English to Albanian Translation
EnglishAlbanian
1-30 days overdue1-30 ditë vonesë
1 day1 ditë
31-60 days overdue31-60 ditë vonesë
61-90 days overdue61-90 ditë vonesë
90+ days overdue90+ ditë vonesë
... and description contains... dhe përshkrimi përmban
... then allocate to... atëherë aloko tek
{0} days overdue{0} ditë vonesë
AccountLlogaria
Accounting feesShpenzimet e kontabilitetit
Accounting methodMetoda Kontabël
Accounts payableLlogarit e pagueshme
Accounts receivableLlogarit e arkëtueshme
Accrual basisBaza Akruale
Accumulated amortizationAmortizimi i Akumuluar
Accumulated depreciationZhvlerësimi i Akumuluar
ActiveAktiv
ActualAktuale
Actual balanceBilanci Aktual
AddShto
Add BusinessShto Biznes
Add comparative columnShto kolonën krahasuese
AdditionsFutjet(ngritjet)
Add lineShto një rresht
Add non-inventory cost into productionShto ndonjë kosto jashtë stokut tek prodhimi
AddressAdresa
AdjustmentsRregullimet
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionShpenzimet e marketingut / promovimit
Aged PayablesDetyrimet e Vonuara
Aged ReceivablesArketimet e Vonuara
Error. Please complete all fields.Error. Ju lutem plotesoni te gjitha fushat.
AllocationAlokimi
AmortizationAmortizimi
AmountShuma
Amount paidShuma e paguar
Amount receivedShuma e pranuar
Amounts are tax inclusiveTatimet janë të përfshira në shuma
Amount to payShuma për pagesë
Application DataTe Dhenat e Aplikacionit
ArchivedE Arkivuar
Are you sure?A jeni i sigurt?
As at {0}Deri më {0}
AscendingLartë
AssetsAsetet
At costNë kosto
Audit TrailPërcjellja e Auditimit
Authorized byAutorizuar nga
AutomaticAutomatik
Available creditKrediti në dispozicion
Average costKostoja mesatare
BackMbrapa
BackupBackup
Remember to always backup your business before executing any batch operationsMos harro që gjithnjë të krijosh Backup-in e biznesit tuaj, para se të ekzekutoni me ndonjë operacion të grumbullimit
BalanceBilanci
Balance dueBilanci i borxhit
Balance due if paid by {0}Bilanci i pritur ne qofte se paguhet nga {0}
Balance at beginning of periodBilanci në fillim të periodës
Balance at end of periodBilanci në fund të periodës
BalancedBalancuar
Balance SheetPasqyra e Bilancit
Bank accountLlogaria Bankare
Bank chargesProvizionet bankare
Bank accountLlogaria Bankare
Bank AccountsLlogarit Bankare
Bank Account SummaryPasqyra e Llogaris Bankare
Bank ReconciliationRi-Renditja Bankare
Bank ReconciliationsBashkrendimet Bankare
Bank Reconciliation StatementDeklarata e Bashk-rendimit Bankar
Bank ruleRregulla Bankare
Bank RulesRregullat Bankare
Base CurrencyValuta Bazë
Batch CreateKrijo Grumbullimin
Batch DeleteFshij Grumbullimin
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Jeni në modulin për fshirje të grumbulluar. Kujdesuni që paraprakisht të beni backup të të dhënave para se ta ekzekutoni fshirjën në grumbull.
Batch UpdateRi-fresko Grumbullimin
Billable expensesShpenzimet e Faturueshme
Billable timeOra e Faturueshme
Billable time - invoicedOra e Faturueshme - E Faturuar
Billable expenseShpenzimi i Faturueshëm
Billable ExpensesShpenzimet e Faturueshme
Billable TimeOra e Faturueshme
Billable time - movementOra e Faturueshme - lëvizjet
Billable time adjustmentOra e Faturueshme, Rregullimet
Billing addressAdresa e faturimit
Bill of materialsFatura e materialit
Book valueVlera e Librit
BudgetBuxheti
Built-in themePamje e Gatshme
Bulk UpdateUpdate i Madh
Business NameEmri i Biznesit
Business DetailsDetajet e Biznesit
BusinessesBizneset
Business IdentifierIdentifikuesi i Biznesit
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.NRB xxxxxxxx, NRF xxxxxxxxx, TVSH xxxxxxxxxxxx etj.
Business LogoLogo e Biznesit
ByNga
CancelAnulo
Capital AccountLlogaria e Kapitalit
Capital AccountsLlogarit Kapitale
Capital Accounts SummaryPërmbledhja e Llogarive të Kapitalit
Capital subaccountsNën-llogarit e Kapitalit
Cash basisBaza Kesh
Cash accountLlogaria e Arkes
Cash AccountsLlogarite kesh
Cash Account SummaryPasqyra e Llogaris Kesh
Cash & cash equivalentsTë hollat kesh dhe ekuivalentet kesh
Cash at bankParaja Kesh ne Bank
Cash at the beginning of the periodParaja Kesh në fillim të periodës
Cash at the end of the periodParaja Kesh në fund të periodës
Cash on handParaj Kesh ne Arke
Charge monthlyNdëshko mujore
Chart of AccountsLista e Llogarive
ClearedE shlyer
CloneDyfishim/Klonim
Closing balanceBilanci mbylljes
Closing balance after importBilanci permbylles pas importimit
Closing balance as per balance sheetBilanci përmbyllës sipas fletë-bilancit
Closing balance as per bank statementBilanci përmbyllës sipas deklaratës bankare
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Cili ka qenë bilanci i mbylljes prej {0} deri tek {1} bazuar për pasqyrën bankare?
Closing balance before importBilanci permbylles para importimit
Closing balancesBilancet e mbylljes
CodeKodi
ColumnKolonë
Column nameEmri i kolonës
ColumnsKolonat
Computer equipmentShpenzimet e pajisjet kompjuterike
ContactKontakti
containsPërmbatjet
ContributionKontributi
Control accountLlogaria kontrolluese
ConvertKonverto
Convert into bank accountKonverto ne llogarin bankare
Convert into cash accountKonverto ne llogarin KESH
CopiedE kopjuar
Copy to clipboardKopjo në clipboard
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopjo të dhënat nga tabela elektronike dhe vendosi ato brenda kutis së tekstit poshtë
Copy toKopjo tek
Cost adjustment to recover from negative inventoryRregullimi i Kostos për riparim nga stoku negativ
Cost of salesKostoja e shitjeve
CreateKrijo
Create & add anotherKrijo & Shto 1 Tjetër
Create New BusinessKrijo nje Biznes te Ri
CreditKredit
Credit limitLimiti i Kreditimit
Credit NoteNotë Kreditimi
Credit NotesNotë Krediti
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Në Valutë fitimet (humbjet)
CurrentAktual
CustomRëndomtë
Custom expense accountLlogaria e shpenzimeve e përzgjedhur
Custom income accountLlogaria e të ardhurave e përzgjedhur
Custom titleTitulli i Ndryshuar
CustomerKlienti
CustomersKlientët
Customer StatementPasqyra e Klientit
Customer StatementsKartela e Klientit
Customer SummaryPërbledhja e Klientit
Custom FieldFusha e Dëshiruar
Custom FieldsFushat e Dëshiruara
CustomizeModifiko
Custom ReportRaporti i Përzgjedhur
Custom ReportsRaportet e Përzgjedhura
Custom themePamje e Modifikuar
DateData
Date formatFormati i datës
Date of disposalData e rregullimit
daysditët
days after issue dateditë pas datës së lëshimit
DebitDebi
Debit NoteNotë Debitimi
Debit NotesNotë Debiti
DeductionZbritjet(Ndalesat)
Deduct withholding taxZbrit tatimin në burim
DeleteFshij
Delivery addressAdresa e Dërgimit
Delivery dateData e Dërgimit
Delivery InstructionsInstruksionet e Dërgimit
Delivery NoteFletë dërgesë
Delivery NotesFletë dërgesat
DepositDepozit
DepreciationZhvlerësimi
DescendingPosht
DescriptionPërshkrimi
DiscountZbritje
DisposalsRregullimet
Disposed intangible assetAseti Jo-material i rregulluar
Disposed fixed assetAsetet fikse të rregulluara
does not containnuk permban
DonationsDonacionet
Do not recodeMos rekodoni
DownloadShkarko
DrawingsTërheqjet e Fitimeve
Drop-down listLista e rreshtuar posht
Due dateData e Pagesës
Due in {0} daysAfati i pagesës në {0} ditë
Due todayAfati i pagesës sot
Due tomorrowAfati i pagesës të nesërmen
Early payment discountZbritje e pagesës së parakohëshme
Early payment discountsskonto valute
EarningsFitimet
EditModifiko
ElectricityShpenzimet e energjise elektrike
EmailE-mail
Email addressAdresa email
EmailsEmail-at
Email sending formatFormati i dërgimit të Email-it
Email SettingsEmail Cilësimet
Email templateShembull Email
Email TemplatesShembujt e Email-ës
EmployeePunëtori
Employee clearing accountLlogaria shlyerse e punëtorit
EmployeesPunëtorët
Employee SummaryRaporti Përmbledhës i Punëtorëve
Employer contributionKontributet e Punëdhënësit
EmptyZbrazët
EntertainmentShpenzimet e përfaqësimit
EquityKapitali
ErrorGabim
EveryÇdo
Exact amountVlera e sakte
Exchange rateNormat e Këmbimit
Exchange RatesNormat e Këmbimit
Exclude inventory items with no movementPërjashto asetet pa transaksione lëvizëse
Exclude zero balancesPërjashto bilancet me zero
Expense claimsKërkesat e Shpenzimeve
Expense accountLlogaria e Shpenzimit
Expense ClaimBuxheti i shpenzimeve
Expense Claim PayersPaguesit e Kërkesës për Shpenzim
Expense ClaimsBuxheti i shpenzimeve
PayerPaguar nga
Expense Claims SummaryPërmbledhja e Kërkesave të Shpenzimeve
ExpensesShpenzimet
ExportEksporto
FaxFax
FeaturesKarakteristikat shtese
Fill in data in your spreadsheet programPlotësoni me të dhëna në tabelen elektronike të programit tuaj
FilterFiltrim
Filter by custom fieldFiltro sipas fushave te deshiruara
Financial StatementsPasqyrat Financiare
Find & mergeGjej & Bashko
Find & recodeGjej dhe rekodoni
Finished itemArtikulli i Përfunduar
First Day of WeekDita e Pare e Javes
Fixed assetAseti Fiks
Fixed assets - depreciationAsetet Fikse - zhlerësimi
Fixed AssetAseti Fiks
Fixed Asset DepreciationZhvlerësimi i Aseteve Fikse
Fixed Asset DisposalRregullimi i Aseteve Fikëse
Fixed AssetsAsetet Fikse
Fixed assets, accumulated depreciationAsetet Fikse, Zhvlerësimi i Akumuluar
Fixed assets - loss on disposalAsetet Fikse - humbja në rregullime
Fixed Asset SummaryPërmbledhje e Aseteve Fikse
Flat rateNorma fikëse
FolderFolderi
FoldersFolderat
FooterMundësia Footer
For the period from {0} to {1}Për periodën nga {0} deri më {1}
Foreign exchange gainFitimi në këmbim valutor
Foreign exchange lossHumbja në këmbim valutor
Form DefaultsPamjet e parazgjedhura të Formave
ForumForumi
Free Accounting SoftwareProgram Kontabël Falas
Free DownloadShkarko Falas
Freight-inKostoja e Transportit të Produktit
FromNga
FromNga
Full accessAutorizim të plotë
Funds contributedFondet e kontribuara
General LedgerLibri i llogarive
General Ledger SummaryPërmbledhja e Transaksioneve
General Ledger TransactionsTransaksionet Gjenerale të Llogaritura
Goods ReceiptDëftesa e Pranimit të Mallërave
Goods ReceiptsDëftesat e Pranimit të Mallërave
Gross payPaga Bruto
GroupGrupi
Group ByGrupo sipas
GuidesUdhëzuesi
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rreshta të fshehur sepse nuk përmbajn {1}
Hide due dateFshih datën e pagesës
Hide total amountFshih shumen totale
HostnameHostname
Hourly rateNorma për Orë
HoursOrë
If bank account is:Nëse llogaria e bankës është:
If paid withinNëse paguhet brenda
ImageImazhi
ImportImporto
Import bank statementImporto pasqyrën e bankës
Import BusinessImporto Biznesin
The file you are trying to import is invalidFajli qe provoni ta importoni eshte jo valid
InactiveDeaktive
In-built Tax CodeKodi Tatimor i Programuar
Includes {0}Përfshir {0}
IncomeTë ardhurat
InflowsHyrja e Paras KESH
Intangible assetAseti Jo-material
Intangible AssetAseti Jo-material
Intangible Asset AmortizationAmortizimi i Asetit Jomaterial
Intangible AssetsAsetet Jo-materiale
Intangible assets, accumulated amortizationAsetet Jomateriale, amortizimi i akumuluar
Intangible assets - amortizationAsetet Jomateriale - amortizimi
Intangible assets - loss on disposalAsetet Jomateriale - humbja në rregullime
Intangible Asset SummaryPermbledhje e Aseteve Jo Materiale
Inter Account TransferTransferi i Brendshem i Llogaris
Inter Account TransfersTransfertat e Brendshme te Llogarive
Interest receivedInteresi i arketuar
IntervalIntervali
Invalid username or password. Please try again.Gabim tek përdoruesi ose fjalëkalimi. Ju lutem provoni përsëri
Inventory on handGjendja e inventarit
Inventory - costStoku - kostoja
Inventory ItemArtikujt e Stokut
Inventory ItemsArtikujt Stok
Inventory kitPako Artikulli
Inventory KitsPakot e Stokut
Inventory locationLokacioni i Stokut
Inventory locationsLokacionet e Stokut
Inventory MovementLëvizjet e Stokut
Inventory Price ListLista e Cmimeve te magazines
Inventory Profit MarginMarzha e Fitimit në Stok
Inventory Quantity by LocationSasia e Stokut sipas Lokacionit
Inventory Quantity SummaryLëvizja e Stokut në Sasi
Inventory - salesStoku - shitjet
Inventory TransferTransferi i Stokut
Inventory TransfersTransferimet e Stokut
Inventory Value SummaryLëvizja e Stokut në Vlerë
Inventory Write-offShlyerja e Stokut
Inventory Write-offsShlyerjet e Stokut
InvoiceFaturë
InvoicedE Faturuar
Invoice dateData e Faturës
Invoice numberNumri i Faturës
InvoicesFaturat
Invoice totalTotali i Faturës
isështë
is betweenështë në mes të
is checkedeshte kontrolluar
is emptyështë e zbrazët
is less thanështë më pak se
is more thanështë më shumë se
is notnuk është
is not checkednuk eshte kontrolluar
is not emptynuk është e zbrazët
is not zeronuk është zero
is zeroështë zero
Issue dateData e lëshimit
ItemArtikulli
Item codeKodi i Artikullit
Item nameEmri i Artikullit
Journal EntriesNdërhyrjet Kontabël
Journal EntryNdërhyrje Kontabël
LabelEtiketimi (klasifikimi)
LargeMadhe
Last reconciliationBashkrendimi I Fundit
Late Payment FeesNdeshkimet per Pagesat e Vonuara
Late Payment FeeNdeshki per Pagesat e Vonuara
Late payment feesNdëshikmet mbi pagesat e vonuara
LayoutFormati i Pamjes
Learn MoreMëso më shumë
Legal feesShpenzimet e taksave dhe tarifave vendore
LessMë pak
LiabilitiesDetyrimet
Liability accountLlogaria e detyrimit
Limited accessAutorizimi i Limituar
LineRresht
LocationVendodhja
Lock DateData e Mbylljes
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Nëse data e mbylljes është e specifikuar, të gjitha transaksionet në datën e mbylljes ose para asaj date do të jenë vetëm të lexueshme.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Data e mbylljes është e caktuar sikur se {0}. Ndryshimet sikurse modifikime dhe fshirjet mund ti bëni vetëm pas kësaj date.
LoginHyrje
LogoutDilni
MarginMarzhi
MediumMesme
MergeBashkoj
Message bodyPjesa e tekstit
MinutesMinuta
MobileCelular
Month(s)Muaj
Motor vehicle expensesShpenzimet e mirmbajtëjes së automjeteve
Multiple ratesNorma të ndryshme
Multi-user access is not available in desktop edition.Opsioni i shume perdoruesve nuk është në dispozicion për edicionin desktop.
NameEmri
NarrationPërshkrimi i transaksionit
NetNeto
Net assetsAsetet neto
Net lossHumbja neto
Net movementLevizjet neto
Net profitFitimi neto
Net profit (loss)Fitimi (humbja) neto
Net increase (decrease) in cash heldNeto rritje (ulje) në parat kesh të mbajtura
Net payPaga Neto
Net PurchasesNeto Furnizimet
Net SalesNeto Shitjet
NeverAsnjeher
New AccountKrijo Llogari të re
New Amortization EntryKrijo Amortizim të Ri
New AttachmentAttachment i Ri
New Bank AccountKrijo Nje Llogari Bankare te Re
New Bank ReconciliationKrijo bashkrendim te Ri Bankar
New Bank RuleKrijo Rregull Bankar
New Billable TimeKrijo Faturim të Orës
New Capital AccountKrijo Llogari të Kapitalit
New Cash AccountKrijo llogari të re kesh
New Credit NoteKrijo Notë Kreditimi
New CustomerKrijo Klient të Ri
New Custom FieldKrijo Fushë të Re
New Debit NoteDebit Notë e Re
New Delivery NoteKrijo Fletë dërgesë të Re
New Depreciation EntryKrijo Zhvlerësim të ri
New EmployeeKrijo Punëtor të Ri
New Exchange RateNorma e re e këmbimit
New Expense ClaimKrijo Kërkesë Shpenzimi
New Fixed AssetKrijo Asete Fikse
New FolderKrijo Folder te Ri
New Goods ReceiptKrijo Dëftesë të Pranimit të Mallërave
New GroupKrijo Grup të Ri
New Intangible AssetKrijo Aset Jomaterial
New Inter Account TransferKrijo Transfer te Brendshem te Ri
New Inventory ItemKrijo Artikuj Stoku
New Inventory KitKrijo Pako Artikulli
New Inventory LocationKrijo Lokacion të ri të Stokut
New Inventory TransferKrijo Transfer të Stokut
New Journal EntryKrijo Ndërhyrje Kontabël
New Late Payment FeeKrijo Ndeshkim Pagese te Vonuar
New Non-inventory ItemKrijo Prokdukt Jo-Stok të ri
New PaymentPagesë e Re
New PayslipKrijo Ndarje të Pagës të Re
New Payslip ItemKrijo Artikull të Ndarjes së Pagesës
New Production OrderKrijo Porosi të Prodhimit
New Purchase InvoiceKrijo Faturë Blerje
New Purchase OrderKrijo Porosi Furnizimi
New ReceiptKrijo Dëftesë Pranimi
New Recurring Journal EntryKrijo Ndërhyrje të Re Automatike Kontabël
New Recurring PayslipKrijo Ndaje të Pagës Periodike
New Recurring Purchase InvoiceKrijo Faturë Automatike të Furnizimit
New Recurring Sales InvoiceKrijo Faturë Periodike të Shitjeve
New ReportKrijo Raport të Ri
New Report TransformationTransformimi i Raportit të Ri
New Sales InvoiceKrijo Faturë Shitjë
New Sales OrderKrijo Porosi të Shitjes
New Sales QuoteKrijo Ofertë Shitje
New Special AccountKrijo Llogari Speciale të Re
New SubaccountKrijo Nën-llogari
New SupplierKrijo Furnitor të Ri
New Tax CodeKrijo Kod Tatimor të ri
New tax liabilityKrijo detyrime të tatimit
New ThemeKrijo Pamje te re
New TotalKrijo Total
New Tracking CodeKrijo Kod Gjurmues
New UserPërdorues i Ri
New Write-offKrijo shlyerje të re
NextVazhdo
Next issue dateData e ardhshme e lëshimit
No due dateS'ka Afat Pagese
No matches foundNuk u gjet asgjë
NoneAsnjë
Non-inventory ItemProdukt Jo-Stok
Non-inventory ItemsProduktet Jo-Stok
No pending deposits as at {0}Nuk ka deponime në pritje deri më {0}
No pending withdrawals as at {0}Nuk ka tërheqje në pritje deri më {0}
No taxPa TVSH
NotesShënimet
Not reconciledNuk është e bashkrenditur
NumberNumër
Number formatFormati i numrave
Number of transactions already importedNumeri i transaksioneve te importuara deri me tani
Number of transactions in the fileNumeri i transaksioneve ne fajll
Number of transactions to importNumeri i transaksioneve per importim
OffOff
OnOn
One option per lineNjë zgjedhje për rresht
Only administrators can rename business name.Vetem administratoret mund te ndryshojn emrin e biznesit
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programHapi te dhenat ne dritaren e programit tuaj
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programHape nje shabllon te zbrazet ne dritaren e programit tuaj
Opening balanceBilanci Fillestar
OptionalOpcionale
Options for drop-down listOpcionet për Listën Rreshtuese
Order ByRendit sipas
Order numberNumri i Porosis
Other movementsLëvizjet tjera
OutflowsDalja e Paras KESH
OverdueTë Vonuara
Overdue yesterdayVonesa e Pagesës Djeshme
OverpaidMbipagesa
Page {0} of {1}Faqe {0} nga {1}
Paper sizeFormati i fletës
Paid in fullPaguar në total
Paid fromPaguar nga
Paid in advanceE Paguar në Paradhënie
Paragraph textTeksti paragraf
PasswordFjalëkalimi
PayeeFurnitori
PaymentPagesë
PaymentsPagesat
Payroll liabilitiesDetyrimet e Listës së Pagave
PayslipNdarja e Pagesës
Payslip Contribution ItemArtikulli i kontributit te Ndarja e Pagës
Payslip Contribution ItemsArtikujt e kontributeve të ndarjes së pagesës
Payslip Deduction ItemArtikulli i Ndalesës për Ndarjen e Pagave
Payslip Deduction ItemsArtikujt e ndalesave të ndarjes së pagës
Payslip Earnings ItemArtikulli profitabil i Ndarjes së Pagës
Payslip Earnings ItemsArtikujt profitabil të ndarjes së pagës
Payslip ItemsArtikujt për Ndarjet në Pagë
PayslipsNdarja e Pagesave
Payslip SummaryPërmbledhja e Ndarjes së Pagave
PendingNë pritje
Pending depositsDeponime në pritje
Pending withdrawalsTërheqje në pritje
PercentagePerqindja
PlainFusha
Plain textTeksti i thjeshtë
PopularE kërkuar
PortPorti
PositionPozicioni
PreferencesPreferencat
PrintPrinto
Printing and stationeryShpenzimet e Shtyp-Shkrimit
Production OrderPorosia e Prodhimit
Production OrdersPorosit e Prodhimit
ProfitFitimi
Profit and Loss StatementPasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Pasqyra e Fitimi dhe Humbjes (Aktuale vs Buxhetore)
Profit (loss) for the periodFitimi (humbja) për periodën
Purchase InvoiceFature Blerje
Purchase InvoicesFaturat e Blerjës
Purchase OrderPorosi furnizimi
Purchase OrdersPorosit e Furnizimit
Purchase priceCmimi i blerjes
PurchasesFurnizimet
QtySasia
Qty on handSasi në stok
Qty ownedSasia ne zoterim
Qty to deliverSasia per dergim
Qty to invoiceSasia ne fature
Qty to receiveSasia per furnizim
QuoteOferta
Quote numberNumri i Ofertës
RateNorma
ReceiptInkasim
Payment or ReceiptPagesë ose Inkasim
ReceiptsDëftesat Pagese
Receipts & PaymentsInkasimet dhe Pagesat
Receipts & Payments SummaryPasqyra e Inkasimeve dhe Pagesave
Received inMarre në
ReconciledE Ri-renditur
Recurring Journal EntriesNdërhyrjet Kontabël Automatike
Recurring Journal EntryNdërhyrje Kontabël Automatike
Recurring PayslipNdarja e Pagës Periodike
Recurring PayslipsNdarjet e Pagave Periodike
Recurring Purchase InvoiceFaturë Automatike e Furnizimit
Recurring Purchase InvoicesFaturat Automatike të Furnizimit
Recurring Sales InvoiceFatura Periodike e Shitjes
Recurring Sales InvoicesFaturat e Shitjes Periodike
ReferenceReferenca
RefundRimbursimi
Remove BusinessLargo Biznesin
RenameRi-emro
Rename columnsRiemro kolonat
Rename reportRiemro raportin
RentShpenzimet e qiras
Repairs and maintenanceShpenzimet e riparimeve dhe mirëmbajtjes
ReportsRaportet
Report TransformationRaporti i Transformimit
Report TransformationsRaporti i Transformimeve
Restricted userPerdorues i kufizuar
Retained earningsFitime të pashpërndara
Reverse chargedE kundër ngarkuar
Reverse signsShenjat e Kunderta
RoleRoli i perdoruesit
Round downRrumbullakso posht
RoundingRrumbullaksimi
Rounding expenseShpenzimi i rrumbullaksues
Round off the totalRrumbullaksuar në gjithsej
Round to nearestRrumbullakso tek më i afërti
SalesShitje
Sales InvoiceFaturë Shitje
Sales InvoicesFaturat e Shitjës
Sales Invoice Totals by CustomerTotali i Faturave te Shitjes sipas Klientit
Sales Invoice Totals by Custom FieldTotali i Faturave te Shitjes sipas Fushes se Deshiruar
Sales Invoice Totals by ItemTotali i Faturave te Shitjes sipas Artikujve
Sales OrderPorosia e Shitjes
Sales OrdersPorosit e Shitjes
Sales priceCmimi i shitjes
Sales QuoteOferta e Shitjes
Sales QuotesOfertat e Shitjes
ScreenshotsScreenshots
SearchKërko
Searching ...Duke kërkuar ...
SelectSelekto
Select file from your computerSelekto dokumentin nga kompjuteri
SendDërgo
Send a copy of every email to this addressDërgo kopjen e çdo email-i tek kjo adresë
Set DateCakto Datën
Set PeriodCakto Periodën
SettingsCilësimet
Share of profitShpërndarja e fitimit
Show totals for the periodShfaq totalet për periudhën
Show account codesShfaq kodet e llogarive
Show balances for specified periodShfaq bilancet për periodën e specifikuar
Show custom field as a columnParaqit një fushë të rëndomtë sikur kolonë
Show custom field on printed documentsShfaq fushën e përzgjedhur në dokumentet e printueshme
sign reversedE kthyer mbrapa
Single rateNormë e vetëme
Single line textRresht teksti i vetmuar
SmallVogël
SMTP credentialsKredencialet SMTP
SMTP serverServeri SMTP
Special AccountLlogaria Speciale
Special AccountsLlogarit Speciale
Start DateData e Fillimit
Starting balanceBilanci Fillestar
Starting balance equityBilanci Fillestar i Kapitalit
Starting BalancesBilancet Fillestare
StatementPasqyra
Statement balancePasqyra e Bilancit
Statement of Changes in EquityPasqyra e Ndryshimeve në Kapital
StatusStatusi
Sub AccountNën-Llogaria
SubjectTitulli
Sub-totalNentotali
SummaryPërmbledhje
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Kjo përmbledhje është caktuar të shfaqë pozicionin financiar sikur tek {1} dhe performancën financiare nga perioda {0} tek {1}.
SupplierFurnitori
SuppliersFurnitorët
Supplier StatementsPasqyrat e Furnitorit
Supplier SummaryPërmbledhja e Furnitorit
SupportNdihme
SuspensePezulluar
TabsDritaret
TaxTatimi
Tax liabilityDetyrimi Tatimor
Taxable Purchases per SupplierBlerjet e Tatueshme sipas Furnitorit
Taxable Sales per CustomerShitjet e Tatueshme sipas Klientit
Tax AmountVlera e TVSH-së
Tax AuditAuditimi Tatimor
Tax CodeKodi i Tatimit
Tax CodesKodi i Tatimit
Tax on PurchasesTVSH-ja n
Tax on SalesTVSH-ja ne Shitje
Tax payableTVSH e pagueshme
Tax rateNorma e TVSH'së
Tax ReconciliationBashkërendimi i Tatimit
Tax SummaryPërmbledhja e Tatimeve
Tax TransactionsTransaksionet e Tatimit
TelephoneTelefoni
TerminationPërfundimi
Test email settingsTesto cilësimet e email-ës
Test message has been successfully sent.Mesazhi Test është dërguar me sukses.
Test MessageTesto Mesazhin
ThemePamja
ThemesPamjet Shabllon
There is at least one invoice with pending early payment discountKa minimumi nje fature pezull me zbritje per likujdim te parakoheshem
There is at least one invoice with pending late payment feeEshte se paku nje fatur ne pritje me ndeshkim te pageses se vonuar
There is one or more recurring invoices pending to be issuedKeni së paku një faturim automatik në pritje për lëshim
There is one or more recurring journal entries pending to be createdËshtë së paku ndërhyrje automatike kontabël duke pritur për krijim
There is at least one recurring payslip pending to be issuedKeni së paku një ndarje të pagesës automatike për lëshim
There are duplicates in this view.Në këtë pamje ka të duplifikuara.
This item can be purchasedKy produkt mund të blihet
This item can be soldKy produkt mund të shitet
Time spentKoha e Shpenzuar
TitleTitulli
ToPër
ToDeri më
TodaySot
TotalTotali
Total assetsTotal Asete
Total costKostoja totale
Total creditsTotali i Kreditimeve
Total debitsTotali i Debitimeve
Total equityTotali i kapitalit
Total liabilities & equityTotali i detyrimeve & kapitalit
Total {0}Totali {0}
Total contributionsKontributet Totale
Total deductionsTotali i ndalesave
Total PurchasesTotali i Furnizimeve
Total SalesTotali i Shitjeve
Tracking CodeKodi Gjurmues
Tracking CodesKodet Gjurmuese
Tracking Exception ReportGjurmimi i Raportit të Përjashtuar
TransactionTransaksioni
TransactionsTransakcionet
Transaction typeLloji i transaksionit
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Janë gjithësej {0} transaksione të datuara pas {1} përndryshe ato nuk janë të llogaritura në këtë shfaqje
TransferTransfer
Trial BalanceBilanci vërtetues
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Provo edicionin e hapsirës online për akces të shumë përdoruesve dhe benefitet tjera
TypeLloji
UnbalancedJo Balancuar
UncategorizedE pakategorizuar
Uncategorized transactionsTransaksionet e pa kategorizuara
UndoZhbëje
UninvoicedE pa-faturuar
Unit priceÇmimi njësi
Unit NameNjësia
UnnamedE paemruar
Unpaid invoicesFaturat e Papaguara
UnspecifiedE paspecifikuar
Unspecified locationLokacioni i Paspecifikuar
UntilDeri më
Until further noticeDeri në ndonjë ndryshim të ri
UpdatePerditeso
Update data in your spreadsheet programRi-fresko të dhënat në tabelen elektronike të programit tuaj
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Duket që ju jeni duke u përpjekur për të hapur një skedë që është parë tashmë nga version më të ri të Menaxher . Upgrade në versionin e fundit të Menaxher dhe përpiqu për të hapur këtë skedë përsëri.
UserPërdoruesi
UsernamePërdoruesi
User PermissionsAutorizimet e Përdoruesit
UsersPërdoruesit
Value on handVlera në stok
ViewShiko
Wages & salariesPagat dhe Bonuset
WebsitePortali
Week(s)Javë
WhereKu
WithdrawalTërheqjet
Withholding taxTatimi në burim
Withholding tax receiptDëftesa e Tatimit në burim
Withholding tax receivableTatimi në burim i arkëtueshëm
Write-offRedukto(zbriti)
Write-onShto
Written-offE shlyer
{0} Cr{0} Kre
{0} days{0} ditë
{0} Dr{0} Deb
{0} transactions{0} transaksione
{0}h{0}h
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2020 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally