English to Slovenian Translation
EnglishSlovenian
1-30 days overdueZapadlo 1-30 dni
1 day1 dan
31-60 days overdueZapadlo 31-60 dni
61-90 days overdueZapadlo 61-90 dni
90+ days overdueZapadlo nad 90 dni
... then allocate to... potem razvrsti na
{0} days overdueZapadlo {0} dan/dni
AcceptedSprejet(-a,-o)
Access typeTip dostopa
AccountKonto
Show account codesPrikaži šifre kontov
Accounting feesStroški računovodenja
Accounting methodRačunovodska metoda
Accounts payableKonti plačil
Accounts receivableKonti prejemov
Accrual basisPo zaračunani realizaciji
Accumulated amortizationNabrana amortizacija
Accumulated depreciationNabrana amortizacija
Acquisition costSkupni strošek pridobitve (nakup, prevrednotenje)
ActionAktivnost
ActiveAktiven(-a,-o)
ActualDejanski(-a,-o)
Actual balanceDejanski saldo
AddDodaj
Add BusinessDodaj podjem
Add comparative columnDodaj primerjalni stolpec
AdditionsDodano
Add lineDodaj vrstico
Add non-inventory cost into productionV proizvodnjo dodaj stroške, ki niso všteti v zalogah
AddressNaslov
Adjusted BalanceIzravnani saldo
Adjusted closing balance as per bank statementIzravnan zaključni saldo bančnega izpiska
AdjustmentsPrilagoditve
Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash from operating activitiesUskladitev čistega dobička (izgube) s sredstvi iz poslovanja
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionOglaševanje in promocija
Aged PayablesPregled obveznosti
Aged ReceivablesPregled terjatev
Alias"Alias"
Error. Please complete all fields.Napaka. Prosimo, izpolnite vsa polja.
AllocationRazvrstitev
AmortizationAmortizacija
Amortization Calculation WorksheetRazpredelnica za izračun amortizacije
Amortization daysTrajanje amortiziranja (v dnevih)
Amortization EntriesAmortizacija neopred. sred.
Amortization EntryAmortizacija neopredmetenih sredstev
Amortization rateStopnja amortizacije
AmountZnesek
Amount paidPlačani znesek
Amount receivedPrejeti znesek
Amounts are tax inclusiveZneski vključujejo davek
Amount to payZa plačilo
... and description contains... in opis vsebuje
Application DataPodatkovne datoteke programa
ArchivedArhiviran(-a,-o)
Are you sure?Ali ste prepričani?
As at {0}Na dan {0}
AscendingNaraščajoče
AssetsSredstva
At costStrošek
AttachmentPriloga
AttachmentsPriloge
Audit TrailRevizijska sled
Authorized byOdobril/a
AutomaticSamodejno
Automatic referenceSamodejen vnos številke
Available creditDobroimetje
Average costPovprečni strošek
BackNazaj
BackupVarnostna kopija
Remember to always backup your business before executing any batch operationsPred izvedbo več hkratnih operacij vedno napravite VARNOSTNO KOPIJO!
BalanceSaldo
Balance due if paid by {0}Zapadli saldo pri plačilu do {0}
Balance at beginning of periodOtvoritveni saldo na začetku obdobja
Balance at end of periodZaključni saldo na koncu obdobja
BalancedUravnotežen(-a,-o)
Balance dueZapadli saldo
Balance SheetBilanca stanja
Balance Sheet AccountBilančni konto
Balance Sheet Built-in AccountVgrajeni bilančni konto
Balance Sheet GroupSkupina bilančnih kontov
Bank accountBančni račun
Bank chargesBančni stroški
Bank accountBančni račun
Bank AccountsBančni računi
Bank Account SummaryPovzetek bančnega računa
Bank and Cash AccountsRačuni denarnih sredstev
Bank ReconciliationUskladitev bančnega računa
Bank ReconciliationsBančne uskladitve
Bank Reconciliation StatementIzpisek bančne uskladitve
Bank ruleBančno pravilo
Bank RulesBančna pravila
Base CurrencyValuta poslovanja
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Artikli, ki jim je glede na vnešena naročila proizvodnje potrebno spremeniti fazo proizvodnje.
Batch PDFUstvari več PDF datotek
Batch CreateUstvari hkrati
Batch DeleteZbriši hkrati
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.POZOR! Izvedeno bo hkratno brisanje več podatkov. Pred izvršitvijo ukaza napravite varnostno kopijo!
Batch OperationVeč aktivnosti
Batch UpdatePosodobi hkrati
Billable expensesZaračunljivi stroški
Billable expenses - costStroški, nastali zaradi nezaračunanih zaračunljivih stroškov
Billable expenses - invoicedPrihodek od zaračunanih zaračunljivih stroškov
Billable timeZaračunljiv delovni čas
Billable time - invoicedPrihodek od zaračunanega zaračunljivega časa
Billable expenseZaračunljiv strošek
Billable ExpensesZaračunljivi stroški
Billable TimeZaračunljiv delovni čas
Billable time - movementZaračunljiv delovni čas - premiki
Billable time adjustmentIzravnava zaračunljivih delovnih ur
Billable Time SummaryPovzetek zaračunljivega časa
Billing addressNaslov za račun
Bill of materialsUporabljeni artikli iz zaloge
Book valueKnjigovodska vrednost
BudgetNapoved
Built-in themeVgrajena tema
Bulk UpdatePosodobitev
BusinessPodjem
Business NameIme podjema
Business DetailsPodatki o podjetju
BusinessesPodjemi
Business IdentifierDavčna številka podjetja
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.DŠ: SIXXXXXXXX
Business LogoLogotip podjetja
ByOd
CancelPrekliči
CancelledPreklican(-a,-o)
Capital AccountKapitalski račun
Capital AccountsKapitalski računi
Capital Accounts SummaryKapitalski računi - povzetek
Capital subaccountsKapitalski podračuni
Cash accountGotovinski račun
Cash AccountsGotovinski računi
Cash Account SummaryPovzetek gotovinskega računa
Cash & cash equivalentsDenarna sredstva
Cash at bankDenarna sredstva v banki
Cash at the beginning of the periodSredstva na začetku obdobja
Cash at the end of the periodSredstva na koncu obdobja
Cash basisPo plačani realizaciji
Cash basis adjustmentPopravek zaradi plačane realizacije
Cash flows from (used in) financing activitiesDenarni tokovi pri financiranju
Cash flows from (used in) investing activitiesDenarni tokovi pri investiranju
Cash flows from (used in) operating activitiesDenarni tokovi pri poslovanju
Cash Flow StatementIzpisek denarnih tokov
Cash Flow Statement GroupsSkupine denarnih tokov
Cash on handGotovina
Change FolderSpremeni mapo
Changes in working capitalSpremembe kapitala
Charge monthlyZaračunaj mesečno
Chart of AccountsKontni načrt
ClearedOčiščen(-a,-o)
Cleared balanceOčiščen saldo
ClonePodvoji
Closing balanceZaključni saldo
Closing balance after importZaključni saldo po uvozu
Closing balance as per balance sheetZaključni saldo glede na dejansko bilaco
Closing balance as per bank statementZaključni saldo glede na bančni izpisek
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Kakšno je bilo končno stanje na {0} dne {1} glede na bančni izpisek?
Closing balance before importZaključni saldo pred uvozom
Closing balancesZaključne bilance
CodeKoda
ColumnStolpec
Column nameNaziv stolpca
ColumnsStolpci
CompletedZaključen(-a,-o)
Computer equipmentRačunalniška oprema
Consideration receivedSkupna vrednost prodaje in prevrednotenja
ContactKontakt
containsvsebuje
ContentVsebina
ContributionPrispevek
Control accountNadzorni konto
Control account - acquisition costNadzorni konto - strošek pridobitve opredmetenih sredstev
Control account - accumulated depreciationNadzorni konto - nabrana amortizacija opredmetenih sredstev
Control account - acquisition costNadzorni konto - strošek pridobitve neopredmetenih sredstev
Control account - accumulated amortizationNadzorni konto - nabrana amortizacija neopredmetenih sredstev
Control AccountsNadzorni konti
ConvertPretvori
Convert into bank accountPretvori v bančni račun
Convert into cash accountPretvori v gotovinski račun
CopiedSkopirano
Copy to clipboardKopiraj v odložišče
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowSkopirajte podatke iz razpredelnice in jih prilepite v spodnje polje.
Copy toKopiraj v
Cost adjustment to recover from negative inventoryStroški, nastali v zvezi s spremembami vrednosti zalog
Cost of salesStroški prodaje
CountryDržava
CreateUstvari
Create & add anotherUstvari & dodaj drugega(-o)
Create New BusinessUstvari nov podjem
CreditV dobro
Credit limitOmejitev dobroimetja
Credit NoteDobropis
Credit NotesDobropisi
CurrencyValuta
Currency amountZnesek valute
Foreign exchange gains (losses)Dobički (izgube) pri menjavi tujih valut
CurrentNa dan poročanja
Current BalanceTrenutni saldo
CustomPo meri
Custom accessPrilagojen dostop
Custom amortization expense accountLasten stroškovni konto amortizacije
Custom credit note titleLasten naziv dobropisa
Custom depreciation expense accountLasten stroškovni konto amortizacije
CustomerStranka
Customer PortalPodatkovni listek stranke
Customer PortalsPodatkovni listki strank
CustomersStranke
Customer StatementIzpisek stranke
Customer StatementsIzpiski strank
Customer Statements (Transactions)Izpiski strank (knjižbe)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Izpiski strank (neplačani izdani računi)
Customer SummaryPovzetek postavk strank
Custom expense accountLasten stroškovni konto
Custom FieldPolje po meri
Custom FieldsPolja po meri
Custom income accountLasten prihodkovni konto
Custom inventory locationsSkladišča po meri
CustomizeDodaj/skrij zavihek
Custom %% po meri
Custom ReportPoročilo po meri
Custom ReportsPoročila po meri
Custom sales invoice titleLasten naziv izdanega računa
Custom templateLastne predloge
Custom themeLastna tema
Custom titleNaziv po meri
DateDatum
Date & Number FormatZapis datuma & števil
Date formatZapis datuma
daysdan/dni
days after issue datedan/dni po datumu izdaje
DebitV breme
Debit NoteBremepis
Debit NotesBremepisi
Decimal placesDecimalna mesta
DeductionOdbitek
Deduct withholding taxOdvedi davčni odtegljaj
DeleteZbriši
Delivery addressNaslov za dostavo
Delivery dateDatum dostave
Delivery InstructionsNavodila za dostavo
Delivery NoteDostavnica
Delivery NotesDostavnice
DepositPolog
DepreciationAmortizacija
Depreciation Calculation WorksheetRazpredelnica za izračun amortizacije
Depreciation daysTrajanje amortiziranja (v dnevih)
Depreciation EntriesAmortizacija opred. sred.
Depreciation EntryAmortizacija opredmetenih sredstev
Depreciation rateStopnja amortizacije
DescendingPadajoče
DescriptionOpis
Direct methodDirektna metoda
DiscountPopust
DiscrepancyRazhajanje
Show custom field as a columnPrikaži polje po meri v stolpcu
Show custom field on printed documentsPrikaži polje po meri na natisnjenih dokumentih
Date of disposalDatum odpisa
DisposalsOdpisi
DisposedOdpisan
Disposed fixed assetOdpisano opredmeteno sredstvo
Disposed intangible assetOdpisano neopredmeteno sredstvo
DivisionOddelek
Division Exception ReportOddelčno poročilo o odstopanju
DivisionsOddelki
does not containne vsebuje
DonationsDonacije
Do not recodeIzpusti ponovno kodiranje
DownloadPrenos
DrawingsUmik kapitala
Drop-down listSpustni seznam
Due in {0} daysZapade v {0} dnevu(-eh)
Due todayZapade danes
Due tomorrowZapade jutri
Due dateDatum zapadlosti
Early payment discountPopust za zgodnejše plačilo
Early payment discountsPopusti za zgodnejše plačilo
EarningsPlača in nadomestila plače
EditUredi
Edit Bank RuleUredi bančno pravilo
ElectricityElektrika
EmailElektronska pošta
Email addressNaslov elektronske pošte
EmailsElektronska pošta
Email sending formatFormat pošiljanja elektronske pošte
Email SettingsNastavitve elektronske pošte
Email templatePredloga elektronske pošte
Email TemplatesPredloge elektronske pošte
EmployeeZaposleni
Employee clearing accountZaposleni
EmployeesZaposleni
Employee SummaryPovzetek postavk zaposlenih
Employer contributionPrispevek delodajalca
EmptyPrazen(-a,-o)
EntertainmentZabava
EquityKapital
ErrorNapaka
EveryVsak(-e,-ih)
Exact amountAbsolutna vrednost
Exchange rateMenjalni tečaj
Exchange RatesMenjalni tečaji
Exclude inventory items with no movementIzvzemi artikle, katerih skladišče se ne spreminja
Exclude zero balancesIzključi konte s saldom 0
Expense claimsObveznosti za povračila stroškov
Expense accountKonto stroškov
Expense ClaimZa podjetje plačan izdatek
Expense Claim PayersPlačniki izdatkov podjetja
Expense ClaimsPlačani izdatki
PayerPlačnik
Expense Claims SummaryIzpisek plačanih izdatkov
Expense groupSkupina stroškovnih kontov
ExpensesStroški
ExpiredPretečen(-a,-o)
Expiry dateVeljavnost
ExportIzvozi
FaxFaks
FeaturesZnačilnosti
Fill in data in your spreadsheet programVnesite podatke v razpredelnico, ki jo uporabljate
FilterIzbirnik
Filter by custom fieldIzbirnik polja po meri
Financial StatementsRačunovodski izkazi / poročila
Financing activitiesFinanciranje
Find & mergeNajdi & združi
Find & recodeNajdi & ponovno kodiraj
Finished itemKončni proizvod
First day of weekPrvi dan tedna
Fixed assetOpredmeteno sredstvo
Fixed assets, at costNabavna vrednost opred. sred.
Fixed assets - depreciationOpredmetena sredstva - amortizacija
Fixed AssetOpredmeteno sredstvo
Fixed Asset DepreciationAmortizacija opredmetenih sredstev
Fixed Asset DisposalOdpis opredmetenih sredstev
Fixed AssetsOpredmetena sredstva
Fixed assets, accumulated depreciationOpredmetena sredstva, nabrana amortizacija
Fixed assets - loss on disposalOpredmetena sredstva - odpis
Fixed Asset SummaryIzpisek opredmetenih sredstev
Flat rateEnotna stopnja
FolderMapa
FoldersMape
FooterNoga
For the period from {0} to {1}Za obdobje od {0} do {1}
Foreign BalanceSaldo tuje valute
Foreign CurrenciesTuje valute
Foreign CurrencyValuta
Foreign exchange gainDobički, nastali pri menjavi tujih valut
Foreign exchange lossIzgube, nastale pri menjavi tujih valut
Foreign Exchange RevaluationRevalvacija vrednosti v valuti poslovanja
Form DefaultsOblike obrazcev
For tax purposes, this isZa davčni obračun je to
ForumForum
Free Accounting SoftwareBrezplačna računovodska programska oprema
Free DownloadBrezplačen prenos
Freight-inStroški, všteti v cene zalog
FromIz/s/z
FromOd
Full accessNeomejen dostop
Funds contributedVložena sredstva
Gain / LossDobiček / izguba
General LedgerGlavna knjiga
General Ledger AccountKonto
General Ledger SummaryPovzetek glavne knjige
General Ledger TransactionsKnjižbe v glavni knjigi
Goods ReceiptDobavnica
Goods ReceiptsDobavnice
Gross payBruto plača
GroupSkupina
Groups to collapseNa poročilu prikaži le ime skupine in skupen saldo
GuidesNavodila
Group by…Razvrsti v skupine ...
Order by…Razporedi po ...
Where…Kje ...
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} zadet-ek(-a, -kov) je skrit(-a, -ih), saj ne vsebuje(-ta, -jo) iskalnega niza {1}
Hide due dateSkrij datum zapadlosti
Hide total amountSkrij skupni znesek
HistoryZgodovina
Hostname"Hostname"
Hourly rateUrna postavka
HoursUre
If paid withinČe je plačan(-a,-o) v roku
If bank account is:Če je bančni račun:
ImageSlika
ImportUvozi
Import business from a fileUvozi podjem iz shranjene datoteke
Import business from a URLUvozi podjem s spletnega mesta
Import bank statementUvozi bančni izpisek
Import BusinessUvozi podjem
The file you are trying to import is invalidDatoteka, ki jo poskušate uvoziti, je neveljavna.
InactiveNeaktiven(-na,-no)
In-built Tax CodeVgrajena vrsta davka
Includes {0}Vključuje {0}
IncomePrihodki
Income groupSkupina prihodkovnih kontov
Indirect methodIndirektna metoda
InflowsPrilivi
InstructionsNavodila
Insufficient QtyNezadostna količina
Intangible assetNeopredmeteno sredstvo
Intangible assets, at costNabavna vrednost neopred. sred.
Intangible AssetNeopredmeteno sredstvo
Intangible Asset AmortizationAmortizacija neopredmetenih sredstev
Intangible AssetsNeopredmetena sredstva
Intangible assets, accumulated amortizationNeopredmetena sredstva, nabrana amortizacija
Intangible assets - amortizationNeopredmetena sredstva - amortizacija
Intangible assets - loss on disposalNeopredmetena sredstva - odpis
Intangible Asset SummaryIzpisek neopredmetenih sredstev
Inter Account TransferPrenos sredstev med računi
Inter Account TransfersPrenosi sredstev med računi
Interdivisional loanMedoddelčno posojilo
Interest receivedPrejete obresti
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Neveljavno uporabniško ime ali geslo. Prosimo, poskusite ponovno.
Inventory on handBlago na zalogi
Inventory - costNabavna vrednost blaga iz zaloge
Inventory ItemArtikel na zalogi
Inventory ItemsBlago na zalogi
Inventory kitSestavljen komplet
Inventory KitsSestavljeni kompleti
Inventory locationSkladišče
Inventory locationsSkladišča
Inventory MovementGibanje blaga na zalogi
Inventory Price ListCenik prodanega blaga
Inventory Profit MarginDobiček od prodaje blaga (marže)
Inventory Quantity by LocationKoličina blaga v posameznih skladiščih
Inventory Quantity SummaryPopis zalog (inventura)
Inventory - salesProdajna vrednost blaga iz zaloge
Inventory TransferPrenos zaloge
Inventory TransfersPrenosi zaloge
Inventory Value SummaryPovzetek vrednosti artiklov na zalogi
Inventory Write-offOdpis blaga na zalogi
Inventory Write-offsOdpis blaga na zalogi
Investing activitiesInvestiranje
InvoiceRačun
InvoicedZaračunan(-a,-o)
Invoice dateDatum računa
Invoice numberŠtevilka računa
InvoicesRačuni
Invoice totalSkupni znesek
isje
is betweenje med
is checkedoznačen
is emptyje prazen(-na,-no)
is less thanje manj kot
is more thanje več kot
is notni
is not checkedni označen
is not emptyni prazen(-na,-no)
is not zeroni nič
Issue dateDatum izdaje
is zeroje nič
ItemArtikel
Item codeKoda artikla
Item nameNaziv artikla
Journal EntriesTemeljnice
Journal EntryTemeljnica
LabelOznačba
LanguageJezik
LargeVelika
Last reconciliationZadnja uskladitev
Late Payment FeesZapadle obresti
Late Payment FeeZapadle obresti
Late payment feesZamudne obresti
LayoutIzgled
Learn MoreŽelim izvedeti več
Legal feesOdvetniški stroški
LessZmanjšanje
LiabilitiesObveznosti
Liability accountKonto obveznosti do virov sredstev
LicenseLicenca
Limited accessOmejen dostop
Linev vrstici
Line descriptionVrstični opis
LocationMesto
Lock DateDatum zaklepanja
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Knjižb pred in do vključno nastavljenega DATUMA ZAKLEPANJA ni mogoče urejati/brisati ("read-only").
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Z {0} je program zaklenjen. Spremembe že vnesenih knjižb so možne le po tem datumu.
LoginPrijava
LogoLogotip
LogoutOdjava
MarginMarža
Max"Max"
MediumSrednja
MergeZdruži
Message bodyTelo sporočila
MethodMetoda
MinutesMinute
MobileMobilni telefon
MondayPonedeljek
Month(s)Mesec(-a,-e,-ev)
Motor vehicle expensesStroški motornih vozil
Multiple ratesVeč stopenj
Multi-user access is not available in desktop edition.Dostop za več uporabnikov ni na voljo v namizni različici programa.
NameNaziv
NarrationPodrobnejši opis
NetNeto
Net assetsČisto premoženje
Net lossČista izguba
Net movementNeto premik
Net profitČisti dobiček
Net profit (loss)Čisti dobiček (izguba)
Net increase (decrease) in cash heldPrilivi minus odlivi (prejemi minus plačila)
Net payNeto plača
Net PurchasesČista nabavna vrednost
Net SalesČisti prihodki od prodaje
NeverNikoli
New AccountNov konto
New Foreign CurrencyNova valuta
New Amortization EntryDodaj amortizacijo neopredmetenih sredstev
New AttachmentNova priloga
New Bank AccountNov bančni račun
New Bank ReconciliationNova bančna uskladitev
New Bank RuleNovo bančno pravilo
New Billable TimeVnos zaračunljivih delovnih ur
New Capital AccountNov kapitalski račun
New Cash AccountNov gotovinski račun
New Control AccountNov nadzorni konto
New Credit NoteNov dobropis
New CustomerNova stranka
New Customer PortalNov podatkovni listek
New Custom FieldNovo polje po meri (lastno)
New Debit NoteNov bremepis
New Delivery NoteNova dostavnica
New Depreciation EntryDodaj amortizacijo opredmetenih sredstev
New DivisionDodaj oddelek
New EmployeeDodaj zaposlenega
New Exchange RateNov menjalni tečaj
New Expense ClaimNov plačan izdatek
New Expense Claim PayerDodaj plačnika izdatkov podjetja
New Fixed AssetDodaj opredmeteno sredstvo
New FolderNova mapa
New Goods ReceiptNova dobavnica
New GroupNova skupina
New Intangible AssetNovo neopredmeteno sredstvo
New Inter Account TransferNov prenos sredstev med računi
New Inventory ItemDodaj artikel v zalogo
New Inventory KitUstvari komplet
New Inventory LocationNovo skladišče
New Inventory TransferNov prenos zaloge
New Journal EntryNova temeljnica
New Late Payment FeeDodaj zapadle obresti
New Non-inventory ItemDodaj artikel, ki se ne vodi v zalogah
New PaymentNovo plačilo
New Payment RuleNovo pravilo razvrščanja plačil
New PayslipNova plačilna lista
New Payslip ItemNova postavka plačilne liste
New Production OrderNovo naročilo
New Purchase InvoiceNov prejeti (nabavni) račun
New Purchase OrderNovo naročilo
New Purchase QuoteNova ponudba
New ReceiptNov prejem
New Receipt RuleNovo pravilo razvrščanja prejemov
New Recurring Journal EntryDodaj ponavljajočo se temeljnico
New Recurring PayslipNova ponavljajoča se plačilna lista
New Recurring Purchase InvoiceNov ponavljajoči se nabavni račun
New Recurring Sales InvoiceNov ponavljajoči se prodajni račun
New ReportNovo poročilo
New Report TransformationNovo lokalno računovodsko poročilo
New Sales InvoiceNov izdani (prodajni) račun
New Sales OrderNovo naročilo
New Sales QuoteNova ponudba
New Special AccountNov razčlenitveni konto
New SubaccountNov podračun
New SupplierDodaj dobavitelja
New Tax CodeDodaj nov davek
New tax liabilityNova davčna obveznost
New ThemeNova tema
New TotalNov seštevek
New UserNov uporabnik
New User PermissionsPravice novega uporabnika
New Withholding Tax ReceiptDodaj potrdilo o davčnem odtegljaju
New Write-offNov odpis
NextNaslednji/a
Next issue dateNaslednji datum izdaje
No due dateDatum zapadlosti ni določen
No accessNi dostopa
No matches foundNi najdenih zadetkov
NoneBrez
Non-inventory ItemArtikel, ki se ne vodi v zalogah
Non-inventory ItemsArtikli izven zalog
No pending deposits as at {0}Do {0} ni čakajočih pologov
No pending withdrawals as at {0}Do {0} ni čakajočih dvigov
No taxBrez davka
NotesOpombe
Not reconciledNeusklajen
NumberŠtevilo
Number formatZapis števil
Number of transactions already importedŠtevilo že uvoženih knjižb
Number of transactions in the fileŠtevilo knjižb v datoteki
Number of transactions to importŠtevilo knjižb za uvoz
OffNe
OnDa
One option per lineEna možnost na vrstico
Only administrators can rename business name.Samo administratorji lahko spremenijo ime podjema.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programSkoopirajte podatke v odložišče, nato pa jih prilepite v izbrano razpredelnico.
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programSkopirajte stolpce v odložišče, nato pa jih prilepite v izbrano razpredelnico. (- > prazna predloga)
Opening balanceOtvoritveni saldo
Operating activitiesPoslovanje
OptionalIzbirno
Options for drop-down listMožnosti za spustni seznam
Order numberŠtevilka naročila
OrdersNaročila
OtherDrugo
Other movementsDrugi premiki, ki vplivajo na kontni saldo
OutflowsOdlivi
Out of balanceNeuravnotežen
OverdueZapadle obveznosti
Overdue yesterdayZapadlo včeraj
OverpaidPreplačilo
Page {0} of {1}Stran {0} od {1}
Paper sizeVelikost papirja
PaidPlačan(-a,-o)
Paid in fullPlačan v celoti
Paid byPlačal/a
Paid fromPlačilo z računa
Paid in advancePredplačilo
Paragraph textDaljše besedilo
Partial paymentDelno plačilo
PasswordGeslo
PayeePrejemnik plačila
Payer or payeePlačnik ali prejemnik plačila
PaymentPlačilo
Payment RulePravilo razvrščanja plačil
Payment RulesPravila razvrščanja plačil
PaymentsPlačila
Payroll liabilitiesObveznosti do zaposlenih
PayslipPlačilna lista
Payslip Contribution ItemPostavka prispevka na plačilni listi
Payslip Contribution ItemsPostavke prispevkov na plačilni listi
Payslip Deduction ItemPostavka odbitka na plačilni listi
Payslip Deduction ItemsPostavke odbitkov na plačilni listi
Payslip Earnings ItemPostavka plače in nadomestil plače
Payslip Earnings ItemsPostavke plače in nadomestil plače
Payslip ItemsPostavke na plačilni listi
PayslipsPlačilne liste
Payslip SummaryPovzetek plačilnih list
Payslip Totals per Item and EmployeeSkupni zneski plačilne liste po postavkah in zaposlenih
PendingČakajoči(-a,-e)
Pending depositČakajoč polog
Pending depositsČakajoči pologi
Pending withdrawalČakajoč dvig
Pending withdrawalsČakajoči dvigi
PercentageOdstotek
Permitted actionsDovoljene operacije
PlainOsnovna
Plain textBesedilo
PopularPriljubljen
Port"Port"
PositionPoložaj
PreferencesNastavitve
PrintNatisni
Printing and stationeryTiskanje in pisarniški material
Production in progressProizvodnja
Production OrderProizvodnja - naročilo
Production OrdersProizvodnja - naročila
Production stageFaza proizvodnje
ProfitDobiček
Profit and Loss StatementIzkaz poslovnega izida
Profit and Loss Statement AccountKonto prihodkov in odhodkov
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Izkaz poslovnega izida (dejanski vs napoved)
Profit and Loss Statement Built-in AccountVgrajeni konto prihodkov in odhodkov
Profit and Loss Statement GroupSkupina kontov prihodkov in odhodkov
Profit (loss)Dobiček (izguba)
Profit (loss) for the periodDobiček (izguba) za obdobje
Purchase InvoicePrejeti (nabavni) račun
Purchase Invoice CreditDobroimetje nabavnega računa
Purchase InvoicesPrejeti (nabavni) računi
Purchase OrderNaročilo
Purchase OrdersNaročila
purchase or purchase adjustmentnabava
Purchase priceNabavna cena
Purchase QuotePonudba
Purchase QuotesPonudbe
PurchasesNakupi
QtyKoličina
Qty on handKoličina na zalogi
Qty ownedKoličina v lasti
Qty to deliverKoličina za dostavo
Qty to invoiceKoličina, za katero je potrebno izdati račun
Qty to receiveKoličina za prejem
QuotePonudba
Quote numberŠtevilka ponudbe
QuotesPonudbe
RateStopnja
ReceiptPrejem
Payment or ReceiptPlačilo ali prejem
Receipt RulePravilo razvrščanja prejemov
Receipt RulesPravila razvrščanja prejemov
ReceiptsPrejemi
Receipts & PaymentsPrejemi & plačila
Receipts & Payments SummaryPovzetek plačil & prejemov
Received inPrejem na račun
ReconciledUsklajen(-a,-o)
Recurring Journal EntriesPonavljajoče se temeljnice
Recurring Journal EntryPonavljajoča se temeljnica
Recurring PayslipPonavljajoča se plačilna lista
Recurring PayslipsPonavljajoče se plačilne liste
Recurring Purchase InvoicePonavljajoči se nabavni račun
Recurring Purchase InvoicesPonavljajoči se nabavni računi
Recurring Sales InvoicePonavljajoči se prodajni račun
Recurring Sales InvoicesPonavljajoči se prodajni računi
ReferenceŠtevilka
RefundVračilo
RefundsVračila
RemainingOstane
Remove BusinessOdstrani podjem
RenamePreimenuj
Rename columnsPreimenuj stolpce
Rename reportPreimenuj poročilo
RentNajemnina
Repairs and maintenancePopravila in vzdrževanje
ReportsPoročila
Report TransformationLokalno računovodsko poročilo
Report TransformationsLokalna računovodska poročila
Request for quotationNaročilo ponudbe
RequiredZahtevan(-a,-o)
Reset FolderResetiraj mapo
Restricted userUporabnik z omejenim dostopom
Retained earningsPrehodni konto kapitala
Reverse chargedObrnjena davčna obveznost
Reverse signsObratni znaki
RoleVloga uporabnika
Round decimalsZaokroži decimalke na celo število
Round downZaokroži navzdol
RoundingZaokroževanje
Rounding expenseStroški, nastali zaradi zaokroževanja
Round off the totalZaokroži končni znesek
Round to nearestZaokroži na najbližjo vrednost
sale or sale adjustmentprodaja
Sales priceProdajna cena
SalesProdaja
Sales InvoiceIzdani (prodajni) račun
Sales Invoice CreditDobroimetje prodajnega računa
Sales InvoicesIzdani (prodajni) računi
Sales Invoice Totals by CustomerSkupni zneski izdanih računov po stranki
Sales Invoice Totals by Custom FieldSkupna zaračunana vrednost glede na polje po meri
Sales Invoice Totals by ItemSkupna vrednost prodanih produktov
Sales OrderNaročilo
Sales OrdersNaročila
Sales QuotePonudba
Sales QuotesPonudbe
SaturdaySobota
SchemaShema
ScreenshotsZajemi zaslona
SearchIšči
Searching ...Iščem ...
SelectIzberi
Select file from your computerIzberite datoteko z vašega računalnika
SendPošlji
Send a copy of every email to this addressPošlji kopijo vseh elektronskih sporočil na ta elektronski naslov
Set DateNastavi datum
Set PeriodNastavitev obdobja
SettingsNastavitve
Share of profitRazdelitev dobička
Show balances for specified periodPrikaži bilanco za določeno obdobje
Show InvoicesPrikaži račune
Show passwordPrikaži geslo
Show totals for the periodPrikaži vsoto po postavkah za obdobje
sign reversedpredznak obrnjen
Single line textKratko besedilo (enovrstičnica)
Single rateEna stopnja
SizeVelikost
SmallMajhna
SMTP credentialsSMTP uporabniška imena in gesla
SMTP serverSMTP strežnik
Sort ByRazvrsti po
Special AccountRazčlenitveni konto
Special AccountsRazčlenitveni konti
Start DateDatum pričetka računovodenja
Starting balanceOtvoritveni saldo
Starting balance equityZačetni kapital
Starting BalancesOtvoritvene bilance
StatementIzpisek
Statement balanceSaldo bančnega izpiska
Statement of Changes in EquityGibanje kapitala
StatusStatus
Sub AccountPodkonto
Subgroup ofPodskupina
SubjectZadeva
Sub-totalSkupaj brez DDV
SummaryPovzetek
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Povzetek prikazuje bilanco stanja na dan {1} ter izkaz poslovnega izida za obdobje od {0} do {1}.
SundayNedelja
SupplierDobavitelj
SuppliersDobavitelji
Supplier StatementsIzpiski po dobaviteljih
Supplier Statements (Transactions)Izpiski knjižb po dobaviteljih
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Neplačani prejeti računi po dobaviteljih
Supplier SummaryPovzetek postavk dobaviteljev
SupportPodpora
SuspenseKonto nerazvrščenih transakcij
SymbolSimbol
TabsZavihki
TaxDavek
Taxable PurchaseObdavčljiva nabava
Taxable Purchases per SupplierSkupna obdavčljiva nabava po dobavitelju
Taxable SaleObdavčljiva prodaja
Taxable Sales per CustomerSkupna obdavčljiva prodaja po stranki
Tax AmountDavek
Tax AuditDavčni nadzor
Tax CodeDavek
Tax CodesDavki
Tax liabilityDavčna obveznost
Tax on PurchasesDavek, obračunan pri nabavi
Tax on SalesDavek, obračunan pri prodaji
Tax payableObveznosti za davek
Tax rateDavčna stopnja
Tax ReconciliationDavčna uskladitev
Tax SummaryPovzetek davka
Tax TransactionsKnjiženi davki
TelephoneTelefon
TerminationPrekinitev
Test email settingsPreveri nastavitve elektronske pošte
Test message has been successfully sent.Testno sporočilo je bilo uspešno poslano.
Test MessageTestno sporočilo
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsVnosa ni mogoče izbrisati, saj se nanj nanašajo naslednji vnosi
ThemeTema
ThemesTeme
There is at least one invoice with pending early payment discountIzdani računi s čakajočim popustom za zgodnejše plačilo
There is at least one invoice with pending late payment feeIzdani računi s čakajočimi zapadlimi obrestmi
There is one or more recurring invoices pending to be issuedPonavljajoči se računi, ki jih je potrebno izdati
There is one or more recurring journal entries pending to be createdPonavljajoče se temeljnice, ki jih je potrebno ustvariti
There is at least one recurring payslip pending to be issuedPonavljajoče se plačilne liste, ki čakajo na izdajo
There are duplicates in this view.Prikazani so podvojeni vnosi.
This item can be purchasedNabavni artikel
This item can be soldProdajni artikel
ThreeTri
Time formatZapis časa
Time spentOpravljene delovne ure
Timestamp"Timestamp"
TitleNaslov
ToV/na
ToDo
TodayDanes
TotalSkupaj
Total assetsSkupna vrednost sredstev
Total costSkupni strošek
Total creditsSkupaj v dobro
Total debitsSkupaj v breme
Total equityCelotni kapital
Total liabilities & equityObveznosti & kapital skupaj
Total {0}Skupaj {0}
Total amount in base currencyKončni znesek v valuti poslovanja
Total amount in wordsSkupni znesek z besedo
Total contributionsPrispevki skupaj
Total deductionsOdbitki skupaj
Total PurchasesNabava
Pass-through (100%)100-odstoten (100%)
Total SalesProdaja
Track quantity to deliverSledi količini za dostavo
Track quantity to receiveSledi količini za dobavo
TransactionKnjižba
TransactionsKnjižbe
Transaction typeKnjiženje
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.{0} knjižb je kasnejših od {1}, zato v povzetku (poročilu) niso prikazane.
TransferPrenos
Trial BalanceBruto bilanca
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Preizkusite oblačno različico z dostopom za več uporabnikov in drugimi ugodnostmi.
TwoDva
TypeTip
UnbalancedNeuravnotežen
UncategorizedNekategoriziran
Uncategorized PaymentsNerazvrščena plačila
There is one or more uncategorized payments which can be categorized using payment rulesNerazporejena plačila, ki jih lahko razvrstimo z bančnimi pravili
Uncategorized ReceiptsNerazvrščeni prejemi
There is one or more uncategorized receipts which can be categorized using receipt rulesNerazporejeni prejemi, ki jih lahko razvrstimo z bančnimi pravili
Uncategorized transactionsNerazvrščena knjiženja
UndoRazveljavi
UninvoicedNezaračunan
Unit NameEnota
Unit priceCena / enoto
UnnamedPrehodni
UnpaidNeplačan(-a,-o)
Unpaid invoicesNeplačani računi
UnspecifiedNedoločen(-a,-o)
Unspecified locationNedoločeno mesto
UntilDo
Until further noticeDo nadaljnjega
UpdatePosodobi
Update data in your spreadsheet programDodajte/spremenite podatke v razpredelnici.
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Kot kaže, poskušate odpreti datoteko, do katere že dostopa novejša verzija Managerja. Izvedite nadgradnjo na novejšo verzijo Managerja in ponovno poskusite odpreti to datoteko.
UserUporabnik
UsernameUporabniško ime
User PermissionsUporabniške pravice
UsersUporabniki
Valid forVelja
Value on handVrednost zaloge
ViewPogled
Wages & salariesPlače in nadomestila plač
WebsiteSpletna stran
Week(s)Teden(-na,-ne,-ov)
When purchasedPri nabavi
When soldPri prodaji
WithdrawalDvig
Withholding taxDavčni odtegljaj
Withholding tax payableObveznosti za davčni odtegljaj
Withholding tax receiptPotrdilo o davčnem odtegljaju
Withholding Tax ReceiptsPotrdila o davčnem odtegljaju
Withholding tax receivableTerjatev za davčni odtegljaj
Write-offOdpis
Write-onDopis
Written-offOdpisan
{0} Cr{0} Dr
{0} days{0} dan/dni
{0} Dr{0} Br
{0} transactions{0} Vnos(-a,-i)
{0}h{0}h
{0}m{0}m
Zero (0%)0-odstoten (0%)

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally