English to Slovenian Translation
EnglishSlovenian
1-30 days overdueZapadlost 1-30 dni
1 day1 dan
31-60 days overdueZapadlo 31-60 dni
61-90 days overdueZapadlost 61-90 dni
90+ days overdueZapadlost več kot 90 dni
... then allocate to... potem razvrsti na
{0} days overdueZapadlost {0} dni
AcceptedSprejeta
Access typeVrsta dostopa
AccountKonto
Show account codesPrikaži šifre kontov
Accounting feesStroški računovodenja
Accounting methodRačunovodska metoda
Accounts payableKonti plačil
Accounts receivableKonti prejemov
Accrual basisPo zaračunani realizaciji
Accumulated amortizationNabrana amortizacija
Accumulated depreciationNabrana amortizacija
Acquisition costStrošek pridobitve
ActionAktivnost
ActiveAktiven
ActualDejanski
Actual balanceDejanski saldo
AddDodaj
Add BusinessDodaj podjem
Add comparative columnDodaj primerjalni stolpec
AdditionsDodani
Add lineDodaj vrstico
Add non-inventory cost into productionV proizvodnjo dodaj stroške, ki niso všteti v zalogah
AddressNaslov
Adjusted BalanceIzravnani saldo
Adjusted closing balance as per bank statementIzravnan zaključni saldo bančnega izpiska
AdjustmentsDruge spremembe vrednosti
Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash from operating activitiesUskladitev čistega dobička (izgube) s sredstvi iz poslovanja
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionOglaševanje in promocija
Aged PayablesPregled obveznosti
Aged ReceivablesPregled terjatev
AliasAlias
Error. Please complete all fields.Napaka. Prosimo, izpolnite vsa polja.
AllocationRazvrstitev
AmortizationAmortizacija
Amortization Calculation WorksheetRazpredelnica za izračun amortizacije
Amortization daysTrajanje amortiziranja (v dnevih)
Amortization EntriesAmortizacija neopred. sred.
Amortization EntryAmortizacija neopredmetenih sredstev
Amortization rateStopnja amortizacije
AmountZnesek
Amount paidPlačan znesek
Amount receivedPrejeti znesek
Amounts are tax inclusiveZneski vključujejo davek
Amount to payZa plačilo
... and description contains... in opis vsebuje
Application DataPodatkovne datoteke programa
ArchivedArhiviran
Are you sure?Ali ste prepričani?
As at {0}Na dan {0}
AscendingNaraščajoče
AssetsSredstva
At costStrošek
AttachmentPriloga
AttachmentsPriloge
Audit TrailRevizijska sled
Authorized byOdobril
AutomaticSamodejno
Automatic referenceSamodejen vnos številke
Available creditDobroimetje
Average costPovprečni strošek
BackNazaj
BackupVarnostna kopija
BalanceSaldo
Balance due if paid by {0}Zapadli saldo pri plačilu do {0}
Balance at beginning of periodOtvoritveni saldo na začetku obdobja
Balance at end of periodZaključni saldo na koncu obdobja
BalancedUravnotežen(-a,-o)
Balance dueZapadli saldo
Balance SheetBilanca stanja
Balance Sheet AccountBilančni konto
Balance Sheet Built-in AccountVgrajen bilančni konto
Balance Sheet GroupSkupina bilančnih kontov
Bank accountBančni račun
Bank chargesBančni stroški
Bank accountBančni račun
Bank AccountsBančni računi
Bank Account SummaryPovzetek bančnega računa
Bank and Cash AccountsRačuni denarnih sredstev
Bank ReconciliationUskladitev bančnega računa
Bank ReconciliationsBančne uskladitve
Bank Reconciliation StatementIzpisek bančne uskladitve
Bank ruleBančno pravilo
Bank RulesBančna pravila
Base CurrencyValuta poslovanja
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Artikli, ki jim je glede na vnešena naročila proizvodnje potrebno spremeniti fazo proizvodnje.
Batch CreateUstvari več
Batch DeleteZbriši vse
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.POZOR! Izvedeno bo brisanje več podatkov. Pred izvršitvijo ukaza napravite varnostno kopijo!
Batch OperationVeč postopkov
Batch UpdatePosodobi več
Batch ViewSočasni pogled
Billable expensesZa stranke plačani izdatki
Billable expenses - costStroški, nastali zaradi nezaračunanih zaračunljivih stroškov
Billable expenses - invoicedZaračunani zaračunljivi stroški
Billable timeZaračunljiv delovni čas
Billable time - invoicedDelovne ure - zaračunane
Billable expenseZaračunljiv strošek
Billable ExpensesZaračunljivi stroški
Billable TimeZaračunljiv delovni čas
Billable time - movementZaračunljiv delovni čas - spremembe
Billable time adjustmentIzravnava zaračunljivih delovnih ur
Billable Time SummaryPovzetek zaračunljivega časa
Billing addressNaslov za račun
Bill of materialsUporabljeni artikli iz zaloge
Book valueKnjigovodska vrednost
BudgetNapoved
Built-in themeVgrajena tema
Bulk UpdateObsežna posodobitev
BusinessPodjem
Business NameIme podjema
Business DetailsPodatki o podjetju
BusinessesPodjemi
Business IdentifierDavčna številka podjetja
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.DŠ: SIXXXXXXXX
Business LogoLogotip podjetja
ByOd
CancelPrekliči
CancelledPreklican
Capital AccountKapitalski račun
Capital AccountsKapitalski računi
Capital Accounts SummaryPovzetek kapitalskih računov
Capital subaccountsKapitalski podračuni
Cash accountGotovinski račun
Cash AccountsGotovinski računi
Cash Account SummaryPovzetek gotovinskega računa
Cash & cash equivalentsDenarna sredstva
Cash at bankDenarna sredstva v banki
Cash at the beginning of the periodDenarna sredstva na začetku obdobja
Cash at the end of the periodDenarna sredstva na koncu obdobja
Cash basisPo plačani realizaciji
Cash basis adjustmentPopravek zaradi plačane realizacije
Cash flows from (used in) financing activitiesDenarni tokovi pri financiranju
Cash flows from (used in) investing activitiesDenarni tokovi pri investiranju
Cash flows from (used in) operating activitiesDenarni tokovi pri poslovanju
Cash Flow StatementIzkaz denarnih tokov
Cash Flow Statement GroupsSkupine izkazov denarnih tokov
Cash on handGotovina
Change FolderSpremeni mapo
Changes in working capitalSpremembe kapitala
Charge monthlyZaračunaj mesečno
Chart of AccountsKontni načrt
ClearedOčiščen
Cleared balanceOčiščeni saldo
ClonePodvoji
Closing balanceZaključni saldo
Closing balance after importZaključni saldo po uvozu
Closing balance as per balance sheetZaključni saldo glede na dejansko bilaco
Closing balance as per bank statementZaključni saldo glede na bančni izpisek
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Kakšno je bilo končno stanje na {0} dne {1} glede na bančni izpisek?
Closing balance before importZaključni saldo pred uvozom
Closing balancesZaključne bilance
CodeKoda
ColumnStolpec
Column nameNaziv stolpca
ColumnsStolpci
CompletedZaključen
Computer equipmentRačunalniška oprema
Consideration receivedSkupna vrednost prodaje in prevrednotenja
ContactKdo
containsvsebuje
ContentVsebina
ContributionPrispevek
Control accountNadzorni konto
Control account - acquisition costNadzorni konto - strošek pridobitve opredmetenih sredstev
Control account - accumulated depreciationNadzorni konto - nabrana amortizacija opredmetenih sredstev
Control account - acquisition costNadzorni konto - strošek pridobitve neopredmetenih sredstev
Control account - accumulated amortizationNadzorni konto - nabrana amortizacija neopredmetenih sredstev
Control AccountsNadzorni konti
ConvertPretvori
Convert into bank accountPretvori v bančni račun
Convert into cash accountPretvori v gotovinski račun
CopiedSkopiran
Copy to clipboardKopiraj v odložišče
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowSkopirajte podatke iz razpredelnice in jih prilepite v spodnje polje.
Copy toKopiraj v
Cost adjustment to recover from negative inventoryStroški, nastali v zvezi s spremembami vrednosti zalog
Cost of salesStroški prodaje
CountryDržava
CreateUstvari
Create & add anotherUstvari & dodaj novo/ega
Create New BusinessUstvari nov podjem
CreditV dobro
Credit limitDovoljena poraba
Credit NoteDobropis
Credit NotesDobropisi
CurrencyValuta
Currency amountZnesek v valuti ...
Foreign exchange gains (losses)Dobički (izgube) pri menjavi valut
CurrentNa dan poročanja
Current BalanceTrenutni saldo
CustomNastavi
Custom accessPrilagojen dostop
Custom amortization expense accountLasten stroškovni konto amortizacije
Custom credit note titleLasten naziv dobropisa
Custom depreciation expense accountLasten stroškovni konto amortizacije
CustomerStranka
Customer PortalZbirka podatkov o stranki
Customer PortalsZbirke podatkov o strankah
CustomersStranke
Customer StatementPodatki o stranki
Customer StatementsPodatki o strankah
Customer Statements (Transactions)Knjižene transakcije
Customer Statements (Unpaid Invoices)Neplačani izdani računi
Customer SummaryPovzetki strank
Custom expense accountLasten stroškovni konto
Custom FieldNastavljivo polje
Custom FieldsNastavljiva polja
Custom income accountLasten prihodkovni konto
Custom inventory locationsLastna skladišča
CustomizeDodaj/skrij zavihek
Custom %Prilagodljiv %
Custom ReportPrilagojeno poročilo
Custom ReportsPrilagojena poročila
Custom sales invoice titleLasten naziv izdanega računa
Custom templateLastna predloga
Custom themeLastna tema
Custom titleLasten naziv
DateDatum
Date & Number FormatZapis datuma & števil
Date formatZapis datuma
daysdan/dni
days after issue datedan/dni po datumu izdaje
DebitV breme
Debit NoteBremepis
Debit NotesBremepisi
Decimal placesDecimalna mesta
DeductionOdbitek
Deduct withholding taxOdvedi davčni odtegljaj
DeleteZbriši
Delivery addressNaslov za dostavo
Delivery dateDatum dostave
Delivery InstructionsNavodila za dostavo
Delivery NoteDostavnica
Delivery NotesDostavnice
DepositPolog
DepreciationAmortizacija
Depreciation Calculation WorksheetRazpredelnica za izračun amortizacije
Depreciation daysTrajanje amortiziranja (v dnevih)
Depreciation EntriesAmortizacija opred. sred.
Depreciation EntryAmortizacija opredmetenih sredstev
Depreciation rateStopnja amortizacije
DescendingPadajoče
DescriptionOpis
Direct costsNeposredni stroški
Direct methodDirektna metoda
DiscountPopust
DiscrepancyRazhajanje
Show custom field as a columnPrikaži nastavljivo polje v stolpcu
Show custom field on printed documentsPrikaži nastavljivo polje na natisnjenih dokumentih
Date of disposalDatum odpisa
DisposalsOdpisi
DisposedOdpisan
Disposed fixed assetOdpisano opredmeteno sredstvo
Disposed intangible assetOdpisano neopredmeteno sredstvo
DivisionOddelek
Division Exception ReportOddelčno poročilo o odstopanju
DivisionsOddelki
does not containne vsebuje
DonationsDonacije
Do not recodeIzpusti ponovno kodiranje
DownloadPrenos
DrawingsUmik kapitala
Drop-down listSpustni seznam
Due in {0} daysZapade v {0} dneh
Due todayZapade danes
Due tomorrowZapade jutri
Due dateDatum zapadlosti
Early payment discountPopust za zgodnejše plačilo
Early payment discountsPopusti za zgodnejše plačilo
EarningsPlača in nadomestila plače
EditUredi
Edit Bank RuleUredi bančno pravilo
ElectricityElektrika
EmailElektronska pošta
Email addressNaslov elektronske pošte
EmailsElektronska pošta
Email sending formatFormat pošiljanja elektronske pošte
Email SettingsNastavitve elektronske pošte
Email templatePredloga elektronske pošte
Email TemplatesPredloge elektronske pošte
EmployeeZaposleni
Employee clearing accountZaposleni
EmployeesZaposleni
Employee SummaryPovzetek postavk zaposlenih
Employer contributionPrispevek delodajalca
EmptyPrazen
EntertainmentZabava
EquityKapital
ErrorNapaka
EveryVsak
Exact amountAbsolutna vrednost
Exchange rateMenjalni tečaj
Exchange RatesTečajnica
Exclude inventory items with no movementIzvzemi artikle, katerih skladišče se ne spreminja
Exclude zero balancesIzključi konte s saldom 0
Expense claimsObveznosti za povračila stroškov
Expense accountKonto stroškov
Expense ClaimZa podjetje plačan izdatek
Expense Claim PayersPlačniki izdatkov podjetja
Expense ClaimsPlačani izdatki
PayerPlačnik
Expense Claims SummaryPovzetek plačanih izdatkov
Expense groupSkupina stroškovnih kontov
ExpensesStroški
ExpiredPretečen
Expiry dateVeljavnost
ExportIzvozi
ExtensionDatotečna končnica
ExtensionsDatotečne končnice
FaxTelefaks
FeaturesZnačilnosti
Fill in data in your spreadsheet programVnesite podatke v razpredelnico, ki jo uporabljate
FilterIzbirnik
Filter by custom fieldIzberi nastavljiva polja
Financial StatementsRačunovodski izkazi / poročila
Financing activitiesFinanciranje
FindNajdi
Find & mergeNajdi & združi
Find & recodeNajdi & ponovno kodiraj
Find and replaceNajdi in nadomesti
Finished itemKončni proizvod
First day of weekPrvi dan tedna
Fixed assetOpredmeteno sredstvo
Fixed assets, at costNabavna vrednost opred. sred.
Fixed assets - depreciationOpredmetena sredstva - amortizacija
Fixed AssetOpredmeteno sredstvo
Fixed Asset DepreciationAmortizacija opredmetenih sredstev
Fixed Asset DisposalOdpis opredmetenih sredstev
Fixed AssetsOpredmetena sredstva
Fixed assets, accumulated depreciationOpredmetena sredstva, nabrana amortizacija
Fixed assets - loss on disposalOpredmetena sredstva - odpis
Fixed Asset SummaryPovzetek opredmetenih sredstev
Flat rateEnotna stopnja
FolderMapa
FoldersMape
FooterNoga
For the period from {0} to {1}Za obdobje od {0} do {1}
Foreign BalanceSaldo tuje valute
Foreign CurrenciesTuje valute
Foreign CurrencyValuta
Foreign exchange gainDobički, nastali pri menjavi tujih valut
Foreign exchange lossIzgube, nastale pri menjavi tujih valut
Foreign Exchange RevaluationRevalvacija vrednosti v valuti poslovanja
Form DefaultsOblike obrazcev
For tax purposes, this isZa davčni obračun je to
ForumForum
Free Accounting SoftwareBrezplačna računovodska programska oprema
Free DownloadBrezplačen prenos
Freight-inStroški, všteti v cene zalog
FromOd
FromOd
Full accessNeomejen dostop
Funds contributedVložena sredstva
Gain / LossDobiček / izguba
General LedgerGlavna knjiga
General Ledger AccountKonto
General Ledger SummaryPovzetek glavne knjige
General Ledger TransactionsKnjižbe v glavni knjigi
Goods ReceiptDobavnica
Goods ReceiptsDobavnice
Gross payBruto plača
GroupSkupina
Groups to collapseNa poročilu prikaži le ime skupine in skupen saldo
GuidesNavodila
Group by…Razvrsti v skupine ...
Order by…Razporedi po ...
Where…Kje ...
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} zadetek/a/i/ov je/sta/so skrit/a/i, saj ne vsebuje/ta/jo iskalnega niza {1}
Hide due dateSkrij datum zapadlosti
Hide total amountSkrij skupni znesek
HistoryZgodovina
HostnameHostname
Hourly rateUrna postavka
HoursUre
If paid withinČe je plačano v roku
If bank account is:Če je bančni račun:
ImageSlika
ImportUvozi
Import business from a fileUvozi podjem iz shranjene datoteke
Import business from a URLUvozi podjem s spletnega mesta
Import bank statementUvozi bančni izpisek
Import BusinessUvozi podjem
The file you are trying to import is invalidDatoteka, ki jo poskušate uvoziti, je neveljavna.
InactiveNeaktiven
In-built Tax CodeVgrajena vrsta davka
Includes {0}Vključuje {0}
IncomePrihodki
Income groupSkupina prihodkovnih kontov
Indirect methodIndirektna metoda
InflowsPrilivi
InstallNamesti
InstalledNameščen
InstructionsNavodila
Insufficient QtyNezadostna količina
Intangible assetNeopredmeteno sredstvo
Intangible assets, at costNabavna vrednost neopred. sred.
Intangible AssetNeopredmeteno sredstvo
Intangible Asset AmortizationAmortizacija neopredmetenih sredstev
Intangible AssetsNeopredmetena sredstva
Intangible assets, accumulated amortizationNeopredmetena sredstva, nabrana amortizacija
Intangible assets - amortizationNeopredmetena sredstva - amortizacija
Intangible assets - loss on disposalNeopredmetena sredstva - odpis
Intangible Asset SummaryPovzetek neopredmetenih sredstev
Inter Account TransferPrenos sredstev med računi
Inter Account TransfersPrenosi sredstev med računi
Interdivisional loanMedoddelčno posojilo
Interest receivedPrejete obresti
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Neveljavno uporabniško ime ali geslo. Prosimo, poskusite znova.
Inventory on handBlago na zalogi
Inventory - costNabavna vrednost blaga
Inventory ItemArtikel za zalogo
Inventory ItemsBlago na zalogi
Inventory kitSestavljen komplet
Inventory KitsSestavljeni kompleti
Inventory locationSkladišče
Inventory locationsSkladišča
Inventory MovementGibanje blaga
Inventory Price ListCenik prodanega blaga
Inventory Profit MarginDobiček od prodaje blaga (marže)
Inventory Quantity by LocationPopis blaga v skladiščih - inventura
Inventory Quantity SummaryGibanje količine zaloge
Inventory - salesProdajna vrednost blaga
Inventory TransferPremestitev blaga
Inventory TransfersGibanje blaga
Inventory Value SummaryGibanje vrednosti artiklov na zalogi
Inventory Write-offOdpis blaga
Inventory Write-offsOdpis blaga
Investing activitiesInvestiranje
InvoiceRačun
InvoicedZaračunan
Invoice dateDatum računa
Invoice numberŠtevilka računa
InvoicesRačuni
Invoice totalSkupni znesek
isje
is betweenje med
is checkedoznačen
is emptyje prazen
is less thanje manj kot
is more thanje več kot
is notni
is not checkedni označen
is not emptyni prazen
is not zeroni enak nič
Issue dateDatum izdaje
is zeroje nič
ItemArtikel
Item codeKoda artikla
Item nameNaziv artikla
Journal EntriesTemeljnice
Journal EntryTemeljnica
LabelOznaka
LanguageJezik
LargeVelika
Last reconciliationZadnja uskladitev
Late Payment FeesZamudne obresti
Late Payment FeeZamudne obresti
Late payment feesZamudne obresti
LayoutIzgled
Learn MoreŽelim izvedeti več
Legal feesOdvetniški stroški
LessZmanjšanje
LiabilitiesObveznosti
Liability accountKonto obveznosti
LicenseLicenca
Limited accessOmejen dostop
LineNastavljivo polje je vezano na vrstico
Line descriptionVrstični opis
LocationMesto
Lock DateDatum zaklepanja
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Knjižb pred in do vključno nastavljenega DATUMA ZAKLEPANJA ni mogoče urejati/brisati ("read-only").
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Z {0} je program zaklenjen. Spremembe že vnesenih knjižb so možne le po tem datumu.
LoginPrijava
LogoLogotip
LogoutOdjava
MarginMarža
MaxMaksimum
MediumSrednja
MergeZdruži
Message bodyTelo sporočila
MethodMetoda
MinutesMinute
MobileMobilni telefon
MondayPonedeljek
Month(s)Mesec/a/i/ev
Motor vehicle expensesStroški motornih vozil
Multiple ratesVeč stopenj
Multi-user access is not available in desktop edition.Dostop za več uporabnikov ni na voljo v namizni različici programa.
NameNaziv
NarrationPodrobnejši opis
NetDni
Net assetsČisto premoženje
Net lossČista izguba
Net movementRazlika
Net profitČisti dobiček
Net profit (loss)Čisti dobiček (izguba)
Net increase (decrease) in cash heldNeto povečanje (zmanjšanje) količine gotovine
Net payNeto plača
Net PurchasesČista nabavna vrednost
Net SalesČisti prihodki od prodaje
NeverNikoli
New AccountNov konto
New Foreign CurrencyNova valuta
New Amortization EntryDodaj amortizacijo neopredmetenih sredstev
New AttachmentNova priloga
New Bank AccountNov bančni račun
New Bank ReconciliationNova bančna uskladitev
New Bank RuleNovo bančno pravilo
New Billable TimeVnos zaračunljivih delovnih ur
New Capital AccountNov kapitalski račun
New Cash AccountNov gotovinski račun
New Control AccountNov nadzorni konto
New Credit NoteNov dobropis
New CustomerNova stranka
New Customer PortalNova zbirka podatkov
New Custom FieldNovo nastavljivo polje
New Debit NoteNov bremepis
New Delivery NoteNova dostavnica
New Depreciation EntryDodaj amortizacijo opredmetenih sredstev
New DivisionDodaj oddelek
New EmployeeDodaj zaposlenega
New Exchange RateNov menjalni tečaj
New Expense ClaimNov plačan izdatek
New Expense Claim PayerDodaj plačnika izdatkov podjetja
New ExtensionNova datotečna končnica
New Fixed AssetDodaj opredmeteno sredstvo
New FolderNova mapa
New Goods ReceiptNova dobavnica
New GroupNova skupina
New Intangible AssetNovo neopredmeteno sredstvo
New Inter Account TransferNov prenos sredstev med računi
New Inventory ItemDodaj artikel v zalogo
New Inventory KitUstvari komplet
New Inventory LocationDodaj novo skladišče
New Inventory TransferNova premestitev blaga
New Journal EntryNova temeljnica
New Late Payment FeeDodaj zamudne obresti
New Non-inventory ItemDodaj artikel, ki se ne vodi v zalogah
New PaymentNovo plačilo
New Payment RuleNovo pravilo razvrščanja plačil
New PayslipNova plačilna lista
New Payslip ItemNova postavka plačilne liste
New Production OrderNovo naročilo
New ProjectNov projekt
New Purchase InvoiceNov nabavni račun
New Purchase OrderNovo naročilo
New Purchase QuoteNova ponudba
New ReceiptNov prejem
New Receipt RuleNovo pravilo razvrščanja prejemov
New Recurring Journal EntryDodaj ponavljajočo se temeljnico
New Recurring PayslipNova ponavljajoča se plačilna lista
New Recurring Purchase InvoiceNov ponavljajoči se nabavni račun
New Recurring Sales InvoiceNov ponavljajoči se prodajni račun
New ReportNovo poročilo
New Report TransformationNovo lokalno računovodsko poročilo
New Sales InvoiceNov prodajni račun
New Sales OrderNovo naročilo
New Sales QuoteNova ponudba
New Special AccountNov razčlenitveni konto
New SubaccountNov podračun
New SupplierDodaj dobavitelja
New Tax CodeDodaj nov davek
New tax liabilityNova davčna obveznost
New ThemeNova tema
New TotalNov seštevek
New UserNov uporabnik
New User PermissionsPravice novega uporabnika
New Withholding Tax ReceiptNovo potrdilo o davčnem odtegljaju
New Write-offNov odpis
NextNaslednji
Next issue dateNaslednji datum izdaje
No due dateDatum zapadlosti ni določen
No accessNi dostopa
No matches foundNi najdenih zadetkov
NoneBrez
Non-inventory ItemArtikel, ki se ne vodi v zalogah
Non-inventory ItemsArtikli izven zalog
No pending deposits as at {0}Do {0} ni čakajočih pologov
No pending withdrawals as at {0}Do {0} ni čakajočih dvigov
No taxBrez davka
Not DeliveredNi bilo dostavljeno
NotesOpombe
Not reconciledNeusklajen
NumberŠtevilo
Number formatZapis števil
Number of transactions already importedŠtevilo že uvoženih knjižb
Number of transactions in the fileŠtevilo knjižb v datoteki
Number of transactions to importŠtevilo knjižb za uvoz
OffNe
OnDa
One option per lineEna možnost na vrstico
Only administrators can rename business name.Samo administratorji lahko spremenijo ime podjema.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programSkoopirajte podatke v odložišče, nato pa jih prilepite v izbrano razpredelnico.
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programSkopirajte stolpce v odložišče, nato pa jih prilepite v izbrano razpredelnico. (- > prazna predloga)
Opening balanceOtvoritveni saldo
Operating activitiesPoslovanje
OptionalNeobvezen vnos
Options for drop-down listSpustni seznam naj vključuje naslednje entitete:
Order numberŠtevilka naročila
OrdersNaročila
OtherDrugo
Other movementsDrugi vnosi, ki vplivajo na kontni saldo
OutflowsOdlivi
Out of balanceNeuravnotežen
OverdueNeporavnan
Overdue yesterdayZapadlo včeraj
OverpaidPreplačan
Page {0} of {1}Stran {0} od {1}
Paper sizeVelikost papirja
PaidPlačan
Paid in fullPlačan v celoti
Paid byPlačal/a
Paid fromPlačilo z računa
Paid in advancePredplačilo
Paragraph textDaljše besedilo
Partially DeliveredDelno dostavljen
Partially InvoicedDelno zaračunan
Partial paymentDelno plačilo
PasswordGeslo
PayeePrejemnik plačila
Payer or payeePlačnik ali prejemnik plačila
PaymentPlačilo
Payment RulePravilo razvrščanja plačil
Payment RulesPravila razvrščanja plačil
PaymentsPlačila
Payroll liabilitiesObveznosti do zaposlenih
PayslipPlačilna lista
Payslip Contribution ItemPrispevek
Payslip Contribution ItemsPrispevki na plačilni listi
Payslip Deduction ItemOdbitek
Payslip Deduction ItemsOdbitki na plačilni listi
Payslip Earnings ItemPlača in nadomestila plače
Payslip Earnings ItemsPlača in nadomestila plače
Payslip ItemsPostavke na plačilni listi
PayslipsPlačilne liste
Payslip SummaryPovzetek plačilnih list
Payslip Totals per Item and EmployeeVsote postavk plačilnih list zaposlenih
PendingČakajoč
Pending depositČakajoč polog
Pending depositsČakajoči pologi
Pending withdrawalČakajoč dvig
Pending withdrawalsČakajoči dvigi
PercentageOdstotek
Permitted actionsDovoljene operacije
PlacementV ...
PlainOsnovna
Plain textBesedilo
PopularPriljubljen
PortPort
PositionPoložaj
PreferencesNastavitve
PrintNatisni
Printing and stationeryTiskanje in pisarniški material
Production in progressProizvodnja
Production OrderProizvodnja - naročilo
Production OrdersProizvodnja - naročila
Production stageFaza proizvodnje
ProfitDobiček
Profit and Loss StatementIzkaz poslovnega izida
Profit and Loss Statement AccountKonto prihodkov in odhodkov
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Izkaz poslovnega izida (dejanski vs napoved)
Profit and Loss Statement Built-in AccountVgrajen konto prihodkov in odhodkov
Profit and Loss Statement GroupSkupina kontov prihodkov in odhodkov
Profit (loss)Dobiček (izguba)
Profit (loss) for the periodDobiček (izguba) v obdobju
ProjectProjekt
ProjectsProjekti
PublishedObjavljen
Purchase InvoicePrejet (nabavni) račun
Purchase Invoice CreditDobroimetje nabavnega računa
Purchase InvoicesPrejeti (nabavni) računi
Purchase OrderNaročilo
Purchase OrdersNaročila
purchase or purchase adjustmentnabava
Purchase priceNabavna cena
Purchase QuotePonudba
Purchase QuotesPonudbe
PurchasesNakupi
QtyKol
Qty on handKoličina na zalogi
Qty ownedKoličina v lasti
Qty to deliverKoličina za dostavo
Qty to invoiceKoličina, za katero je potrebno izdati račun
Qty to receiveKoličina za prejem
QuotePonudba
Quote numberŠtevilka ponudbe
QuotesPonudbe
RateStopnja
ReceiptPrejem
Payment or ReceiptPlačilo ali prejem
Receipt RulePravilo razvrščanja prejemov
Receipt RulesPravila razvrščanja prejemov
ReceiptsPrejemi
Receipts & PaymentsPrejemi & plačila
Receipts & Payments SummaryPovzetek plačil & prejemov
Received inPrejem na račun
Receive email replies at a different address than you send fromPrejmi odgovor na drug e-naslov
RecipientPrejemnik
ReconciledUsklajen
Recurring Journal EntriesPonavljajoče se temeljnice
Recurring Journal EntryPonavljajoča se temeljnica
Recurring PayslipPonavljajoča se plačilna lista
Recurring PayslipsPonavljajoče se plačilne liste
Recurring Purchase InvoicePonavljajoči se nabavni račun
Recurring Purchase InvoicesPonavljajoči se nabavni računi
Recurring Sales InvoicePonavljajoči se prodajni račun
Recurring Sales InvoicesPonavljajoči se prodajni računi
ReferenceŠtevilka
RefundVračilo
RefundsVračila
RemainingOstane
Remove BusinessOdstrani podjem
RenamePreimenuj
Rename columnsPreimenuj stolpce
Rename reportPreimenuj poročilo
RentNajemnina
Repairs and maintenancePopravila in vzdrževanje
Replace withNadomesti s/z
ReportsPoročila
Report TransformationLokalno pogojeno poročilo
Report TransformationsLokalna pogojena poročila
Request for quotationNaročilo ponudbe
RequiredObvezen
Reset FolderResetiraj mapo
Restricted userUporabnik z omejenim dostopom
Retained earningsPrehodni konto kapitala
Reverse chargedObrnjena davčna obveznost
Reverse signsObratni znaki
RoleVloga uporabnika
Round decimalsZaokroži decimalke na celo število
Round downZaokroži navzdol
RoundingZaokroževanje
Rounding expenseStroški, nastali zaradi zaokroževanja
Round off the totalZaokroži končni znesek
Round to nearestZaokroži na najbližjo vrednost
sale or sale adjustmentprodaja
Sales priceProdajna cena
SalesProdaja
Sales InvoiceIzdan (prodajni) račun
Sales Invoice CreditDobroimetje prodajnega računa
Sales InvoicesIzdani (prodajni) računi
Sales Invoice Totals by CustomerVsote izdanih računov po stranki
Sales Invoice Totals by Custom FieldVsote izdanih računov glede na nastavljiva polja
Sales Invoice Totals by ItemVsote prodajnih računov po artiklu
Sales OrderNaročilo
Sales OrdersNaročila
Sales QuotePonudba
Sales QuotesPonudbe
SaturdaySobota
SchemaShema
ScreenshotsZajemi zaslona
SearchIšči
Searching ...Iščem ...
SelectIzberi
Select file from your computerIzberite datoteko z vašega računalnika
SendPošlji
Send a copy of every email to this addressPošlji kopijo vseh elektronskih sporočil na ta elektronski naslov
SenderPošiljatelj
SentPoslan
Set DateNastavi datum
Set PeriodNastavitev obdobja
SettingsNastavitve
Share of profitDelež dobička
Show balances for specified periodPrikaži bilanco za obdobje
Show InvoicesPrikaži račune
Show passwordPrikaži geslo
Show totals for the periodPrikaži skupne zneske po postavkah za obdobje
sign reversedpredznak obrnjen
Single line textKratko besedilo (enovrstičnica)
Single rateEna stopnja
SizeVelikost
SmallMala
SMTP credentialsSMTP uporabniška imena in gesla
SMTP serverSMTP strežnik
Sort ByRazvrsti po
Special AccountRazčlenitveni konto
Special AccountsRazčlenitveni konti
Start DateDatum pričetka računovodenja
Starting balanceOtvoritveni saldo
Starting balance equityZačetni kapital
Starting BalancesOtvoritvene bilance
StatementIzpisek
Statement balanceSaldo bančnega izpiska
Statement of Changes in EquityGibanje kapitala
StatusStatus
Sub AccountPodkonto
Subgroup ofPodskupina
SubjectZadeva
Sub-totalSkupaj brez DDV
SummaryPovzetek
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Povzetek prikazuje bilanco stanja na dan {1} ter izkaz poslovnega izida za obdobje od {0} do {1}.
SundayNedelja
SupplierDobavitelj
SuppliersDobavitelji
Supplier StatementsIzpiski po dobaviteljih
Supplier Statements (Transactions)Knjižene transakcije
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Neplačani prejeti računi
Supplier SummaryPovzetki dobaviteljev
SupportPodpora
SuspenseNerazvrščene knjižbe
SymbolSimbol
TabsZavihki
TaxDavek
Taxable PurchaseObdavčljiva nabava
Taxable Purchases per SupplierObdavčitev pri nabavi po dobavitelju
Taxable SaleObdavčljiva prodaja
Taxable Sales per CustomerObdavčitev pri prodaji po stranki
Tax AmountDavek
Tax AuditDavčni nadzor
Tax CodeDavek
Tax CodesDavki
Tax liabilityDavčna obveznost
Tax on PurchasesNabavni davek
Tax on SalesProdajni davek
Tax payableObveznosti za plačilo davka
Tax rateDavčna stopnja
Tax ReconciliationDavčna uskladitev
Tax SummaryPovzetek davka
Tax TransactionsKnjiženi davki
TelephoneTelefon
TerminationPrekinitev
Test email settingsPreveri nastavitve elektronske pošte
Test message has been successfully sent.Testno sporočilo je bilo uspešno poslano.
Test MessageTestno sporočilo
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsVnosa ni mogoče izbrisati, saj se nanj nanašajo naslednji vnosi
ThemeTema
ThemesTeme
There is at least one invoice with pending early payment discountIzdani računi s čakajočim popustom za zgodnejše plačilo
There is at least one invoice with pending late payment feeIzdani računi s čakajočimi zamudnimi obrestmi
There is one or more recurring invoices pending to be issuedPonavljajoči se računi, ki jih je potrebno izdati
There is one or more recurring journal entries pending to be createdPonavljajoče se temeljnice, ki jih je potrebno ustvariti
There is at least one recurring payslip pending to be issuedPonavljajoče se plačilne liste, ki čakajo na izdajo
There are duplicates in this view.Prikazani so podvojeni vnosi.
This item can be purchasedNabavni artikel
This item can be soldProdajni artikel
ThreeTrije
Time formatZapis časa
Time spentOpravljene delovne ure
TimestampDatum in ura
TitleNaslov
ToZa
ToDo
TodayDanes
TotalVsota
Total assetsSredstva skupaj
Total costSkupni strošek
Total creditsV dobro
Total debitsV breme
Total equityCelotni kapital
Total liabilities & equityObveznosti & kapital skupaj
Total {0}Skupaj {0}
Total amount in base currencySkupni znesek v valuti poslovanja
Total amount in wordsSkupni znesek z besedo
Total contributionsPrispevki skupaj
Total deductionsOdbitki skupaj
Total PurchasesNabava
Pass-through (100%)100-odstoten (100%)
Total SalesProdaja
Track quantity to deliverSledi količini za dostavo
Track quantity to receiveSledi količini za dobavo
TransactionKnjižba
TransactionsKnjižbe
Transaction typeKnjiženje
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.{0} knjižb je kasnejših od {1}, zato v povzetku (poročilu) niso prikazane.
TransferPrenos
Trial BalanceBruto bilanca
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Preizkusite oblačno različico z dostopom za več uporabnikov in drugimi ugodnostmi.
TwoDva
TypeVrsta
UnbalancedNeuravnotežen
UncategorizedNekategoriziran
Uncategorized PaymentsNerazvrščena plačila
There is one or more uncategorized payments which can be categorized using payment rulesZa ta nerazvrščena plačila lahko ustvarite pravila razvrščanja
Uncategorized ReceiptsNerazvrščeni prejemi
There is one or more uncategorized receipts which can be categorized using receipt rulesZa te nerazvrščene prejeme lahko ustvarite pravila razvrščanja
Uncategorized transactionsNerazvrščena knjiženja
UndoRazveljavi
UninstallOdstrani
UninvoicedNezaračunan
Unit NameEnota
Unit priceCena / enoto
UnnamedBrezimen
UnpaidNeplačan
Unpaid invoicesNeplačani računi
UnspecifiedNi določen
Unspecified locationNedoločeno mesto
UntilDo
Until further noticeDo nadaljnjega
UpdatePosodobi
Update data in your spreadsheet programPosodobite podatke v vaši razpredelnici.
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Kot kaže, poskušate odpreti datoteko, do katere že dostopa novejša verzija Managerja. Izvedite nadgradnjo na novejšo verzijo Managerja in ponovno poskusite odpreti to datoteko.
UserUporabnik
UsernameUporabniško ime
User PermissionsUporabniške pravice
UsersUporabniki
Valid forVelja
Value on handVrednost zaloge
ViewPogled
ViewedPrebran
Wages & salariesPlače in nadomestila plač
WebsiteSpletna stran
Week(s)Teden/na/ni/nov
When purchasedPri nabavi
When soldPri prodaji
WithdrawalDvig
Withholding taxDavčni odtegljaj
Withholding tax payableObveznosti za davčni odtegljaj
Withholding tax receiptPotrdilo o davčnem odtegljaju
Withholding Tax ReceiptsPotrdila o davčnem odtegljaju
Withholding tax receivableTerjatev za davčni odtegljaj
Write-offOdpis
Write-onDopis
Written-offOdpisan
{0} Cr{0} Dob
{0} days{0} dan/dni
{0} Dr{0} Br
{0} transactions{0} vnos/a/i
{0}h{0}h
{0}m{0}m
Zero (0%)0-odstoten (0%)

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally