English to Swedish Translation
EnglishSwedish
1-30 days overdue1-30 dagar försenad
1 day1 dag
31-60 days overdue31-60 dagar försenad
61-90 days overdue61-90 dagar försenad
90+ days overdue90+ dagar försenad
{0} days overdue{0} dagar försenad
AccountKonto
Show account codesVisa kontokoder
Accounting feesRedovisningskostnader
Accounting methodRedovisningsmetod
Accounts payableLeverantörsskulder
Accounts receivableKundfordringar
Accrual basisPeriodiserad rapport
Accumulated amortizationAckumulerad avskrivning
Accumulated depreciationAckumulerade avskrivningar
ActiveAktiv
ActualAktuell
Actual balanceAktuellt saldo
AddAddera
Add BusinessLägg till företag
Add comparative columnLägg till en jämförande kolumn
AdditionsTillägg
Add lineLägg till rad
Add non-inventory cost into productionLägg till icke-lagerkostnad i produktion
AddressAdress
AdjustmentsJusteringar
AdministratorAdministratör
Advertising and promotionReklam och marknadsföring
Aged PayablesFörfallna skulder
Aged ReceivablesFörfallna fordringar
Error. Please complete all fields.Fel. Vänligen fyll i alla fält.
AllocationTilldelning
AmortizationAmortering
AmountBelopp
Amount paidBelopp som betalts
Amounts are tax inclusiveSumman är inklusive moms
Amount to paySumma att betala
ArchivedArkiverad
Are you sure?Är du säker?
As at {0}Den {0}
AssetsTillgångar
At costTill anskaffningsvärde
AttachmentsBifogade filer
Audit TrailVerifieringskedja
Authorized byAuktoriserad av
AutomaticAutomatisk
Available creditTillgänglig kredit
Average costGenomsnittskostnad
BackTillbaka
BackupSäkerhetskopia
Remember to always backup your business before executing any batch operationsTänk på att alltid säkerhetskopiera ditt företag innan du kör några batchåtgärder
BalanceSaldo
Balance dueRestbelopp
Balance at beginning of periodIngående Balans
Balance at end of periodUtgående Balans
BalancedBalanserad
Balance SheetBalansräkning
Bank accountBankkonto
Bank chargesBankkostnader
Bank accountBankkonto
Bank AccountsBankkonton
Bank ReconciliationBankavstämning
Bank ReconciliationsBankavstämningar
Bank Reconciliation StatementBankavstämningsutdrag
Bank ruleBankregel
Bank RulesBankregler
Base CurrencyBasvaluta
Batch CreateBatch-skapa
Batch DeleteBatch-radera
Batch UpdateBatch-uppdat
Billable expensesFaktureringsbara kostnader
Billable timeFakturerbar tid
Billable time - invoicedFakturerbar tid - fakturerad
Billable expenseFaktureringsbar kostnad
Billable ExpensesFaktureringsbara kostnader
Billable TimeFakturerbar tid
Billable time - movementFakturerbar tid - förflyttning
Billable time adjustmentFakturerbar tidjustering
Billing addressFaktureringsadress
Bill of materialsMateriallista
Book valueBokföringsvärde
BudgetBudget
Built-in themeInbyggt tema
Bulk UpdateMassuppdatering
Business NameFöretagsnamn
Business DetailsFöretagsuppgifter
BusinessesFöretag
Business IdentifierOrganisationsnummer
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.Exempel xxxxxx-xxxx
Business LogoFöretagslogotyp
ByDen
CancelAvbryt
Capital AccountKapitalkonto
Capital AccountsKapitalkonto
Capital Accounts SummaryKapitalkontosammanfattning
Capital subaccountsKapital, underkonton
Cash accountKassakonto
Cash AccountsKontantkonton
Cash & cash equivalentsKontantkonto och motsvarande
Cash at bankKontantkonto
Cash at the beginning of the periodLikvida medel vid periodens början
Cash at the end of the periodLikvida medel vid periodens slut
Cash basisKontantmetoden
Cash on handKontantkassa
Charge monthlyDebitera månadsvis
Chart of AccountsKontoplan
ClearedKlar
CloneKlona
Closing balanceUtgående saldo
Closing balance after importSlutsaldo efter import
Closing balance as per balance sheetUtgående balans enligt balansräkning
Closing balance as per bank statementUtgående balans enligt kontoutdrag
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Vad var utgående balans på {0} som på {1} enligt kontoutdrag?
Closing balance before importSlutsaldo före import
Closing balancesUtgående balanser
CodeKod
ColumnKolumn
Column nameKolumnnamn
ColumnsKolumner
Computer equipmentDatorutrustning
ContactKontakt
containsinnehåller
ContributionBidrag
Control accountKontrollkonto
ConvertKonvertera
Convert into bank accountKonvertera till bankkonto
Convert into cash accountKonvertera till kontantkonto
CopiedKopierad
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopiera data från ett kalkylblad och klistra in det i textfältet nedan
Copy toKopiera till
Cost adjustment to recover from negative inventoryKostnadsanpassning för justering av negativt lager
Cost of salesKostnad för sålda varor
CountryLand
CreateSkapa
Create & add anotherSkapa & lägg till ytterligare
Create New BusinessSkapa nytt företag
CreditKredit
Credit limitKreditgräns
Credit NoteKreditnota
Credit NotesKreditnotor
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Valutakursvinster (förluster)
CurrentNuvarande
CustomAnpassad
CustomerKund
CustomersKunder
Customer StatementKundrapport
Customer StatementsKontoutdrag, kunder
Custom FieldAnpassat fält
Custom FieldsAnpassade fält
CustomizeAnpassa
Custom ReportAnpassad rapport
Custom ReportsAnpassade rapporter
DateDatum
Date formatDatumformat
daysdagar
days after issue datedagar efter utskicksdatum
DebitDebet
Debit NoteDebetnota
Debit NotesDebetnotor
DeductionAvdrag
Deduct withholding taxAvgår källskatt
DeleteRadera
Delivery addressLeveransadress
Delivery dateLeveransdatum
Delivery InstructionsLeveransinstruktioner
Delivery NoteFöljesedel
Delivery NotesFöljesedlar
DepositInsättning
DepreciationAvskrivning
DescriptionBeskrivning
DiscountRabatt
Show custom field as a columnVisa anpassat fält som en kolumn
Show custom field on printed documentsVisa anpassat fält på utskrivna dokument
Date of disposalDatum för avyttring
DisposalsAvvecklingar
Disposed fixed assetAvvecklade anläggningstillgångar
Disposed intangible assetAvyttrad imateriell tillgång
DonationsDonationer
Do not recodeOmkoda inte
DownloadLadda ner
DrawingsUttag
Drop-down listDrop-down-lista
Due in {0} daysFörfaller om {0} dagar
Due todayFörfaller idag
Due tomorrowFörfaller imorgon
Due dateFörfallodatum
EarningsInkomst
EditRedigera
ElectricityElektricitet
EmailE-post
Email addressE-postadress
EmailsE-post
Email sending formatE-post, skickaformat
Email SettingsE-postinställningar
Email templateE-postmall
Email TemplatesE-postmallar
EmployeeMedarbetare
Employee clearing accountMedarbetares avräkningskonto
EmployeesMedarbetare
Employee SummarySammanfattning Anställda
Employer contributionArbetsgivaravgift
EmptyTom
EntertainmentRepresentation
EquityEget kapital
ErrorFel
EveryVarje
Exact amountExakt antal
Exchange rateValutakurs
Exchange RatesValutakurser
Expense claimsKostnadsutlägg
Expense accountKostnadskonto
Expense ClaimKostnadsutlägg
Expense Claim PayersKostnadsutläggsbetalare
Expense ClaimsKostnadsutlägg
PayerBetalare
Expense Claims SummaryKostnadsutlägg, sammanfattning
ExpensesKostnader
ExportExportera
FaxFaxnummer
Fill in data in your spreadsheet programFyll i informationen i kalkylprogrammet
FilterFilter
Financial StatementsBokslut
Find & mergeSök och slå samman
Find & recodeHitta & omkoda
Finished itemFärdig produkt
Fixed assets - depreciationAnläggningstillgångar - avskrivningar
Fixed AssetAnläggningstillgång
Fixed Asset DepreciationAvskrivning anläggningstillgångar
Fixed Asset DisposalAvyttring anläggningstillgångar
Fixed AssetsAnläggningstillgångar
Fixed assets, accumulated depreciationAnläggningstillgångar, ackumulerade avskrivningar
Fixed assets - loss on disposalAnläggningstillgångar - förlust vid avyttring
Fixed Asset SummaryAnläggningstillgångar, sammanfattning
FolderMapp
FoldersMappar
FooterSidfot
For the period from {0} to {1}För perioden {0} till {1}
Foreign CurrenciesUtländska Valutor
Foreign CurrencyUtländsk Valuta
Foreign exchange gainValutakursvinst
Foreign exchange lossValutakursförlust
ForumForum
Free Accounting SoftwareGratis Boföringsprogram
Free DownloadGratis Nerladdning
Freight-inFrakt-in (FOB)
FromFrån
FromFrån
Full accessFull tillgång
Funds contributedBidragande Fonder
General LedgerHuvudbok
General Ledger SummaryHuvudbok, sammanfattning
General Ledger TransactionsHuvudbokstransaktioner
Goods ReceiptGodsmottagning
Goods ReceiptsGodsmottagningar
Gross payBruttolön
GroupGrupp
GuidesGuider
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rader dolda eftersom de inte innehåller {1}
Hourly rateTimtaxa
HoursTimmar
ImageBild
ImportImportera
Import bank statementImportera kontoutdrag
Import BusinessImportera företag
The file you are trying to import is invalidFilen du försöker importera är felaktig
InactiveInaktiv
In-built Tax CodeSystemets momskod
Includes {0}Inkluderar {0}
IncomeInkomster
InflowsInflöden
Intangible AssetImmateriella tillgångar
Intangible Asset AmortizationImmateriella tillgångar - avskrivning
Intangible AssetsImmateriella tillgångar
Intangible assets, accumulated amortizationImmateriella tillgångar, ackumulerad avskrivning
Intangible assets - amortizationImmateriella tillgångar - avskrivning
Intangible assets - loss on disposalImmateriella tillgångar - förlust vid avskrivning
Intangible Asset SummaryImmateriell tillgångöversikt
Inter Account TransferInbördes kontoöverföring
Inter Account TransfersInbördes kontoöverföringar
Interest receivedRänteintäkt
IntervalIntervall
Invalid username or password. Please try again.Fel användarnamn eller lösenord. Försök igen.
Inventory on handLagersaldo
Inventory - costLager - kostnad
Inventory ItemLagervara
Inventory ItemsLagerartiklar
Inventory kitLagerpaket
Inventory KitsLagerpaket
Inventory locationOspecificerad plats
Inventory MovementLagerförändringar
Inventory Price ListLagerprislista
Inventory Profit MarginLagervinstmarginal
Inventory Quantity SummaryLagerkvantitetsförändring
Inventory - salesLager - försäljning
Inventory TransferLageröverföring
Inventory TransfersLageröverföringar
Inventory Value SummaryLagervärdesförändring
Inventory Write-offLagernedskrivning
Inventory Write-offsLagernedskrivningar
InvoiceFaktura
InvoicedFakturerad
Invoice dateFakturadatum
Invoice numberFakturanummer
InvoicesFakturor
Invoice totalTotalsumma
Issue dateFakturadatum
ItemArtikel
Item codeArtikel-nr
Item nameArtikelnamn
Journal EntriesJournalposter
Journal EntryJournalpost
LabelEtikett
LanguageSpråk
LargeStor
Last reconciliationSenaste avstämning
Late Payment FeesFörseningsavgifter
Late Payment FeeFörseningsavgift
Late payment feesFörseningsavgifter
LayoutLayout
Learn MoreLäs mer
Legal feesAdvokatkostnader
LessMindre
LiabilitiesSkulder
Liability accountSkuldkonto
Limited accessBegränsad Tillgång
LineRad
LocationPlats
Lock DateLåsdatum
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Om låsdatum anges, blir alla transaktioner daterade på låsdatum eller tidigare skrivskyddade.
LoginInloggning
LogoutLogga ut
MarginVinstmarginal
MediumMellan
MergeSlå ihop
Message bodyMeddelandetext
MinutesMinuter
MobileMobilnummer
MondayMåndag
Month(s)Månader
Motor vehicle expensesPersonbilskostnader
Multi-user access is not available in desktop edition.Flera användare är inte tillgängliga i Desktop Edition .
NameNamn
NarrationBeskrivning
NetAdd
Net assetsNettotillgångar
Net lossNettoförlust
Net movementNettorörelse
Net profitNettovinst
Net profit (loss)Nettovinst (förlust)
Net increase (decrease) in cash heldNettoökning (minskning) av likvida medel
Net payNettolön
Net PurchasesNettoinköp
Net SalesNettointäkter
NeverAldrig
New AccountNytt konto
New Foreign CurrencyNy Utländsk Valuta
New Amortization EntryNy avskrivningspost
New AttachmentNy bilaga
New Bank AccountNytt bankkonto
New Bank ReconciliationNy bankavstämning
New Bank RuleNy bankregel
New Billable TimeNy fakturerbar tid
New Capital AccountNytt kapitalkonto
New Cash AccountNytt kassakonto
New Credit NoteNy kreditnota
New CustomerNy kund
New Custom FieldNytt anpassat fält
New Delivery NoteNy följesedel
New Depreciation EntryNy Avskrivning
New EmployeeNy medarbetare
New Exchange RateNy Valutakurs
New Expense ClaimNytt kostnadsutlägg
New Fixed AssetNy anläggningstillgång
New FolderNy mapp
New Goods ReceiptNy godsmottagning
New GroupNy Grupp
New Intangible AssetNy immateriell tillgång
New Inventory ItemNy lagervara
New Inventory KitNytt lagerpaket
New Inventory TransferNy lageröverföring
New Journal EntryNy journalpost
New Late Payment FeeNy Förseningsavgift
New Non-inventory ItemNy icke-lagerartikel
New PaymentNy Betalning
New PayslipNytt lönebesked
New Payslip ItemNy lönespec-post
New Production OrderNy produktionsorder
New Purchase InvoiceNy inköpsfaktura
New Purchase OrderNy inköpsorder
New ReceiptNytt kvitto
New Recurring PayslipNytt återkommande lönebesked
New Recurring Sales InvoiceNy återkommande säljfaktura
New ReportNy rapport
New Sales InvoiceNy faktura
New Sales OrderNy kundorder
New Sales QuoteNy offert
New Special AccountNytt specialkonto
New SubaccountNytt underkonto
New SupplierNy leverantör
New Tax CodeNy momskod
New tax liabilityNy skatteskuld
New ThemeNytt tema
New TotalNy totalsumma
New Tracking CodeNy spårningskod
New UserNy användare
New Write-offNy nedskrivning
NextNästa
Next issue dateNästa utskick
No due dateIngen förfallodag
No matches foundInga matchningar hittas
NoneIngen
Non-inventory ItemIcke-lagerartikel
Non-inventory ItemsIcke-lagerartiklar
No pending deposits as at {0}Inga pågående insättningar som på {0}
No pending withdrawals as at {0}Inga pågående uttag som på {0}
No taxIngen moms
NotesAnteckningar
Not reconciledInte avstämd
Number formatSifferformat
Number of transactions already importedAntal transaktioner som redan importerats
Number of transactions in the fileAntal transaktioner i filen
Number of transactions to importAntal transaktioner att importera
OffAv
On
One option per lineEtt alternativ per rad
Only administrators can rename business name.Bara administratörer kan ändra företagsnamn
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopiera och klistra in data i ditt kalkylprogram
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programÖppna tom mall i ditt kalkylprogram
Opening balanceIngående summa
OptionalValfri
Options for drop-down listAlternativ för drop-down-lista
Order numberOrdernummer
Other movementsAndra rörelser
OutflowsUtflöden
OverdueFörfallen
Overdue yesterdayFörföll igår
OverpaidÖverbetald
Page {0} of {1}Sida {0} av {1}
Paper sizePappersstorlek
Paid in fullTill fullo betald
Paid fromBetalt från
Paid in advanceBetald i förskott
Paragraph textTextstycke
PasswordLösenord
PayeeBetalningsmottagare
PaymentBetalning
PaymentsBetalningar
Payroll liabilitiesSociala skulder
PayslipLönebesked
Payslip Contribution ItemBidragspost
Payslip Contribution ItemsBidragsposter
Payslip Deduction ItemAvdragspost
Payslip Deduction ItemsAvdragsposter
Payslip Earnings ItemInkomstpost
Payslip Earnings ItemsInkomstposter
Payslip ItemsLönespecifikationsartiklar
PayslipsLönespecifikationer
Payslip SummaryLönespec.-sammanfattning
PendingPågående
Pending depositsPågående insättningar
Pending withdrawalsPågående uttag
PercentageProcentsats
PlainEnkel
Plain textVanlig text
PopularPopulär
PortPort
PositionPosition
PreferencesInställningar
PrintSkriv ut
Printing and stationeryReklamtryck och PR
Production OrderProduktionsorder
Production OrdersProduktionsordrar
ProfitVinst
Profit and Loss StatementResultaträkning
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Vinst- och förlusträkning (Aktuell vs budgeterat)
Profit (loss) for the periodVinst (förlust) för perioden
Purchase InvoiceInköpsfaktura
Purchase InvoicesInköpsfakturor
Purchase OrderInköpsorder
Purchase OrdersInköpsorder
Purchase priceInköpspris
PurchasesInköp
QtyKvantitet
Qty on handAntal på lager
Qty ownedAntal ägda
Qty to deliverAntal att leverera
Qty to invoiceAntal att fakturera
Qty to receiveAntal att ta emot
QuoteOffert
Quote numberOffertnummer
RateTaxa
ReceiptKvitto
Payment or ReceiptBetalning eller kvitto
ReceiptsKvitton
Receipts & PaymentsKvitton & betalningar
Receipts & Payments SummaryKvitto- och betalningssummering
Received inMottaget i
ReconciledAvstämd
Recurring PayslipÅterkommande lönebesked
Recurring PayslipsÅterkommande lönebesked
Recurring Sales InvoiceÅterkommande säljfaktura
Recurring Sales InvoicesÅterkommande fakturor
ReferenceReferens
RefundÅterbetalning
Remove BusinessTa bort företag
RenameByt namn
RentHyra
Repairs and maintenanceReparationer och underhåll
ReportsRapporter
Restricted userBegränsad användare
Retained earningsBalanserade vinstmedel
RoleRoll
Round downAvrundning nedåt
RoundingAvrundning
Rounding expenseAvrundning, kostnad
Round off the totalAvrunda totalen
Round to nearestAvrunda till närmaste
Sales priceFörsäljningspris
SalesFörsäljning
Sales InvoiceFaktura
Sales InvoicesFakturor
Sales OrderFörsäljningsorder
Sales OrdersKundorder
Sales QuoteOffert
Sales QuotesOfferter
ScreenshotsSkärmbild
SearchSök
Searching ...Söker...
Select file from your computerVälj fil från din dator
SendSkicka
Send a copy of every email to this addressSkicka e-postkopia till den här adressen
Set DateSätt datum
Set PeriodSätt period
SettingsInställningar
Share of profitResultatandelar
Show balances for specified periodVisa balanser för angiven period
Single line textEn textrad
SmallLiten
Special AccountSpecialkonto
Special AccountsSpecialkonton
Start DateStartdatum
Starting balanceIngångssaldo
Starting balance equityIngångssaldo eget kapital
Starting BalancesIngångssaldon
StatementKontoutdrag
Statement of Changes in EquityKontoutdrag, förändringar eget kapital
StatusStatus
Sub AccountUnderkonto
SubjectÄmne
Sub-totalDelsumma
SummarySammanfattning
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Denna sammanfattning är inställd på att visa finansiell ställning per {1} och resultat för perioden från {0} till {1}.
SundaySöndag
SupplierLeverantör
SuppliersLeverantörer
Supplier StatementsLeverantörssammanställning
SupportSupport
SuspenseAvräkningskonto
TaxMoms
Tax liabilitySkatteskuld
Tax AuditMomsöversikt
Tax CodeMomskod
Tax CodesMomskoder
Tax payableMoms ing/utg
Tax rateMomssats
Tax ReconciliationMomsavstämning
Tax SummaryMomssammanfattning
Tax TransactionsMomstransaktioner
TelephoneTelefonnummer
Test email settingsTesta e-postinställningen
Test message has been successfully sent.Testmeddelande har skickats.
Test MessageTestmeddelande
ThemeTema
ThemesTeman
There are duplicates in this view.Det finns dubbletter i den här vyn.
Time spentTidsåtgång
TimestampTidsstämpel
TitleTitel
ToTill
ToTill
TodayIdag
TotalTotalt
Total assetsTotala tillgångar
Total costTotalkostnad
Total creditsTotalt krediterat
Total debitsTotalt debiterat
Total equitySumma eget kapital
Total liabilities & equitySumma skulder och eget kapital
Total {0}Totalt {0}
Total contributionsTotalt bidrag
Total deductionsTotalt avdrag
Total PurchasesTotalt inköp
Total SalesTotal försäljning
Tracking CodeSpårningskod
Tracking CodesSpårningskoder
Tracking Exception ReportSpårningundantags-rapport
TransactionTransaktion
TransactionsTransaktioner
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Det finns {0} transaktioner daterade efter {1} därför redovisas de inte i den här vyn.
TransferÖverföra
Trial BalanceRåbalans
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Prova molnutgåvan för tillgång till flera användare och andra fördelar.
TypeSlag
UnbalancedObalanserad
UncategorizedEj kategoriserad
Uncategorized transactionsOkategoriserade transaktioner
UndoÅngra
UninvoicedOfakturerad
Unit NameEnhet
Unit priceápris
UnnamedNamnlös
Unpaid invoicesObetalda fakturor
UnspecifiedOspecificerad
Unspecified locationOspecificerad plats
UntilTill datum
Until further noticeTillsvidare
UpdateUppdatera
Update data in your spreadsheet programUppdatera data i kalkylprogrammet
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Du försöker öppna en fil som använts i en senare version av Manager. Uppdatera till senaste versionen och försök igen.
UserAnvändare
UsernameAnvändarnamn
User PermissionsAnvändarbehörigheter
UsersAnvändare
Value on handLagervärde
ViewVisa
Wages & salariesLöner
WebsiteWebbplats
Week(s)Veckor
WithdrawalUttag
Withholding taxKällskatt
Withholding tax receivableKällskattsfordringar
Write-offNedskrivning
Write-onUppskrivning
Written-offAvskriven
{0} Cr{0} Kr
{0} days{0} dagar
{0} Dr{0} De
{0} transactions{0}transaktioner
{0}h{0}t
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally