English to Albanian Translation
EnglishAlbanian
1-30 days overdue1-30 ditë vonesë
1 day1 ditë
31-60 days overdue31-60 ditë vonesë
61-90 days overdue61-90 ditë vonesë
90+ days overdue90+ ditë vonesë
... then allocate to... atëherë shpërndaj tek
{0} days overdue{0} ditë vonesë
AccountLlogaria
Show account codesShfaq kodet e llogarive
Accounting feesShpenzimet e kontabilitetit
Accounting methodMetoda Kontabël
Accounts payableLlogaritë e pagueshme
Accounts receivableLlogaritë e arkëtueshme
Accrual basisBaza Akruale
Accumulated amortizationAmortizimi i Akumuluar
Accumulated depreciationZhvlerësimi i Akumuluar
Acquisition costKostoja e blerjes ose Vlera historike
ActionVeprim
ActiveAktiv
ActualAktuale
Actual balanceGjendja aktuale
AddShto
Add BusinessShto Biznes
Add comparative columnShto kolonën krahasuese
AdditionsShtesat
Add lineShto një rresht
Add non-inventory cost into productionShto ndonjë kosto jashtë stokut tek prodhimi
AddressAdresa
Adjusted BalanceGjendja e rregulluar
Adjusted closing balance as per bank statementBilanci përmbyllës i rregulluar sipas deklaratës bankare
AdjustmentsRregullimet
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionShpenzimet e marketingut / promovimit
Aged PayablesLlogarit e Pagueshme
Aged ReceivablesLlogarit e Arkëtueshme
AliasAlias
Error. Please complete all fields.Gabim! Ju lutem plotësoni të gjitha fushat.
AllocationShpërndarje
AmortizationAmortizimi
Amortization Calculation WorksheetTabela e llogaritjes së amortizimit
Amortization daysDitët e amortizimit
Amortization EntriesRegjistrimet e amortizimit
Amortization EntryRegjistrimi i amortizimit
Amortization rateNorma e amortizimit
AmountShuma
Amount paidShuma e paguar
Amount receivedShuma e arkëtuar
Amounts are tax inclusiveTVSH e përfshirë në shuma
Amount to payShuma për tu paguar
... and description contains... dhe përshkrimi përmban
Application DataTë dhënat e aplikacionit
ArchivedE Arkivuar
Are you sure?A jeni të sigurtë?
As at {0}Deri më {0}
AscendingNë formë rritëse
AssetsAsetet
At costNë kosto
AttachmentBashkëngjit
AttachmentsBashkëngjitje
Audit TrailAuditimi i veprimeve
Authorized byAutorizuar nga
AutomaticAutomatik
Available creditKrediti në dispozicion
Average costKostoja mesatare
BackMbrapa
BackupBackup
BalanceGjendja
Balance due if paid by {0}Detyrimi i mbetur nëse paguhet nga {0}
Balance at beginning of periodGjendja në fillim të periudhës
Balance at end of periodBilanci në fund të periudhës
BalancedE balancuar
Balance dueDetyrimi i mbetur
Balance SheetBilanci i Gjendjes
Balance Sheet AccountPasqyra e Bilancit
Balance Sheet Built-in AccountLlogaria e integruar e bilancit
Balance Sheet GroupBilanci i konsoliduar
Bank accountLlogaria Bankare
Bank chargesShpenzimet bankare
Bank accountLlogaria bankare
Bank AccountsLlogaritë bankare
Bank Account SummaryGjendja e llogarisë bankare
Bank ReconciliationRakordimi bankar
Bank ReconciliationsRakordimi bankar
Bank Reconciliation StatementPasqyra e rakordimit bankar
Bank ruleRregulla Bankare
Bank RulesRregullat Bankare
Base CurrencyValuta Bazë
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Bazuar në porositë e regjistruara të prodhimit, të paktën një artikull stok duhet të ketë ngritur fazën e prodhimit.
Batch CreateKrijo një grupim të ri
Batch DeleteFshirje në grup
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Ju jeni në modalitetin e fshirjes në grup. Mos harroni të bëni Backup gjithnjë të të dhënave tuaja para se të ekzekutoni fshirjen në grup.
Batch OperationVeprime ne grup
Batch UpdatePërditësim në grup
Billable expensesShpenzimet e Faturueshme
Billable expenses - costShpenzimet e faturueshme - kostoja
Billable expenses - invoicedShpenzimet e faturueshme - të faturuara
Billable timeOra e Faturueshme
Billable time - invoicedOra e Faturueshme - E Faturuar
Billable expenseShpenzimi i Faturueshëm
Billable ExpensesShpenzimet e Faturueshme
Billable TimeOra e Faturueshme
Billable time - movementOra e Faturueshme - lëvizjet
Billable time adjustmentOra e Faturueshme, Rregullimet
Billable Time SummaryPërmbledhje kohore e faturueshme
Billing addressAdresa e faturimit
Bill of materialsRecepturat
Book valueVlera e Librit
BudgetBuxheti
Built-in themePamje e gatshme
Bulk UpdatePërditësim në grup
BusinessBiznes
Business NameEmri i Biznesit
Business DetailsTë dhënat e biznesit
BusinessesBizneset
Business IdentifierNumri i Biznesit
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.NUI: XXXXXXXXX, TVSH: XXXXXXXXX etj
Business LogoLogo e biznesit
ByNga
CancelAnulo
Capital AccountLlogaria e Kapitalit
Capital AccountsLlogaritë Kapitale
Capital Accounts SummaryPërmbledhja e Llogarive të Kapitalit
Capital subaccountsNënllogaritë e Kapitalit
Cash accountLlogaria KESH
Cash AccountsLlogaritë KESH
Cash Account SummaryGjendja e llogarisë së mjeteve monetare
Cash & cash equivalentsMjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre
Cash at bankMjete monetare në bankë
Cash at the beginning of the periodMjete KESH në fillim të periudhës
Cash at the end of the periodMjete KESH në fund të periudhës
Cash basisBaza KESH
Cash on handMjete monetare në arkë
Charge monthlyTarifim mujor
Chart of AccountsLista e Llogarive
ClearedE shlyer
Cleared balanceLikuiduar në total
CloneDyfishim/Klonim
Closing balanceGjendja përfundimtare
Closing balance after importBilanci përmbyllës pas importimit
Closing balance as per balance sheetBilanci përmbyllës sipas fletë-bilancit
Closing balance as per bank statementBilanci përmbyllës sipas deklaratës bankare
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Cili ka qenë bilanci përmbyllës prej {0} deri tek {1} bazuar për pasqyrën bankare?
Closing balance before importBilanci përmbyllës para importimit
Closing balancesBilanci përmbyllës
CodeKodi
ColumnKolonë
Column nameEmri i kolonës
ColumnsKolonat
CompletedPërfunduar
Computer equipmentShpenzimet ne pajisje kompjuterike
Consideration receivedMarrë në shqyrtim
ContactKontakti
containspërmban
ContentPërmbajtje
ContributionKontribut
Control accountLlogari kontrolli
Control AccountsLlogaritë e kontrollit
ConvertKonverto
Convert into bank accountKonverto në llogari bankare
Convert into cash accountKonverto në llogari monetare
CopiedE kopjuar
Copy to clipboardKopjo në clipboard
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopjo të dhënat nga tabela juaj në: excel, word etj. dhe vendosi ato brenda kutisë së tekstit më poshtë
Copy toKopjo tek
Cost adjustment to recover from negative inventoryRregullimi i Kostos për riparim nga stoku negativ
Cost of salesKMSH
CountryShtet
CreateKrijo
Create & add anotherKrijo & Shto një tjetër
Create New BusinessShto biznes të ri
CreditKreditim
Credit limitLimiti i Kreditimit
Credit NoteNotë Kreditimi
Credit NotesNotë Krediti
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Fitimi (humbja) nga kursi këmbimit valutor
CurrentAktual
Current BalanceGjendja aktuale
CustomE personalizuar
Custom amortization expense accountLlogaria e shpenzimeve nga amortizimi
Custom depreciation expense accountLlogaria e shpenzimeve nga zhvlerësimi
CustomerKlient
CustomersKlientët
Customer StatementPasqyra e Klientit
Customer StatementsKartela e Klientit
Customer Statements (Transactions)Kartela e klientit (Transaksionet)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Kartela e klientit (Faturat e paarketuara)
Customer SummaryPërmbledhësi i klientëve
Custom expense accountLlogaria e shpenzimeve e përzgjedhur
Custom FieldFusha e Dëshiruar
Custom FieldsFushat e Dëshiruara
Custom income accountLlogaria e të ardhurave e përzgjedhur
CustomizeModifiko
Custom ReportRaport i Përzgjedhur
Custom ReportsRaportet e Përzgjedhura
Custom templateModeli i personalizuar
Custom themePamje e modifikuar
Custom titleTitulli i ndryshuar
DateData
Date formatFormati i datës
daysditët
days after issue dateditë pas datës së lëshimit
DebitDebitim
Debit NoteNotë Debitimi
Debit NotesNotë Debiti
Decimal placesNumra pas presjes dhjetore
DeductionZbritjet(Ndalesat)
Deduct withholding taxZbrit tatimin në burim
DeleteFshij
Delivery addressAdresa e Dërgimit
Delivery dateData e Dërgimit
Delivery InstructionsInstruksionet e dërgimit
Delivery NoteFletëdërges
Delivery NotesFletëdërgesat
DepositDepozitim
DepreciationZhvlerësimi
Depreciation Calculation WorksheetTabela e llogaritjes së zhvlerësimit
Depreciation daysDitë amortizimi
Depreciation EntriesRegjistrimet e zhvlerësimit
Depreciation EntryRegjistrimi i zhvlerësimit
Depreciation rateNorma e zhvlerësimit
DescendingNë formë zbritëse
DescriptionPërshkrimi
DiscountZbritje
DiscrepancyMospërputhje
Show custom field as a columnShfaq fushën e personalizuar si kolonë
Show custom field on printed documentsShfaq fushën e përzgjedhur në dokumentet e printuëshme
Date of disposalData e rregullimit
DisposalsRregullimet
DisposedI favorshëm
Disposed fixed assetAsetet Fikse të rregulluara
Disposed intangible assetAktivi Jomaterial i rregulluar
does not containnuk përmban
DonationsDonacionet
Do not recodeMos rikodifikoni
DownloadShkarko
DrawingsTërheqjet e Fitimeve
Drop-down listLista e rreshtuar posht
Due in {0} daysAfati i pagesës në {0} ditë
Due todayAfati i pagesës sot
Due tomorrowAfati i pagesës të nesërmen
Due dateData e Pagesës
Early payment discountZbritje për pagesë para afatit të maturimit
Early payment discountsZbritjet për pagesat para afatit të maturimit
EarningsTë ardhurat
EditModifiko
ElectricityShpenzimet e energjise elektrike
EmailE-mail
Email addressAdresa email
EmailsEmail-at
Email sending formatFormati i dërgimit të email-it
Email SettingsCilësimet e email-it
Email templateShembull Email-i
Email TemplatesShembujt e Email-ës
EmployeePunonjësi
Employee clearing accountDetyrimet ndaj punonjësve
EmployeesPunëtorët
Employee SummaryRaporti Përmbledhës i Punëtorëve
Employer contributionKontributet e punëdhënësit
EmptyZbrazët
EntertainmentShpenzimet e përfaqësimit
EquityKapitali
ErrorGabim
EveryÇdo
Exact amountVlera e saktë
Exchange rateNormat e Këmbimit
Exchange RatesNormat e Këmbimit
Exclude inventory items with no movementPërjashto artikujt pa lëvizje
Exclude zero balancesPërjashto bilancet me zero
Expense claimsKërkesat e Shpenzimeve
Expense accountLlogari shpenzimi
Expense ClaimBuxheti i shpenzimeve
Expense Claim PayersPaguesit e Kërkesës për Shpenzim
Expense ClaimsBuxheti i shpenzimeve
PayerPaguar nga
Expense Claims SummaryPërmbledhja e Kërkesave të Shpenzimeve
ExpensesShpenzimet
ExportEksporto
FaxFax
FeaturesKarakteristikat shtese
Fill in data in your spreadsheet programShtoni të dhënat në programin tuaj: excel, word, etj.
FilterFiltrim
Filter by custom fieldFiltro sipas fushave të dëshiruara
Financial StatementsPasqyrat Financiare
Find & mergeGjej & Bashko
Find & recodeGjej & rikodifiko
Finished itemProdukt i gatshëm
First day of weekDita e Parë e Javës
Fixed assetAktivet e qëndrueshme
Fixed assets, at costAsetet fikse, në kosto
Fixed assets - depreciationAsetet Fikse - zhvlerësimi
Fixed AssetAsetet Fikse
Fixed Asset DepreciationZhvlerësimi i Aseteve Fikse
Fixed Asset DisposalRregullimi i Aseteve Fikse
Fixed AssetsAsetet Fikse
Fixed assets, accumulated depreciationAsetet Fikse, Zhvlerësimi i Akumuluar
Fixed assets - loss on disposalAsetet Fikse - humbja në rregullime
Fixed Asset SummaryPërmbledhje e Aseteve Fikse
Flat rateNormë fikse
FolderFolder ose Dosje
FoldersFolderat
FooterMundësia Footer
For the period from {0} to {1}Për periudhën nga {0} deri më {1}
Foreign BalanceBilanci i jashtëm
Foreign CurrenciesValuta të huaja
Foreign CurrencyValutë e huaj
Foreign exchange gainFitimi nga këmbimi valutor
Foreign exchange lossHumbja nga këmbimi valutor
Foreign Exchange RevaluationRivlerësim i valutës së huaj
Form DefaultsPamjet e parazgjedhura të Formave
ForumForumi
Free Accounting SoftwareProgram kontabël falas
Free DownloadShkarko Falas
Freight-inKosto te tjera
FromNga
FromNga
Full accessAkses i plotë
Funds contributedFondet e kontribuara
Gain / LossFitim / Humbje
General LedgerLibri i llogarive
General Ledger AccountLibri i përgjithshëm i llogarive
General Ledger SummaryLibri i përgjithshëm i llogarive
General Ledger TransactionsTransaksionet e librit të përgjithshëm të llogarive
Goods ReceiptFletëhyrje
Goods ReceiptsFletëhyrjet e artikujve
Gross payPaga Bruto
GroupGrupi
Groups to collapseNdarje e grupeve
GuidesUdhëzuesi
Group by…Grupo sipas
Order by…Rendit sipas
Where…Ku
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rreshta të fshehur sepse nuk përmbajn {1}
Hide due dateFshih datën e pagesës
Hide total amountFshihni shumën totale
HistoryHistoriku i veprimeve
HostnameHostname
Hourly rateNorma për Orë
HoursOrë
If paid withinNëse paguhet brenda
If bank account is:Nëse llogaria e bankës është:
ImageImazhi
ImportImporto
Import business from a fileImporto biznesin nga dosja
Import business from a URLImporto binzesin nga URL'ja
Import bank statementImporto pasqyrën e bankës
Import BusinessImporto Biznesin
The file you are trying to import is invalidSkedari që po tentoni të importoni është i pavlefshëm
InactiveJoaktiv
In-built Tax CodeKodi Tatimor i Programuar
Includes {0}Përfshin {0}
IncomeTë ardhurat
InflowsHyrjet e mjeteve KESH
Insufficient QtySasi e pamjaftueshme
Intangible assetAktivet jomateriale
Intangible assets, at costAsetet jo-materiale, në kosto
Intangible AssetAktiv jomaterial
Intangible Asset AmortizationAmortizimi i Asetit Jo-material
Intangible AssetsAsetet jo-materiale
Intangible assets, accumulated amortizationAsetet jomateriale, amortizimi i akumuluar
Intangible assets - amortizationAsetet Jomateriale - amortizimi
Intangible assets - loss on disposalAsetet jomateriale - humbja në rregullime
Intangible Asset SummaryPërmbledhje e aktiveve jomateriale
Inter Account TransferTransferim i brendshem i llogarisë
Inter Account TransfersTransfertat e brendshme të llogarive
Interest receivedInteresi i arkëtuar
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Gabim tek përdoruesi ose fjalëkalimi. Ju lutem provoni përsëri
Inventory on handStoku në dispozicion
Inventory - costKostoja e mallrave të shitura, KMSH
Inventory ItemArtikulli Stok
Inventory ItemsArtikujt Stok
Inventory kitPako Stoku
Inventory KitsPakot e Stokut
Inventory locationLokacioni i Stokut
Inventory locationsLokacionet e Stokut
Inventory MovementLëvizjet e Stokut
Inventory Price ListLista e çmimeve të magazines
Inventory Profit MarginMarzhi i Fitimit në Stok
Inventory Quantity by LocationSasia e Stokut sipas Lokacionit
Inventory Quantity SummaryPërmbledhja e Stokut në Sasi
Inventory - salesStok Shitjet
Inventory TransferTransferi i Stokut
Inventory TransfersTransferimet e Stokut
Inventory Value SummaryPërmbledhja e Stokut në Vlerë
Inventory Write-offShlyerja e Stokut
Inventory Write-offsShlyerjet e Stokut
InvoiceFaturë
InvoicedE faturuar
Invoice dateData e Faturës
Invoice numberNumri i Faturës
InvoicesFaturat
Invoice totalTotali i Faturës
isështë
is betweenështë në mes të
is checkedështë kontrolluar
is emptyështë e zbrazët
is less thanështë më pak se
is more thanështë më shumë se
is notnuk është
is not checkednuk është kontrolluar
is not emptynuk është e zbrazët
is not zeronuk është zero
Issue dateData e lëshimit
is zeroështë zero
ItemArtikulli
Item codeKodi i Artikullit
Item nameEmri i Artikullit
Journal EntriesNdërhyrjet Kontabël
Journal EntryVeprim kontabël
LabelEtiketimi (klasifikimi)
LanguageGjuhë
LargeE madhe
Last reconciliationRakordimi i fundit
Late Payment FeesKamatvonesat për pagesa të vonuara
Late Payment FeeKamatvonesë për pagesë të vonuar
Late payment feesKamatëvonesat për pagesa të vonuara
LayoutFormati i Pamjes
Learn MoreMëso më shumë
Legal feesShpenzimet e taksave dhe tarifave vendore
LessMë pak
LiabilitiesDetyrimet
Liability accountLlogari detyrimi
LicenseLicensë
Limited accessAkses i kufizuar
LineRresht
LocationVendodhje
Lock DateData e Mbylljes
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Nëse data e mbylljes është e specifikuar, të gjitha transaksionet në datën e mbylljes ose para asaj date do të jenë vetëm të lexueshme.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Data e mbylljes është e caktuar sikur se {0}. Ndryshimet sikurse modifikime dhe fshirjet mund ti bëni vetëm pas kësaj date.
LoginHyrje
LogoLogo
LogoutDilni
MarginMarzhi
MaxMaksimale
MediumMesme
MergeBashko
Message bodyPjesa e tekstit
MinutesMinuta
MobileCelular
MondayE hënë
Month(s)Muaj
Motor vehicle expensesShpenzimet e automjeteve
Multiple ratesNorma të ndryshme
Multi-user access is not available in desktop edition.Opsioni i shumë përdoruësve nuk është i disponueshmëm në versionin desktop.
NameEmri
NarrationPërshkrimi i veprimit kontabël
NetNeto
Net assetsAsetet Neto
Net lossHumbja neto
Net movementLevizjet neto
Net profitFitimi neto
Net profit (loss)Fitimi (humbja) neto
Net increase (decrease) in cash heldRritje (ulje) neto në KESH
Net payPaga Neto
Net PurchasesBlerjet neto
Net SalesShitjet neto
NeverAsnjëherë
New AccountKrijo Llogari të re
New Foreign CurrencyValutë e huaj e Re
New Amortization EntryKrijo Amortizim të Ri
New AttachmentBashkëngjitje e re
New Bank AccountKrijo një llogari të re bankare
New Bank ReconciliationKrijo një rakordim të ri bankar
New Bank RuleKrijo Rregull Bankar
New Billable TimeOrë e re e faturueshme
New Capital AccountKrijo Llogari Kapitali të re
New Cash AccountKrijo llogari të re kesh
New Control AccountLlogari kontrolli e re
New Credit NoteKrijo Notë Kreditimi
New CustomerKrijo Klient të Ri
New Custom FieldKrijo Fushë të Re
New Debit NoteDebit Notë e Re
New Delivery NoteKrijo një fletëdërges të re
New Depreciation EntryKrijo Zhvlerësim të ri
New EmployeeShto një punonjës të ri
New Exchange RateNormë e re këmbimit
New Expense ClaimKrijo Kërkesë Shpenzimi
New Expense Claim PayerPagues i Ri i shpenzimeve për llogari të subjektit
New Fixed AssetKrijo një Aset Fikse të ri
New FolderKrijo një folder të ri
New Goods ReceiptKrijo një fletëhyrje të re
New GroupKrijo Grup të Ri
New Intangible AssetKrijo aktiv jomaterial
New Inter Account TransferKrijo një transfertë të re ndërmjet llogarive
New Inventory ItemKrijo një artikull të ri stok
New Inventory KitKrijo Pako Artikulli
New Inventory LocationKrijo një Lokacion të ri Stoku
New Inventory TransferKrijo një transferim të ri të stokut
New Journal EntryShto një veprim të ri kontabël
New Late Payment FeeKrijo një kamatvonesë të re per pagesë të vonuar
New Non-inventory ItemKrijo një artikull jo-stok të ri
New PaymentShto një pagesë të re
New PayslipListëpagesë e re
New Payslip ItemKrijo artikull të ri të listëpagesës
New Production OrderKrijo porosi prodhimi të re
New Purchase InvoiceKrijo një faturë të re blerje
New Purchase OrderKrijo Porosi Furnizimi
New Purchase QuoteKuotim i ri në blerje
New ReceiptKrijo një mandat arkëtim të ri
New Recurring Journal EntryKrijo një verpim kontabël automatik
New Recurring PayslipListëpagesë automatik e re
New Recurring Purchase InvoiceKrijo Faturë Automatike të Furnizimit
New Recurring Sales InvoiceKrijo Faturë Periodike të Shitjeve
New ReportKrijo Raport të Ri
New Report TransformationTransformimi i Raportit të Ri
New Sales InvoiceKrijo një faturë të re shitje
New Sales OrderKrijo Porosi të Shitjes
New Sales QuoteKrijo Ofertë Shitje
New Special AccountKrijo një llogari të veçantë të re
New SubaccountShto një nënllogari të re
New SupplierKrijo Furnitor të Ri
New Tax CodeKrijo Kod Tatimor të ri
New tax liabilityDetyrim i ri tatimor
New ThemeKrijo Pamje te re
New TotalKrijo Total
New UserPërdorues i Ri
New Write-offKrijo një nxjerrje jashtë përdorimit të re
NextVazhdo
Next issue dateData e ardhshme e lëshimit
No due dateS'ka afat pagese
No matches foundNuk u gjet asgjë
NoneAsnjë
Non-inventory ItemArtikuli jo-stok
Non-inventory ItemsArtikujt jo-stok
No pending deposits as at {0}Nuk ka depozitime në pritje deri më {0}
No pending withdrawals as at {0}Nuk ka tërheqje në pritje deri më {0}
No taxPa TVSH
NotesShënimet
Not reconciledNuk rakordon
NumberNumër
Number formatFormati i numrave
Number of transactions already importedNumri i transaksioneve të importuara deri më tani
Number of transactions in the fileNumri i transaksioneve në skedar
Number of transactions to importNumri i transaksioneve për importim
OffOff
OnOn
One option per lineNjë zgjedhje për rresht
Only administrators can rename business name.Vetem administratorët mund të ndryshojnë emrin e biznesit
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopjo të dhënat dhe pastaj kaloi në një faqe të re: excel, word, etj.
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopjo kolonat dhe pastaj kaloi në një faqe të re: excel, word, etj.
Opening balanceGjendja fillestare
OptionalOpsionale
Options for drop-down listOpsionet për Listën Rreshtuese
Order numberNumri i Porosisë
Other movementsLëvizjet e tjera
OutflowsDaljet e mjeteve KESH
OverdueTë Vonuara
Overdue yesterdayVonesa e Pagesës Djeshme
OverpaidPaguar më tepër
Page {0} of {1}Faqe {0} nga {1}
Paper sizePërmasat e fletës
Paid in fullPaguar në total
Paid fromPaguar nga
Paid in advanceE Paguar në paradhënie
Paragraph textTekst në formë paragrafi
Partial paymentPagesë e pjesshme
PasswordFjalëkalimi
PayeePaguesi
PaymentPagesë
PaymentsPagesat
Payroll liabilitiesPagat e pagueshme
PayslipListëpagesë
Payslip Contribution ItemArtikulli i kontributeve në listëpagesë
Payslip Contribution ItemsArtikujt e kontributeve në listëpagesë
Payslip Deduction ItemArtikulli i ndalesave në listëpagesë
Payslip Deduction ItemsArtikujt e ndalesave në listëpagesë
Payslip Earnings ItemArtikulli i të ardhurave në listëpagesë
Payslip Earnings ItemsArtikujt e të ardhurave në listëpagesë
Payslip ItemsArtikujt e listëpagesës
PayslipsListëpagesat
Payslip SummaryPërmbledhja e listëpagesave
Payslip Totals per Item and EmployeeListëpagese për njësitë dhe punonjësit
PendingNë pritje
Pending depositDepozitë në pritje
Pending depositsDepozitime në pritje
Pending withdrawalTërheqje në pritje
Pending withdrawalsTërheqje në pritje
PercentagePërqindje
Permitted actionsVeprimet e Lejuara
PlainFusha
Plain textTeksti i thjeshtë
PopularMë e përdorura!
PortPorti
PositionPozicioni në ekran
PreferencesPreferencat
PrintPrinto
Printing and stationeryShpenzimet e Shtyp-Shkrimit
Production in progressProdhim në proces
Production OrderPorosia e Prodhimit
Production OrdersPorositë e Prodhimit
Production stageFaza e prodhimit
ProfitFitimi
Profit and Loss StatementPasqyra e Fitimit dhe Humbjës
Profit and Loss Statement AccountPasqyra e Fitimit ose Humbjes
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Pasqyra e Fitimit/Humbjes (Aktuale vs Buxhetore)
Profit and Loss Statement Built-in AccountLlogaria e integruar e Fitim-humbjes
Profit and Loss Statement GroupPasqyra e të ardhurave e konsoliduar
Profit (loss)Fitim (humbje)
Profit (loss) for the periodFitimi (humbja) për periudhën
Purchase InvoiceFaturë Blerje
Purchase Invoice CreditKredia e faturës se blerjes
Purchase InvoicesFaturat e blerjeve
Purchase OrderPorosi Furnizimi
Purchase OrdersPorositë e Furnizimit
Purchase priceÇmimi i blerjes
Purchase QuoteÇmim blerje
Purchase QuotesÇmimet e blerjes
PurchasesFurnizimet
QtySasia
Qty on handSasia në stok
Qty ownedSasia në zotërim
Qty to deliverSasia për dergim
Qty to invoiceSasia për tu faturuar
Qty to receiveSasia për furnizim
QuoteOferta
Quote numberNumri i Ofertës
RateNorma
ReceiptArkëtim
Payment or ReceiptPagesë ose arkëtim
ReceiptsMandat arkëtimet
Receipts & PaymentsArkëtimet & Pagesat
Receipts & Payments SummaryPasqyra e arkëtimeve dhe pagesave
Received inArkëtuar në
ReconciledRakorduar
Recurring Journal EntriesVeprimet kontabël automatike
Recurring Journal EntryVeprim kontabël automatik
Recurring PayslipListëpagesë automatike
Recurring PayslipsListëpagesat automatike
Recurring Purchase InvoiceFaturë Automatike e Furnizimit
Recurring Purchase InvoicesFaturat Automatike të Furnizimit
Recurring Sales InvoiceFatura Periodike e Shitjes
Recurring Sales InvoicesFaturat e Shitjes Periodike
ReferenceReferenca
RefundRimbursimi
Remove BusinessFshij Biznesin
RenameRiemëro
Rename columnsRiemëro kolonat
Rename reportRiemëro raportin
RentShpenzimet e qirasë
Repairs and maintenanceShpenzimet e riparimeve dhe mirëmbajtjes
ReportsRaportet
Report TransformationRaporti i Transformimit
Report TransformationsRaporti i Transformimeve
RequiredKërkohet
Restricted userPerdorues i kufizuar
Retained earningsFitime të pashpërndara
Reverse chargedAutongarkesë
Reverse signsShenjat e kundërta
RoleRoli i perdoruesit
Round downRrumbullakim për poshtë
RoundingRrumbullakim
Rounding expenseShpenzime nga rrumbullakimi
Round off the totalRrumbullakosur në total
Round to nearestRrumbullakim tek numri më i afërt
Sales priceÇmimi i shitjes
SalesShitjet
Sales InvoiceFaturë Shitje
Sales Invoice CreditKredia e faturës së shitjeve
Sales InvoicesFaturat e shitjeve
Sales Invoice Totals by CustomerTotali i faturave të shitjes sipas klientit
Sales Invoice Totals by Custom FieldTotali i faturave të shitjes sipas fushës së dëshiruar
Sales Invoice Totals by ItemTotali i faturave të shitjes sipas artikujve
Sales OrderPorosia e Shitjes
Sales OrdersPorositë e Shitjeve
Sales QuoteOferta e Shitjes
Sales QuotesOfertat e Shitjes
SaturdayE shtunë
SchemaSkema
ScreenshotsScreenshots
SearchKërko
Searching ...Duke kërkuar ...
SelectSelekto
Select file from your computerSelekto dokumentin nga kompjuteri
SendDërgo
Send a copy of every email to this addressDërgo kopjen e çdo email-i tek kjo adresë
Set DateCakto Datën
Set PeriodPërcakto periudhën
SettingsCilësimet
Share of profitShpërndarja e fitimit
Show balances for specified periodShfaq gjendjet për periudhën e specifikuar
Show totals for the periodShfaq totalet për periudhën
sign reversedE kthyer mbrapa
Single line textTekst në një rresht të vetëm
Single rateNormë e vetme
SizePërmasa
SmallVogël
SMTP credentialsKredencialet SMTP
SMTP serverServeri SMTP
Special AccountLlogari e veçantë
Special AccountsLlogaritë e veçanta
Start DateData e Fillimit
Starting balanceGjendja fillestare
Starting balance equityKapitali në fillim të periudhës
Starting BalancesGjendjet fillestare
StatementPasqyrë
Statement balancePasqyra e Bilancit
Statement of Changes in EquityPasqyra e Ndryshimeve në Kapital
StatusStatusi
Sub AccountNënllogari
SubjectTitulli
Sub-totalNëntotali
SummaryPërmbledhje
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Kjo përmbledhje është caktuar të shfaqë pozicionin financiar sikur tek {1} dhe performancën financiare nga periudha {0} tek {1}.
SundayE diel
SupplierFurnitor
SuppliersFurnitorët
Supplier StatementsPasqyrat e Furnitorit
Supplier Statements (Transactions)Kartela e furnitorit (Transaksionet)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Kartela e furnitorit (Faturat e papaguara)
Supplier SummaryPërmbledhësi i furnitorëve
SupportNdihmë
SuspenseNë pritje
SymbolSimbol
TabsDritaret
TaxTatimi
Taxable PurchaseBlerjet e tatueshme
Taxable Purchases per SupplierBlerjet e Tatueshme sipas Furnitorit
Taxable SaleShitjet e tatueshme
Taxable Sales per CustomerShitjet e Tatueshme sipas Klientit
Tax AmountShuma e tatimit
Tax AuditAuditimi Tatimor
Tax CodeKodi i Tatimit
Tax CodesKodi i Tatimit
Tax liabilityDetyrimi Tatimor
Tax on PurchasesTVSH e zbritshme
Tax on SalesTVSH e mbledhshme
Tax payableDetyrime tatimore të pagueshme
Tax rateNorma e TVSH-së
Tax ReconciliationRakordimi tatimor
Tax SummaryPërmbledhja e Tatimeve
Tax TransactionsTransaksionet e Tatimit
TelephoneShpenzime telekomunikimi
TerminationPërfundimi
Test email settingsTesto cilësimet e email-it
Test message has been successfully sent.Mesazhi Test është dërguar me sukses.
Test MessageMesazh testimi
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsForma nuk mund të fshihet sepse i referohet transaksioneve në vijim
ThemePamja
ThemesPamjet Shabllon
There is at least one invoice with pending early payment discountKeni minimumi një faturë në pritje për tu krijuar, për zbritjet prej likuidimeve të parakohshme.
There is at least one invoice with pending late payment feeKeni të paktën një faturë në pritje për aplikimin e kamatvonesave për pagesë të vonuar
There is one or more recurring invoices pending to be issuedKeni së paku një faturim automatik në pritje për lëshim
There is one or more recurring journal entries pending to be createdËshtë së paku një veprim kontabël automatik në pritje për tu krijuar
There is at least one recurring payslip pending to be issuedKeni të paktën një listëpagesë automatike në pritje për tu krijuar
There are duplicates in this view.Në këtë pamje ka të dublifikuara.
This item can be purchasedKy produkt mund të blihet
This item can be soldKy produkt mund të shitet
Time spentKoha e Shpenzuar
TimestampVula kohore
TitleTitulli
ToPër
ToDeri më
TodaySot
TotalTotali
Total assetsAktivet totale
Total costKostoja totale
Total creditsTotali i Kreditimeve
Total debitsTotali i Debitimeve
Total equityTotali i kapitalit
Total liabilities & equityTotali i detyrimeve & kapitalit
Total {0}Totali {0}
Total contributionsKontributet Totale
Total deductionsTotali i ndalesave
Total PurchasesBlerjet totale
Total SalesShitjet totale
TransactionTransaksion
TransactionsTransaksionet
Transaction typeLloji i transaksionit
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Janë gjithësej {0} transaksione të datuara pas {1} përndryshe ato nuk janë të llogaritura në këtë shfaqje
TransferTransferim
Trial BalanceBilanci vërtetues
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Provoni versionin Cloud për akses nga shumë përdorues dhe për të pasur edhe shumë përfitime të tjera
TypeLloji
UnbalancedE pabalancuar
UncategorizedE pakategorizuar
Uncategorized transactionsTransaksionet e pa kategorizuara
UndoZhbëje
UninvoicedE pafaturuar
Unit NameNjësisa
Unit priceÇmimi për njësi
UnnamedE paemëruar
Unpaid invoicesFaturat e Papaguara
UnspecifiedE paspecifikuar
Unspecified locationVendodhje e papërcaktuar
UntilDeri më
Until further noticeDeri në ndonjë ndryshim të ri
UpdatePërditëso
Update data in your spreadsheet programPërditësoni të dhënat në programin tuaj: excel, word, etj.
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Skedari që po provoni të hapni, është krijuar me një version më të ri të programit, përditësoni programin dhe provoni përsëri.
UserPërdoruesi
UsernameEmri i përdoruesit
User PermissionsAutorizimet e Përdoruesit
UsersPërdoruesit
Value on handVlera e inventarit
ViewShiko
Wages & salariesPagat dhe Bonuset
WebsitePortali
Week(s)Javë
WithdrawalTërheqjet
Withholding taxTatimi në burim
Withholding tax receiptDëftesa e Tatimit në burim
Withholding tax receivableTatim në burim i arkëtueshëm
Write-offHiq
Write-onShto
Written-offE shlyer
{0} Cr{0} Kredi
{0} days{0} ditë
{0} Dr{0} Debi
{0} transactions{0} transaksione
{0}h{0}h
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally