávne (súdne) poplatky
LessMínusové
LiabilitiesZáväzky
Liability accountZáväzkový účet
Limited accessObmedzený prístup
LineRiadok
Lock DateDátum uzatvorenia
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Ak je nastavený dátum uzatvorenia, všetky transakcie v deň uzatvorenia alebo pred ním, budú nastavené len na čítanie.
LoginPrihlásenie
LogoutOdhlásiť
MarginHranica
MediumStredný
MergeZlúčiť
Message bodyTelo správy
MinutesMinút
MobileMobil
Month(s)mesiace
Motor vehicle expensesNáklady na automobil
Multi-user access is not available in desktop edition.Prístup pre viacerých užívateľov je možný len v "desktop" verzii.
NameNázov
NarrationÚčtovný
Netnetto
Net assetsČisté aktíva
Net lossČistá strata
Net movementČistý pohyb
Net profitČistý zisk
Net profit (loss)Čistý zisk (strata)
Net increase (decrease) in cash heldČistý nárast (pokles) hotovosti
Net payČistá mzda
Net PurchasesNákupy bez dane
Net SalesPredaje bez dane
NeverNikdy
New AccountNový účet
New Amortization EntryNová amortizovateľná položka
New AttachmentNová príloha
New Bank AccountNový bankový účet
New Bank RuleNové bankové pravidlo
New Billable TimeNový spoplatnený čas
New Capital AccountNový kapitálový účet
New Cash AccountNový hotovostný účet
New Credit NoteNová poznámka k príjmu
New CustomerNový zákazník
New Custom FieldNové vlastné pole
New Delivery NoteNový dodací list
New Depreciation EntryNová oprávková položka
New EmployeeNový zamestnanec
New Exchange RateNový výmenný kurz
New Expense ClaimNová nákladová pohľadávka
New Fixed AssetNový nehnuteľný majetok
New FolderNový priečinok
New GroupNová skupina
New Intangible AssetNový nehmotný majetok
New Inventory ItemNová skladová položka
New Inventory KitNová skladová zostava
New Journal EntryNový záznam do učtovnej knihy
New Non-inventory ItemNová položka mimo skladu
New PayslipNová výplatná páska
New Payslip ItemNová položka na výplatnej páske
New Production OrderNová zákazková výrobná objednávka
New Purchase InvoiceNová faktúra - Nákup
New Purchase OrderNová objednávka
New ReceiptNový príjem
New Recurring PayslipNová opakujúca sa výplatná páska
New Recurring Sales InvoiceNová opakujúca sa faktúra - predaj
New ReportNový výkaz
New Sales InvoiceNová faktúra - Predaj
New Sales OrderNová objednávka
New Sales QuoteNová predajná kvóta
New Special AccountNový špeciálny účet
New SubaccountNový podúčet
New SupplierNový dodávateľ
New Tax CodeNový daňový kód
New tax liabilityNová daňová povinnosť
New ThemeNová téma
New TotalNový súčet
New Tracking CodeNový sledovací kód
New UserNový úžívateľ
New Write-offNový odpis
NextĎalej
Next issue dateNasledujúci dátum vystavenia
No due dateNeurčená splatnosť
No matches foundNebol nájdený žiadny záznam
NoneŽiadny
Non-inventory ItemPoložka mimo skladu
Non-inventory ItemsPoložky mimo skladu
No taxBez dane
NotesPoznámky
Number formatFormát čísel
OffVypnuté
OnZapnuté
One option per linejedna možnosť na riadok
Only administrators can rename business name.Iba administrátor môže premenovať firmy
Opening balancePočiatočný stav
OptionalVoliteľné
Options for drop-down listmožnosti pre rozbaľovací zoznam
Order numberČíslo objednávky
Other movementsIné účtovné pohyby
OutflowsOdliv kapitálu
OverduePo splatnosti
Overdue yesterdaySplatné včera
OverpaidPreplatok
Page {0} of {1}Strana {0} z {1}
Paper sizeFormát papieru
Paid in fullZaplatené
Paid fromZaplatené z
Paid in advanceÚhrada vopred
Paragraph textViacriadkový text
PasswordHeslo
PayeePríjemnca platby
PaymentsPlatby
Payroll liabilitiesMzdové záväzky
PayslipVýplatná páska
Payslip Contribution ItemPríspevková položka na výplatnej páske
Payslip Contribution ItemsPríspevkové položky na výplatnej páske
Payslip Deduction ItemOdhadovaná položka na výplatnej páske
Payslip Deduction ItemsOdhadované položky na výplatnej páske
Payslip Earnings ItemPríjmová položka na výplatnej páske
Payslip Earnings ItemsPríjmové položky na výplatnej páske
Payslip ItemsPoložky na výplatnej páske
PayslipsVýplatná páska
Payslip SummarySúhrn na vyplatnej páske
PendingČakajúce
Pending withdrawalsČakajúce výbery
PercentagePercento
Plain textObyčajný text
Popularpopulárny
PortPort
Positionpozícia
PreferencesPreferencie
PrintVytlačiť
Printing and stationeryPísacie a tlačové potreby
Production OrderZákazková výrobná objednávka
Production OrdersZákazkové výrobné objednávky
ProfitZisk
Profit and Loss StatementVýkaz ziskov a strát
Profit (loss) for the periodZisk (strata) za obdobie
Purchase InvoiceFaktúra za nákup
Purchase InvoicesFaktúry-Nákup
Purchase OrderObjednávka
Purchase OrdersObjednávky
Purchase priceNákupná cena
PurchasesNákupy
QtyMnožstvo
Qty on handNa sklade
Qty ownedMnožstvo na sklade
Qty to deliverMnožstvo k dodaniu
Qty to receivePrijaté množstvo
QuoteKvóta
RateSadzba
ReceiptsPríjmy
Received inPrijaté na
ReconciledSúvaha
Recurring PayslipOpakujúca sa výplatná páska
Recurring PayslipsOpakujúce sa výplatné pásky
Recurring Sales InvoiceOpakovaná faktúra - predaj
Recurring Sales InvoicesOpakujúce sa predajné faktúry
ReferenceReferencia
RefundVrátenie
Remove BusinessOdstrániť firmu
RenamePremenovať
RentPrenájom
Repairs and maintenanceOpravy a údžba
ReportsReport
Restricted userObmedzený používateľ
Retained earningsRozdelenie zisku
Reverse signsReverzné značky
RoleProfil
Round downZaokrúhľovanie nadol
RoundingZaokrúhľovanie
Rounding expenseNáklady zaukrúhľovania
Round off the totalZaokrúhliť celkovú sumu
Round to nearestZaokrúhľovanie k najbližšiemu
Sales pricePredajná cena
SalesPredaj
Sales InvoiceFaktúra
Sales InvoicesFaktúry-Predaj
Sales Invoice Totals by CustomerFaktúry - predaj celkom podľa zákazníka
Sales Invoice Totals by Custom FieldFaktúry - predaj celkom podľa vlastného výberu
Sales Invoice Totals by ItemFaktúry - predaj celkom podľa položky
Sales OrderObjednávka
Sales OrdersObjednávky
Sales QuotePredajná kvóta
Sales QuotesCenové ponuky
SearchHľadať
Searching ...Vyhľadávam...
Select file from your computerVyberte súbor z vašeho počítača
SendPoslať
Send a copy of every email to this addressPošli kópiu každého e-mailu na túto adresu
Set PeriodNastaviť obdobie
SettingsNastavenia
Share of profitDelenie zisku
Show balances for specified periodZobraziť zostatok pre konkrétne obdobie
Single line textJednoriadkový text
SmallMalý
Special AccountŠpeciálny účet
Special AccountsŠpeciálne účty
Start DatePočiatočný dátum
Starting balancePočiatočný zostatok
Starting balance equityPočiatočný zostatok vlastného kapitálu
Starting BalancesPočiatočné zostatky
StatementVýkaz
Statement of Changes in EquityVýkaz vlastného imania
StatusStav
Sub AccountVedľajší účet
SubjectPredmet
Sub-totalMedzisúčet
SummarySúhrn
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Tento súhrn je nastavený na zobrazenie zostatku ako na {1} a bilancie zisku a strát za obdobie od {0} do {1}.
SupplierDodávateľ
SuppliersDodávatelia
Supplier StatementsDodávateľská bilancia
SuspenseOdklad
TaxDaň
Tax liabilityDaňová povinnosť
Tax AuditDaňový audit
Tax CodeDaňové kódy
Tax CodesDaňové kódy
Tax payableSplatnosť dane
Tax rateDaňová sadzba
Tax ReconciliationDaňové vyrovnanie
Tax SummaryDaňové zhrnutie
Tax TransactionsDaňové transakcie
TelephoneTelefón
Test email settingsNastavenia testovacieho e-mailu
Test message has been successfully sent.Testovacia správa bola úspešne odoslaná.
Test MessageTestovacia správa
ThemeTéma
ThemesTémy
There are duplicates in this view.V tom zobrazení sú duplicity.
Time spentOdpracovaný čas
TitleTitulok
Tokomu
ToDo
TodayDnes
TotalCelkom
Total costCelkové náklady
Total creditsCelkové kredity
Total debitsCelkové debety
Total equityCelkové imanie
Total {0}{0} celkom
Total contributionsCelkové príspevky
Total deductionsCelkový odhad
Total PurchasesCelkové nákupy
Total SalesCelkové predaje
Tracking CodeSledovací kód
Tracking CodesSledovacie kódy
Tracking Exception ReportVýkaz sledovania výnimiek
TransactionPreklad
TransactionsTransakcie
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Existuje {0} transakcií s dátumom po {1}, preto nie sú zaúčtované v tomto zobrazení.
Trial BalancePrevádzkový stav (účtovný)
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Pre prístup viacerých užívateľov a ďalšie benefity vyskúšajte "cloud" verziu.
TypeTyp
Unbalancednevyrovnaný
UncategorizedNezaradené
Uncategorized transactionsNazaradené transakcia
UndoObnova, krok späť
UninvoicedNevyfaktúrované
Unit NameNázov jednotky
Unit priceCena za kus
UnnamedBez názvu
Unpaid invoicesNeuhradené faktúry
UnspecifiedNešpecifikované
Unspecified locationNeurčené umiestnenie
UntilDo
UpdateAktualizovať
Update data in your spreadsheet programUpraviť údaje v tabuľkovom editore
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Neodkladná aktualizácia
UserUžívateľ
UsernameUžívateľské meno
User PermissionsUžívateľské práva
UsersUžívatelia
Value on handHodnota
ViewNáhľad
Wages & salariesMzdy a platy
Week(s)týždne
Withholding taxZrážková daň
Withholding tax receivablePohľadávka na zrážkovú daň
Write-offOdpis
Write-onPrípis
Written-offOdpis
{0} CrKredit {0}
{0} days{0} dní
{0} DrDebet {0}
{0} transactions{0} transakcie
{0}h{0} h
{0}m{0} m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally