English to Swahili Translation
EnglishSwahili
1-30 days overdueSiku chelewa kati ya 1_30
1 daySiku 1
31-60 days overdueSiku chelewa kati ya 31_60
61-90 days overdueSiku chelewa kati ya 61_90
90+ days overdueSiku chelewa zaidi ya 90 +
... then allocate to... hivyo waweza kuiweka
{0} days overdueKulipa ndani ya siku {0}
AccountAkaunti
Show account codesOnesha nambari za kasma
Accounting feesGharama za Kihasibu
Accounting methodMfumo wa ukokotozi wa Kihasibu
Accounts payableWadai
Accounts receivableWadaiwa
Accrual basisTaarifa kwa Mfumo wa Malipo ya Mbele
Accumulated amortizationLimbikizo la kupungua kwa thamani kwa mali isiyoshikika
Accumulated depreciationLimbikizo la uchakavu
Acquisition costGharama ya manunuzi
ActiveInayotumika
ActualHalisi
Actual balanceSalio Halisi
AddOngeza
Add BusinessWeka jina la Biashara au Kampuni
Add comparative columnLinganisha na taarifa za nyuma
AdditionsOngezeko
Add lineOngeza safu ya maingizo mengine
Add non-inventory cost into productionOngeza gharama za uzalishaji nje ya gharama za bidhaa
AddressAnuani
AdjustmentsMasawazisho
AdministratorMsimamizi wa mtandao
Advertising and promotionMatangazo na uhamasishaji
Aged PayablesMalimbikizo ya Wadai
Aged ReceivablesMalimbikizo ya Wadaiwa
Error. Please complete all fields.Makosa. Tafadhali jaza maeneo yote
AllocationMahali ilipo
AmortizationKupungua kwa thamani
Amortization Calculation WorksheetUkokotozi wa kiwango cha kupungua kwa thamani
Amortization daysSiku za kupungua kwa thamani
Amortization EntriesMaingizo ya kupungua kwa thamani
Amortization EntryIngizo la kupungua kwa thamani
Amortization rateKiwango cha kupungua kwa thamani
AmountKiasi
Amount paidKiasi Kilicholipwa
Amount receivedKiasi kilichopokelewa
Amounts are tax inclusiveKiasi hicho kimehusisha kodi
Amount to payKiasi cha kulipa
... and description contains... na maelezo yanahusisha
Application DataTakwimu zinazotumika
ArchivedIliyokumbukwa
Are you sure?Una uhakika?
As at {0}Hadi kufikia tarehe {0}
AscendingKupanda kwa kuelekea nambari kubwa
AssetsRasilimali
At costBei ya kununulia
AttachmentKiambatanisho
AttachmentsViambatanisho
Audit TrailUkaguzi wa mfumo laini
Authorized byImeidhinishwa na
AutomaticIjiweke yenyewe
Available creditDeni lililopo
Average costWastani wa gharama
BackRudi nyuma
BackupHifadhi kumbukumbu
BalanceSalio
Balance due if paid by {0}Salio litakalopaswa kulipwa iwapo litalipwa ifikapo {0}
Balance at beginning of periodSalio Mwanzoni
Balance at end of periodSalio Mwishoni
BalancedImelingana
Balance dueKiasi Kilichopaswa Kulipwa
Balance SheetTaarifa ya Hali ya Kifedha
Balance Sheet AccountAkaunti ya mizania
Balance Sheet Built-in AccountAkaunti za Mizania zilizotengenezwa
Balance Sheet GroupKundi la mizania
Bank accountAkaunti ya Benki
Bank chargesGharama za benki
Bank accountAkaunti ya Benki
Bank AccountsAkaunti za Benki
Bank Account SummaryMuhtasari wa Akaunti ya Benki
Bank ReconciliationMalinganisho ya Benki
Bank ReconciliationsMalinganisho ya benki
Bank Reconciliation StatementMalinganisho ya Fedha za Benki
Bank ruleUtaratibu wa Benki
Bank RulesSheria za Benki
Base CurrencyAina ya Fedha inayotumika
Batch CreateTengeneza miamala ya kuingizwa kwa mkupuo
Batch DeleteFuta miamala mingi kwa pamoja
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Sasa uko kwenye kipengele cha kufuta miamala mingi kwa mkupuo. Kumbuka siku zote kuhifadhi takwimu zako - Backup kabla ya kuruhusu kufuta miamala mingi.
Batch UpdateIngiza miamala kwa mkupuo
Billable expensesAnkara ya matumizi
Billable expenses - costGharama ya bili ya matumizi
Billable expenses - invoicedAnkara ya bili ya matumizi
Billable timeMuda wa kushughulikia ankara ya malipo
Billable time - invoicedMuda wa kushughulikia ankara ya malipo
Billable expenseMadai ya matumizi
Billable ExpensesAnkara ya matumizi
Billable TimeMuda wa kushughulikia ankara ya malipo
Billable time - movementMtiririko wa Muda wa kushughulikia ankara ya malipo
Billable time adjustmentOngezeko la muda wa kulipia ankara
Billable Time SummaryMuhtasari wa muda wa ankara
Billing addressAnuani ya Malipo
Bill of materialsAnkara ya bidhaa
Book valueThamani Vitabuni
BudgetMakisio
Built-in themeUtaratibu uliowekwa na mfumo laini
Bulk UpdateMaingizo ya miamala mingi kwa mkupuo
BusinessBiashara
Business NameJina la Biashara
Business DetailsMaelezo ya biashara
BusinessesBiashara
Business IdentifierUtambulisho wa biashara
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.TIN XXX XXX XXX, VAT XXX XXX XXX n.k
Business LogoNembo ya Biashara
ByHadi
CancelGhairi
Capital AccountAkaunti za Mtaji
Capital AccountsAkaunti za Mtaji
Capital Accounts SummaryMuhtasari wa akaunti ya mtaji
Capital subaccountsAkaunti ambatanishi za Mtaji
Cash accountAkaunti ya Taslimu
Cash AccountsAkaunti za Taslimu
Cash Account SummaryMuhtasari wa Akaunti ya Taslimu
Cash & cash equivalentsFedha taslimu na usawa
Cash at bankFedha zilizoko benki
Cash at the beginning of the periodFedha mwanzoni
Cash at the end of the periodFedha mwishoni
Cash basisTaarifa kwa Mfumo wa Taslimu
Cash on handFedha Taslimu
Charge monthlyToza kila Mwezi
Chart of AccountsJedwali la Kasma
ClearedImeondolewa
Cleared balanceSalio lililohakikiwa
CloneBonyeza hapo kutekeleza
Closing balanceSalio Mwishoni
Closing balance after importSalio ishia baada ya kuleta miamala toka nje ya mfumo
Closing balance as per balance sheetSalio mwishoni kwa mjibu wa taarifa ya hali ya kifedha
Closing balance as per bank statementSalio mwishoni kwa mjibu wa taarifa ya benki
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Salio ishia la {0} lilikuwa kiasi gani hadi kufikia tarehe {1} kwa mjibu wa taarifa ya benki?
Closing balance before importSalio ishia kabla ya kuleta miamala toka nje ya mfumo
Closing balancesBakaa
CodeKasma
ColumnSafu ya mhimili
Column nameJina la safu ya mhimili
ColumnsSafu za mihimili
Computer equipmentVifaa vya kompyuta
Consideration receivedMakadirio yaliyopokelewa
ContactMawasiliano
containsinahusisha
ContributionMchango
Control accountAkaunti ya udhibiti
ConvertBadili
Convert into bank accountBadili kuwa akaunti ya benki
Convert into cash accountBadili kuwa akaunti ya taslimu
CopiedImenakiliwa
Copy to clipboardNakili miamala iliyoletwa kwa pamoja ipeleke eneo maalum
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowNakili takwimu toka Excel na weka kwenye eneo la wazi hapo chini
Copy toNakili kwenda
Cost adjustment to recover from negative inventoryMakadirio ya gharama za kufidia bidhaa zilizoleta hasara
Cost of salesGharama ya mauzo
CreateTengeneza
Create & add anotherTengeneza & Ongeza nyingine
Create New BusinessIngiza Biashara au Kampuni mpya
CreditMtoe
Credit limitUkomo wa madeni
Credit NoteHati ya wadai
Credit NotesHati za wadaiwa
CurrencyAina ya Fedha
Foreign exchange gains (losses)Faida (Hasara) baada ya kubadilisha fedha za kigeni
CurrentMuda Mfupi
CustomUtaratibu
CustomerMteja
CustomersWateja / Wahusika
Customer StatementTaarifa ya Mteja
Customer StatementsTaarifa ya Wateja
Customer Statements (Transactions)Taarifa ya Mteja/Mhusika (Miamala yake)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Taarifa ya Mteja/Mhusika (Hati zisizolipwa)
Customer SummaryMuhtasari wa Mteja/Mhusika
Custom expense accountAkaunti ya kawaida ya matumizi
Custom FieldMaelezo ya ziada
Custom FieldsMaelezo ya ziada
Custom income accountAkaunti ya kawaida ya mapato
CustomizeOngeza Ujuzi
Custom ReportTaarifa ya eneo fulani
Custom ReportsTaarifa za kiujumla
Custom themeUtaratibu wa kujiwekea mwenyewe
Custom titleUtaratibu wa maelekezo
DateTarehe
Date formatMuundo wa tarehe
daysSiku
days after issue dateSiku baadaya tarehe ilipotolewa
DebitDeni
Debit NoteHati ya mdaiwa
Debit NotesHati za wadai
DeductionMakato
Deduct withholding taxToza kodi ya zuio
DeleteFuta
Delivery addressAnuani ya kufikisha bidhaa
Delivery dateTarehe ya kufikisha bidhaa
Delivery InstructionsMaelezo ya kufikisha bidhaa
Delivery NoteUthibitisho wa kufikisha bidhaa
Delivery NotesMaelezo ya kufikisha bidhaa
DepositWeka fedha
DepreciationUchakavu
Depreciation Calculation WorksheetUkokotozi wa uchakavu
Depreciation daysSiku za uchakavu
Depreciation EntriesMaingizo ya uchakavu
Depreciation EntryIngizo la uchakavu
Depreciation rateKiwango cha uchakavu
DescendingKushuka kuelekea nambari ndogo
DescriptionMaelezo
DiscountPunguzo
DiscrepancyIngizo lisilo sahihi
Show custom field as a columnOnesha eneo la mpangilio kama safu ya mhimili
Show custom field on printed documentsOnesha eneo maalum kwenye nyaraka iliyochapwa
Date of disposalTarehe ya mauzo
DisposalsRasilimali zinazopaswa kuondolewa
Disposed fixed assetRasilimali za kudumu zilizouzwa
Disposed intangible assetKuuzwa kwa mali isiyoshikika
does not containhaina
DonationsMichango mbalimbali
Do not recodeUsibadilishe kasma
DownloadPakua
DrawingsFedha zilizochukuliwa
Drop-down listOrodha
Due in {0} daysKabla ya siku {0}
Due todayInayopaswa kulipwa leo
Due tomorrowInayopaswa kulipwa kesho
Due dateKabla ya Tarehe
Early payment discountPunguzo la malipo ya awali
Early payment discountsPunguzo la malipo ya awali
EarningsMapato
EditRekebisha
ElectricityUmeme
EmailBarua pepe
Email addressAnuani ya barua pepe
EmailsBarua pepe
Email sending formatMfumo wa utumaji wa barua pepe
Email SettingsUundaji wa barua pepe
Email templateDodoso la Barua pepe
Email TemplatesMadodoso ya Barua pepe
EmployeeMwajiriwa
Employee clearing accountAkaunti ya masawazisho kwa watumishi
EmployeesWaajiriwa
Employee SummaryMuhtasari wa mwajiriwa
Employer contributionMchango wa Mwajiri
EmptyHakuna cha kuonesha
EntertainmentUkarimu
EquityMtaji
ErrorMakosa ya mfumo laini
EveryKila
Exact amountKiasi kamili
Exchange rateKiwango cha kubadilishia Fedha
Exchange RatesKiwango cha kubadilishia Fedha
Exclude inventory items with no movementUsihusishe bidhaa zisizohamishika
Exclude zero balancesUsihusishe kasma zenye salio sifuri
Expense claimsMadai ya matumizi
Expense accountAkaunti ya matumizi
Expense ClaimMadai ya matumizi
Expense Claim PayersWalipaji wa Madai ya matumizi
Expense ClaimsMadai ya matumizi
PayerMlipaji
Expense Claims SummaryMuhtasari wa madai ya matumizi
ExpensesMatumizi
ExportPeleka kwenye mfumo wa nje
FaxFaksi
FeaturesVipengele
Fill in data in your spreadsheet programJaza takwimu kwenye excel uliyoifungua
FilterChagua
Filter by custom fieldChagua kwa utaratibu maalum
Financial StatementsTaarifa za Kifedha
Find & mergeTafuta & ambatanisha
Find & recodeTafuta & rekebisha kasma
Finished itemBidhaa iliyoisha
First day of weekSiku ya kwanza ya Juma
Fixed assetRasilimali za kudumu
Fixed assets - depreciationUchakavu - Rasilimali za Kudumu
Fixed AssetRasilimali za Kudumu
Fixed Asset DepreciationUchakavu wa Rasilimali za muda mrefu
Fixed Asset DisposalUuzwaji wa Rasilimali za Kudumu
Fixed AssetsRasilimali za Kudumu
Fixed assets, accumulated depreciationLimbikizo la uchakavu, wa rasiimali
Fixed assets - loss on disposalHasara ya kuharibika - Rasilimali ya Kudumu
Fixed Asset SummaryMuhtasari wa rasilimali za kudumu
Flat rateNjia nyoofu
FolderKabrasha
FoldersMakabrasha
FooterSehemu ya chini
For the period from {0} to {1}Kwa kipindi kinachoanzia {0} hadi {1}
Foreign exchange gainFaida baada ya kubadilisha fedha za kigeni
Foreign exchange lossHasara baada ya kubadilisha fedha za kigeni
Form DefaultsFomu zilizopendekezwa
ForumJukwaa la Majadiliano au kwa maelezo zaidi kwa Kiswahili piga simu hizo hapo juu kwa Tanzania au tuma barua pepe kwa beny.sichone@yahoo.co.uk
Free Accounting SoftwareMfumo Laini wa bure
Free DownloadPakua bure kabisa
Freight-inBidhaa zilizosafirishwa toka ughaibuni
FromKutoka kwa
FromKuanzia
Full accessRuksa Kuingia Kokote
Funds contributedFedha zilizochangishwa
General LedgerLeja Kuu
General Ledger SummaryMuhtasari wa Leja Kuu
General Ledger TransactionsMiamala ya Leja Kuu
Goods ReceiptStakabadhi ya kupokelea mizigo
Goods ReceiptsStakabadhi za kupokelea mizigo
Gross payMalipo ghafi
GroupKundi
GuidesMiongozo kwa Kiswahili simu 0625512064/0754208972 ,Beny Sichone au barua pepe benyananiah11@gmail.com , Dar es Salaam
Group by…Kundi kwa
Order by…Agiza kwa
Where…Wapi
{0} rows hidden because they do not contain {1}Mihimili uraro {0} imefichwa kwa sababu haina {1}
Hide due dateUsioneshe tarehe ya halisi ya muamala
Hide total amountFicha jumla ya kiasi
HostnameJina la mwenyeji/mhusika
Hourly rateKiwango kwa saa
HoursMasaa
If paid withinIwapo ililipwa ndani ya muda takiwa
If bank account is:Iwapo akaunti ya benki ni:
ImageTaswira
ImportIngiza miamala toka mfumo mwingine wa nje
Import bank statementIngiza kwenye mfumo taarifa toka Benki
Import BusinessIngiza jina la biashara au kampuni toka mfumo mwingine
The file you are trying to import is invalidFaili unalotaka kulileta kwenye mfumo halitumiki
InactiveHaitumiki
In-built Tax CodeKasma ya kodi iliyo ndani ya mfumo
Includes {0}Inahusisha tozo {0}
IncomeMapato
InflowsZilizoingia
Intangible assetMali isiyoshikika
Intangible AssetMali isiyoshikika
Intangible Asset AmortizationKupungua kwa thamani ya Mali isiyoshikika
Intangible AssetsMali Isiyoshikika
Intangible assets, accumulated amortizationLimbikizo la kupungua kwa thamani kwa mali isiyoshikika
Intangible assets - amortizationKupungua kwa thamani ya Mali isiyoshikika
Intangible assets - loss on disposalHasara ya kuharibika kwa mali isiyoshikika
Intangible Asset SummaryMuhtasari wa mali isiyoshikika
Inter Account TransferHamisha fedha toka Akaunti
Inter Account TransfersHamisha fedha toka Akaunti mbalimbali
Interest receivedRiba Pokelewa
IntervalMpangilio
Invalid username or password. Please try again.Umekosea jina la mtumiaji au neno la siri. Tafadhali rudia tena.
Inventory on handBidhaa ghalani
Inventory - costGharama ya bidhaa
Inventory ItemBidhaa
Inventory ItemsBidhaa ghalani
Inventory kitKifungashio cha bidhaa
Inventory KitsVifungashio vya bidhaa
Inventory locationMahali bidhaa ilipo
Inventory locationsMahali bidhaa zilipo
Inventory MovementMtiririko wa Bidhaa
Inventory Price ListOrodha ya bei ya kila bidhaa
Inventory Profit MarginFaida halisi itokanayo na bidhaa
Inventory Quantity by LocationIdadi ya bidhaa kulingana na eneo lake
Inventory Quantity SummaryMuhtasari wa idadi ya bidhaa ghalani
Inventory - salesMauzo ya bidhaa
Inventory TransferUhamishaji wa bidhaa
Inventory TransfersUhamishaji wa bidhaa
Inventory Value SummaryMuhtasari wa thamani ya bidhaa ghalani
Inventory Write-offBidhaa Iliyoharibika
Inventory Write-offsBidhaa zilizoharibika
InvoiceAnkara
InvoicedYenye ankara ya malipo
Invoice dateTarehe ya ankara
Invoice numberNambari ya ankara
InvoicesAnkara mbalimbali
Invoice totalJumla
isni
is betweeniko kati
is checkedimehakikiwa
is emptyiko tupu
is less thanni ndogo kuliko
is more thanni zaidi ya
is notsiyo
is not checkedhaijahakikiwa
is not emptyhaiko tupu
is not zerosio sifuri
Issue dateTarehe ya kutolewa
is zeroni sifuri
ItemBidhaa
Item codeNambari ya kasma
Item nameJina la Bidhaa
Journal EntriesMiamala ya Jono
Journal EntryIngizo la Jono
LabelAlama ya utambulisho
LanguageLugha
LargeKubwa
Last reconciliationMalinganisho ya benki yaliyopita
Late Payment FeesMalipo ya ada yaliyocheleweshwa
Late Payment FeeMalipo ya ada yaliyocheleweshwa
Late payment feesAda ya malipo iliyocheleweshwa
LayoutMuonekano
Learn MoreEndelea kujifunza zaidi
Legal feesGharama za kisheria
LessToa
LiabilitiesDhima
Liability accountAkaunti ya Madeni
LicenseLeseni
Limited accessHairuhusiwi Kuingia
LineMsitari
LocationEneo
Lock DateFunga Tarehe
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Iwapo tarehe iliyofungwa imewekwa wazi, miamala yote ndani ya tarehe hiyo au kabla haiwezi kubadilishwa
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Tarehe iliyofungwa itaendelea hadi kufikia {0}. Unaweza kuboresha au kufuta kabisa miamala itakayoendelea baada ya tarehe iliyofungwa.
LoginIngia
LogoutOndoka
MarginFaida Iliyopatikana
MediumYa kati
MergeAmbatanisha
Message bodyMaelezo ya barua pepe
MinutesDakika
MobileSimu ya kiganjani
Month(s)Mwezi(Miezi)
Motor vehicle expensesGharama za magari
Multiple ratesViwango vingi mbalimbali
Multi-user access is not available in desktop edition.Kwa watumiaji zaidi ya mmoja hawaruhusiwi kutumia mfumo huu kwenye kompyuta isiyounganishwa kwa njia ya mtandao.
NameJina
NarrationMaelezo
NetHalisi
Net assetsRasilimali Halisi
Net lossHasara Halisi
Net movementMtiririko halisi
Net profitFaida Halisi
Net profit (loss)Faida (Hasara) Halisi
Net increase (decrease) in cash heldOngezeko (Punguzo) la fedha zilizopo
Net payMalipo baada ya makato
Net PurchasesManunuzi Halisi
Net SalesMauzo Halisi
NeverHakuna
New AccountAkaunti mpya
New Amortization EntryIngizo jipya la kupungua kwa thamani kwa mali isiyoshikika
New AttachmentWeka kiambatanisho kipya
New Bank AccountIngiza Akaunti mpya ya Benki
New Bank ReconciliationFanya malinganisho mapya ya benki
New Bank RuleUtaratibu mpya wa Benki
New Billable TimeMuda mpya wa kushughulikia ankara ya malipo
New Capital AccountIngizo Jipya la Akaunti ya Mtaji
New Cash AccountAkaunti Mpya ya Taslimu
New Credit NoteHati mpya ya wadai
New CustomerMteja Mpya
New Custom FieldOngeza Maelezo ya ziada
New Debit NoteWeka hati mpya daiwa
New Delivery NoteUthibitisho mpya wa kufikisha bidhaa
New Depreciation EntryIngizo jipya la uchakavu
New EmployeeMtumishi mpya
New Exchange RateBadili kiwango cha ubadilishaji wa fedha
New Expense ClaimMadai mapya ya matumizi
New Fixed AssetIngiza Rasilimali mpya ya Kudumu
New FolderWeka kabrasha jipya
New Goods ReceiptOngeza stakabadhi mpya ya kupokelea mizigo
New GroupKundi Jipya
New Intangible AssetIngizo jipya la mali isiyoshikika
New Inter Account TransferHamisho jipya la fedha toka Akaunti
New Inventory ItemBidhaa Mpya
New Inventory KitOngeza Kifungashio kipya cha bidhaa
New Inventory LocationFungua eneo jipya la kutunzia bidhaa
New Inventory TransferIngizo jipya la uhamishaji wa bidhaa
New Journal EntryMaingizo ya Jono Mpya
New Late Payment FeeIngiza Malipo mapya ya ada iliyocheleweshwa
New Non-inventory ItemIngizo jipya la kitu kingine nje ya bidhaa
New PaymentIngiza Malipo mapya
New PayslipIngiza hati mpya ya mshahara
New Payslip ItemOngeza mengineyo kwenye hati ya mshahara
New Production OrderIngiza agizo jipya la uzalishaji
New Purchase InvoiceAnkara Mpya ya Manunuzi
New Purchase OrderMaagizo mapya ya manunuzi
New Purchase QuoteUagizaji wa bidhaa mpya za kununuliwa
New ReceiptOngeza Stakabadhi mpya ya fedha
New Recurring Journal EntryWeka jono mpya inayotokea mara kwa mata
New Recurring PayslipIngizo jipya la utoaji wa moja kwa moja wa hati ya mshahara
New Recurring Purchase InvoiceAnkara mpya ya manunuzi ya mara kwa mara
New Recurring Sales InvoiceOngeza utumaji wa haraka wa ankara ya mauzo
New ReportTaarifa Mpya
New Report TransformationBadili muundo wa Taarifa
New Sales InvoiceAnkara Mpya ya Mauzo
New Sales OrderOmbi jipya la kuuza bidhaa
New Sales QuoteMakadirio mapya ya ankara za mauzo
New Special AccountWeka akaunti mpya maalum
New SubaccountOngeza akaunti mpya ambatanishi
New SupplierMsambazaji Mpya
New Tax CodeKasma mpya ya kodi
New tax liabilityOngeza deni jipya la kodi
New ThemeWeka dokezo jipya
New TotalJumla Mpya
New UserMtumiaji mpya
New Write-offFuta Bidhaa nyingine
NextEndelea Inayofuata
Next issue dateTarehe ya kutolea bidhaa Inayofuata
No due dateHakuna tarehe maalum ya malipo
No matches foundHakuna uwiano na ushabihiano wowote
NoneHakuna
Non-inventory ItemKitu kingine nje ya bidhaa
Non-inventory ItemsVitu vingine nje ya bidhaa
No pending deposits as at {0}Hakuna fedha ambazo zinasubiri kuingia hadi kufikia {0}
No pending withdrawals as at {0}Hakuna fedha ambazo zimetolwa na hazijalipwa hadi kufikia {0}
No taxHakuna kodi
NotesMaelezo ziada
Not reconciledHaijalinganishwa
NumberNambari
Number formatMuundo wa nambari
Number of transactions already importedMiamala kadhaa imekwishaletwa kwenye mfumo
Number of transactions in the fileIdadi ya miamala kwenye faili
Number of transactions to importIdadi ya miamala ya kuletwa toka mfumo wa nje
OffFunga
OnFungua
One option per lineMpangilio mmoja kwa msitari
Only administrators can rename business name.Ni wasimamizi wa mtandao tu ndio wanaruhisiwa kubadili jina la biashara au kampuni
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programNakili miamala iliyoletwa kwa pamoja, halafu iweke kwenye excel
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programNakili miamala iliyoletwa kwa pamoja, halafu iweke kwenye excel
Opening balanceSalio Anzia
OptionalHiari
Options for drop-down listMpangilio juu ya orodha
Order numberNambari ya agizo la bidhaa
Other movementsMengineyo
OutflowsZilizotoka
OverdueIliyopitiliza muda
Overdue yesterdayIlipaswa kulipwa jana
OverpaidIliyolipwa zaidi
Page {0} of {1}Ukurasa na. {0} katika kurasa {1}
Paper sizeUkubwa wa karatasi
Paid in fullImelipwa yote
Paid fromImelipwa kutoka kwa
Paid in advanceIliyolipwa awali
Paragraph textUjumbe kwa aya
PasswordNeno la siri
PayeeMlipwaji
PaymentMalipo
PaymentsMalipo
Payroll liabilitiesMadai ya gharama za utumishi
PayslipHati ya mshahara
Payslip Contribution ItemMichango mbalimbali kwenye hati ya mshahara
Payslip Contribution ItemsMichango mbalimbali kwenye hati za mishahara
Payslip Deduction ItemKitu cha kukatwa kwenye hati ya mshahara
Payslip Deduction ItemsMambo ya kukatwa kwenye hati za mishahara
Payslip Earnings ItemMapato mbalimbali kwenye hati ya mshahara
Payslip Earnings ItemsMapato mbalimbali kwenye hati za mishahara
Payslip ItemsVidokezo vya kuweka kwenye hati ya mshahara
PayslipsHati za mishahara
Payslip SummaryMuhtasari wa Hati ya mshahara
Payslip Totals per Item and EmployeeJumla ya hati ya mshahara kwa kila kipengele na muajiriwa
PendingBado haijashughulikiwa
Pending depositsFedha ambazo zinasubiriwa kuingizwa benki
Pending withdrawalsFedha ambazo zimeandikiwa hundi ila bado hazijatoka benki
PercentageAsilimia
PlainTupu
Plain textUjumbe hauna maandishi
PopularInayokubalika
PortUtambulisho maalum_Port
PositionNafasi
PreferencesMambo ya kipaumbele
PrintChapisha
Printing and stationeryShajala na uchapishaji
Production OrderAgizo la uzalishaji
Production OrdersMaagizo la uzalishaji
ProfitFaida
Profit and Loss StatementTaarifa ya Mapato na Matumizi
Profit and Loss Statement AccountTaarifa ya Faida na Hasara ya aina ya Akaunti
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Taarifa ya Mapato na Matumizi (Halisi vs Makisio)
Profit and Loss Statement Built-in AccountAkaunti za Faida na hasara zilizotengenezwa
Profit and Loss Statement GroupTaarifa ya Faida na Hasara ya kundi la Akaunti
Profit (loss)Faida (Hasara)
Profit (loss) for the periodFaida (Hasara) ya kipindi husika
Purchase InvoiceAnkara ya Manunuzi
Purchase Invoice CreditMadai ya hati ya manunuzi
Purchase InvoicesAnkara za Manunuzi
Purchase OrderMaagizo ya Manunuzi
Purchase OrdersMaagizo ya manunuzi
Purchase priceBei ya kununulia
Purchase QuoteUagizaji wa bidhaa za kununuliwa
Purchase QuotesMaagizo ya bidhaa za kununuliwa
PurchasesManunuzi
QtyIdadi
Qty on handIdadi iliyopo
Qty ownedIdadi ya bidhaa zitakazokuwepo
Qty to deliverIdadi ya bidhaa za kupelekwa
Qty to invoiceIdadi ya kuandaliwa ankara
Qty to receiveIdadi ya bidhaa za kupokea
QuoteNukuu
Quote numberNambari ya ankara ya makadirio
RateKiwango
ReceiptStakabadhi
Payment or ReceiptMalipo au stakabadi
ReceiptsStakabadhi
Receipts & PaymentsStakabadhi vs Hati ya malipo
Receipts & Payments SummaryMuhtasari wa Mapato na Matumizi
Received inImepokelewa kwenye
ReconciledImelinganishwa
Recurring Journal EntriesJono mpya zinazotokea mara kwa mara
Recurring Journal EntryIngizo la jono la mara kwa mara
Recurring PayslipUtoaji wa moja kwa moja wa hati ya mshahara
Recurring PayslipsUtoaji wa moja kwa moja wa hati za mishahara
Recurring Purchase InvoiceAnkara ya manunuzi ya mara kwa mara
Recurring Purchase InvoicesAnkara za manunuzi za mara kwa mara
Recurring Sales InvoiceUtumaji wa haraka wa ankara ya mauzo
Recurring Sales InvoicesKutuma ankara ya mauzo moja kwa moja
ReferenceRejea
RefundRudisha
Remove BusinessOndoa biashara au kampuni
RenameBadili jina
Rename columnsBadili majina ya safu ya mihimili
Rename reportBadili jina la taarifa
RentPango
Repairs and maintenanceMatengenezo na vifaa
ReportsTaarifa
Report TransformationBadiliko la Taarifa
Report TransformationsBadiliko la Taarifa
Restricted userMtumiaji aliyezuiliwa
Retained earningsLimbikizo la ziada
Reverse chargedRejea malipo
Reverse signsRejea saini
RoleWajibu
Round downKadirio la chini
RoundingMakadirio
Rounding expenseKukadiria matumizi
Round off the totalKadiria jumla
Round to nearestKadirio la juu
Sales priceBei ya kuuzia
SalesMauzo
Sales InvoiceAnkara ya Mauzo
Sales Invoice CreditMadai ya hati ya mauzo
Sales InvoicesAnkara za Mauzo
Sales Invoice Totals by CustomerJumla ya ankara ya mauzo kwa kuchagua mteja
Sales Invoice Totals by Custom FieldJumla ya ankara ya mauzo kwa kuchagua utaratibu uliowekwa
Sales Invoice Totals by ItemJumla ya ankara ya mauzo kwa kuchagua bidhaa
Sales OrderOmbi la kuuza bidhaa
Sales OrdersMaombi ya kuuza bidhaa
Sales QuoteKadirio la ankara ya mauzo
Sales QuotesMakadirio ya ankara za mauzo
SchemaMpango
ScreenshotsVielelezo vya kitaswira
SearchTafuta
Searching ...Inaendelea kutafuta subiri...
SelectChagua
Select file from your computerChagua faili kutoka kwenye kompyuta yako
SendTuma sasa
Send a copy of every email to this addressTuma nakala ya kila barua pepe kwenye anuani hii
Set DateWeka Tarehe
Set PeriodWeka Kipindi husika
SettingsMpangilio
Share of profitGawiwo la Faida
Show balances for specified periodOnesha salio kwa muda utakaopangwa
Show totals for the periodOnesha jumla ya kipindi husika
sign reversedSaini imetanguliwa
Single line textUjumbe kwa safu moja
Single rateKiwango kimoja
SizeUkubwa
SmallNdogo
SMTP credentialsHati ya utambulisho ya SMTP
SMTP serverSeva au kitunzia kumbukumbu cha SMTP
Special AccountAkaunti maalum
Special AccountsAkaunti maalum
Start DateTarehe ya Kuanza
Starting balanceSalio Anzia
Starting balance equitySalio Anzia la Mtaji
Starting BalancesMasalio Anzia
StatementTaarifa ya maelezo
Statement balanceSalio lililopo benki
Statement of Changes in EquityTaarifa ya Badiliko la Mtaji
StatusHali
Sub AccountAkaunti Ambatanishi
SubjectKichwa cha barua pepe
Sub-totalJumla Ndogo
SummaryMuhtasari
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Muhtasari huu umeandaliwa kuonesha waraka wa mizania kunako {1} na taarifa ya mapato na matumizi kwa kipindi kinacho anzia {0} hadi {1}.
SupplierMsambazaji
SuppliersWasambazaji / Wahusika
Supplier StatementsTaarifa ya msambazi wa bidhaa
Supplier Statements (Transactions)Taarifa ya Msambazaji/Mhusika (Miamala yake)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Taarifa ya Msambazaji/Mhusika (Hati zisizolipwa)
Supplier SummaryMuhtasari wa Msambazaji/Mhusika
SupportMsaada na maelekezo zaidi piga simu 0625512064
SuspenseIngizo lisilojulikana
TabsVitenganishi
TaxKodi
Taxable Purchases per SupplierTozo la kodi ya manunuzi kwa msambazaji
Taxable Sales per CustomerTozo la kodi ya mauzo kwa mteja
Tax AmountKiasi cha kodi
Tax AuditUkaguzi wa kodi
Tax CodeKasma ya kodi
Tax CodesKasma za Kodi
Tax liabilityDeni la kodi
Tax on PurchasesTozo la Kodi wakati wa manunuzi
Tax on SalesTozo la Kodi wakati wa mauzo
Tax payableKodi inayopaswa kulipwa
Tax rateKiwango cha kodi
Tax ReconciliationMalinganisho ya kodi
Tax SummaryMuhtasari wa kodi
Tax TransactionsMiamala ya kodi
TelephoneSimu ya mezani
TerminationUsitishaji
Test email settingsFanya majaribio ya uundaji wa barua pepe
Test message has been successfully sent.Ujumbe wa majaribio umetumwa kikamilifu
Test MessageFanya majaribio ya ujumbe
ThemeDokezo
ThemesMadokezo
There is at least one invoice with pending early payment discountKuna angalau ankara moja ambayo inafanyiwa utaratibu wa malipo baada ya punguzo la malipo ya awali
There is at least one invoice with pending late payment feeKuna zaidi ya ankara moja ya ada ya malipo ambayo yamecheleweshwa
There is one or more recurring invoices pending to be issuedKuna ankara moja au zaidi inayosubiri kutolewa
There is one or more recurring journal entries pending to be createdKuna jono moja au zaidi za mara kwa mara zinazosubiri kuandaliwa
There is at least one recurring payslip pending to be issuedKuna angalau hati moja ya mshahara inayosubiri kutolewa
There are duplicates in this view.Kuna miingiliano miwili katika taarifa hii
This item can be purchasedBidhaa hii inaweza kununuliwa
This item can be soldBidhaa hii inaweza kuuzwa
Time spentMuda uliotumika
TitleKichwa cha habari
Tokwa
ToHadi
TodayLeo
TotalJumla
Total assetsJumla ya Rasilimali
Total costJumla ya gharama
Total creditsJumla ya Mtoe
Total debitsJumla ya Mpe
Total equityJumla ya Mtaji
Total liabilities & equityJumla ya Dhima & Mtaji
Total {0}Jumla {0}
Total contributionsJumla ya michango yote
Total deductionsJumla ya makato
Total PurchasesJumla ya Manunuzi
Total SalesJumla ya Mauzo
TransactionMuamala
TransactionsMiamala
Transaction typeAina ya muamala
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Kuna miamala {0} iliyoingizwa baada ya tarehe {1} na hivyo haijajumuishwa kwenye taarifa hii.
TransferHamisha
Trial BalanceUrari
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Ili kutumia watumiaji wengi tumia toleo la maalum la mfumo wa kimtandao wa Manager - cloud edition na kupata faida nyingi zaidi ambazo hazipo kwenye mfumo usio wa kimtandao.
TypeAina
UnbalancedHaijalingana
UncategorizedHaijawekwa kundi lake
Uncategorized transactionsMiamala isiyofafanuliwa
UndoAhirisha ulichofanya
UninvoicedIsiyo kuwa na ankara ya malipo
Unit NameJina la Kundi la Bidhaa
Unit priceGharama kwa kimoja
UnnamedIsiyo na jina
Unpaid invoicesAnkara zisizolipwa
UnspecifiedHaijafafanuliwa
Unspecified locationEneo lisilojulikana
UntilHadi kufikia
Until further noticeHadi itakapoamriwa hapo baadae
UpdateBoresha
Update data in your spreadsheet programBoresha takwimu kwenye excel uliyoifungua
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Inaonekana unajaribu kufungua faili ambalo limekwishafikiwa na mfumo mpya wa Maneger. Unachotakiwa ni kuuboresha kwenda mfumo mpya wa sasa wa Manager na ujaribu kulifungua hilo faili tena.
UserMtumiaji
UsernameJina la Mtumiaji
User PermissionsVibali kwa Mtumiaji
UsersWatumiaji
Value on handThamani iliyopo
ViewTazama
Wages & salariesMishahara na ujira
WebsiteTovuti au simu ya moja kwa moja 0625512064/0754208972
Week(s)Juma(Majuma)
WithdrawalToa fedha
Withholding taxKodi ya zuio
Withholding tax receiptStakabadhi ya kodi ya zuio
Withholding tax receivableKodi ya zuio daiwa
Write-offFuta kabisa
Write-onAndika
Written-offIliyofutwa
{0} Cr{0} Mtoe_Cr
{0} daysSiku {0}
{0} Dr{0} Mpe_Dr
{0} transactionsMiamala {0}
{0}hMasaa {0}
{0}mDakika {0}

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally